Сряда 29, Март 2023г.

 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ”, ГР. ХАСКОВО

УТВЪРДАВАМ:

МАРИЯ ДЕЛЧЕВА

ДИРЕКТОР НА ОУ “Н. Й. ВАПЦАРОВ“

 

 СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „НИКОЛА Й. ВАПЦАРОВ“

 за периода 2021 - 2025 година

 

 І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 Разработването на Стратегия за развитие на училището е породено от необходимостта за:

 • Модернизиране на образованието;
 • Постигане на по-високи резултати от образователната дейност;
 • Стриктно съблюдаване правата на децата;
 • Възпитаване на децата и учениците в дух на национални и етнически ценности. 

 Стратегията очертава параметрите на взаимодействие на учeбното заведение с външната среда; Анализира наличните вътрешни ресурси и открива силните и слабите им страни; Представя съществуващите училищни стандарти и ценности, идентифицира дефицити и потребности; Посочва пътя за по-нататъшно развитие, основавайки се на глобални и специфични цели, ефективно и ефикасно използвне на ресурсите, мотивиране колектива на организацията.

 Четиригодишната програма за развитие на ОУ „Никола Йонков Вапцаров “ за периода 2021 - 2025 г. е изготвена въз основа на опита на педагогическата колегия и административното ръководство в сферата на образованието, реализирано в училището. Нашите приоритети отчитат специфичните особености и традиции на училищната образователна среда и представят вижданията ни за  развитие на училището и за изграждане на личности. Нашият екип поема отговорност да провежда училищна политика, в която водеща роля имат образованието, възпитанието и личностното развитие на децата и младите хора в ОУ «Никола Йонков Вапцаров», и се ангажира с постигането на планираните резултати при пълна прозрачност и отчетност на управлението.

 Стратегията за развитие на ОУ „Никола Йонков Вапцаров”– гр. Хасково се основава на принципите и насоките на ЗПУО, приоритетите на МОН и РУО- Хасково, община Хасково и спецификата на училището.

 Необходимост от планиране на дейността

Планирането на дейността  на организацията е необходимо, за да може ръководството:

 • Да определи своите цели и приоритети;
 • Да използва ефективно и ефикасно ресурсите, за постигането им, както и база за оценка на потребностите от такива;
 • Да постави критерии за измерване на действително извършената работа;
 • Да се насочи вниманието към постиженията и съответно  към най-рисковите дейности.

 Ползи от дългосрочното планиране

Дългосрочното планиране е трудоемък процес, но вложените усилия имат за резултат:

 • Добро разбиране на целите, дейностите, рисковете и контролите;
 • Адекватна оценка на необходимите ресурси;
 • Фокусиране върху наистина съществените и рискови за организацията области;
 • Натрупване и документиране на ценна информация

 

ІІ. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА АКТУАЛНОТО СЪСТОЯНИЕ НА УЧИЛИЩЕТО И УСЛОВИЯТА, ПРИ КОИТО ФУНКЦИОНИРА 

 Анализът на състоянието на училището се извършва по  6 компонента, като се вземат предвид конкретни данни  и се класифицират като слаби или силни страни. Той е необходим при определяне на стратегическите цели.

ОУ „Никола Й. Вапцаров” отваря врати  през учебната 1966/1967г. Училището е разположено в централната част на града. В него  се обучават и възпитават деца и ученици от кварталите „ Република” и „ Възраждане” на гр. Хасково. Всички ученици са от малцинствата.  Учениците не владеят добре български език, живеят в мултиетническа и рискова среда. Не получават родителска подкрепа /или поне не такава, каквато на нас ни се иска/. Голяма част от учениците ни изпитват материални или социални дефицити. Децата със СОП са успешно интегрирани,  с тях работят ресурсен учител, логопед и психолог.

Учебна година

Брой ученици

Брой паралелки

Брой подг. групи

Брой деца       в подг. групи

2020/2021

287

14

1

13

2019/2020

318

15

2

28

2018/2019

351

16

2

33

2017/2018

358

14

2

38

2016/2017

353

16

2

39

2015/2016

373

17

2

49

2014/2015

423

20

2

45

 

През същите учебни години състоянието на персонала е следното:

 

Учебна година

Непедаго

гически персонал

Педаго

гически персонал

Образователно- квалификационна степен на педагогическия персонал

ПКС

 

Магистър

 

Бакалавър

I

пкс

II

пкс

III

пкс

IV

пкс

V

пкс

2020/2021

10

25

18

7

1

-

2

7

9

2019/2020

11

25

18

7

1

-

2

4

8

2018/2019

12

26

19

7

1

-

2

3

6

2017/2018

11

24

17

7

1

-

2

3

5

2016/2017

9

26

19

3

4

1

-

3

4

2015/2016

10

31

23

5

3

1

1

3

5

2014/2015

10

35

24

7

4

-

4

2

7

 

 

 

Компонент 1: Ученици

 

 

Силни страни

 

Възможности

§ Издирване на ученици, подлежащи на задължително обучение, непосещавали училище, прекъснали обучението си;

§ Издирване и записване на деца за предучилищна подготовка (трета и четвърта възрастова група)и ученици за първи и пети клас;

§ Сведен е до минимум броя на отпадналите ученици;

§ Сведен до минимум броя на повтарящите ученици;

§ Сведен до минимум броя на ученици, оставащи на поправителен изпит;

§ Интегриране на деца със СОП, ресурсно подпомагане

 

 

§ Обхождане по домовете и мотивиране на родители и ученици да продължат образованието си в училище;

§ Засилени мерки за контрол на отсъствията и успеха на учениците;

§ Изграждане на ефективно ученическо самоуправление;

§ Провеждане на индивидуални консултации с педагогически съветник на ученици и родители;

§ Провеждане на групова работа с ученици и семействата им за подобряване на социални умения с педагогически съветник;

§ Утвърждаване на традиции и символи на училището.

 

Слаби страни

 

Опасности и рискове

§ Деца – билингви, невладеещи в достатъчна степен български език;

§ Тенденция към намаляне броя на учениците; пълняемост на паралелки в начален етап – на минимум и под него;

§ Затруднена адаптация на децата и учениците;

§ Незадоволително усвояване на преподавания учебен материал поради недостатъчно владеене на български език;

§ Растящ брой наказани ученици за безпричинни отсъствия и арогантно и агресивно поведение.

§ Намаляване на броя на учениците в резултат на нарастваща миграция сред етноса;

§ Намаляване на мотивацията за учене у учениците;

§ Нарастващо агресивно, безотговорно поведение на учениците, уронващо авторитета на съученици и учители.

 

 

Компонент 2: Кадрови ресурси

 

 

Силни страни

 

Възможности

 

Учители

§ Квалифициран педагогически персонал. Преподаватели с дългогодишен стаж по специалността и преподавателски опит за ефективна работа с деца-билингви;

§ Тенденция за повишаване  броя на защитилите ПКС и на кариерното им израстване;

§ Няма незаети щатове;

§ Изградени много добри взаимоотношения в колектива на основата на взаимно доверие, подкрепа, взаимопомощ, сътрудничество.

§ Включване на учителите в различни форми на квалификация;

§ Повишаване на квалификацията и преквалификация, придобиване на ПКС;

§ Финансови и морални стимули за учителите.

 

 

Служители

Брой на непедагогически персонал – 8, от които, счетоводител, касиер-домакин, чистач-хигиенист – 3, дърводелец-поддръжка, огняр, пазач-портиер.

По-голям брой непедагогически персонал

 

Квалификационни дейности

§ Осъществяват се на училищно, регионално и национално ниво. Всички учители са посетили през годините редица обучения и тренинги, организирани от РУО, неправителствени организации, община Хасково.

§ Обучение на учители по проект „Квалификация и професионално развитие на педагогическите специалисти“

§ Всяка година се реализира различна по форма вътрешно- училищна квалификационна дейност, обменят се добри педагогически практики.

§ Формирани  МО, които изработват ежегодно планове, обменят опит, идеи, обсъждат трудностите, които срещат учениците при усвояване на учебния материал, планират открити уроци.

Слаби страни

Опасности и рискове

§ Феминизиране на професията – учител. Нисък процент на учители  мъже в училище;

§ В училище няма психолог и логопед на щат в училище

 

§ Недостатъчно познаване на новата нормативната уредба;

§ Пропуски и грешки при прилагането;

§ Съкращаване на щатове, лишаване от добри и опитни специалисти, в резултат от намаляване броя на учениците и паралелките в резултат на миграция на семействата

 

Компонент 3: Образователно-възпитателен процес

 

 

Силни страни

 

Възможности

§ Високи резултати и постижения на учениците при участието им в извънучилищни дейности. Участие и призови места от състезания, конкурси на общинско, областно и национално ниво.

§ Средният успех за училището варира в рамките на добър /3,57/, среден /3,48/; забелязва се известно понижение, но резултатите са сравнително устойчиви.

§ Постигнато оптимално оценяване – припокриване на текущите оценки по време на учебната година с оценките от външното оценяване. Задоволително представяне на НВО 7 клас и добро на НВО в 4 клас.

§ Учениците, завършили начален етап, 100% продължават обучението си в V клас;

§ Организирана  предучилищна група за деца, невладеещи/слабовладеещи/ български език.

§ Целодневно обучение и възпитание на учениците в І и ІІ клас;

§ Осигурена е  подкрепяща закуска, както и продукти от схемите „Училищен плод“ и „Училищно мляко“ за децата от предучилищна група и учениците от  начален етап;

§ Целенасочена допълнителна работа с деца в риск, даровити деца и ученици, застрашени от отпадане;

§ Добра координация и обмен на информация м/у учители, кл.р-ли и ръководството на училището при работа със застрашени от отпадане ученици, учениците с проблеми в поведението;

§ Разработена и действаща Училищна политика за закрила на децата от насилие. Училищната политика обединява усилията ни да осигурим безопасна среда за децата; Училищната политика включва всички наши дейности, насочени към превенция на отпадане  от училище и повишаване на училищната успеваемост.

§ Успешна реализация на наши и партньорски проекти; част от проектните ни дейности са в партньорство с НПО.

§ Развитие на извънкласната и извънучилищната дейност; включване на възможно най-голям брой ученици в тези дейности:

§ Развитие интересите и талантите на учениците, приобщаване  към училищния живот

§ Мотивиране на учениците за участие в училищни и извънучилищни инициативи – изяви, състезания, конкурси;

§ Ежедневни консултации с ученици, оставащи на поправителни изпити;

§ Разнообразяване на формите и методите на работа в часовете, разчупване на шаблона, достъпно  поднасяне на новото учебно съдържание;

§ Информираност на учениците относно възможностите за продължаване на образованието;

§ Разнообразяване  формите и методите на работа в часовете, разчупване на шаблона, достъпно  поднасяне на новото учебно съдържание;           

§ Повишаване уменията на учители и ученици за работа в ОРЕС.

§  Предоставяне на качествено образование

§  Образователна подкрепа за изоставащи и напреднали ученици чрез провеждане на консултации по учебни предмети с учениците, работа по проекти.

§  Осъществяване на обмен на добри практики, работа по МО. 

§  Сътрудничество с неправителствени организации; работа по партньорски проекти;

§  Сътрудничество с кварталното читалище.

§  Разширяване на извънкласните форми на работа с учениците.

§  Работа по проекти за допълнително обучение и приобщаващо образование

Слаби страни

Опасности и рискове

Специфични проблеми, затрудняващи качественото

Образование:

•   Пропуски в ранното и предучилищното детство;

•   Липса на мотивация за учене у учениците;

•   Ангажиране на децата с несвойствени за възрастта им задачи – грижа за по-малки братя и сестри, наемане на работа;

•   Нежелание за учебен труд от страна на учениците, липса на стремеж за развитие и признание;

•   Нежелание от страна на нуждаещите се учениците да посещават консултации;

•   Лоша дисциплина на учениците в някои часове, трудно се овладяват и контролират;

•   Рушене на материалната база в междучасията;

•   Затруднения на учениците при усвояване на учебния материал;

•   Липсата на психическа и социална готовност за училище на деца, които не са посещавали подготвителна група;

•   Трудности в овладяването на някои училищни умения – най-често четене, разбиране на прочетеното;

•   Нежелание за продължаване на образованието след завършено основно образование;

·     Ниско входно ниво на знания на постъпващите ученици, нисък успех

Ниска успеваемост поради липса на мотивацията за учене и нежелание за посещаване на консултации;

 

 

Компонент 4: Учебно-техническа и материална база

 

Сградата на училището  е построена е през 1966 г. Тя е масивна, триетажна с прилежащ павилион, приземен етаж, където се намират основно отремонтираните и съвременно обзаведени стаи на групата за целодневна организация на учебния ден и стаята на предучилищната група. Сградата разполага със собствено локално отопление на газ.

Училището разполага с 14 класни стаи и  компютърни  кабинета, стая по интереси за учениците от начален етап, библиотека, творческо ателие, зала за извънкласни дейности, добре оборудвана стая за децата от предучилищна група.  Сградата разполага с 3 административни кабинета, учителска стая, медицински кабинет, две оборудвани стаи за работа на логопед, психолог и ресурсен учител, офис на помощния персонал, складова база.

Подобряването и модернизирането на училищната среда е един от приоритетите в работата на училищното ръководство.

 

Силни страни

 

Възможности

 • Поддържане в добро състояние сградата на училището – ежегодни частични ремонтни дейности –боядисване на класни стаи, коридори и фоайета,   подменена  дограма на класни стаи, коридори, канцеларии на втори и трети етаж на сградата, обезопасяване на прозорците с мрежи, метални решетки, ремонт на ОВ инсталация, подмяна на тръби, ремонтирани санитарни възли,  изградени санитарни възли в приземен етаж за децата от подготвителна група;
 • Светли, слънчеви  и просторни класни стаи;
 • Площадки за игра и отдих на учениците;
 • Ремонтирана и обзаведена стая  за ЦОУД
 • Изградена пожароизвестителна система и  евакуационно осветление,  климатици в компютърните кабинети и в учителска стая.
 • Училището е газифицирано. Отоплителната инсталация се поддържа в много добро състояние;
 • Наличие на 2 компютърни кабинета;
 • Обзаведено  ателие за приложни дейности;
 • Училището разполага с необходимата учебна и училищна документация;
 • Осигуряване на учебници за  учениците от І до VІІ клас;
 • Закупени са УТС и пособия: плейъри, компютър, скенер, лазарен принтер, копирна машина, факс, видеокамера, карти по история и география, глобуси, комплекти табла по БДП за всички класове, тематични табла за начален етап, материали за продуктивно-естетическите дейности,  фотоапарати, музикална уредба и синтезатор и др.;
 • Съфинансиране на проект за обзавеждане на преносима Дигитална класна стая с лаптопи
 • Техника (лаптопи и таблети) за ученици и учители по проект и ПМС
 • Камери за видеонаблюдение на стаите на 2 етаж
 • Училището притежава библиотека с художествена и научна литература.
 • Изградено  пожарообезопасено помещение за цистерните за гориво в училищния двор.

 

 • Осигуряване УВП с УТС и пособия
 • Частични ремонти на класни стаи и коридори
 • Поддържане на ОВ инсталацията в училище

Слаби страни

Опасности и рискове

·       Несанирано училище;

·       Неподменена дограма в класни стаи и коридор – първи етаж;

·       Липса на съвременна спортна база- приспособена класна стая за физкултурен салон, без съблекалня за учениците, неподходяща настилка. Спортни площадки с настилка в недобро състояние.

·       Рушене на материалната база от учениците;

·       Няма изградена достъпна архитектурна среда.

Недостиг на финансиране, поради намаляване броя на учениците;

Рушене на материалната база от учениците, поради лоша дисциплина в учебни часове и междучасия.

 

 

 

 

 

V.ФИНАНСИРАНЕ

Начин на финансиране,участие в програми за финансиране, даване на обекти под наем, дарения, възможности за реализиране на допълнителни приходи

силни страни

ВЪЗМОЖНОСТИ

 • Финансова стабилност;
 • Усвояване на средства по Проект за финансиране на спорта по ПМС;
 • Финансиране на извънкласни дейности по проекти;
 • Обективност, публичност и достъпност при разработване и управление на бюджета;
 • Възможност за пряко участие на директора в процеса на управление на финансите в учебното заведение;
 • Гъвкави управленски решения, съобразени с паричния поток;
 • Допълнителни финансови приходи от участие в проекти и програми
 • Сравнително малки приходи от отдаване под наем
 • Гъвкавост при разходване на бюджета, запазване съотношението 1:10 брой персонал/брой ученици;
 • Включване в проекти, финансиращи извънкласни дейности, подкрепящо обучение

Слаби страни

Опасности и рискове

•           Училището не разполага със земи;

•           Дарения - няма;

•           Няма приходи от УН.

•           Няма приходи от наеми поради епидемичната обстановка

•           Училището не е включвано в приоритетите на община Хасково по отношение подобряване на материалната база – саниране, изграждане на достъпна архитектурна среда.

·        Недостиг на средства за по-добро финансово стимулиране на персонала

·        Съкращение на персонал

 

VІ. Външни фактори

Семейна среда, работа с родители, училищно настоятелство, обществен съвет, връзки с неправителствени организации, взаимодействие с институциите

 

Силни страни

 

Възможности

-       Провеждане на Тематични родителски срещи и Училища за родители.

-       Използване на индивидуални подходи при работа с родителите: насърчаване на родителите да присъстват в училище, водене на кореспонденция между училището и родителя. Родителят получава информация за  постиженията на своето дете; табла с информация за живота в училище;

-       Предлагат се Фамилни групови конференции - модел за вземане на решение, при който разширеното семейство се събира и само изработва план за справяне с проблем на детето.

-       Търсене на родителско съдействие за провеждане на културни мероприятия;

-       Съвместно участие на учители и родители в училищния живот и организираните извънкласни форми на работа;

-       Установени и поддържани взаимодействия с различни неправителствени организации и институции.

 

- Търсене на постоянна връзка със семействата на децата и учениците;

- Многократни обхождания по домовете на учениците от страна на учителите;

- Предлагане и провеждане на ФГК и Училище за родители;

- Насърчаване на родителите да се информират за резултатите от обучението на децата си от електронния дневник на училището.

 

Слаби страни

Опасности и рискове

Семейна среда, родители:

Ниска степен на грамотност и квалификация на родителите. Специфични особености на етноса: начина им на живот, култура, ценности. Социално-психологически климат в извънучилищната среда по отношение образованието на децата и учениците.

-     Неглижиране на проблемите от страна на родителите, незаинтересованост по отношение  успех, дисциплина на децата, посещаемост на училище, неспокойна семейна среда;

-     Честа смяна на местоживеене поради неразбирателство в семейството; продължителни отсъствия на родителите от дома, търсене на препитание в чужбина.

-     Липса на условия за учене и почивка у дома при част от учениците.

-     Децата – свидетели на семейни скандали.

-     Затворена общност, резервирани родители, непридаващи значение на училището.

-     Родители, неразбиращи организацията на работата в училище- не спазват правила и ред.

-     Слаб родителски контрол. Отглеждане на детето от роднини или от един родител най-често-майка;

-     Трудно осъществима комуникация с немалка част от родителите;

-     Недостатъчно ефективно взаимодействие с Общинската комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, Детска педагогическа стая, Дирекция “Социално подпомагане” – отдел за закрила на детето.

- Липсва адекватен организационно-административен механизъм, осигуряващ координация в действията между институциите.

- Липса на ефективни механизми за превенция на риска от отпадане на деца от етническите малцинства;

- Постоянен ръст на миграция.

 

 

 

 

 

 

Изводи:  Анализът показва, че полюсът „силни страни – възможности“ има по-голяма тежест, което определя стратегия за развитие, насочена към затвърждаване и развитие на постигнатите позиции и разкриване на нови перспективи.

 

ІІІ. МИСИЯ НА УЧИЛИЩЕТО

 

Мисията на ОУ „Никола Й. Вапцаров“ е да подпомага учениците в развитието и усъвършенстването им в оптимална училищна среда, с квалифицирани учители и в партньорство с родителите. Усилията ни са насочени към придобиване от учениците, не само на базово образование, но и на актуални знания, умения и компетентности, които са им необходими, за да се реализират успешно в социалната среда, да прявяват уважение към гражданските права на другите и да бъдат отговорни за собственото си поведение.

 

ІV. ВИЗИЯ НА УЧИЛИЩЕТО

Основно училище „Никола Й. Вапцаров“, гр. Хасково ще продължи да се утвърждава и развива като училище, предоставящо качествено и актуално образование, в което се прилагат съвременни педагогически технологии, което ангажира, подпомага и стимулира учениците и ги прави значими в учебния и извън учебния процес, владеещи полезни компетентности, осъзнати за силните си страни и способни да ги развиват и прилагат за себе си и в полза на общността.

Вярваме, че ОУ «Никола Йонков Вапцаров», гр. Хасково ще се утвърди като средище за формиране на автономни личности, уважаващи другите, владеещи полезни компетентности, осъзнати за силните си страни и способни да ги развиват и прилагат за себе си и в полза на общността:

 • ОУ „Н. Й. Вапцаров“ ще запази своя облик и традиции. Ще се развива като училище с предучилищна подготовка (трета-четвърта възрастова група) и с два етапа на основна образователна степен:

            - начален етап: 1. – 4. клас;

            - прогимназиален етап: 5. – 7. Клас.

 • Постигането на качествен образователен процес ще бъде реализирано с помощта на висококвалифицирани педагози, които имат съвременно мислене и могат успешно да приложат стандартите на ЗПУО.
 • Ще приложим различни форми на обучение, заложени в ЗПУО (индивидуална - по здравословни причини), с цел да отговорим на потребностите и да дадем достъп до образование на ученици, които не могат да посещават училище поради здравословни проблеми.
 • Ще продължим да поддържаме в добро състояние учебната и спортната база за постигане на заложените в нашата мисия приоритети.
 • С цел да отговорим на изискванията за създаване на приобщаващо и подкрепящо образование ще осъществяваме допълнителна подкрепа на деца и ученици, имащи необходимост от приобщаване и социализация.
 • Ще се ръководим от Етичен кодекс на училищната общност, в създаването на който участват представители на ПС, Общественият съвет и ученическото самоуправление.
 • Ще създаваме възможности  на ученика,  в зависимост  от интересите и потребностите му, да се включи  в разнообразни извънкласни форми и  дейности; ще осигуряваме  подкрепящо обучение по български език и литература и математика; ще подпомагаме  развитието на таланти, удовлетворяване на потребности и интереси като инструмент за превенция на отпадане от училище.
 • Ще продължаваме да изграждаме навици за здравословен начин на живот, като въведем сутрешна спортна гимнастика в рамките на 15 минути за успешен старт на предстоящия учебен ден в подготвителните групи и първи клас.
 • Ще продължим да обогатяваме книжното богатство на нашата библиотека, за да я превърнем в любимо място за отдих и творчество.
 • За да възпитаваме и изграждаме дух на родолюбие, ще задълбочим и разширим инициативите, свързани с миналото и фолклорните традиции.

Стремежът на педагогическия екип е да даде трайни и полезни знания и да формира умения за самостоятелен и пълноценен живот в социалната среда, с проява на уважение към гражданските права на другите и отговорно собствено поведение. 

V. ЦЕННОСТИ И ПРИОРИТЕТИ В РАЗВИТИЕТО

 1. Подобряване на комуникативната и четивната грамотност на учениците.
 2. Повишаване дигиталната грамотност на учениците и техните родители.
 3. Обучение в сътрудничество между основните партньори в училищната общност – ученици, учители и родители.
 4. Повишаване квалификацията на учителите.
 5. Ефективна управленска дейност.
 6. Осигуряване на финансова стабилност.
 7. Стимулиране на творческите възможности на учениците.
 8. Продължаване, обогатяване и утвърждаване на традиции и ритуали в училищния живот. 

VІ. СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ И ПОДЦЕЛИ 

Основна цел: Развитие на Основно училище “Никола Й. Вапцаров»“, гр. Хасково в условията на растяща конкуренция чрез създаване на благоприятна, насърчаваща и подкрепяща среда за учениците и учителите и в партньорство с родителите и институциите, с което да се утвърди като предпочитано място за обучение и възпитание на подрастващите. 

1.   Подобряване качеството и ефективността в процеса на училищното образование съобразно индивидуалните способности и потребности на учениците в съответствие с разпоредбите на ЗПУО и ДОС

1.1.   Планиране, организация и контрол на дейността на училището.

1.2.   Осъществяване на привлекателен и мотивиращ процес на образование, възпитание и социализация.

 1. Изграждане и поддържане на училищна организационна култура чрез институционални политики в подкрепа на гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование:

2.1. Възпитание в патриотизъм и национално самосъзнание.

2.2. Ученическо самоуправление.

2.3. Екологична култура и навици за здравословен начин на живот.

2.4. Превенция на агресията и негативните прояви сред учениците.

2.5. Подкрепа на личностното развитие на учениците.

 1. Училището – желано място за обучение, изява и подкрепа за личностното развитие на учениците:
  • Извънкласни и извънучилищни форми.
  • Създаване и поддържане на благоприятна среда за обучение и развитие.
  • Обновяване и обогатяване на материалната база.
 2. Повишаване на професионалната компетентност и квалификация на педагогическите кадри:

4.1.Квалификация на педагогическите кадри.

 1. Взаимодействия с родители, институции и структури, работещи в областта на образованието и младежта:
  • Взаимодействие с родителите.
  • Взаимодействие с институции.
  • Присъствие на училището в общественото пространство.

ЕТАПИ В ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СТРАТЕГИЯТА

етап 1 (2020/2021 г.) – разработване на стратегията, на плана за изпълнение през 2021 - 2025 година, формиране на училищната политика и изготвяне на училищните документи в съответствие с разпоредбите на ЗПУО и ДОС.

етап 2 (всяка учебна година.) – реализация на основните дейности, наблюдение и оценка на изпълнението.

етап 3 (2025) – анализ на изпълнението и постигнатите очаквани резултати, планиране на следващия програмен период.

 

VІ. ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ И ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЦЕЛИТЕ  - приложение 1

 

VIІ. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

 1. Повишаване на качеството и ефективността на училищното образование:
 • Осигуряване на по-голяма практическа приложимост на обучението и ориентирането му към конкретни резултати.
 • Успешно участие във външното оценяване и доразвиване и усъвършенстване на системата за вътрешно оценяване.
 • Стимулиране на възможностите на детето за самостоятелно справяне с реални житейски ситуации.
 • Разширяване и стимулиране на формите за обучение и възпитание в дух на демократично гражданство и патриотизъм, здравно и екологично възпитание, потребителска култура, физическа активност и спорт.
 • Постигане на положително отношение към училището и предлаганото училищно образование.
 • По-широко навлизане на нови технологии и методи на преподаване, насочени към личността на ученика.
 • Подобрена физическа и материална среда.
 • Създаване на привлекателна среда с модерна визия за по-пълноценно протичане на учебния процес.
 1. Развиване на системата за квалификация и кариерно развитие на педагогическите специалисти:
 • Утвърждаване на авторитета и подпомагане на кариерното развитие на педагогическите специалисти в училището.
 • Предоставяне на възможности за индивидуализация и диференциация при оценка на труда на педагогическите специалисти в училището.
 • Оптимизиране на квалификацията на педагогическите специалисти и непедагогическия персонал съобразно потребностите и целите на отделния специалист и училищната институция.
 • Подобрен професионален профил на работещите в училището.
 1. Утвърждаване на училището като център за формиране и развитие на личностни качества, умения и нагласи, изграждащи ценностната система на младите хора, културно, информационно и спортно средище:
 • Подобрена и благоприятна среда за обучение и личностно развитие.
 • Прилагане на модели на поведение, основани на идеите и принципите на гражданското образование. Изграждане у децата на един толерантен и позитивен модел на общуване с връстниците, семейството и учители.
 • Минимизирани прояви на агресия, насилие и други негативни прояви сред учениците.
 • Развиване на системата за извънкласни и извънучилищни дейности, които спомагат за по-добрата организация на свободното време и са насочени към развитие на личностния и творческия потенциал на учениците.
 • Повишена мотивация на учениците за участие в образователния процес, конкурси и състезания.
 • Развитие на формите на ученическо самоуправление.
 1. Активно взаимодействие с родителската общност, сътрудничество и активни връзки с общественост и публични институции:
 • Изградена устойчива образователна система с безусловна публичност и прозрачност на управление и състояние.
 • Участие на родителите в училищни дейности и ангажираност към образованието на децата.
 • Повишена мотивация на родителите да изпращат децата си на училище.
 • Отваряне на училището към социалната среда.
 • Популяризиране постиженията на учениците и учителите.

 

VІІІ. ИНДИКАТОРИ ЗА ИЗМЕРВАНЕ ЕФЕКТИВНОСТТА ОТ РЕАЛИЗИРАНЕ НА ПЛАНИРАНИТЕ ДЕЙНОСТИ

 • Повишен срочен и годишен успех на учениците по учебни предмети и класове.
 • Подобрени резултати от НВО в 4 и 7 клас.
 • Брой участници и резултати от национални и международни конкурси, състезания и други творчески изяви.
 • Брой отсъствия на учениците от учебни занятия.
 • Брой на изоставащите ученици.
 • Брой ученици на поправителни изпити.
 • Брой ученици с наложени санкции.
 • Брой ученици със СОП, с обучителни трудности и в риск от отпадане от училище, за които е осигурена подкрепа за личностно развитие.
 • Брой на ученици, преждевременно напуснали образователната система.
 • Брой учители участвали в квалификационни форми и придобили по-висока ПКС.
 • Брой разработени и реализирани национални и международни проекти и програми.
 • Брой проведени публични изяви в полза на училището и общността с активното участие на родители и заинтересовани страни.
 • Брой публикации и изяви в публичното пространство.

 

ІХ. ПРОГРАМНА СИСТЕМА ЗА РАЗВИТИЕТО НА ПРЕДУЧИЛИЩНАТА ГРУПА КЪМ ОУ "НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ" - ГР. ХАСКОВО – приложение 2

 

 

Стратегията за развитие  се основава на принципите и насоките на ЗПУО и подзаконовата норматвна уредба, приоритетите на МОН и Община Хасково и спецификата на учебното заведение.

Стратегията за развитие е разработена в изпълнение на член чл.263, ал.1, т.1 от ЗПУО и и чл.7, ал.1, т.1 от ЗФУКПС.

Стратегията за развитие е  приета на заседание на Педагогическия съвет, решение на ПС протокол № 14/ 07.09.2021 г. и утвърдена със заповед № 379/08.09.2021  на директора на ОУ «Н.Й.Вапцаров», гр. Хасково. 

Стратегията за развитие подлежи на актуализиране.

Стратегията за развитие е основание за съставяне на годишен план за дейността.

 

Приложение 1

 

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ И ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЦЕЛИТЕ

 

Приоритетни направления

Дейности

Срок

Изпълнител/и

Финансира

не

1. ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО И ЕФЕКТИВНОСТТА В ПРОЦЕСА НА УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ СЪОБРАЗНО ИНДИВИДУАЛНИТЕ СПОСОБНОСТИ И ПОТРЕБНОСТИ НА УЧЕНИЦИТЕ В СЪОТВЕТСТВИЕ С РАЗПОРЕДБИТЕ НА ЗПУО И ДОС 

1.1. Планиране, организация и контрол на дейността на училището

1.1.1. Изготвяне и актуализация на основните училищни документи в съответствие със ЗПУО и ДОС:

-планове, правилници, училищни учебни планове; - мерки за подобряване на учебните резултати, програма за превенция на отпадането;

1.1.2. Изграждане на постоянни училищни комисии за планиране и организация на основните направления в дейността на училището.

1.1.3. Кадрова осигуреност на общообразователната подготовка:

-       поддържане и обновяване на банка със заместващи учители;

-       актуализиране на училищната програма за часовете, които не се водят от учители-специалисти по време на заместване на отсъстващия учител.

1.1.4. Поддържане на оптимален за пълноценното осъществяване на дейността на училището състав на непедагогическия персонал.

1.1.5. Разработване на система от критерии и показатели за оценка на дейността на учителите и служителите в училището, обвързана с резултатите и постиженията. Гъвкаво използване на системата за оценяване на постигнатите резултати от труда на педагогическите специалисти за определяне на ДМС на педагогическите специалисти и непедагогическия персонал.

1.1.6. Осъществяване на училищния план – прием.

факултативните часове.

1.1.7. Осъществяване на ефективен контрол на директора съобразно целите на стратегията и на дейностите в процеса на училищното образование и своевременно предприемане на действия за тяхното подобряване.

1.1.8. Изграждане на училищна система за качество: 

-          Разработване на общи и специфични училищни стандарти за качество, свързани с управлението на институцията, повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти, система за контрол на качеството, подобряване на училищната среда, възпитание на учениците и училищно партньорство.

-          Адаптиране на политики за постигането на образователните цели спрямо ЗПУО и стандартите.

2021-2025 г. ежегодно

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор; Педагогически специалисти 

Училищен бюджет

1.2. Осъществяване на привлекателен и мотивиращ процес на обучение, възпитание и социализация.

1.2.1. Поетапно въвеждане на учебни планове, организация и провеждане на процеса на образование в съответствие със ЗПУО.

1.2.2. Използване на съвременни образователни технологии и форми на педагогическо взаимодействие за мотивиране на учениците и прилагане на усвоените знания в практиката. 

1.2.3. Промяна на стила и методите на работа и ориентиране на обучението към потребностите на отделната личност.

1.2.4. Подкрепа за личностното развитие на учениците, превенция на обучителните трудности и ранно оценяване на риска – ранно идентифициране на учениците в риск чрез проучване и оценка на потребностите и интересите им, откриване и предотвратяване на причините, които биха довели до отпадане от училище.

1.2.5. Осъществяване на всеки етап от процеса на училищното образование на ефективна обратна връзка за постигнатите резултати, за отношението на учениците към формите и методите на преподаване, за техните нагласи и мотивация.

1.2.6. Издигане равнището на функционалната грамотност (четивна, математическа, по природни науки) за постигане на умения за успяване.

1.2.7. Повишаване качеството на образование в предучилищната група и постигане на добри резултати при възпитанието и обучението на децата в съответствие с ДОС – програмна система – приложение 2

2021/2025 г. постоянно

 

 

Директор; Педагогически специалисти

Училищен бюджет, изпълнение на проекти, целеви

средства от

МОН

2.      ИЗГРАЖДАНЕ     И     ПОДДЪРЖАНЕ     НА     УЧИЛИЩНА     ОРГАНИЗАЦИОННА     КУЛТУРА      ЧРЕЗ

ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ПОЛИТИКИ В ПОДКРЕПА НА ГРАЖДАНСКОТО, ЗДРАВНОТО, ЕКОЛОГИЧНОТО И ИНТЕРКУЛТУРНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

2.1. Възпитание в патриотизъм и национално самосъзнание

 

2.1.1. Насоченост на обучението към формиране и усвояване на умения за разбиране и отговорно поведение в обществото; подпомагане процеса на личностно развитие и себепознание в контекста на взаимодействие с другите хора.

2.1.2. Целенасочена работа по класове, съобразена с възрастта на учениците и особеностите в тяхното развитие и интереси.

2.1.3. Реализиране на дейности за повишаване информираността на учениците по въпроси като:

-       функциите на институции и управленски структури (съд, полиция, общинска/областна администрация и др.).

-       правата на човека, дискриминацията, равнопоставеността на половете;

-       здравна култура и здравословен начин на живот.

2.1.4. Участие в организацията и провеждането на училищни дейности и кампании, свързани с исторически събития или обществено значими инициативи.

2.1.5. Участие в кампании по актуални теми, свързани с политиките на ЕС.

ежегодно

 

 

 

Директор; Педагогически специалисти

Училищен бюджет, изпълнение на проекти, целеви средства от

МОН.

2.2. Ученическо

самоуправление

 

 

2.2.1. Повишаване ролята на съветите на класа при организиране и осъществяване дейността на училището.

2.2.2. Участие на представители на ученическата общност при обсъждане на проблеми и вземане на управленски решения, както и при отчитане на резултатите от образователния процес.

2021/2025 г. ежегодно

 

Директор;  Педагогически съветник

Класни ръководители

Училищен бюджет, изпълнение на проекти, целеви

средства от

МОН

2.3. Екологична култура и навици за здравословен начин на живот

 

2.3.1. Целенасочена работа (здравно образование, спортно-туристически календар), насочена към комплексно здравно образование чрез интерактивни дейности и занимания в часовете на класа, посветени на превенцията на тютюнопушенето, наркоманиите и злоупотребата с алкохол, активна спортна и туристическа дейност.

2.3.2. Инициативи и мероприятия, имащи за цел формирането на навици за здравословен начин на живот и правилни житейски избори в детска възраст и по време на ранното полово съзряване.

2.3.3. Обучения за: 

-       безопасност на движението;

-       действия при бедствия, аварии, катастрофи и пожари;

-       поведение при кризи и екстремни ситуации.

2.3.4. Съвместни дейности с РИОСВ.

2.3.5. Изпълнение на училищни проекти за подпомагане на физическото възпитание и спорта.

 ежегодно 

 

 

Учители 

Училищен бюджет, изпълнение на проекти, целеви

средства от

МОН

2.4. Превенция на агресията и негативните прояви сред учениците

 

2.4.1. Провеждане на училищна политика и актуализиране на програма за превенция на агресията и негативните прояви сред учениците.

2.4.2. Подобряване на уменията на работещите в училището за адекватна реакция при предотвратяване на случаи на агресия и насилие в училищна среда.

2.4.3. Провеждане на групова работа в часа на класа

2021/2025 г. ежегодно

Педагогически съветник

Училищен

психолог;  Класни ръководители

Училищен бюджет, изпълнение на проекти, целеви средства от МОН

2.5. Подкрепа за личностното развитие на учениците

2.5.1. Сформиране на екипи за подкрепа за личностното развитие на учениците, за които са идентифицирани:

-       обучителните трудности и риск от отпадане от училище: ранно оценяване на риска и ранно идентифициране на учениците в риск чрез проучване и оценка на потребностите и интересите им, откриване и предотвратяване на причините, които биха довели до отпадане от училище;

-       ученици със СОП;

2.5.2. Идентифициране на деца и ученици в риск и осигуряване на подкрепяща среда.

2.5.3. Мотивиране на учителите чрез включване в дейности по приобщаващо образование

2.5.4. Актуализиране на програма за превенция на отпадането и/или преждевременното напускане на училище, която да съдържа:

-       мерки за превенция и ограничаване на отпадането;

-       действия за интервенция при отпадане и/или преждевременното напускане на училище.

 2021/2025г. ежегодно

 

 

 

 

 

Директор;  Училищен

психолог; Логопед;

Ресурсен учител

Педагогически съветник

Класни ръководители

Училищен бюджет, изпълнение на проекти, целеви

средства от

МОН

3. УЧИЛИЩЕТО – ЖЕЛАНО МЯСТО ЗА ОБУЧЕНИЕ, ИЗЯВА И ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТИЕ ВА УЧЕНИЦИТЕ

3.1. Извънкласни и

извънучилищни форми

 

3.1.1. Организиране на учениците в извънкласни и форми, стимулиращи техните интереси, таланти и творчески способности – работа по проекти и сформиране на групи за занимания по интереси.

3.1.2. Участие на ученици и ученически отбори в състезания и конкурси.

3.1.3. Участие на учениците в организацията и провеждането на училищни празници и активности.

3.1.4. Предоставяне на достъп на училищната база за провеждане на различни видове дейност.

ежегодно

 

Учителите 

Училищен бюджет, изпълнение на проекти, целеви

средства от

МОН

3.2. Създаване и поддържане на благоприятна среда за

обучение и развитие

 

3.2.1. Осигуряване на здравословни и безопасни условия на обучение и труд.

3.2.2. Подходящо интериорно оформление на учебните помещения.

3.2.3. Създаване на благоприятна и толерантна атмосфера на общуване, доверие и взаимопомощ.

3.2.4. Подкрепа на инициативността и творческата активност.

3.2.5.    Целенасочена    училищна    политика     за превенция на отпадането и/или преждевременното напускане на училище спрямо ученици в риск:

-       подкрепа за преодоляване на обучителни трудности – допълнително обучение и консултации за преодоляване на обучителни затруднения;

-       контрол на отсъствията от училище;

-       своевременна индивидуална интервенция спрямо учениците в риск с цел мотивиране и преодоляване на риска от отпадане.

-       Допълнително обучение на реинтегрираните (върнати в образователната система ) ученици

ежегодно

 

 

 

 

Директор 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагогически те

специалисти

 

Училищен бюджет, изпълнение на проекти, целеви

средства от

МОН;

3.3. Обновяване и обогатяване на материалната база

3.3.1. Поддръжка и текущ ремонт на учебните и помощните помещения.

3.3.2. Разширяване на системата за постоянно видеонаблюдение и спазване на пропускателния режим.

3.3.4. Обогатяване и поддържане на компютърната и комуникационната техника.

3.3.5. Осигуряване на ресурси за е-обучение, използване на електронни образователни ресурси.

 2021/2025 г.

 

 

 

ежегодно 

Директор 

Педагогически специалисти

Непедагогически персонал

 

 

 

 

 

Училищен бюджет, изпълнение на проекти, целеви средства от

МОН,

средства от наеми

4.         ПОВИШАВАНЕ     НА      ПРОФЕСИОНАЛНАТА    КОМПЕТЕНТНОСТ          И         КВАЛИФИКАЦИЯ            НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

1.4. Квалификация на педагогическите кадри

1.4.1. Изграждане на професионалния профил на педагогическите специалисти като съвкупност от знания, умения и отношения съгласно Наредба № 15 от 22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

1.4.2. Осигуряване на условия и възможности за усъвършенстване и обогатяване на компетентностите на педагогическите специалисти за ефективно изпълнение на изискванията на изпълняваната работа и за кариерно развитие чрез въвеждаща и продължаваща квалификация в зависимост от потребностите, целите и съдържанието на обученията:

-       вътрешноинституционална квалификационна дейност – не по-малко от 16 академични часа годишно за всеки педагогически специалист;

-       участие в квалификационни форми на специализирани обслужващи звена, висши училища и научни и обучителни организации, по-малко от 48 академични часа за период на атестиране за всеки  педагогически специалист.

1.4.3. Подготовка и провеждане на процедура за атестиране на педагогическите специалисти.

1.4.4. Мотивиране на учителите за придобиване на по-висока ПКС, като едно от основанията за по-бързо кариерно развитие.

1.4.5. Кариерно развитие: процес на усъвършенстване на компетентности при последователно заемане на учителски длъжности или при придобиване на степени с цел повишаване качеството и ефективността на образованието.

2021/2025 г.

 

 ежегодно

 

 

 

 

 

Директор;

Зам.-директор

Главен учител; 

Учители

Училищен бюджет, изпълнение на проекти, целеви

средства от

МОН

5. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С РОДИТЕЛИ, ИНСТИТУЦИИ И СТРУКТУРИ, РАБОТЕЩИ В ОБЛАСТТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО И МЛАДЕЖТА

5.1. Взаимодействие с родителите

 

5.1.1. Структуриране и дейност на обществения съвет.

5.1.2. Усъвършенстване на системата от взаимовръзки и обратна информация в релацията „училище-семейство“:

-       укрепване на положителното отношение към училището като институция от страна на ученици и родители и проява на съпричастност към училищния живот;

-       установяване на система от форми и средства за сътрудничество и взаимодействие с родителите: родителски и индивидуални срещи, индивидуални консултации, обучения и др.

5.1.3. Информираност на родителите и стимулиране на родителската активност: за основните нормативни и училищни документи, по повод информация за резултатите от учебната дейност, консултиране по проблеми, решаване на

 конфликти и налагане на санкции и др.

5.1.4. Сътрудничество и съдействие от родителите при:

-          организиране на училищни дейности;

-          в процеса на кариерното информиране, ориентиране и развитие;

-          при идентифициран риск за ученика от отпадане и/или преждевременно напускане на училище. 

5.1.5. Актуализиране на данни и координати за своевременна връзка с ученика и неговите родители.

2021/2025 г.

 

 

 

 

 

 

Директор

 

 

Класни ръководители

Училищен бюджет, изпълнение на проекти, целеви

средства от

МОН

5.2. Взаимодействие с институции

 

5.2.1. Популяризиране дейността на училището на общински, областни, национални и международни    форуми и в медийното пространство.

2021/2025 г. ежегодно

Директор Учители 

Училищен бюджет, изпълнение на проекти, целеви

средства от

МОН

5.3. Присъствие на училището в общественото пространство

5.3.1. Участие на учители и ученици в общински празници, състезания, форуми и др.

5.3.2. Поддържане и своевременно обновяване сайта на училището с актуална информация за нормативната база, организацията на дейността, изявите в различни направления на училищния живот и др.

5.3.3. Популяризиране на училището чрез информация в местните печатни и електронни медии.

5.3.4. Реализиране на системна и целенасочена рекламна стратегия за привличане и задържане на ученици.

5.3.5. Организиране на информационни дейности в училището на ниво за учители, администрация, ученици и родители.

2021/2025 г. ежегодно

 

 

Директор; Учители 

Училищен бюджет, изпълнение на проекти, целеви

средства от

МОН

 

 

 

Приложение 2

 

ПРОГРАМНА СИСТЕМА ЗА РАЗВИТИЕТО НА ПРЕДУЧИЛИЩНАТА ГРУПА

 КЪМ ОУ "НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ" - ГР. ХАСКОВО

 Съгласно чл. 70, ал.1 от Закона за предучилищното и училищното образование процесът на предучилищното образование е подчинен на прилагане на програмна система като част от стратегията за развитие на учебното заведение, което извършва задължително предучилищно образование, и което съответства на изискванията на Държавния образователен стандарт за предучилищно образование. Програмната сиситема е цялостна концепция за развитието на децата с подходи и форми на педагогическо взаимодействие, подчинени на обща цел.

 І. МИСИЯ

           Утвърждаване на съвременни иновационни модели на възпитателно-образователна дейност в предучилищните групи, които осигуряват максимално развитие на детския личностен потенциал, да създадат възможности за пълноценна социална реализация на детето и развитие на способностите му в процеса на възпитание и обучение;  поставяне  основите в личностното развитие на бъдещите граждани на Европа, съхранили своята национална култура и  идентичност; формиране на децата като личности  - рационални,  творчески нагласи, притежаващи богатство от широки интереси, знания, умения, компетенции, умеещи да взаимодействат с околните. Превръщане на предучилищната група в ОУ "Н.Й.Вапцаров" в желано и любимо място за децата, с подходящо организирани пространства за игра, познание и общуване и в ценено място за сътрудничество и просперитет на семействата и екипа.

 

 

ІІ. ВИЗИЯ

             Утвърждаване в общественото пространство на предучилищната група към ОУ "Никола Й. Вапцаров" като гъвкава, конкурентна и необходима предучилищна институция, като среда за социално-културна, възпитателна и образователна работа, като център за творчество, като съмишленик и партньор на деца, родители и учители чрез:

        -  осигуряване на условия за социален и емоционален комфорт, психическо, физическо и творческо развитие на децата от трета-четвърта възрастова група;

        - гарантиране на личностно-ориентиран и резултативно обоснован възпитателно-образователен процес в педагогическото взаимодействие;

        -   водене на постоянен конструктивен диалог, с доверие и подкрепа на родителите в името на децата.

 

III. ЦЕННОСТ

 1. ФОРМИРАНЕ НА НАЦИОНАЛНО САМОСЪЗНАНИЕ

 

Формирането на национално самосъзнание е важна цел, която не може да се постави в рамките на определен период от време. Изграждането на тези черти в детската личност е цялостна дейност, която обхваща детето още при първите му стъпки в детското заведение и трябва да продължи при постъпването му в училище. За тази цел са много важни помощта и сътрудничеството и на семействата, които се опитваме да спечелим като свои партньори.

Възпитаването на родолюбиви чувства и национално самосъзнание се осъществява чрез разнообразни форми и дейности, като стремежът е да се разширяват и задълбочават впечатленията и преживяванията на децата. Национални празници, народни празници, велики български исторически личности, занаяти, произведения на българския фолклор и т.н. – всичко това са аспекти от бъдещата дейността на предучилищната група, които ще допринасят за активно съприкосновение на децата с българското, укрепване на националното им самосъзнание.

Стремежът към формиране на национално самосъзнание е част от ежедневната работа на педагозите. То може да се осъществи и с посещения на музеи, изложби и паметници на национални герои, с изучаване на народни танци, със срещи с творци на българското изкуство, както и с организиране на специални празници.

 

 1. ЕКОЛОГИЧНОТО ВЪЗПИТАНИЕ

 

Ще се работи  по посока на екологичното възпитание и възпитаване на любов към природата и туризма.

         Наблюдаване в естествени условия на природни обекти;

         Проследяване развитието на някои от тях чрез неколкократни посещения на едни и същи места и откриване закономерностите в тяхното развитие;

         Наблюдаване промените на климата през различните сезони и влиянието на тези промени върху развитието на растенията и животните;

         Развиване физическите качества на децата чрез упражняване на основните двигателни дейности в естествени условия сред природата на подходящо избрани безопасни места;

         Развиване на качествата наблюдателност, съобразителност, бързина на реакцията и други;

         Развиване на морално-волеви качества, които се изявяват най-добре в екстремни ситуации: упоритост, издръжливост, смелост, всеотдайност, взаимопомощ, съпричастност;

         Осъзнаване значението на природата за живота на човека и необходимостта от опазването и съхранението й;

         Стимулиране на желание и стремеж към по-често общуване с природата и полагане на грижи за опазването й.

 

 1. СОЦИАЛИЗИРАНЕ НА ДЕЦА СЪС СПЕЦИАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ

 

Интегрирането на деца със СОП изисква поредица от мерки с оглед създаване на подкрепяща среда за тяхното отглеждане и социализиране, както и възможност за обучение по индивидуални програми. Необходимо е и осигуряването на специалисти, които да работят с тях, както и да насочват педагозите в групите как да се грижат за тези деца.  Педагогическите специалисти  са запознати с главните аспекти на тази специфична дейност по отглеждането, развитието и възпитанието на такива деца.

 

 1. ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ

Освен, че е важна цел в развитието на българското общество в момента, тя е и важен приоритет при възпитанието на децата в подготвителните групи. Те трябва да осъзнаят себе си не само като граждани на Република България, но и като част от голяма Европа и от света като цяло.

Много международни организации работят целенасочено по посока преодоляване на различията, породени на расова, гражданска и религиозна основа. Приети са редица документи, най-важния, от които “Конвенция за защита правата на детето”, ратифициран и от българското правителство. В унисон с тази Конвенция, децата трябва да се възпитават в посока на осъзнаване правата и задълженията си. Важна насока на нашата работа е да ги научим на толерантност, търпимост, уважение – основни принципи на отношенията между хората по целия свят в новите граждански общества.

  

 1. СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ

Дефинирането на целите е подчинено на стремежа към организиране на ефективен възпитателно-образователен процес чрез конкретизиране мястото и съдържанието на основните дейности за осигуряване жизнеспособността и здравето на децата. Важно е търсенето на разнообразни пътища за демократизация и хуманизация на работата с децата, като пълноценно се използват възможностите на сензитивния период за личностното развитие. Изчистването на възпитателно-образователния процес от дидактизъм, скованост и строга регламентираност и съобразяване с детските интереси, желания и възможности ще ориентира обучението към провокиране на мисленето и самостоятелността, към формиране на практически умения и към развитие на личността. Утвърждаването на действени взаимоотношения на детското заведение със семействата, обществеността и училището ще допринесат в голяма степен за осигуряване на необходимите педагогически условия и материално-техническа база за отглеждане и възпитание на децата. 

 1. ГЛОБАЛНА ЦЕЛ

            Във всеки момент детето да се чувства добре. Осигуряване на емоционален и психологически комфорт на детето и създаване на оптимални условия за развитие на личностния му потенциал като създаваме и поддържаме желанието им за постигане на успех във всички техни начинания; насърчаваме чувството за осведоменост, отговорност и уважение към себе си, към другите, към семейството и общността, както и волята за личностно израстване.

 

 1. ПОДЦЕЛИ

          2.1. Повишаване качеството на образование в предучилищната група към ОУ "Никола Й. Вапцаров" и постигане на добри резултати при възпитанието и обучението на децата в съответствие с ДОС;

          2.2. Развиване на физическото, духовното и нравствено здраве на децата;

          2.3. Развиване на интелектуалните възможности и комуникативните способности, самостоятелност на децата;

          2.4. Прилагане на иновативни образователни технологии;

          2.5. Осъществяване на партньорство и сътрудничество с родители, други детски заведения, културни, обществени и други институции;

          2.6. Възпитаване на децата в дух на толерантност, уважение към другите;

          2.7. Формиране на национално самосъзнание, възпитаване в родолюбие;

          2.8. Повишаване мотивацията и удовлетвореността от работата: на деца, на учители и родители.

 

 1. СТРАТЕГИЧЕСКИ ПРИОРИТЕТИ В ДЕЙНОСТТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНИТЕ ГРУПИ КЪМ ОУ "Н. Й. ВАПЦАРОВ"
 1. Стратегически приоритетr 

          1.1. Прилагане на образователни иновативни технологии;

          1.2.   Стимулиране творческо развитие на децата, на детската игра и познание; създаване на позитивна образователна среда;

          1.3. Постигане на успешна социализация на детската личност в условията на подготвителната група в училище;

          1.4. Сътрудничество за създаване на поведенчески модели у деца и възрастни за създаване на благоприятна семейна и обществена среда.

 

 1. Приоритетни направления в дейността на предучилищната група към ОУ "Н. Й. Вапцаров":

          2.1. Повишаване качеството и ефективността на предучилищното образование и възпитание в педагогически ситуации и допълнителни форми на въздействие;

          2.2. Усъвършенстване системата за повишаване квалификацията на учителите;

          2.3. Удовлетворяване на специфичните образователни потребности на децата и нарастващата взискателност на родителите. Подобряване на работата с деца с емоционални, интелектуални и физически затруднения;

          2.4. Осигуряване на сигурност, ред и защита на децата;

          2.5. Активно и ползотворно взаимодействие с родителската общност;

          2.6. Осигуряване на допълнителни форми за свободното време на децата и създаване на условия за тяхната публична изява, инициатива и творчество.

          2.7. Участие в национални и регионални програми и проекти.

 

VІ. СТРАТЕГИЧЕСКИ ПЪТИЩА ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ 

 1. Изграждане на хуманна, функционална и оптимална образователна среда.
 2. Стимулиране развитието на професионалната компетентност на педагогическите екипи, отговаряща на образователните изисквания и потребности.
 3. Взаимодействие и сътрудничество със семейството и обществеността.
 4. Работа в екип, добра комуникация и споделяне на опит.

 

VIІ. ПРИНЦИПИ НА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СТРАТЕГИЯТА 

 1. Ориентираност към личността Най-важната задача за нас, е успехът на отделната личност.
 2. Равен достъп - всяко дете постъпило в учебното заведение има право да получи качествено образование, което отговаря на нуждите и способностите му.
 3. Сътрудничество - успешната образователна и възпитателна политика се основава на широко участие в сътрудничество с други институции.
 4. Отговорност - учителите ангажирани в образователната, възпитателната дейност, осъществявана в подготвителните групи, носят отговорност за постигане на трайни ефекти с дългосрочно въздействие.
 5. Гъвкавост - образователната и възпитателната дейност да е ориентирана към потребностите на децата и да предоставя възможности за свободен избор.
 6. Единство в многообразието - обучението, подготовката и възпитанието на децата се осъществяват в рамките на единна културно-образователна среда, която създава гаранции за защита и развитие на отделните култури и традиции в рамките на образователната политика на училището.
 7. 7. Отчетност - всички участници в образователната и възпитателната дейности отговарят и се отчитат за своите действия с цел осигуряване на ефикасност, ефективност и резултатност.

 

VIIІ. ДЕЙНОСТИ 

  Осъществяване на тесен контакт с родителите с цел получаване на изчерпателна информация за здравословното, физическо и психическото състояние на децата при постъпване и по време на престоя им в подготвителната група.

  Планиране на подходи и форми за педагогическо въздействие.

  Разпределение на формите на педагогическо въздействие.

  Съвместна дейност с психолог, логопед и ресурсен учител (за деца със СОП) 

 1. Възпитателно-образователни дейности в предучилищното образование.

 1.1. Подходи на педагогическо взаимодействие

  Личностно-хуманен - детето да се приема като значима личност - с уважение и достойнство; приемане на детето такова, каквото е; човечно отношение към него- оказване на обич и подкрепа; съобразяване с потребностите и интересите на детето като субект; подпомагане на детето в изграждане на позитивен Аз-образ.

  Индивидуален - съобразяване с уникалността на всяко дете, с неговия собствен темп на развитие и сензитивност; опознаване на силните му страни, върху които да се изгради педагогическото взаимодействие.

  Дейностен - на детето да се осигурява активна позиция чрез участие в разнообразни дейности с подходящо физическо, емоционално и интелектуално натоварване; стимулиране на контакти и общуване в различни формални и неформални обединения;

  Ситуационен - да се създават специално организирани ситуации и да се използват непреднамерено възникващите, за да се постави всяко дете в благоприятна позиция, осигуряваща неговото емоционално и интелектуално благополучие.

  Холистичен - детската личност е цялостна динамична система, затова е необходимо да се работи за развитие на всичките й страни, специализирано относно проблема (ако има такъв), но не фрагментарно относно нейната цялостност; педагогът да обхваща и вижда цялата картина.

  Комплексен - всички главни и подпомагащи социално-педагогически фактори да действат като взаимно допълващи се за осигуряване на пълноценен живот на децата; цялостното поведение на детето да протича в социален контекст в среда на положително настроени връстници и възрастни.

  Синергетичен - подход с обединяваща сила и енергия, изискващ създаване на условия за растеж, развиване на личния потенциал, зачитане на човешкото достойнство, осигуряване качество на живот за всяко дете.

  

1.2. Форми на педагогическо въздействие:

  Основна форма - педагогическа ситуация, която протича предимно под формата на игра. Педагогическата ситуация се организира само през учебно време и осигуряват постигане на компетенции, определени от Държавен образователен стандарт за предучилищно образование. В предучилищната група към ОУ "Никола Й .Вапцаров" ще се провеждат основни форми на педагогическо въздействие по следните Образователни направления:

 

 • Български език и литература - съдържанието на образователното направление е структурирано в шест образователни ядра: свързана реч, речник, граматически правилна реч, звукова култура, възприемане на литературно произведение и пресъздаване на литературно произведение.
 • Математика - обемът на съдържанието по образователното направление е систематизирани в пет образователни ядра: количествени отношения, измерване, пространствени отношения, времеви отношения, геометрични фигури и форми.
 • Околен свят - съдържанието на образователното направление е структурирано в четири образователни ядра: самоутвърждаване и общуване с околните, социална и здравословна среда, светът на природата и неговото опазване и културни и национални ценности.
 • Изобразително изкуство - чрез организираната и системна работа по образователното направление децата развиват своите познавателни и изобразителни умения в три основни ядра: художествено възприемане, изобразителни материали и техники и изобразително творчество.
 • Музика - обемът на съдържанието по образователното направление е систематизирани в четири основни ядра: възприемане, възпроизвеждане, музика и игра и елементи на музикалната изразност.
 • Конструиране и технологии - обемът на съдържанието по образователното направление е систематизирани в четири основни ядра: конструиране и моделиране, обработване на материали, съединяване и свързване, грижи и инициативност, техника. Физическа култура - съдържанието на образователното направление е структурирано в четири образователни ядра: естествено приложна двигателна дейност, спортно-подготвителна двигателна дейност, физическа дееспособност, игрова двигателна дейност.

  Допълнителни форми на педагогическо взаимодействие - организират се от учителя съобразно  интересите и потребностите на децата и включват спортни и културни дейности, разходки, тържества, празници, изложби, развлечения и др.:   

 • Утринна гимнастика
 • Подготовка за закуска
 • Игри - театрални, конструктивни, сюжетно-ролеви, подвижни, музикални и др.
 • Творчески занимания по интереси
 • Спортни празници и игри
 • Културно-развлекателни екскурзии - посещения на театрални постановки, изложби, музеи и др.
 • Разходки и екскурзии сред природата
 • Тържества

  1.3. Разпределение на формите на педагогическо въздействие:

Предучилищното образование се организира в учебни години. Учебната година в предучилищното образование започва на 15 септември и завършва на 31 май на следващата календарна година. 

Учебното време се организира в учебни седмици и в учебни дни. Учебната седмица е с продължителност пет учебни дни и съвпада с работната седмица. Броят на учебните седмици е 36.

В случай на разместване на почивните дни през годината на основание чл. 154, ал. 2 от Кодекса на труда обявените почивни дни са неучебни, съответно обявените работни дни са учебни за децата.

Учебният ден включва основните и допълнителните форми на педагогическо взаимодействие, както и време за почивка и самостоятелни дейности по избор на детето.

В ОУ "Никола Й. Вапцаров" предучилищните групи са с полудневна организация. Полудневната организация осигурява възпитание, социализация, обучение          и отглеждане на децата в рамките на 6 последователни астрономически часа на ден преди обяд през учебната година. 

 

Началният час на сутрешния прием и крайният час на изпращането на децата за деня се определят с Правилника за дейността на училището.

Учителите в групата определят редуването на формите на педагогическо взаимодействие и организират деня на детето в предучилищното образование. Конкретното разпределяне на педагогическите ситуации по образователни направления се осъществява в годишно и седмично разпределение.

Броят на педагогическите ситуации и образователните направления, по които те ще се провеждат са, както следва: 

За трета възрастова група (5-годишни) - общ седмичен брой - 17;

 • Български език и литература – 2+2
 • Математика - 2
 • Околен свят - 2
 • Музика - 2
 • Изобразително изкуство - 2
 • Конструиране и технологии - 2
 • Физическа култура - 3

 

За четвърта възрастова група (6-годишни) - общ седмичен брой - 19.

 • Български език и литература – 3+2
 • Математика - 3
 • Околен свят - 2
 • Музика - 2
 • Изобразително изкуство - 2
 • Констриуране и технологии - 2
 • Физическа култура - 3

Разновъзрастова група може да се сформира, когато броят на желаещите не е достатъчен за разкриване на 2 групи. В този случай броят на педагогическите ситуации е за четвърта група.

Продължителността на една педагогическа ситуация по преценка на учителя е от 20 до 30 минути – за трета и за четвърта възрастова група.

Годишните разпределения и методите за проследяване постиженията на децата са описани в Приложение 4 (за 3 възрастова група) и Приложение 5 (за 4 възрастова група).

 1.4. Проследяване на резултатите от предучилищното образование

 Проследяването на постиженията на детето се осъществява от учителите на съответната група в началото и в края на учебното време по образователните направления.

 Резултатите от проследяването на постиженията на детето се вписват в дневника на групата.

Учителите информират родителите за индивидуалните постижения на детето.

В хода на предучилищното образование постиженията на детето се отразяват в детско портфолио.

 Съдържанието на портфолиото се определя с Правилника за дейността на училището. В края на предучилищното образование с цел осигуряване на продължаващо взаимодействие между родителите и образователните институции портфолиото им се предава.

 В 14-дневен срок преди края на учебното време учителят на съответната група установява готовността на децата, които ще постъпят в първи клас през следващата учебна година, за училище. Готовността на детето за училище отчита физическото, познавателното, езиковото, социалното и емоционалното му развитие.

 • Училището, издава удостоверение за задължително предучилищно образование за децата от групите за задължително предучилищно образование.
 • Удостоверението описва готовността на детето за постъпване в първи клас и в съответствие с очакваните резултати от възпитанието, обучението и социализацията на децата за всяка възрастова група по образователни направления.
 • В удостоверението може да се правят препоръки за насърчаване и мотивиране за участие на детето в допълнителни дейности и/или за включването му в допълнителна подкрепа за личностно развитие.
 • Когато здравословното състояние на детето не позволява постъпване в първи клас и в удостоверението са направени препоръки за включването му в допълнителна подкрепа за личностно развитие, началото на училищното образование за това дете може да се отложи с една учебна година при условия и по ред, определени в държавния образователен стандарт за приобщаващо образование.
 • При постъпване в първи клас родителите задължително предоставят копие от удостоверението за задължително предучилищно образование на директора на съответното училище, ако детето е било включено в задължително предучилищно образование.

 

1.5 Участие в организирани дейности

 Съобразно очакваните резултати по образователните направления по време на учебната година децата може да участват в организирани прояви, изяви и мероприятия и организирано да посещават природни обекти, обществени, културни и научни институции, които посещения не са предмет на уреждане от наредбата по чл. 79, ал. 5 от Закона за туризма.

 Редът и начинът на организиране на посещенията на природни обекти, прояви, изяви и мероприятия в обществени, културни и научни институции се определят в правилника за дейността на училището, а провеждането им се контролира от директора.

 Посещението и/или участието в прояви, изяви и мероприятия, организирани от други институции и провеждани в населеното място на училището, се разрешават от директора на детската градина или училището по реда и начина, определени в ПДУ.

 За всички дейности по организирано извеждане на децата от населеното място на детската градина или училището се изисква информирано писмено съгласие на родител. Редът, начинът и сроковете за уведомяване на родителите, получаването и съхранението на информираното писмено съгласие се определят в правилника за дейността на училището.

 1.6.  Механизъм за взаимодействие между участниците в предучилищното образование.

 Предучилищното образование като процес на възпитание, социализация и обучение на децата се осъществява при взаимодействие и сътрудничество с родителите и други институции.

          Връзки с родителите

 Родителите са участници и партньори в предучилищното образование заедно с децата, учителите, директора и другите педагогически специалисти. Сътрудничеството и взаимодействието между учителите, директора и другите педагогически специалисти и родителите създават условия за постигане на целите на учебно-възпитателния процес, както и за формиране на положително отношение към училището и мотивация за учене. Взаимоотношения между семейството и училище трябва да са изградени върху основата на взаимно доверие, разбиране, взаимно уважение, непрекъснат диалог за практическо реализиране на общите възпитателни цели. Тясното взаимодействие между семейството и училище ще даде възможност за повишаване ефективността на учебно-възпитателния процес.

 1.7. Сътрудничеството и взаимодействието между учители-родители:

 Цели за съвместно сътрудничество между учители-родители:

 1. Повишаване доверието в образователната система;
 2. Активно участие на родителите за успешна адаптация и социалзация на детето;
 3. Създаване на условия за ранно детско развитие и подготовката на децата за училище;
 4. Разбиране, подкрепа и споделена отговорност между училището и семейството за формиране на положително отношение към училището и мотивация за учене;
 5. Съвместна работа за разбиране на училището като ценност;
 6. Разпределяне на правата, задълженията и отговорностите между училището и семейството за постигане на стратегическите цели и приоритетите на политиката за учене през целия живот.

 Сътрудничеството и взаимодействието между учители-родители, се осъществяват чрез:

 • Индивидуални консултации в удобно за двете страни време;
 • Родителски срещи;
 • Проучване желанията и мненията на родителите;
 • Поддържане на родителски кътове с информация за работата в групата и индивидуалните постижения на всяко дете;
 • Провеждане на открити моменти;
 • Присъствие и участие на родителите в процеса на предучилищното образование;
 • Повишаване на родителската активност чрез участие в дейностите, осъществявани в подготвителните групи и училище;
 • Съвместна работа с Родителският актив
 • Предлагане на образователниматериали за родителите по проблематиката на семейното възпитание.

 

1.8. Външни връзки:

 • Срещи с лекари, психолози и специалисти в различни области за отговори на въпроси, поставени от родители;
 • Връзки с НПО с цел търсене на възможности за изяви на деца със заложби в различните видове изкуства.
 • Създаване и поддържане на трайни връзки с институции и организации, подпомагащи дейността на училището:
 • Центрове за подкрепа на личностното развитие;
 • ДПС към РПУ;
 • Дирекция Образование, младежки дейности и спорт;
 • Общинска комисия за борба срещу обществените прояви на малолетни и непълнолетни;
 • Дирекция „Социално подпомагане”, Отдел „Закрила на детето”.
Сподели: