Събота 04, Юли 2020г.

Подбор на образователен медиатор по ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.011-0001  „ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ”

 

Подбор на образователен медиатор по ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.011-0001  „ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ” 

Срок за подаване на документи: от 16.10.2019 г. до 28.10.2019 г.

Подборът на кандидати за образователен медиатор по проект "Подкрепа за успех" се извърши на два етапа:

І. Подбор по документи:

 Списък с допуснати кандидати: 

1. Ивелина Захариева Точева

2. Мария Демирева Бахчеджиева

Няма недопуснати кандидати.

ІІ. Провеждане на интервю с допуснатите кандидати:

След проведеното събеседване комисията определи следното класиране:

1. Ивелина Захариева Точева

2. Мария Демирева Бахчеджиева

Срок за подаване на документи: от 16.10.2019 г. до 28.10.2019 г.

ОБЯВА ЗА СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО

 

 1. Длъжност: образователен медиатор ПО ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.011-0001  „ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ”
 2. Брой свободни места: 1
 3. Изисквано образование: основно/средно/висше образование
 4. Специалност: не се изисква
 5. Професионална квалификация: нe
 6. Вид трудов договор: една учебна година със срок на изпитване
 7. Работно време: пълно
 8. Други: компютърна грамотност, умения за използване на интернет, владеене на майчиния език на децата и учениците от уязвимите общности, които се обучават, възпитават и социализират в училище.

Необходими документи за кандидатстване:

- Заявление за заемане на длъжността;

- Трудова автобиография;

- Копие от документи за придобита образователна степен (диплом), квалификация, сертификати;

- Копие от документи, удостоверяващи придобития стаж и професионалния опит – препис-извлечение от трудова книжка или трудова книжка-копие.

- Документ за компютърна грамотност    

Забележка! Свидетелство за съдимост(ако кандидатът е прекъснал повече от 6 месеца трудово правоотношение)/копие/ и Карта за предварителен медицински преглед, във връзка с кандидатстването за обявената длъжност (ако кандидатът е прекъснал повече от 3 месеца трудово правоотношение)/копие/ се изискват от кандидата който ще бъде назначен на обявената длъжност.

Срок за подаване на документи: от 16.10.2019г. до 28.10.2019г. 

Телефон за контакти: 038/62 26 69

Подробности вижте в Процедура за подбор на образователен медиатор.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Подбор на образователен медиатор по ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.011-0001  „ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ” 

Срок за подаване на документи: от 24.09.2019г. до 27.09.2019г.

Подробности вижте в Процедура за подбор на образователен медиатор.

Подборът на кандидати за образователен медиатор по проект "Подкрепа за успех" се извърши на два етапа:

І. Подбор по документи Списък с допуснати и недопуснати кандидати: 

 • Не се допускат следните кандидати:

 Соня Антонова Ковачева - поради непредставен документ за компютърна грамотност.

 • Кандидатите, които се допускат до втори етап са:
 1. Антония Станкова Боева
 2. Кръстина Янкова Тодорова

ІІ. Провеждане на интервю с допуснатите кандидати:

След проведеното събеседване комисията определи следното класиране:

 1. Антония Станкова Боева
 2. Кръстина Янкова Тодорова

 

Процедура за подбор на образователен медиатор ПО ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.011-0001 „ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ”

Сподели: