Петък 14, Юни 2024г.

 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ”, ГР. ХАСКОВО

ул. „Генерал Колев” №28, тел.: 038 622993, e-mail: info-2601009@edu.mon.bg

 

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „НИКОЛА Й. ВАПЦАРОВ“

 за периода 2023 - 2028 година

  

Приета с решение на педагогическия съвет, протокол № 14/ 14.09.2023 г.

Одобрена с решение на обществения съвет, протокол № 6 от 14.09.2023 г.

Утвърдена със pаповед № 547/14.09.2023 г. на директора на училището                                                 

 

СЪДЪРЖАНИЕ

 

 

Стр.

 

I.

 

Общи положения ……………………………………………………….

 

3

1.

Нормативна основа ……………………………………………………..

3

2.

История и статут………………………………………………………...

5

3.

Администриране ………………………………………………………..

5

II.

Анализ и оценка на актуалното  състояние на училището и условията, при които функционира……………………………………

6

 

1.

Анализ на вътрешната среда - SWOT анализ………………………….

7

2.

Анализ на външната среда PEST анализ…………………………….

13

III.

 Мисия и визия на училището………………………………………….

17

IV.

Визия на училището…………………………………………………….

17

V.

Водещи принципи и ценности за развитие……………………………

17

1.

Принципи………………………………………………………………...

17

2.

Ценности…………………………………………………………………

18

VI.

Стратегически цели на образователната система и специфични за училището, цели………………………………………………………..

18

1.

Стратегически цели на образователната система…………………….

18

2.

Специфични цели на училището………………………………………

19

VII.

Приоритетни области и дейности по изпълнение на целите…………

20

1.

План за изпълнение на дейностите по стратегията за развитие……...

21

2.

Очаквани резултати от изпълнение на дейностите…………………...

31

VII.

Програмна система за развитие на предучилищната група към ОУ „Никола Й. Вапцаров“, гр. Хасково……………………………………

32

  

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящата Стратегия определя развитието на Основно училище „Никола Й. Вапцаров“ – гр. Хасково през следващите 5 години чрез оптимизиране и обновяване на технологиите, методите, средствата и организацията на дейностите в съответствие с приоритетите за развитие на образованието в Република България и принципите на общото Европейско образователно пространство.

Разработването на Стратегия за развитие на училището е породено от необходимостта за:

 • Модернизиране на образованието;
 • Постигане на по-високи резултати от образователната дейност;
 • Стриктно съблюдаване правата на децата;
 • Възпитаване на децата и учениците в дух на национални и етнически ценности. 

 

Стратегията очертава параметрите на взаимодействие на учeбното заведение с външната среда; Анализира наличните вътрешни ресурси и открива силните и слабите им страни; Представя съществуващите училищни стандарти и ценности, идентифицира дефицити и потребности; Посочва пътя за по-нататъшно развитие, основавайки се на глобални и специфични цели, ефективно и ефикасно използвне на ресурсите, мотивиране колектива на организацията.

 

Петгодишната програма за развитие на ОУ „Никола Йонков Вапцаров“ за периода 2023–2028 г. е изготвена въз основа на опита на педагогическата колегия и административното ръководство в сферата на образованието, реализирано в училището. Нашите приоритети отчитат специфичните особености и традиции на училищната образователна среда и представят вижданията ни за  развитие на училището и за изграждане на личности. Нашият екип поема отговорност да провежда училищна политика, в която водеща роля имат образованието, възпитанието и личностното развитие на децата и младите хора в ОУ „Никола Йонков Вапцаров“ и се ангажира с постигането на планираните резултати при пълна прозрачност и отчетност на управлението.

 

 1. Нормативна основа

Стратегията за развитие на училището се основава на приоритетите, целите и стандартите, заложени в следните документи:

 

 • Правна рамка на ЕС
 • Препоръка на Европейския парламент и Съвета от 12.02.2001 г. за европейско сътрудничество при оценяване качеството на училищното образование;
 • Препоръка на Европейския парламент и Съвета от 18.06.2009 г. за приемане на Европейска референтна рамка за осигуряване на качеството в професионалното образование и обучение;
 • Европейската референтна рамка за ключовите компетентности за учене през целия живот;
 • Програма „Образование“ 2021-2027 с европейско финансиране.
 • Национална правна рамка

Разработването на Стратегията за развитие на ОУ „Никола Й. Вапцаров“ е съобразено със следните национални стратегически документи:

 • Национална програма за развитие „България 2030“;
 • Стратегическа рамка за развитие на образованието, обучението и ученето в Република България (2021 – 2030);
 • Стратегия за възпитателната работа в образователните институции (2019–2030 г.);
 • Национална стратегия на Република България за равенство, приобщаване и участие на ромите (2021 – 2030);
 • Национална стратегия за детето (2018 – 2030 г.);
 • Секторна стратегия за безопасност на движението по пътищата (2021 – 2030);
 • Национална програма за превенция на насилието и злоупотребата с деца 2023 – 2026, приета с Решение №51/01.2023 г на Министерския съвет от 26.01.2023 г.;
 • Национална програма за закрила на детето (2019 г.);
 • Национален план за възстановяване и устойчивост на Република България;
 • Национална квалификационна рамка на Република България;
 • Национални програми за развитие на образованието;
 • Закон за предучилищното и училищно образование (ЗПУО);
 • Държавни образователни стандарти;
 • Областната стратегия за развитие на област Хасково;
 • Областна стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците;
 • Общинска стратегия за развитие на образованието;
 • Общинска стратегия за личностно развитие на децата и учениците.

 

Стратегията за развитие е съобразена със спецификата на училището и е разработена в съответствие с изискванията на:

 • Закон за предучилищното и училищното образование;
 • Закона за закрила на детето;
 • Закон за защита на личните данни;
 • Закона за защита от дискриминация;
 • Закон за семейните помощи за деца;
 • Закон за здравословни и безопасни условия на труд;
 • Държавните образователни стандарти;
 • Колективен трудов договор в системата на предучилищното и училищното образование;
 • Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане, включване и предотвратяване на отпадането от образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст;
 • Механизъм за противодействие на тормоза и насилието в институциите в системата на предучилищното и училищното образование и др.

 

Настоящата Стратегия за развитие на ОУ „Никола Й. Вапцаров“ е разработена на основание чл. 263, ал.1, т.1, ал. 3, 4 и 6 от Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО) и чл. 7, ал. 1 от Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор (ЗФУКПС).

Стратегията за развитие на ОУ „Никола Й. Вапцаров“ обхваща петгодишен период от 2023 до 2028 учебни години, като се актуализира при необходимост. Към Стратегията ежегодно се прилага план за действие и финансиране, а резултатите от изпълнението се отчитат в края на всяка учебна година.

Стратегията за развитие на ОУ „Никола Й. Вапцаров“ е одобрена от Обществения съвет на училището (чл. 269, ал. 1, т. 1 от ЗПУО).

 

 

 

 

 1. История и статут

ОУ „Никола Й. Вапцаров” отваря врати  през учебната 1966/1967г. Училището е разположено в централната част на града, на ул. „Генерал Колев“ 28.  В него  се обучават и възпитават деца и ученици от кварталите „Република” и „ Възраждане” на гр. Хасково.

Училището е общинско. Според вида на подготовката то е неспециализирано, а според етапа или степента на образование е основно от І до VІІ клас. В него са създадени условия и за осъществяване на задължителното предучилищно образование.

Към настоящия момент в училището са записани 218 ученици от I до VII клас и 16 деца в предучилищна група. Обучението се осъществява от 26 педагогически специалисти, в т.ч. двама по проект.

Осигурява се общообразователна подготовка. Създават се условия и за допълнителна подготовка с цел развитието на интелектуално, емоционално, социално, духовно-нравствено и физическо израстване и подкрепа на всяко дете и на всеки ученик в съответствие с възрастта, потребностите, способностите и интересите му.

Предимство на училището е целодневната организация на обучение, в която са сформирани 4 групи от I до IV клас. Децата със СОП са успешно интегрирани,  с тях работят ресурсен учител, логопед и психолог. Училището осигурява подкрепяща закуска за всички ученици от начален етап на основно образование.

За постигане на целите си училището работи в партньорство с органите на местната власт и неправителствени организации.

 1. Администриране

Постигането на стратегическите и оперативните цели за планирания петгодишен период е обвързано с приемането и гласуването на педагогически съвет на План за изпълнение на дейностите, включващ времеви график, отговорни лица за изпълнение на конкретните дейности, бюджет и отчитане на резултатите.

Планът е разработен на базата на обобщен анализ на силните и слабите страни на училището и установените потребности в сферата на качеството на образователния процес. Предвижда се актуализацията му да се извършва при необходимост или на всеки две години.

Мониторингът по изпълнение на предвидените в плана дейности е приоритет на ръководството на училището с активното участие на обществения съвет като орган за граждански контрол.

Основно училище  „Никола Й. Вапцаров“ работи на делегиран бюджет. Има опит при планирането и разходването на финансовите средства. Изградената система за финансово управление и контрол на публичните средства в образователната институция като план от дейности, обхващащ управленски задължения и политики и методи гарантира сигурност при управлението на финансовите средства.

Голяма част от предвидените мерки и дейности за постигане на оперативните цели не изискват финансиране. Те са обвързани от активната намеса на човешки фактор чрез осъществяването на меки мерки, политики и дейности.

Изпълнението на стратегията за развитие на училището се осигурява от делегирания бюджет на училището, от проекти, финансирани от ЕС, и  от национални програми.

 

 

 

ІІ. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА АКТУАЛНОТО СЪСТОЯНИЕ НА УЧИЛИЩЕТО И УСЛОВИЯТА, ПРИ КОИТО ФУНКЦИОНИРА 

 

Анализът на състоянието на училището се извършва, като се вземат предвид конкретни данни  и се класифицират като слаби или силни страни. Той е необходим при определяне на стратегическите цели.

Всички ученици в ОУ „Никола Й. Вапцаров“ са от уязвими групи. Не владеят добре български език, живеят в мултиетническа и рискова среда, не получават родителска подкрепа (или поне не такава, каквато на нас ни се иска). Голяма част от учениците ни изпитват материални или социални дефицити.

Често те мигрират заедно със своите семейства, което е свързано с определени предизвикателства пред образователната им интеграция.

Всяка учебна година немалък брой ученици от училището, които са били записани в началото на съответната година, напускат образователната система по причина „заминаване за чужбина“.

 

Учебна година

Брой ученици

Брой паралелки

Брой подг. групи

Брой деца       в подг. групи

2022/2023

225

10

1

18

2021/2022

229

13

1

20

2020/2021

287

14

1

13

2019/2020

318

15

2

28

2018/2019

351

16

2

33

 

През същите учебни години състоянието на персонала е следното:

 

Учебна година

Непедаго

гически персонал

Педаго

гически персонал

Образователно- квалификационна степен на педагогическия персонал

ПКС

 

Магистър

 

Бакалавър

I

пкс

II

пкс

III

пкс

IV

пкс

V

пкс

2022/2023

8

24

16

8

1

-

2

5

9

2021/2022

9

25

18

7

1

-

2

6

9

2020/2021

10

25

18

7

1

-

2

7

9

2019/2020

11

25

18

7

1

-

2

4

8

2018/2019

12

26

19

7

1

-

2

3

6

 

През 2022/2023 учебна година кариерното развитие на педагогическите специалисти е следното:

 

Длъжност

Брой

Длъжност

Брой

Директор

1

Старши учител ЦДО

2

Заместник-директор

1

Педагогически съветник

1

Учител

5

Ресурсен учител

1

Старши учител

11

Логопед по проект ППО

1

Учител ЦДО

2

Психолог по проект ППО

1

 

По отношение на възрастовите характеристики на персонала – педагогически и непедагогически – процентът на работещите е:

 • над 50 годишна възраст – 72%;
 • от 41 години до 50 години – 16 %;
 • от 31 години до 40 години – 8 %;
 • под 30 години – 4 %

През последните години се запазва  тенденцията към увеличаване възрастта на учителите.

В училището има една синдикална организация, която участва при разработване на вътрешноучилищните правилници, правила и процедури.

 

 1. Анализ на вътрешната среда

За анализ на вътрешната среда  най-ефективен и приложим е методът, известен като SWOT анализ. Това е класически метод за стратегическо планиране, а абревиатурата означава:

S (Strenghts) – силни страни;

W (Weaknesses) – слаби страни;

O (Opportunities) – възможности;

T (Threats) – заплахи.

 

 

 

Компонент 1: Образователно-възпитателен процес

 

Образователна среда

Силни страни

Възможности

§ Високи резултати и постижения на учениците при участието им в извънучилищни дейности. Участие и призови места от състезания, конкурси на общинско, областно и национално ниво.

§ Средният успех за училището варира в рамките на добър /3,57/, среден /3,48/; забелязва се известно понижение, но резултатите са сравнително устойчиви.

§ Постигнато оптимално оценяване – припокриване на текущите оценки по време на учебната година с оценките от външното оценяване. Задоволително представяне на НВО 7 клас и добро на НВО в 4 клас.

§ Учениците, завършили начален етап, 100% продължават обучението си в V клас;

§ Организирана  предучилищна група за деца, невладеещи/слабовладеещи/ български език.

§ Целодневно обучение и възпитание на учениците от І до ІV клас;

§ Осигурена е  подкрепяща закуска, както и продукти от схемите „Училищен плод“ и „Училищно мляко“ за децата от предучилищна група и учениците от  начален етап;

§ Целенасочена допълнителна работа с деца в риск, даровити деца и ученици, застрашени от отпадане;

§ Добра координация и обмен на информация м/у учители, кл.р-ли и ръководството на училището при работа със застрашени от отпадане ученици, учениците с проблеми в поведението;

§ Разработена и действаща Училищна политика за закрила на децата от насилие. Училищната политика обединява усилията ни да осигурим безопасна среда за децата; Училищната политика включва всички наши дейности, насочени към превенция на отпадане  от училище и повишаване на училищната успеваемост.

§ Успешна реализация на наши и партньорски проекти; част от проектните ни дейности са в партньорство с НПО.

§ Развитие на извънкласната и извънучилищната дейност; включване на възможно най-голям брой ученици в тези дейности:

§ Развитие интересите и талантите на учениците, приобщаване  към училищния живот

§ Мотивиране на учениците за участие в училищни и извънучилищни инициативи – изяви, състезания, конкурси;

§ Ежедневни консултации с ученици, оставащи на поправителни изпити;

§ Разнообразяване на формите и методите на работа в часовете, разчупване на шаблона, достъпно  поднасяне на новото учебно съдържание;

§ Информираност на учениците относно възможностите за продължаване на образованието;

§ Разнообразяване  формите и методите на работа в часовете, разчупване на шаблона, достъпно  поднасяне на новото учебно съдържание;           

§ Повишаване уменията на учители и ученици за работа в ОРЕС.

§  Предоставяне на качествено образование

§  Образователна подкрепа за изоставащи и напреднали ученици чрез провеждане на консултации по учебни предмети с учениците, работа по проекти.

§  Осъществяване на обмен на добри практики, работа по МО. 

§  Сътрудничество с неправителствени организации; работа по партньорски проекти;

§  Сътрудничество с кварталното читалище.

§  Разширяване на извънкласните форми на работа с учениците.

§  Работа по проекти за допълнително обучение и приобщаващо образование.

Слаби страни

Заплахи

Специфични проблеми, затрудняващи качественото образование:

§ Пропуски в ранното и предучилищното детство;

§ Липса на мотивация за учене у учениците;

§ Ангажиране на децата с несвойствени за възрастта им задачи – грижа за по-малки братя и сестри, наемане на работа;

§ Нежелание за учебен труд от страна на учениците, липса на стремеж за развитие и признание;

§ Нежелание от страна на нуждаещите се учениците да посещават консултации;

§ Лоша дисциплина на учениците в някои часове, трудно се овладяват и контролират;

§ Рушене на материалната база в междучасия;

§ Затруднения на учениците при усвояване на учебния материал;

§ Липсата на психическа и социална готовност за училище на деца, които не са посещавали подготвителна група;

§ Трудности в овладяването на някои училищни умения – най-често четене, разбиране на прочетеното;

§ Нежелание за продължаване на образованието след завършено основно образование;

§ Ниско входно ниво на знания на постъпващите ученици, нисък успех.

Ниска успеваемост поради липса на мотивацията за учене и нежелание за посещаване на консултации;

 

Ученици

Силни страни

Възможности

§ Издирване на ученици, подлежащи на задължително обучение, непосещавали училище, прекъснали обучението си;

§ Издирване и записване на деца за предучилищна подготовка (трета и четвърта възрастова група)и ученици за първи и пети клас;

§ Сведен е до минимум броя на отпадналите ученици;

§ Сведен до минимум броя на повтарящите ученици;

§ Сведен до минимум броя на ученици, оставащи на поправителен изпит;

§ Интегриране на ученици от уязвими групи в училищната среда

§ Ресурсно подпомагане и приобщаване на деца и ученици със СОП;

§ Подкрепа на деца и ученици в риск или с проблемни поведение

 

 

§ Обхождане по домовете и мотивиране на родители и ученици да продължат образованието си в училище;

§ Засилени мерки за контрол на отсъствията и успеха на учениците;

§ Изграждане на ефективно ученическо самоуправление;

§ Идентифициране на надарени деца и включването им в подходящи дейности и инициативи;

§ Провеждане на индивидуални консултации с педагогически съветник и психолог на ученици и родители;

§ Провеждане на групова работа с ученици и семействата им за подобряване на социални умения с педагогически съветник и психолог;

§ Логопедична работа с деца и ученици за преодоляване на говорни и езикови дефицити;

§ Утвърждаване на позитивни модели за поведение на деца и ученици в риск чрез включването им в групи за личностно развитие;

§ Утвърждаване на традиции и символи на училището.

Слаби страни

Заплахи

§ Деца – билингви, невладеещи в достатъчна степен български език;

§ Тенденция към намаляне броя на учениците; пълняемост на паралелки в начален етап – на минимум и под него;

§ Затруднена адаптация на децата и учениците;

§ Незадоволително усвояване на преподавания учебен материал поради недостатъчно владеене на български език;

§ Липса на мотивация и неприемане  на образованието за ценност;

§ Отпадане от училище поради ранно задомяване.

§ Намаляване на броя на учениците в резултат на нарастваща миграция сред етноса;

§ Намаляване на мотивацията за учене у учениците;

§ Снижаване нивото на грамотност сред учениците и техните семейства;

§ Нарастващо агресивно, безотговорно поведение на учениците, уронващо авторитета на съученици и учители.

 

 

 

Компонент 2: Управление на ресурсите

Силни страни

Възможности

Човешки ресурси

 1. Училищно ръководство

§ Високо ниво на стратегическо и оперативно управление;

§ Успешно планиране и организиране на дейностите в училище;

§ Много добро координиране работата на педагогическите специалисти;

§ Лидерство и делегиране на отговорности;

§ Регулярно провеждана контролна дейност;

§ Прозрачност при разходването на финансовите средства;

§  

§ Своевременна информираност за измененията в нормативните документи, засягащи училищното образование;

§ Участие в  квалификационна дейност за повишаване на нивото на управленчески компетенции;

§ Търсене на нови възможности за кандидатстване по финансиращи пхрограми – за подкрепа на личностното развитие на учениците, обогатяване на материалната база на училищео.

 1. Учители

§ Квалифициран педагогически персонал;

§ Преподаватели с дългогодишен стаж по специалността и преподавателски опит за ефективна работа с деца-билингви;

§ Тенденция за повишаване  броя на защитилите ПКС и на кариерното им израстване;

§ Няма незаети щатове;

§ Изградени много добри взаимоотношения в колектива на основата на взаимно доверие, подкрепа, взаимопомощ, сътрудничество.

§  Непрекъснато повишаване компетентностите на педагогическите специалисти;

§  Включване на учителите в различни форми на квалификация:  семинари, дискусионни форуми, открити практики с цел обмяна на опит, представяне на проекти и др.

§ Повишаване на квалификацията и преквалификация, придобиване на ПКС;

§ Финансови и морални стимули за учителите.

 1. Служители

Брой на непедагогически персонал – 9, от които, счетоводител, касиер-домакин, медиатор, чистач-хигиенист – 3, дърводелец-поддръжка, огняр, пазач-портиер.

По-голям брой непедагогически персонал

 1. Квалификационни дейности

§ Осъществяват се на училищно, регионално и национално ниво. Всички учители са посетили през годините редица обучения и тренинги, организирани от РУО, община Хасково и неправителствени организации.

§ Обучение на учители по проекти: „Квалификация и професионално развитие на педагогическите специалисти“,  „Подкрепа за приобщаващо образование“ и др.

§ Всяка година се реализира различна по форма вътрешно- училищна квалификационна дейност, обменят се добри педагогически практики.

§ Формирани  МО, които изработват ежегодно планове, обменят опит, идеи, обсъждат трудностите, които срещат учениците при усвояване на учебния материал, планират открити уроци.

Слаби страни

Заплахи

§ Феминизиране на професията – учител. Нисък процент на учители  мъже в училище;

§ Длъжностите на психолога, логопеда и медиатора  се финансират по проекти.

 

§ Недостатъчно познаване на новата нормативна уредба;

§ Пропуски и грешки при прилагането;

§ Съкращаване на щатове, лишаване от добри и опитни специалисти, в резултат от намаляване броя на учениците и паралелките в резултат на миграция на семействата.

 

Компонент 3: Институционална среда

Сградата на училището е масивна, триетажна, с прилежащ павилион. Оборудвана е със собствено локално отопление на газ. В приземен етаж се намират основно отремонтираните и съвременно обзаведени стаи  на предучилищната група, кабинет по безопасност на движението по пътищата.

Училището разполага с 14 класни стаи и  компютърен  кабинет, стая по интереси за учениците от начален етап, библиотека, творческо ателие, зала за извънкласни дейности, добре оборудвана стая за децата от предучилищна група.  Сградата разполага с 3 административни кабинета, учителска стая, медицински кабинет, две оборудвани стаи за работа на логопед, психолог и ресурсен учител, офис на помощния персонал, складова база.

Подобряването и модернизирането на училищната среда е един от приоритетите в работата на училищното ръководство.

Материално-техническа база

Силни страни

Възможности

§ Поддържане в добро състояние сградата на училището – ежегодни частични ремонтни дейности –боядисване на класни стаи, коридори и фоайета,   подменена  дограма на класни стаи, коридори, канцеларии на втори и трети етаж на сградата, обезопасяване на прозорците с мрежи, метални решетки, ремонт на ОВ инсталация, подмяна на тръби, ремонтирани санитарни възли,  изградени санитарни възли в приземен етаж за децата от подготвителна група;

§ Светли, слънчеви  и просторни класни стаи;

§ Площадки за игра и отдих на учениците;

§ Ремонтирана и обзаведена стая  за ЦОУД;

§ Ремонтирани и обзаведени две стаи, в които работят ресурсен учител, логопед и психолог;

§ Ремонтиран и обзаведен кабинет по безопасност на движението по пътищата

§ Изградена пожароизвестителна система и  евакуационно осветление,  климатици в компютърните кабинети и в учителска стая;

§ Училището е газифицирано. Отоплителната инсталация се поддържа в много добро състояние;

§ Наличие на 2 компютърни кабинета;

§ Обзаведено  ателие за приложни дейности;

§ Зала за извънклрасни дейности, с богат гардероб с носии за народни танци, озвучителна и музикална техника;

§ Училището разполага с необходимата учебна и училищна документация;

§ Осигуряване на учебници за  учениците от І до VІІ клас;

§ Закупени са УТС и пособия: плейъри, компютър, скенер, лазарен принтер, копирна машина, факс, видеокамера, карти по история и география, глобуси, комплекти табла по БДП за всички класове, тематични табла за начален етап, материали за продуктивно-естетическите дейности,  фотоапарати, музикална уредба и синтезатор и др.;

§ Съфинансиране на проект за обзавеждане на преносима Дигитална класна стая с лаптопи;

§ Техника (лаптопи и таблети) за ученици и учители по проект и ПМС;

§ Камери за видеонаблюдение в класните стаи на 2 етаж и дворното пространство;

§ Училището притежава библиотека с художествена и научна литература;

§ Изградено  пожарообезопасено помещение за цистерните за гориво в училищния двор.

§ Осигуряване УВП с УТС и пособия;

§ Частични ремонти на класни стаи и коридори;

§ Поддържане на ОВ инсталацията в училище;

§ Частичен ремонт и оборудване на кабинет, в който да работят психолог и педагогически съветник.

Слаби страни

Заплахи

§ Несанирано училище;

§ Липса на съвременна спортна база- приспособена класна стая за физкултурен салон, без съблекалня за учениците, неподходяща настилка;

§ Спортни площадки с настилка в недобро състояние;

§ Рушене на материалната база от учениците;

§ Няма изградена достъпна архитектурна среда.

§ Недостиг на финансиране, поради намаляване броя на учениците;

§ Рушене на материалната база от учениците, поради лоша дисциплина в учебни часове и междучасия.

 

Организационен климат

Силни страни

Възможности

§ Добра комуникация между всички участници в процеса на образование;

§ Прилагане на подходи, гарантиращи изслушване на ученика;

§ Дейности за превенция на проблемно поведение сред учениците;

§ Превенция на обучителни трудности;

§ Идентифициране и обхващане на деца и ученици в риск;

§ Предоставяне на равни възможности за обучение и възпитание;

§ Прилагане на мерки за предотвнратяване на ранно отпадане на деца и ученици от образователната система.

§ Повишаване ефективността на комуникация между участниците в образователния процес;

§ Прилагане принципите на позитивната дисциплина;

§ Утвърждаване на позитивни поведенчески модели;

§ Прилагане на иновативни подходи и добри практики за ранно идентифициране на деца и ученици в риск.

 

 1. Анализ на външната среда

Външните фактори имат въздействие върху развитието на образователната система, личността на учениците, мотивацията им за учене, а също така и върху поведението им.

PEST анализът е метод, който се прилага  при оценката на въздействие на външната среда, в която училището функционира и се развива и е съкращение от следните фактори:

P (Political) – политически;

E (Economic) –икономически;

S (Social) – социални;

T (Technological) – технологични.

Анализът на външната среда цели да открие възможностите и заплахите, произтичащи от влиянието на външната среда, която е извън контрола на институцията. Откриването на заплахите на външната среда дава възможностда се планират дейности, чрез които да бъда намалено тяхното неблагоприятно въздействие върху развитието на училището и образователната общност.

 

Компонент 1: Финансиране

Училището се финансира от делегиран бюджет, участие в европейски проекти и национални програми за финансиране.

Силни страни

Възможности

§ Относителна финансова стабилност;

§ Усвояване на средства по Проект за финансиране на спорта по ПМС;

§ Финансиране на извънкласни дейности по проекти;

§ Обективност, публичност и достъпност при разработване и управление на бюджета;

§ Възможност за пряко участие на директора в процеса на управление на финансите в учебното заведение;

§ Гъвкави управленски решения, съобразени с паричния поток;

§ Допълнителни финансови приходи от участие в проекти и програми;

§ Училището  е включено в приоритетите на община Хасково по отношение подобряване на материалната база – саниране, изграждане на достъпна архитектурна среда.

§ Сравнително малки приходи от отдаване под наем;

§ Гъвкавост при разходване на бюджета, запазване съотношението 1:10 брой персонал/брой ученици;

§ Включване в проекти, финансиращи извънкласни дейности, подкрепящо обучение.

Слаби страни

Заплахи

§ Училището не разполага със земи;

§ Дарения - няма;

§ Няма приходи от УН;

§ Няма приходи от наеми.

§ Недостиг на средства за по-добро финансово стимулиране на персонала;

§ Съкращение на персонал

 

 

Компонент 2: Социален статус на децата и учениците

Всички ученици в ОУ „Никола Й. Вапцаров“ са от уязвими групи. Не владеят добре български език, живеят в мултиетническа, затворена общност. Средата им на живот е рискова. Родителите /с малки изключения/ са необразовани и не успяват да окажат необходимата подкрепа по отношение на образованието на децата си.  Голяма част от учениците ни изпитват материални или социални дефицити.

 Често те мигрират заедно със своите семейства, което е свързано с определени предизвикателства пред образователната им интеграция.

Всяка учебна година немалък брой ученици от училището, които са били записани в началото на съответната година, напускат образователната система по причина „заминаване за чужбина“.

Силни страни

Възможности

§ Провеждане на Тематични родителски срещи и Училища за родители;

§ Използване на индивидуални подходи при работа с родителите: насърчаване на родителите да присъстват в училище, водене на кореспонденция между училището и родителя. Родителят получава информация за  постиженията на своето дете; табла с информация за живота в училище;

§ Предлагат се Фамилни групови конференции - модел за вземане на решение, при който разширеното семейство се събира и само изработва план за справяне с проблем на детето;

§ Търсене на родителско съдействие за провеждане на културни мероприятия;

§ Съвместно участие на учители и родители в училищния живот и организираните извънкласни форми на работа – работилници, тренинги, дискусионни форуми и др.;

§ Търсене на постоянна връзка със семействата на децата и учениците;

§ Многократни обхождания по домовете на учениците от страна на учителите;

§ Предлагане и провеждане на ФГК;

§ Включване на повече родители и близки на децата в Училище за родители;

§ Насърчаване на родителите да се информират за резултатите от обучението на децата си от електронния дневник на училището и да търсят контакт с учителите.

 

Слаби страни

Заплахи

§ Ниска степен на грамотност и квалификация на родителите;

§ Неглижиране на проблемите от страна на родителите, незаинтересованост по отношение  успех, дисциплина на децата, посещаемост на училище, неспокойна семейна среда;

§ Липса на условия за учене и почивка у дома при част от учениците;

§ Трудно осъществима комуникация с немалка част от родителите /не разбират организацията на работата в училище, не спазват правила и ред/;

§ Недостатъчна родителска подкрепа – непълни семейства /липсващи родители, работещи в чужбина/, необразовани,  често безработни;

§ Липса на базови умения за подкрепа на образованието на децата;

§ Слаб родителски контрол. Отглеждане на детето от роднини или от един родител най-често-майка;

§ Ангажиране на децата с несвойствени задачи – грижа за по-малки братя и сестри; осигуряване на прехрана; насилие;

§ Затруднено общуване в семействата – родителите не подпомагат адаптирането на децата в училищна  среда, използват насилие, за да разрешат проблемите си, не умеят да контролират своите емоции;

§ Ранно задомяване на момичетата /12 - 14годишна възраст/.

§ Липса на работещи механизми за превенция на риска от отпадане на деца и ученици от уязвими групи;

§ Постоянен ръст на миграция;

 

 

 

 

 

 

Компонент 3: Конкурентна среда

Силни страни

Възможности

§ Училището е единствено за квартала;

§ Утвърдена практика е учениците от IVклас на НУ „Г.С.Раковски“ да се записват в Vклас  в ОУ „Н.Й.Вапцаров“;

§  В училището е сформирана предучилищна група;

§ На учениците се предлагат атрактивни извънкласни занимания (народни танци, футбол, вокална и инструментална група, ателие за приложни дейности и т.н.);

§  Децата посещаващи предучилищна група продължават образованието си в училище;

§  Създаване на ефективно взаимодействие межди НУ„Г.С.Раковски“ и в ОУ „Н.Й.Вапцаров“;

§  Училището дава възможност на учениците да развиват своите умения и дарби, да се изявяват на множество конкурси и състезания;

Слаби страни

Заплахи

§ Училището не разполага със средства за материално подпомагане на учениците (обяд, униформи, спортни екипи);

§ Училището се утвърждава като посещавано от уязвими групи;

§ Малка част от семействата на децата от съседните детски градини избират ОУ „Н.Й.Вапцаров“;

§  Отлив на ученици към училища, предлагащи материално подпомагане (обяд, униформи, спортни екипи);

§  Училището не е предпочитано от семейства, за които образованието е ценност;

§  Намаляне броя на учениците в училище;

     

 

Компонент 4: Взаимодействие с институции и неправителствени организации

 

Силни страни

Възможности

§ Установено и поддържано добро взаимодействие с институции и НПО, работещи за закрила на децата.

§ Създадени добри практики при работа на ресурсното подпомагане в училище на деца в риск и взаимодействието на екипа с институциите за подкрепа

§  Предоставяне на подкрепа от страна на институциите при необходимост от експертна оценка

§  Създаване на механизъм за разширяване на същаствуващи добри практики с институции и НПО

§  Ефективно взаимодействие между училището и институциите в процеса на формиране на образователна политика

§  Повишаване на капацитета на компетентности за всички специалисти

Слаби страни

Заплахи

§ Недостатъчно ефективно взаимодействие с Детска педагогическа стая, Дирекция “Социално подпомагане” – отдел за закрила на детето.

§ Липсва адекватен организационно-административен механизъм, осигуряващ координация в действията между институциите.

§  Неефективно сътрудничество;

§  Неефективност в  защитаването на интересите на децата и учениците;

§  Недостатъчно добра комуникация между институциите и училището при разрешаване на случай;

§  Липса на конструктивно и позитивно отношение в процеса на работа от страна на институциите към училището;

 

 

Изводи:  Анализът показва, че полюсът „силни страни – възможности“ има по-голяма тежест, което определя стратегията за развитие, като насочена към затвърждаване и развитие на постигнатите позиции и разкриване на нови перспективи.

Въздействието, което оказва външната среда върху българското училище, е противоречиво. Изразените негативни фактори са икономическата и социалната среда, които имат определящо значение за образователната система.

 

 

ІІІ. МИСИЯ НА УЧИЛИЩЕТО

 

Мисията на ОУ „Никола Й. Вапцаров“ е да подпомага учениците в развитието и усъвършенстването им в оптимална училищна среда, с квалифицирани учители и в партньорство с родителите. Усилията ни са насочени към придобиване от учениците не само на базово образование, но и на актуални знания, умения и компетентности, които са им необходими, за да се реализират успешно в социалната среда, да прявяват уважение към гражданските права на другите и да бъдат отговорни за собственото си поведение.

 

 

ІV. ВИЗИЯ НА УЧИЛИЩЕТО

 

Основно училище „Никола Й. Вапцаров“, гр. Хасково ще продължи да се утвърждава и развива като училище, предоставящо качествено и актуално образование, в което се прилагат съвременни педагогически технологии, което ангажира, подпомага и стимулира учениците и ги прави значими в учебния и извън учебния процес, владеещи полезни компетентности, осъзнати за силните си страни и способни да ги развиват и прилагат за себе си и в полза на общността.

Вярваме, че ОУ „Никола Й. Вапцаров“, гр. Хасково ще се утвърди като средище за диалог и сътрудничество, създаващо среда за качествено предучилищно и училищно образование, вдъхновяващо за учителите, приобщаващо за родителите, основаващо се на демократични принципи и подготвящо цялата общност за предизвикателствата на 21 век.

Стремежът на педагогическия екип е да даде трайни и полезни знания и да формира умения за самостоятелен и пълноценен живот в социалната среда, с проява на уважение към гражданските права на другите и отговорно собствено поведение. 

 

 1. ВОДЕЩИ ПРИНЦИПИ И ЦЕННОСТИ ЗА РАЗВИТИЕ

 

 1. Принципи

 

 • Прозрачност – всички стратегически документи и вътрешни нормативни актове на училището да бъдат публично достъпни;
 • Всеобхватност –училищните политиките да бъдат подчинени на местно, регионално и национално ниво и в съответствие с политиките на ЕС;
 • Партньорство и съгласуваност: активно взаимодействие и сътрудничестгво между участниците в образователния процес, синхронизиране със заинтересованите страни за постигане на целите;
 • Приемственост – новите политики, свързани с образователната реформа няма да отрекат вече поетите ангажименти в рамките на образователната институция и стратегията няма да ги подменя с нови. Добрият опит ще бъде не само съхранен, но и ще продължи да се мултиплицира;
 • Формулиране на целите въз основа на достоверни данни;
 • Иновативност: формулиране на иновативни мерки, подходи и дейности за постигане на целите, заложени в Стратегията;
 • Ефикасност при изразходване на бюджетните средства;
 • Измеримост, отчетност и устойчивост на резултатите;
 • Законосъобразно – осигурява съответствие на целите и предлаганите мерки със законите и подзаконовите нормативни актове.

 

 1. Ценности

 

Ценностите са важни и трайни убеждения или идеали, споделяни от хората за това какво е добро или лошо, желателно или нежелателно, правилно или неправилно.

 

Екипът на ОУ „Никола Й. Вапцаров“ споделя следните институционални ценности:

 

 1. Подкрепа – Подкрепяме развитието на всеки със собствено темпо и спрямо личните му цели. Всяка личност е уникална и притежава свой специфичен набор от силни страни, таланти и потенциал.
 2. Равнопоставеност – Учители и ученици участват заедно в сътворяването на учебния процес в условия на взаимно уважение и толерантност.
 3. Свобода и отговорност – Избираме свободно. Осъзнато приемаме и носим последствията от изборите си.

Вярваме, че само в условията на свобода и свободен избор може да се развие пълният потенциал на човека.

 1. Демократично управление – Управлението на училището е прозрачно. Ученици, учители и родители са част от училищната общност и работят заедно за правилата в училището и живота в училище.
 2. Сигурност – Училището е място, на което децата и учениците се чувстват защитени и подкрепени.

Ние изграждаме сигурна среда, в която те да развиват себе си и своите възможности.

 

VІ. СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СИСТЕМА И СПЕЦИФИЧНИ ЗА ИНСТИТУЦИЯТА ЦЕЛИ

 

 1. Стратегически цели на образователната система

 

Националната програма за развитие на България 2030 определя следните приоритети пред образователната система:

 • Осигуряване правото на качествено образование за всички и превенция на отпадането от образователната система.
 • Прилагане на политики, насочени към повишаване социалния статус на учителската професия и на нейната привлекателност.

Повишаване квалификацията на педагогическите специалисти.

 • Повишаване качеството на образователната система.

Прилагане на компетентностния подход, свързан със смяна на отправната точка в обучението от преподаване на знания към овладяване на ключовите компетентности.

 

 

 

 

 

 1. Специфични цели на училището

 

 

Стратегически цели (приоритетни области)

Оперативни цели (очаквани резултати)

1.      Да се подобри качеството и ефективността на образователния процес в съответствие с разпоредбите на ЗПУО и ДОС.

 

 

§   Да се стимулира развитие на творческите заложби и потенциала на всеки ученик чрез личностно-ориентиран подход;

§  Да се осигурят условия за  по-добра практическа приложимост на обучението, чрез изграждане на нова училищна творческа среда с фокус върху природни науки, инженерни науки, математика и технологии (STEM);

§  Да се повишат ангажираността, уменията и постиженията на учениците (дигитална грамотност; умения за разрешаване на реални проблеми от живота; математическо мислене; работа в екип, критично мислене и др.)

§  Да се развиват и усъвършенстват компетентностите на педагогическите специалисти чрез квалификационни обучения, обмяна на добри практики и кариерното им развитие;

2.    Да се подобрят възможностите за закрила на децата от насилие и предотвратяване отпадането от училище

 

 

 

 

 

 

 

§ Да се създадат предпоставки за социално включване на учениците и преодоляване на образователните им трудности чрез дейности за:

 • привличане и задържане на учениците;
 • подпомагане успеваемостта им по различните учебни предмети;
 • осмисляне на свободното време и превръщане на училището в безопасно и привлекателно място за учениците.

§ Да се изгражда благоприятна, насърчаваща и подкрепяща среда за обучение и личностно развитие на всички деца и ученици чрез:

-          Разработване и реализиране на подходящи проекти и програми;

-          Предоставяне на обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие на децата и учениците;

-          Утвърждаване на позитивни модели на поведение, основани на принципите на гражданското образование;

-          Ограничаване агресията, насилието и други негативни прояви сред учениците чрез включването им в подходящи извънкласни и извънучилищни дейности;

-          Насърчаване на учениците за активно участие в училищното управление.

3.    Да се превърне училището в предпочитано място за обучение и възпитание на подрастващите

 

 • Да се подобри и модернизирането училищната материално-техническа база ;
 • Да се насърчава ефективното партньорство между училището и родителската общност;
 • Да се ангажират учениците за активно участие в социалния живот на училището;
 • Да се популяризират постиженията на учениците и учителите. 

 

 

 

 

VIІ. ПРИОРИТЕТНИ ОБЛАСТИ И ДЕЙНОСТИ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЦЕЛИТЕ

 

 

 

 

 

Приложение 1

 

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ И ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЦЕЛИТЕ

 

Приоритетна област 1: Подобряване качеството и ефективността в процеса на училищното образование съобразно индивидуалните способности и потребности на учениците в съответствие с разпоредбите на ЗПУО и ДОС

 

Дейности

Срок

Отговорник

Финансиране

1.

Планиране, организация и контрол на дейността на училището

2023-2028 г.

 

 

1.1.

Изготвяне и актуализация на основни училищни документи в съответствие със ЗПУО и ДОС:

-          планове, правилници, училищни учебни планове;

-          мерки за подобряване на учебните резултати, програма за превенция на отпадането;

м. септември

Директор; Педагогически специалисти 

Училищен бюджет

1.2.

Изграждане на постоянни училищни комисии за планиране и организация на основните направления в дейността на училището.

м. септември

 

1.3.

Кадрова осигуреност на общообразователната подготовка:

-         поддържане и обновяване на данни със заместващи учители;

-         актуализиране на училищната програма за часовете, които не се водят от учители-специалисти по време на заместване на отсъстващия учител.

През годината

 

1.4.

Поддържане на оптимален за пълноценното осъществяване на дейността на училището състав на непедагогическия персонал.

Постоянен

 

1.5.

Разработване система от критерии и показатели за оценка на дейността на учителите и служителите в училището, обвързана с резултатите и постиженията. Гъвкаво използване на системата за оценяване на постигнатите резултати от труда на педагогическите специалисти за определяне на ДМС на педагогическите специалисти и непедагогическия персонал.

През годината

 

1.6.

Осъществяване на училищния план – прием.

м. септември

 

1.7.

Осъществяване на ефективен контрол на директора съобразно целите на стратегията и на дейностите в процеса на училищното образование и своевременно предприемане на действия за тяхното подобряване.

През годината

 

1.8.

Изграждане на училищна система за качество: 

-          Разработване на общи и специфични училищни стандарти за качество, свързани с управлението на институцията, повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти, система за контрол на качеството, подобряване на училищната среда, възпитание на учениците и училищно партньорство.

-          Адаптиране на политики за постигането на образователните цели спрямо ЗПУО и стандартите.

През годината

 

2.

Осъществяване на привлекателен и мотивиращ процес на обучение, възпитание и социализация.

2023-2028 г.

 

Училищен бюджет, изпълнение на проекти, целеви

средства от

МОН

2.1.

 

Поетапно въвеждане на учебни планове, организация и провеждане на процеса на образование в съответствие със ЗПУО.

Постоянен

 

2.2.

Използване на съвременни образователни технологии и форми на педагогическо взаимодействие за мотивиране на учениците и прилагане на усвоените знания в практиката. 

През годината

 

2.3.

Промяна на стила и методите на работа и ориентиране на обучението към потребностите на отделната личност.

Постоянен

 

2.4.

Подкрепа за личностното развитие на учениците, превенция на обучителните трудности и ранно оценяване на риска – ранно идентифициране на учениците в риск чрез проучване и оценка на потребностите и интересите им, откриване и предотвратяване на причините, които биха довели до отпадане от училище.

В началото на уч. срок;

при необходимост

 

2.5.

Осъществяване на всеки етап от процеса на образование на ефективна обратна връзка за постигнатите резултати, за отношението на учениците към формите и методите на преподаване, за техните нагласи и мотивация.

През годината

 

2.6.

Издигане равнището на функционалната грамотност (четивна, математическа, по природни науки) за постигане на умения за успяване.

Постоянен

 

2.7.

Повишаване качеството на образование в предучилищната група и постигане на добри резултати при възпитанието и обучението на децата в съответствие с ДОС – програмна система – приложение 2

Постоянен

 

 

Приоритетна област 2: Изграждане и поддържане на училищна организационна култура чрез институционални политики в подкрепа на гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование

Дейности

Срок

Отговорник

Финансиране

1.

Възпитание в патриотизъм и национално самосъзнание

2023-2028 г.

 

 

1.1.

Насоченост на обучението към формиране и усвояване на умения за разбиране и отговорно поведение в обществото; подпомагане процеса на личностно развитие и себепознание в контекста на взаимодействие с другите хора.

ежегодно

Директор

Педагогически специалести

Уч.бюджет, проекти, целеви средства МОН.

1.2.

Целенасочена работа по класове, съобразена с възрастта на учениците и особеностите в тяхното развитие и интереси.

 

 

1.3.

Реализиране на дейности за повишаване информираността на учениците по въпроси като:

-         функциите на институции и управленски структури (съд, полиция, общинска/областна администрация и др.).

-         правата на човека, дискриминацията, равнопоставеността на половете;

-         здравна култура и здравословен начин на живот.

 

 

1.4.

Участие в организацията и провеждането на училищни дейности и кампании, свързани с исторически събития или обществено значими инициативи.

 

 

1.5.

Участие в кампании по актуални теми, свързани с политиките на ЕС.

 

 

2.

Ученическо самоуправление

 

 

 

 

Повишаване ролята на съветите на класа при организиране и осъществяване дейността на училището.

2023/2028г.

ежегодно

Директор, ПдС, кл. р-ли

Уч.бюджет, проекти, целеви средства МОН.

 

Участие на представители на ученическата общност при обсъждане на проблеми и вземане на управленски решения, както и при отчитане на резултатите от образователния процес.

 

 

3.

Екологична култура и навици за здравословен начин на живот

 

 

 

3.1.

Целенасочена работа (здравно образование, спортно-туристически календар), насочена към комплексно здравно образование чрез интерактивни дейности и занимания в часовете на класа, посветени на превенцията на тютюнопушенето, наркоманиите и злоупотребата с алкохол, активна спортна и туристическа дейност.

Ежегодно

Учители

Уч.бюджет, проекти, целеви средства МОН.

3.2.

Инициативи и мероприятия, имащи за цел формирането на навици за здравословен начин на живот и правилни житейски избори в детска възраст и по време на ранното полово съзряване.

 

 

3.3.

Обучения за: 

-         безопасност на движението;

-         действия при бедствия, аварии, катастрофи и пожари;

-         поведение при кризи и екстремни ситуации.

 

 

3.4.

Съвместни дейности с РИОСВ.

 

 

3.5.

Изпълнение на училищни проекти за подпомагане на физическото възпитание и спорта.

 

 

4.

Превенция на агресията и негативните прояви сред учениците

 

 

 

4.1.

Провеждане на училищна политика и актуализиране на програма за превенция на агресията и негативните прояви сред учениците.

2023/2028г.

ПдС, психолог, кл. р-ли

Уч.бюджет, проекти, целеви средства МОН.

4.2.

Подобряване на уменията на работещите в училището за адекватна реакция при предотвратяване на случаи на агресия и насилие в училищна среда.

 

 

4.3.

Провеждане на групова работа в часа на класа

 

 

5.

Подкрепа за личностното развитие на учениците

 

 

 

5.1.

Сформиране на екипи за подкрепа за личностното развитие на учениците, за които са идентифицирани:

-         обучителните трудности и риск от отпадане от училище: ранно оценяване на риска и ранно идентифициране на учениците в риск чрез проучване и оценка на потребностите и интересите им, откриване и предотвратяване на причините, които биха довели до отпадане от училище;

-         ученици със СОП;

2023/2028г.

ежегодно

Директор;  Училищен

психолог; Логопед;

Ресурсен учител

ПдС

Класни ръководители

Уч.бюджет, проекти, целеви средства МОН.

5.2.

Идентифициране на деца и ученици в риск и осигуряване на подкрепяща среда.

 

 

5.3.

Мотивиране на учителите чрез включване в дейности по приобщаващо образование

 

 

5.4.

Актуализиране на програма за превенция на отпадането и/или преждевременното напускане на училище, която да съдържа:

-         мерки за превенция и ограничаване на отпадането;

-         действия за интервенция при отпадане и/или преждевременното напускане на училище.

 

 

 

Приоритетна област 3: Училището – желано място за обучение, изява и подкрепа за личностно развитие на учениците

Дейности

Срок

Отговорник

Финансиране

1.

Извънкласни и извънучилищни форми

2023-2028 г.

 

 

1.1.

3.1.1. Организиране на учениците в извънкласни и форми, стимулиращи техните интереси, таланти и творчески способности – работа по проекти и сформиране на групи за занимания по интереси.

ежегодно

Педагогически специалисти

Уч.бюджет, проекти, целеви средства МОН

1.2.

Участие на ученици и ученически отбори в състезания и конкурси.

1.3.

Участие на учениците в организацията и провеждането на училищни празници и активности.

2.

Създаване и поддържане на благоприятна среда за обучение и развитие

2023-2028г.

 

 

 

Осигуряване на здравословни и безопасни условия на обучение и труд.

ежегодно

Директор, пед. специалисти

Уч.бюджет, проекти, целеви средства МОН

2.1.

Подходящо интериорно оформление на учебните помещения.

 

2.2.

Създаване на благоприятна и толерантна атмосфера на общуване, доверие и взаимопомощ.

 

2.3.

Подкрепа на инициативността и творческата активност.

 

2.4.

Целенасочена училищна     политика            за    превенция на отпадането и/или преждевременното напускане на училище спрямо ученици в риск:

-        подкрепа за преодоляване на обучителни трудности – допълнително обучение и консултации за преодоляване на обучителни затруднения;

-        контрол на отсъствията от училище;

-        своевременна индивидуална интервенция спрямо учениците в риск с цел мотивиране и преодоляване на риска от отпадане.

 

2.5.

Допълнително обучение на реинтегрираните (върнати в образователната система ) ученици

 

3.

Обновяване и обогатяване на материалната база

2023-2028г.

 

 

3.1.

Поддръжка и ремонт на учебните и помощните помещения.

 

Директор 

Педагогически специалисти

Непедагогически персонал

Уч.бюджет, проекти, целеви средства МОН

3.2.

Разширяване на системата за постоянно видеонаблюдение и спазване на пропускателния режим.

 

3.3.

Обогатяване и поддържане на компютърната и комуникационната техника.

 

3.4.

Осигуряване на ресурси за е-обучение, използване на електронни образователни ресурси.

 

 

Приоритетна област4: Повишаване на професионалната област и квалификация на педагогическите специалисти

 

Дейности

Срок

Отговорник

Финансиране

1.

Квалификация на педагогическите кадри

2023-2028 г.

 

 

1.1.

Изграждане на професионалния профил на педагогическите специалисти като съвкупност от знания, умения и отношения съгласно Наредба № 15 от 22.07.2019 г. За статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

Ежегодно

Директор,

Учтели

 

Уч.бюджет, проекти, целеви средства МОН

1.2.

Осигуряване на условия и възможности за усъвършенстване и обогатяване на компетентностите на педагогическите специалисти за ефективно изпълнение на изискванията на изпълняваната работа и за кариерно развитие чрез въвеждаща и продължаваща квалификация в зависимост от потребностите, целите и съдържанието на обученията:

-         вътрешноинституционална квалификационна дейност – не по-малко от 16 академични часа годишно за всеки педагогически специалист;

-        участие в квалификационни форми на специализирани обслужващи звена, висши училища и научни и обучителни организации, по-малко от 48 академични часа за период на атестиране за всеки  педагогически специалист.

1.3.

Подготовка и провеждане на процедура за атестиране на педагогическите специалисти.

1.4.

Мотивиране на учителите за придобиване на по-висока ПКС, като едно от основанията за по-бързо кариерно развитие.

1.5.

Кариерно развитие: процес на усъвършенстване на компетентности при последователно заемане на учителски длъжности или при придобиване на степени с цел повишаване качеството и ефективността на образованието.

 

Приоритетна област 5: Механизъм за съвместна работа с институциите по обхващане и включване в системата на предучилищното и училищното образование на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст. Взаимодействие с родители

 

Дейности

Срок

Отговорник

Финансиране

1.

Взаимодействие с родителите

2023-2028 г.

 

 

1.1.

Структуриране и дейност на Обществения съвет

През годината

Директор,

пед. съветник,

обр. Медиатор,

кл. ръководители

Уч.бюджет, проекти, целеви средства МОН

1.2.

Усъвършенстване на системата от взаимовръзки и обратна информация в релацията „училище-семейство“:

-         укрепване на положителното отношение към училището като институция от страна на ученици и родители и проява на съпричастност към училищния живот;

-         установяване на система от форми и средства за сътрудничество и взаимодействие с родителите: родителски и индивидуални срещи, индивидуални консултации, обучения и др.

1.3.

Информираност на родителите и стимулиране на родителската активност: за основните нормативни и училищни документи, по повод информация за резултатите от учебната дейност, консултиране по проблеми, решаване на

 конфликти и налагане на санкции и др.

1.4.

Сътрудничество и съдействие от родителите при:

-          организиране на училищни дейности;

-          в процеса на кариерното информиране, ориентиране и развитие;

-          идентифициран риск за ученика от отпадане и/или преждевременно напускане на училище. 

1.5.

Актуализиране на данни и координати за своевременна връзка с ученика и неговите родители.

2.

Взаимодействие с институции

2023-2028г.

 

 

2.1.

Популяризиране дейността на училището на общински, областни, национални и международни форуми и в медийното пространство.

През годината

Директор, ПдС, учители

Уч.бюджет, проекти, целеви средства МОН

2.2.

Участие на учители и ученици в общински празници, състезания, форуми и др.

2.3.

Поддържане и своевременно обновяване сайта на училището с актуална информация за нормативната база, организацията на дейността, изявите в различни направления на училищния живот и др.

2.4.

Популяризиране на училището чрез информация в местните печатни и електронни медии.

2.5.

Реализиране на системна и целенасочена рекламна стратегия за привличане и задържане на ученици.

2.6.

Организиране на информационни дейности в училището на ниво за учители, администрация, ученици и родители.

 

Приоритетна област 6: Предоставяне на равни възможности за обучение и възпитание

Дейности

Срок

Отговорник

Финансиране

1.

Равен достъп до качествено образование и ефективна интеграция в училище и обществото

2023-2028 г.

 

 

1.1.

Проучване и установяване на деца и ученици от уязвими групи, реинтегрирани                                                                 

Началото на всеки

уч. срок,

при необходимост

 

Кл. р-ли, учители, ПдС, психолог, логопед, ресурсен учител

Уч.бюджет, проекти, целеви средства МОН

1.2.

Осигуряване на възможности за допълнителна работа с ученици, застрашени от отпадане: групова и индивидуална работа в програми за жизнени умения, консултации по предмети, занимания по интереси

 

 

1.3.

Обгрижване на нуждаещи се ученици – осигуряване на закуски и учебни помагала;

1.4.

Допълнителна подкрепа за учениците със СОП с оглед успешното им адаптиране към училищната среда;

2.

Съхраняване и развиване културната идентичност на учениците

2023-2028г.

 

 

2.1.

Награждаване с морални и материални награди на ученици с постижения, с добро поведение и изявени дарби

През годината

Учил. ръководство, кл.р-ли

Уч.бюджет, проекти, целеви средства МОН

2.2.

Насърчаване на учениците от уязвими групи да участват в дейности, подкрепящи образованието и съхраняващи културната им идентичност;

Учители, ПдС, психолог

3.

Създаване на предпоставки за успешната социализация на учениците и формиране на подходящ социално-психологически климат

2023-2028г.

 

3.1.

Развиване на толерантност и равнопоставеност у учениците чрез тренинги в ЧК превантивни програми за предотвратяване на училищния тормоз

През годината

Кл. р-ли, учители, ПдС, психолог

3.2.

Кариерно ориентиране на учениците, застрашени от отпадане, с оглед бъдещата им успешна реализация – VІІ клас

3.3.

Стимулиране участието на ученици с изявени дарби в конкурси, фестивали и инициативи

3.4.

Осигуряване на достъпна среда, технически средства и дидактически материали

Директор, учители

3.5.

Осигуряване на условия за целодневно обучение на учениците от начален етап на образование за по-добра социализация

 

Приоритетна област 7: Противодействие на тормоза и насилието

Дейности

Срок

Отговорник

Финансиране

1.

Създаване и утвърждаване на ясна ценностна система в училище, която не допуска прояви на насилие и тормоз

2023-2028 г.

 

 

1.1.

Информационна училищна кампания, целяща да се осигури съпричастността и отговорността на всички.

През годината

Учители, ПдС, психолог

Уч.бюджет, проекти, целеви средства МОН

1.2.

Постоянни информационни кътове  „Деца съобщават за насилие” /за запознаване на учениците с възможностите и процедурите за докладване/;

1.3.

Индивидуални консултации с ученици, понасящи или извършващи тормоз;

При необходимост

ПдС, психолог

1.4.

Провеждане на социални работилници / групова работа и други извънкласни форми за подобряване комуникативните умения на учениците;

През годината

 

 

По график

1.5.

Училищна инициатива „Бъди силен, а не насилник” с участие на ученици, родители и учители;

Учители, ПдС, психолог

1.6.

Поддържащи обучения на педагози и помощен персонал за: причините и ефектите от насилието и тормоза; разпознаване и докладване на насилие; работа с деца, преживели насилие /или в риск от насилие/, проявяващи насилие;

ПдС, психолог

1.7.

Индивидуални консултации на семейства, които срещат затруднения във възпитанието на своите деца;

ПдС, психолог

1.8.

Училище за родители на деца от различни възрастови групи: Създаване на умения за ефективно общуване; контрол на емоциите и справяне с гнева, конструктивно управление на конфликти „деца-родители” и др.

1.9.

Родителски срещи, посветени на темата за насилието над /и между деца/

 

Кл.р-ли, ПдС, психолог

2.

Създаване и прилагане на Механизъм за превенция и интервенция на тормоза и насилието

2023-2028г.

 

 

2.1.

Анализ, оценка и обсъждане на проблема с насилието в училище /Анкета/;

В началото на уч. година

ПдС, психолог

Уч.бюджет, проекти, целеви средства МОН

2.2.

Утвърждаване и прилагане на Процедури за регистрация, докладване и превенция на насилие;

Директор, ПдС

2.3.

Създаване на Регистър за ситуации на тормоз. Информацията да включва: описание на ситуацията, вида тормоз, участници, наблюдатели, предприети мерки;

ПдС, психолог

2.4.

Сътрудничество с центрове за социална работа, Полиция, НПО, ОЗД

През годината

Директор,

кл.р-ли, ПдС, психолог

3.

Изграждане и функциониране на защитна мрежа за предотвратяване на тормоза в училище.

2023-2028г.

 

 

3.1.

Участие на учениците в групи за личностно развитие, и дискусии в ЧК по теми за превенция на насилието;

През годината

кл.р-ли, ПдС, психолог

Уч.бюджет, проекти, целеви средства МОН

3.2.

Изработване на правила за поведение в клас и договаряне на процедура, в случай на нарушение на правилата

В началото на уч. година

3.3.

Стимулиране на пхозитивно общуване посредством награждаване с морални и материални награди на ученици с постижения и добро поведение.

През годината

 

Приоритетна област 8: Превенция на риска от ранно отпадане от системата на предучилищното и училищното образование

 

Дейности

Срок

Отговорник

Финансиране

1.

Привличане и задържане на учениците в училище

2023-2028 г.

 

 

 

Планиране и контрол за редовно и точно вписване на отсъствията на учениците в училищната документация, за коректно и точно подаване инф. система НЕИСПУО на данните за движение на учениците и за броя на отсъствията, за своевременното отразяване на статуса на всеки ученик.

През годината

Директор, кл.р-ли, учители

Уч.бюджет, проекти, целеви средства МОН

1.1.

Проучване индивидуалните способности и интереси на ученика с цел разгръщане на неговия потенциал

Начало на учебната година

кл.р-ли, учители, ПдС, психолог

1.2.

Насърчаване на успешно справящи се ученици да работят като наставници в екип с връстници, нуждаещи се от подкрепа

 

1.3.

Грижа за здравето на учениците – дейности за намаляване рисковете от заболявания

 

1.4.

Дейности, свързани с обгрижване на нуждаещи се ученици – осигуряване на закуски /по схема „Училищно мляко” и  „Училищен плод”/,  учебници

 

1.5.

Поощряване с морални и материални награди

1.6.

Реинтегриране на ученици, отпаднали от училище /По Механизъм за обхват/

2.

Подпомагане успеваемостта на учениците по различните учебни предмети; Въвеждане на целодневна форма на обучение

2023-2028 г.

 

 

2.1.

Предоставяне на възможност за целодневно обучение на учениците

 

Директор

Уч.бюджет, проекти, целеви средства МОН

2.2.

Осигуряване на възможности за допълнителна работа с ученици, застрашени от отпадане /групова работа в часове за допълнително обучение, индивидуални консултации, занимания по интереси, работа с ресурсен учител, логопед, психолог/

 

Педагогически специалисти

2.3.

Ресурсно подпомагане на учениците със СОП

 

Ресурсен учител, учители

2.4.

Допълнителна работа с учениците по учебни предмети, във връзка с  НВО в ІV и VІІ клас

 

учители

2.5.

Кариерно ориентиране на учениците, застрашени от отпадане, с оглед бъдещата им успешна реализация

 

Учители, ПдС

3.

Организиране свободното време на ученицитге и утвърждаване на училището като безопасно и привлекателно място за тях

2023-2028 г.

 

 

3.1.

Включване на повече ученици в дейности, подкрепящи образованието и извънкласни занимания по интереси

През годината

Педагогически специалисти,

Психолог, ПдС

Уч.бюджет, проекти, целеви средства МОН

3.2.

Занимания по интереси

 

3.3.

Дейности за превенция на насилието и преодоляване на проблемното поведение

 

4.

Работа с родители и институции

2023-2028 г.

 

 

4.1.

Приобщаване на родителите към  училищния живот чрез участието им в съвместни дейности – училищни инициативи и проекти

През годината

Педагогически специалисти,

ПдС, психолог

Уч.бюджет, проекти, целеви средства МОН

4.2.

Предоставяне на възможност родителите да участват при вземането на решения за класа и училището като цяло –на родителски срещи, събрания на родителски актив и обществен съвет

При необходимост

4.3.

Системно отразяване на отсъствията и оценките на учениците в електронния дневник и своевременно информиране на родителите и установяване на причините за допуснатите отсъствия /чрез писмено известие, телефонен разговор, личен контакт/

 

Учители

4.4.

Уведомяване на кмета на Община Хасково с писма за ученици в риск от отпадане; Предложение за предприемане на процедура за издаване на наказателни постановления от кмета на общината за родители и настойници, които не осигуряват присъствието на децата си  в училище

При необходимост

Директор,

кл.р-ли

4.5.

Уведомяване на „Отдел за закрила на детето“ за ученици в риск от отпадане и ученици в процедура по налагане на санкции „предупреждение за преместване в друго училище“ и  „ преместване в друго училище“

4.6.

Изграждане на доверителна връзка и ефективна комуникация на класните ръководители с родителите на учениците чрез взаимно опознаване по време на съвместни дейности – подкрепа от образователен  медиатор, родителски срещи, дни на Отворени врати и др.

През годината

Кл. р-ли, учители

ПдС, психолог

4.7.

Предоставяне на възможности за индивидуална подкрепа на родителите и учениците от страна на училището като институция – индивидуално и групово консултиране, подкрепящо обучение по проекти

4.8.

Провеждане на Училище за родители и консултиране, насочени към превенция на отпадане на децата от училище

По график

4.9.

Създаване на здравословна и безопасна училищна среда чрез включване на ученици и родители в превантивни програми за предотвратяване на училищния тормоз

През годината

4.10.

Ефективно взаимодействие с институции, имащи отношение към закрилата на децата от насилие /ОЗД, ДПС, НПО, МКБППМН/

 

 

 

 

 

 

 

 

Очаквани резултати от изпълнение на дейностите

 

 • Ясно разписани училищни документи съобразени с националната нормативна база  и с фиксирани права и задължения на всички заинтересувани страни;
 • Ясно поети ангажименти от участниците в процеса на образование;
 • Постигнат позитивен  организационен климат на добро ниво;
 • Оптимален баланс на съотношението брой ученици -брой учители;
 • Постигнат напредък при преодоляване на неграмотността и пропуските в образователната подготовка;
 • Намален брой на учениците, останали в същия клас поради слаб успех и останали на поправителни изпити;
 • Повишени професионални компетентности и квалификация на персонала;
 • Осигурени условия за развитие на индивидуалните и творчески потребности и уникалността на всяко дете и ученик;
 • Учениците от предучилищна група до VІІ клас са обхванати в различни форми за въздействие – социални работилници, ателиета, програми за жизнени умения, групи за допълнително обучение по проекти и зенимания по интереси.
 • Осигурени условия за обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие;
 • Подобрена материална, образователна и информационна среда.
 • Подобрени: МТБ, училищния климат и възможности за избор на извънкласни дейности от учениците;
 • Готовност при указания от здравните власти за преминаване към обучение в електронна среда от разстояние и да осигуряване условия за непрекъснатост на обучението;
 • Осигурено допълнително обучение и подкрепа за учениците, пропуснали учебни занятия поради здравословни причини, в т. ч. и заради карантиниране;
 • Положителен психоклимат на работа и учене и редуциране ситуациите на напрежение, стрес и дезинформация;
 • Родителите са включени в процеса на приобщаване;
 • Установено сътрудничество с РЦПППО, ЦПЛР, Детска педагогическа стая, Отдел за закрила на детето, НПО.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2

 

ПРОГРАМНА СИСТЕМА ЗА РАЗВИТИЕТО НА ПРЕДУЧИЛИЩНАТА ГРУПА

 КЪМ ОУ "НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ" - ГР. ХАСКОВО

 

Съгласно чл. 70, ал.1 от Закона за предучилищното и училищното образование процесът на предучилищното образование е подчинен на прилагане на програмна система като част от стратегията за развитие на учебното заведение, което извършва задължително предучилищно образование, и което съответства на изискванията на Държавния образователен стандарт за предучилищно образование. Програмната сиситема е цялостна концепция за развитието на децата с подходи и форми на педагогическо взаимодействие, подчинени на обща цел.

 

І. МИСИЯ

           Утвърждаване на съвременни иновационни модели на възпитателно-образователна дейност в предучилищните групи, които осигуряват максимално развитие на детския личностен потенциал, да създадат възможности за пълноценна социална реализация на детето и развитие на способностите му в процеса на възпитание и обучение;  поставяне  основите в личностното развитие на бъдещите граждани на Европа, съхранили своята национална култура и  идентичност; формиране на децата като личности  - рационални,  творчески нагласи, притежаващи богатство от широки интереси, знания, умения, компетенции, умеещи да взаимодействат с околните. Превръщане на предучилищната група в ОУ "Н.Й.Вапцаров" в желано и любимо място за децата, с подходящо организирани пространства за игра, познание и общуване и в ценено място за сътрудничество и просперитет на семействата и екипа.

 

 

ІІ. ВИЗИЯ

             Утвърждаване в общественото пространство на предучилищната група към ОУ "Никола Й. Вапцаров" като гъвкава, конкурентна и необходима предучилищна институция, като среда за социално-културна, възпитателна и образователна работа, като център за творчество, като съмишленик и партньор на деца, родители и учители чрез:

        -  осигуряване на условия за социален и емоционален комфорт, психическо, физическо и творческо развитие на децата от трета-четвърта възрастова група;

        - гарантиране на личностно-ориентиран и резултативно обоснован възпитателно-образователен процес в педагогическото взаимодействие;

        -   водене на постоянен конструктивен диалог, с доверие и подкрепа на родителите в името на децата.

 

 1. III. ЦЕННОСТ
 2. ФОРМИРАНЕ НА НАЦИОНАЛНО САМОСЪЗНАНИЕ

 

Формирането на национално самосъзнание е важна цел, която не може да се постави в рамките на определен период от време. Изграждането на тези черти в детската личност е цялостна дейност, която обхваща детето още при първите му стъпки в детското заведение и трябва да продължи при постъпването му в училище. За тази цел са много важни помощта и сътрудничеството и на семействата, които се опитваме да спечелим като свои партньори.

Възпитаването на родолюбиви чувства и национално самосъзнание се осъществява чрез разнообразни форми и дейности, като стремежът е да се разширяват и задълбочават впечатленията и преживяванията на децата. Национални празници, народни празници, велики български исторически личности, занаяти, произведения на българския фолклор и т.н. – всичко това са аспекти от бъдещата дейността на предучилищната група, които ще допринасят за активно съприкосновение на децата с българското, укрепване на националното им самосъзнание.

Стремежът към формиране на национално самосъзнание е част от ежедневната работа на педагозите. То може да се осъществи и с посещения на музеи, изложби и паметници на национални герои, с изучаване на народни танци, със срещи с творци на българското изкуство, както и с организиране на специални празници.

 

 1. ЕКОЛОГИЧНОТО ВЪЗПИТАНИЕ

 

Ще се работи  по посока на екологичното възпитание и възпитаване на любов към природата и туризма.

         Наблюдаване в естествени условия на природни обекти;

         Проследяване развитието на някои от тях чрез неколкократни посещения на едни и същи места и откриване закономерностите в тяхното развитие;

         Наблюдаване промените на климата през различните сезони и влиянието на тези промени върху развитието на растенията и животните;

         Развиване физическите качества на децата чрез упражняване на основните двигателни дейности в естествени условия сред природата на подходящо избрани безопасни места;

         Развиване на качествата наблюдателност, съобразителност, бързина на реакцията и други;

         Развиване на морално-волеви качества, които се изявяват най-добре в екстремни ситуации: упоритост, издръжливост, смелост, всеотдайност, взаимопомощ, съпричастност;

         Осъзнаване значението на природата за живота на човека и необходимостта от опазването и съхранението й;

         Стимулиране на желание и стремеж към по-често общуване с природата и полагане на грижи за опазването й.

 

 1. СОЦИАЛИЗИРАНЕ НА ДЕЦА СЪС СПЕЦИАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ

 

Интегрирането на деца със СОП изисква поредица от мерки с оглед създаване на подкрепяща среда за тяхното отглеждане и социализиране, както и възможност за обучение по индивидуални програми. Необходимо е и осигуряването на специалисти, които да работят с тях, както и да насочват педагозите в групите как да се грижат за тези деца.  Педагогическите специалисти  са запознати с главните аспекти на тази специфична дейност по отглеждането, развитието и възпитанието на такива деца.

 

 1. ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ

Освен, че е важна цел в развитието на българското общество в момента, тя е и важен приоритет при възпитанието на децата в подготвителните групи. Те трябва да осъзнаят себе си не само като граждани на Република България, но и като част от голяма Европа и от света като цяло.

Много международни организации работят целенасочено по посока преодоляване на различията, породени на расова, гражданска и религиозна основа. Приети са редица документи, най-важния, от които “Конвенция за защита правата на детето”, ратифициран и от българското правителство. В унисон с тази Конвенция, децата трябва да се възпитават в посока на осъзнаване правата и задълженията си. Важна насока на нашата работа е да ги научим на толерантност, търпимост, уважение – основни принципи на отношенията между хората по целия свят в новите граждански общества.

 

 

 1. IV. СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ

Дефинирането на целите е подчинено на стремежа към организиране на ефективен възпитателно-образователен процес чрез конкретизиране мястото и съдържанието на основните дейности за осигуряване жизнеспособността и здравето на децата. Важно е търсенето на разнообразни пътища за демократизация и хуманизация на работата с децата, като пълноценно се използват възможностите на сензитивния период за личностното развитие. Изчистването на възпитателно-образователния процес от дидактизъм, скованост и строга регламентираност и съобразяване с детските интереси, желания и възможности ще ориентира обучението към провокиране на мисленето и самостоятелността, към формиране на практически умения и към развитие на личността. Утвърждаването на действени взаимоотношения на детското заведение със семействата, обществеността и училището ще допринесат в голяма степен за осигуряване на необходимите педагогически условия и материално-техническа база за отглеждане и възпитание на децата.

 

 1. ГЛОБАЛНА ЦЕЛ

            Във всеки момент детето да се чувства добре. Осигуряване на емоционален и психологически комфорт на детето и създаване на оптимални условия за развитие на личностния му потенциал като създаваме и поддържаме желанието им за постигане на успех във всички техни начинания; насърчаваме чувството за осведоменост, отговорност и уважение към себе си, към другите, към семейството и общността, както и волята за личностно израстване.

 

 1. ПОДЦЕЛИ

          2.1. Повишаване качеството на образование в предучилищната група към ОУ "Никола Й. Вапцаров" и постигане на добри резултати при възпитанието и обучението на децата в съответствие с ДОС;

          2.2. Развиване на физическото, духовното и нравствено здраве на децата;

          2.3. Развиване на интелектуалните възможности и комуникативните способности, самостоятелност на децата;

          2.4. Прилагане на иновативни образователни технологии;

          2.5. Осъществяване на партньорство и сътрудничество с родители, други детски заведения, културни, обществени и други институции;

          2.6. Възпитаване на децата в дух на толерантност, уважение към другите;

          2.7. Формиране на национално самосъзнание, възпитаване в родолюбие;

          2.8. Повишаване мотивацията и удовлетвореността от работата: на деца, на учители и родители.

 

 1. V. СТРАТЕГИЧЕСКИ ПРИОРИТЕТИ В ДЕЙНОСТТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНИТЕ ГРУПИ КЪМ ОУ "Н. Й. ВАПЦАРОВ"

 

 1. Стратегически приоритети

 

          1.1. Прилагане на образователни иновативни технологии;

          1.2.   Стимулиране творческо развитие на децата, на детската игра и познание; създаване на позитивна образователна среда;

          1.3. Постигане на успешна социализация на детската личност в условията на подготвителната група в училище;

          1.4. Сътрудничество за създаване на поведенчески модели у деца и възрастни за създаване на благоприятна семейна и обществена среда.

 

 1. Приоритетни направления в дейността на предучилищната група към ОУ "Н. Й. Вапцаров":

          2.1. Повишаване качеството и ефективността на предучилищното образование и възпитание в педагогически ситуации и допълнителни форми на въздействие;

          2.2. Усъвършенстване системата за повишаване квалификацията на учителите;

          2.3. Удовлетворяване на специфичните образователни потребности на децата и нарастващата взискателност на родителите. Подобряване на работата с деца с емоционални, интелектуални и физически затруднения;

          2.4. Осигуряване на сигурност, ред и защита на децата;

          2.5. Активно и ползотворно взаимодействие с родителската общност;

          2.6. Осигуряване на допълнителни форми за свободното време на децата и създаване на условия за тяхната публична изява, инициатива и творчество.

          2.7. Участие в национални и регионални програми и проекти.

 

 

VІ. СТРАТЕГИЧЕСКИ ПЪТИЩА ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ

 

 1. Изграждане на хуманна, функционална и оптимална образователна среда.
 2. Стимулиране развитието на професионалната компетентност на педагогическите екипи, отговаряща на образователните изисквания и потребности.
 3. Взаимодействие и сътрудничество със семейството и обществеността.
 4. Работа в екип, добра комуникация и споделяне на опит.

 

 

VIІ. ПРИНЦИПИ НА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СТРАТЕГИЯТА

 

 1. Ориентираност към личността Най-важната задача за нас, е успехът на отделната личност.
 2. Равен достъп - всяко дете постъпило в учебното заведение има право да получи качествено образование, което отговаря на нуждите и способностите му.
 3. Сътрудничество - успешната образователна и възпитателна политика се основава на широко участие в сътрудничество с други институции.
 4. Отговорност - учителите ангажирани в образователната, възпитателната дейност, осъществявана в подготвителните групи, носят отговорност за постигане на трайни ефекти с дългосрочно въздействие.
 5. Гъвкавост - образователната и възпитателната дейност да е ориентирана към потребностите на децата и да предоставя възможности за свободен избор.
 6. Единство в многообразието - обучението, подготовката и възпитанието на децата се осъществяват в рамките на единна културно-образователна среда, която създава гаранции за защита и развитие на отделните култури и традиции в рамките на образователната политика на училището.
 7. 7. Отчетност - всички участници в образователната и възпитателната дейности отговарят и се отчитат за своите действия с цел осигуряване на ефикасност, ефективност и резултатност.

 

 

VIIІ. ДЕЙНОСТИ

 

  Осъществяване на тесен контакт с родителите с цел получаване на изчерпателна информация за здравословното, физическо и психическото състояние на децата при постъпване и по време на престоя им в подготвителната група.

  Планиране на подходи и форми за педагогическо въздействие.

  Разпределение на формите на педагогическо въздействие.

  Съвместна дейност с психолог, логопед и ресурсен учител (за деца със СОП) 

 1. Възпитателно-образователни дейности в предучилищното образование.

 1.1. Подходи на педагогическо взаимодействие

  Личностно-хуманен - детето да се приема като значима личност - с уважение и достойнство; приемане на детето такова, каквото е; човечно отношение към него- оказване на обич и подкрепа; съобразяване с потребностите и интересите на детето като субект; подпомагане на детето в изграждане на позитивен Аз-образ.

  Индивидуален - съобразяване с уникалността на всяко дете, с неговия собствен темп на развитие и сензитивност; опознаване на силните му страни, върху които да се изгради педагогическото взаимодействие.

  Дейностен - на детето да се осигурява активна позиция чрез участие в разнообразни дейности с подходящо физическо, емоционално и интелектуално натоварване; стимулиране на контакти и общуване в различни формални и неформални обединения;

  Ситуационен - да се създават специално организирани ситуации и да се използват непреднамерено възникващите, за да се постави всяко дете в благоприятна позиция, осигуряваща неговото емоционално и интелектуално благополучие.

  Холистичен - детската личност е цялостна динамична система, затова е необходимо да се работи за развитие на всичките й страни, специализирано относно проблема (ако има такъв), но не фрагментарно относно нейната цялостност; педагогът да обхваща и вижда цялата картина.

  Комплексен - всички главни и подпомагащи социално-педагогически фактори да действат като взаимно допълващи се за осигуряване на пълноценен живот на децата; цялостното поведение на детето да протича в социален контекст в среда на положително настроени връстници и възрастни.

  Синергетичен - подход с обединяваща сила и енергия, изискващ създаване на условия за растеж, развиване на личния потенциал, зачитане на човешкото достойнство, осигуряване качество на живот за всяко дете.

 

1.2. Форми на педагогическо въздействие:

  Основна форма - педагогическа ситуация, която протича предимно под формата на игра. Педагогическата ситуация се организира само през учебно време и осигуряват постигане на компетенции, определени от Държавен образователен стандарт за предучилищно образование. В предучилищната група към ОУ "Никола Й .Вапцаров" ще се провеждат основни форми на педагогическо въздействие по следните Образователни направления:

 

 • Български език и литература - съдържанието на образователното направление е структурирано в шест образователни ядра: свързана реч, речник, граматически правилна реч, звукова култура, възприемане на литературно произведение и пресъздаване на литературно произведение.
 • Математика - обемът на съдържанието по образователното направление е систематизирани в пет образователни ядра: количествени отношения, измерване, пространствени отношения, времеви отношения, геометрични фигури и форми.
 • Околен свят - съдържанието на образователното направление е структурирано в четири образователни ядра: самоутвърждаване и общуване с околните, социална и здравословна среда, светът на природата и неговото опазване и културни и национални ценности.
 • Изобразително изкуство - чрез организираната и системна работа по образователното направление децата развиват своите познавателни и изобразителни умения в три основни ядра: художествено възприемане, изобразителни материали и техники и изобразително творчество.
 • Музика - обемът на съдържанието по образователното направление е систематизирани в четири основни ядра: възприемане, възпроизвеждане, музика и игра и елементи на музикалната изразност.
 • Конструиране и технологии - обемът на съдържанието по образователното направление е систематизирани в четири основни ядра: конструиране и моделиране, обработване на материали, съединяване и свързване, грижи и инициативност, техника. Физическа култура - съдържанието на образователното направление е структурирано в четири образователни ядра: естествено приложна двигателна дейност, спортно-подготвителна двигателна дейност, физическа дееспособност, игрова двигателна дейност.

  Допълнителни форми на педагогическо взаимодействие - организират се от учителя съобразно  интересите и потребностите на децата и включват спортни и културни дейности, разходки, тържества, празници, изложби, развлечения и др.:  

 • Утринна гимнастика
 • Подготовка за закуска
 • Игри - театрални, конструктивни, сюжетно-ролеви, подвижни, музикални и др.
 • Творчески занимания по интереси
 • Спортни празници и игри
 • Културно-развлекателни екскурзии - посещения на театрални постановки, изложби, музеи и др.
 • Разходки и екскурзии сред природата
 • Тържества

  1.3. Разпределение на формите на педагогическо въздействие:

Предучилищното образование се организира в учебни години. Учебната година в предучилищното образование започва на 15 септември и завършва на 31 май на следващата календарна година. 

Учебното време се организира в учебни седмици и в учебни дни. Учебната седмица е с продължителност пет учебни дни и съвпада с работната седмица. Броят на учебните седмици е 36.

В случай на разместване на почивните дни през годината на основание чл. 154, ал. 2 от Кодекса на труда обявените почивни дни са неучебни, съответно обявените работни дни са учебни за децата.

Учебният ден включва основните и допълнителните форми на педагогическо взаимодействие, както и време за почивка и самостоятелни дейности по избор на детето.

В ОУ "Никола Й. Вапцаров" предучилищните групи са с полудневна организация. Полудневната организация осигурява възпитание, социализация, обучение   и отглеждане на децата в рамките на 6 последователни астрономически часа на ден преди обяд през учебната година. 

 

Началният час на сутрешния прием и крайният час на изпращането на децата за деня се определят с Правилника за дейността на училището.

Учителите в групата определят редуването на формите на педагогическо взаимодействие и организират деня на детето в предучилищното образование. Конкретното разпределяне на педагогическите ситуации по образователни направления се осъществява в годишно и седмично разпределение.

Броят на педагогическите ситуации и образователните направления, по които те ще се провеждат са, както следва: 

      За трета възрастова група (5-годишни) - общ седмичен брой - 16;

 • Български език и литература – 2+1
 • Математика - 2
 • Околен свят - 2
 • Музика - 2
 • Изобразително изкуство - 2
 • Конструиране и технологии - 2
 • Физическа култура - 3

 

      За четвърта възрастова група (6-годишни) - общ седмичен брой - 18.

 • Български език и литература – 3+1
 • Математика - 3
 • Околен свят - 2
 • Музика - 2
 • Изобразително изкуство - 2
 • Констриуране и технологии - 2
 • Физическа култура - 3

Разновъзрастова група може да се сформира, когато броят на желаещите не е достатъчен за разкриване на 2 групи. В този случай броят на педагогическите ситуации е за четвърта група.

Продължителността на една педагогическа ситуация по преценка на учителя е от 20 до 30 минути – за трета и за четвърта възрастова група.

Годишните разпределения и методите за проследяване постиженията на децата са описани в Приложение 4 (за 3 възрастова група) и Приложение 5 (за 4 възрастова група).

 1.4. Проследяване на резултатите от предучилищното образование

 Проследяването на постиженията на детето се осъществява от учителите на съответната група в началото и в края на учебното време по образователните направления.

 Резултатите от проследяването на постиженията на детето се вписват в дневника на групата.

Учителите информират родителите за индивидуалните постижения на детето.

В хода на предучилищното образование постиженията на детето се отразяват в детско портфолио.

 Съдържанието на портфолиото се определя с Правилника за дейността на училището. В края на предучилищното образование с цел осигуряване на продължаващо взаимодействие между родителите и образователните институции портфолиото им се предава.

 В 14-дневен срок преди края на учебното време учителят на съответната група установява готовността на децата, които ще постъпят в първи клас през следващата учебна година, за училище. Готовността на детето за училище отчита физическото, познавателното, езиковото, социалното и емоционалното му развитие.

 • Училището, издава удостоверение за задължително предучилищно образование за децата от групите за задължително предучилищно образование.
 • Удостоверението описва готовността на детето за постъпване в първи клас и в съответствие с очакваните резултати от възпитанието, обучението и социализацията на децата за всяка възрастова група по образователни направления.
 • В удостоверението може да се правят препоръки за насърчаване и мотивиране за участие на детето в допълнителни дейности и/или за включването му в допълнителна подкрепа за личностно развитие.
 • Когато здравословното състояние на детето не позволява постъпване в първи клас и в удостоверението са направени препоръки за включването му в допълнителна подкрепа за личностно развитие, началото на училищното образование за това дете може да се отложи с една учебна година при условия и по ред, определени в държавния образователен стандарт за приобщаващо образование.
 • При постъпване в първи клас родителите задължително предоставят копие от удостоверението за задължително предучилищно образование на директора на съответното училище, ако детето е било включено в задължително предучилищно образование.

 

1.5 Участие в организирани дейности

 Съобразно очакваните резултати по образователните направления по време на учебната година децата може да участват в организирани прояви, изяви и мероприятия и организирано да посещават природни обекти, обществени, културни и научни институции, които посещения не са предмет на уреждане от наредбата по чл. 79, ал. 5 от Закона за туризма.

 Редът и начинът на организиране на посещенията на природни обекти, прояви, изяви и мероприятия в обществени, културни и научни институции се определят в правилника за дейността на училището, а провеждането им се контролира от директора.

 Посещението и/или участието в прояви, изяви и мероприятия, организирани от други институции и провеждани в населеното място на училището, се разрешават от директора на детската градина или училището по реда и начина, определени в ПДУ.

 За всички дейности по организирано извеждане на децата от населеното място на детската градина или училището се изисква информирано писмено съгласие на родител. Редът, начинът и сроковете за уведомяване на родителите, получаването и съхранението на информираното писмено съгласие се определят в правилника за дейността на училището.

 

1.6.  Механизъм за взаимодействие между участниците в предучилищното образование.

 

Предучилищното образование като процес на възпитание, социализация и обучение на децата се осъществява при взаимодействие и сътрудничество с родителите и други институции.

 

         Връзки с родителите

 

Родителите са участници и партньори в предучилищното образование заедно с децата, учителите, директора и другите педагогически специалисти. Сътрудничеството и взаимодействието между учителите, директора и другите педагогически специалисти и родителите създават условия за постигане на целите на учебно-възпитателния процес, както и за формиране на положително отношение към училището и мотивация за учене. Взаимоотношения между семейството и училище трябва да са изградени върху основата на взаимно доверие, разбиране, взаимно уважение, непрекъснат диалог за практическо реализиране на общите възпитателни цели. Тясното взаимодействие между семейството и училище ще даде възможност за повишаване ефективността на учебно-възпитателния процес.

 

1.7. Сътрудничеството и взаимодействието между учители-родители:

 

Цели за съвместно сътрудничество между учители-родители:

 1. Повишаване доверието в образователната система;
 2. Активно участие на родителите за успешна адаптация и социалзация на детето;
 3. Създаване на условия за ранно детско развитие и подготовката на децата за училище;
 4. Разбиране, подкрепа и споделена отговорност между училището и семейството за формиране на положително отношение към училището и мотивация за учене;
 5. Съвместна работа за разбиране на училището като ценност;
 6. Разпределяне на правата, задълженията и отговорностите между училището и семейството за постигане на стратегическите цели и приоритетите на политиката за учене през целия живот.

 

Сътрудничеството и взаимодействието между учители-родители, се осъществяват чрез:

 • Индивидуални консултации в удобно за двете страни време;
 • Родителски срещи;
 • Проучване желанията и мненията на родителите;
 • Поддържане на родителски кътове с информация за работата в групата и индивидуалните постижения на всяко дете;
 • Провеждане на открити моменти;
 • Присъствие и участие на родителите в процеса на предучилищното образование;
 • Повишаване на родителската активност чрез участие в дейностите, осъществявани в подготвителните групи и училище;
 • Съвместна работа с Родителският актив
 • Предлагане на образователниматериали за родителите по проблематиката на семейното възпитание.

 

1.8. Външни връзки:

 • Срещи с лекари, психолози и специалисти в различни области за отговори на въпроси, поставени от родители;
 • Връзки с НПО с цел търсене на възможности за изяви на деца със заложби в различните видове изкуства.
 • Създаване и поддържане на трайни връзки с институции и организации, подпомагащи дейността на училището:
 • Центрове за подкрепа на личностното развитие;
 • ДПС към РПУ;
 • Дирекция Образование, младежки дейности и спорт;
 • Общинска комисия за борба срещу обществените прояви на малолетни и непълнолетни;
 • Дирекция „Социално подпомагане”, Отдел „Закрила на детето”.
Сподели: