Неделя 20, Юни 2021г.

 

 С Т Р А Т Е Г И Я   З А    Р А З В И Т И Е

НА ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „Н.Й.ВАПЦАРОВ“

за периода от 2016/2017 учебна година

до 2020/2021 учебна година

 

  

Град Хасково

  Приема се на основание чл.263, ал.1, т.1 от ЗПУО и

Решение на ПС – Протокол № 17/ 07.09.2016 г.

 

  СЪДЪРЖАНИЕ:

 Раздел първи

Общи положения

Раздел втори

Международни и национални нормативни документи, свързани с развитие на   образованието

 Раздел трети

Анализ на състоянието на училището и външната среда

 Раздел четвърти

СТРАТЕГИИ И ПРИОРИТЕТИ В РАЗВИТИЕТО

 МИСИЯ НА УЧИЛИЩЕТО

ВИЗИЯ НА УЧИЛИЩЕТО

 ЦЕННОСТИ И ПРИОРИТЕТИ В РАЗВИТИЕТО

 СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ И ПОДЦЕЛИ

 Дейности за реализиране на  стратегиите и приоритетите в изпълнение на мисията и постигане на визията (План за действие)-приложение 1

Финансиране – приложение 2

Програмна система за развитието на подготвителните групи към ОУ "Никола Йонков Вапцаров" – гр. Хасково-приложение 3

 

Раздел първи

Общи положения

 

Разработването на Стратегия за развитие е породена от необходимостта за постигане на по-високи резултати от образователната дейност, за модернизиране на образованието, за още по-стриктно съблюдаване на правата на децата и възпитаването им в духа на националните и етническите ценности. 

Разработването на стратегията позволява да се анализират взаимодействията на учeбното заведение с външната среда, като по този начин се извършва преглед и оценка на съществуващите стандарти и ценности, откриват се слабите звена, идентифицират се недостатъци и потребности.

Методологията на разработване на стратегия изисква анализ и на наличните вътрешни ресурси, откриване на силните и слабите им страни. Това се постига чрез събиране на вътрешна информация, след чийто анализ се откриват тенденциите в развитието.

Разработването на стратегия допринася за ясното очертаване на пътя и насоките за развитие на учебното заведение, постигане на дългосрочните цели, ефективно и ефикасно използване на ресурсите, мотивиране на колектива на организацията.

 Четиригодишната програма за развитие на ОУ „ Никола Й. Вапцаров “ за периода 2016 - 2021 г. е изготвена въз основа на опита на педагогическата колегия и административното ръководство в сферата на образованието реализирано в училището. Нашите приоритети отчитат специфичните особености и традиции на училищната образователна среда и представят нашите виждания за  развитие на училището и за изграждане на личности. Нашият екип поема отговорност да провежда училищна политика, в която водеща роля имат образованието, възпитанието и личностното развитие на децата и младите хора в ОУ «Никола Йонков Вапцаров», и се ангажира с постигането на планираните резултати при пълна прозрачност и отчетност на управлението.

 Стратегията за развитие на ОУ „Никола Йонков Вапцаров”– гр. Хасково се основава на принципите и насоките на ЗПУО, приоритетите на МОН и РУО- Хасково, община Хасково и спецификата на училището.

Същност и необходимост на планирането на дейността

Планирането на дейността  на организацията е необходимо, за да може ръководството:

 • да определи своите цели и приоритети;
 • да използва ефективно и ефикасно ресурсите, за постигането им, както и база за оценка на потребностите от такива;
 • да постави критерии за измерване на действително извършената работа;
 • да се насочи вниманието към постиженията и съответно към най-рисковите дейности.

Ползи от дългосрочното планиране

Дългосрочното планиране е трудоемък процес, но вложените усилия имат за резултат:

 • добро разбиране на целите, дейностите, рисковете и контролите;
 • адекватна оценка на необходимите ресурси;
 • фокусиране върху наистина съществените и рискови за организацията области;
 • натрупване и документиране на ценна информация

 Раздел втори

Референтни документи

 Стратегията за развитие на ОУ „Никола Йонков Вапцаров”– гр. Хасково се основава на принципите и насоките на ЗПУО, приоритетите на МОН и РУО- Хасково и спецификата на училището.

Стратегията за развитие на училището се основава на приоритетите, целите и стандартите, заложени в следните документи:

 1. Закон за закрила на детето.
 2. Закон за младежта.
 3. Закон за физическото възпитание и спорта.
 4. Закон за здравословни и безопасни условия на труд.
 5. Национална стратегия за детето (2008- 2018)
 6. Национална стратегия за младежта (2010-2020).
 7. Национална стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността(2014-2020).
 8. 8. Стратегия за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система (2013 – 2020).
 9. 9. Национална стратегия за закрила и социална интеграция на децата с увреждания.
 10. 10. Стратегия за ефективно прилагане на информационни и комуникационни технологии в образованието и науката на Република България (2014-2020).
 11. 11. Стратегия за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства (2015- 2020).
 12. 12. Национална стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта в Република България (2012 – 2022).
 13. 13. Национална здравна стратегия (2014-2020) г.
 14. 14. Национална стратегия за борба с наркотиците 2014-2018 г.
 15. 15. Национална стратегия за развитие на педагогическите кадри (2014-2020).
 16. 16. Нациoнална стратегия за учене през целия живот за периода 2014 – 2020 година.
 17. 17. Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020.
 18. 18. Указание на МОН и МФ за прилагане на делегирани бюджети.

 

ДРУГИ НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ:

1.План за развитие на Община Хасково.

2.Други национални и международни нормативни документи, свързани с развитието на образованието.

  

Раздел трети

Анализ на състоянието на училището и външната среда

 Анализът на състоянието на училището се извършва по  6 компонента, като се вземат предвид конкретни данни  и се класифицират като слаби или силни страни. Извършеният анализ е основание за по-добра преценка на ръководството при определяне на стратегическите цели. За дефинираните силни страни  се предвиждат цели, които да допринесат за поддържане и дори повишаване на нивото, а за дефинираните слаби страни  се залагат цели, които да подобрят или отстранят слабостите.

Кратки исторически данни:

Основно училище „ Никола Йонков Вапцаров”- гр. Хасково е училище с дългогодишна история , с изградени традиции и утвърдени и позиции в обучението и  възпитаването на младото поколение на град Хасково . Училището отваря врати  през учебната 1966/1967г.

Училището е разположено в централната част на града. В него  се обучават и възпитават деца и ученици от кварталите „ Република” и „ Възраждане” на гр. Хасково. Всички ученици са от малцинствата.  Учениците не владеят добре български език, живеят в мултиетническа и рискова среда. Не получават родителска подкрепа /или поне не такава, каквато на нас ни се иска/. Голяма част от учениците ни изпитват материални или социални дефицити. Децата със СОП са успешно интегрирани,  с тях работят ресурсен учител, психолог и логопед.

 

Учебна година

Брой ученици

Брой паралелки

2015/2016

422

19

2014/2015

468

22

2013/2014

464

21

2012/2013

461

21

През същите тези учебни години състоянието на персонала е следното: 

Учебна година

Непедагогически персонал

Педагогически персонал

Образователно- квалификационна степен на педагог. персонал магистър/бакалавър

ПКС и научна степен

2015/2016

10

31

28

16

2014/2015

10

35

31

18

2013/2014

10

35

32

16

2012/2013

10

34

29

15

  

СИЛНИ СТРАНИ

ВЪЗМОЖНОСТИ

 

І.УЧЕНИЦИ

 

 • Издирване на ученици, подлежащи на задължително обучение, непосещавали училище, прекъснали обучението си.
 • Издирване и записване на деца и ученици за подг.група 5 год., първи клас, пети клас.
 • Сведен е до минимум броя на отпадналите ученици;
 • Сведен доминимум броя на повтарящите ученици;
 • Интегриране на деца със СОП, ресурсно подпомагане

 

 

 

Обхождане по домовете и мотивиране на родители и ученици да продължат образованието си в училище;

Провеждане на рекламни кампании – начални и поддържащи;

Засилени мерки за контрол на отсъствията и успеха на учениците;

Изграждане на ефективно ученическо самоуправление;

Провеждане на индивидуални консултации с педагогически съветник на ученици и родители.

- Утвърждаване на традиции и символи на училището.

 

СЛАБИ СТРАНИ

ОПАСНОСТИ И РИСКОВЕ

Деца-билингви, невладеещи в достатъчна степен български език; Тенденция към намаляване броя на учениците; пълняемост на паралелки в начален етап – на минимум и под него.Затруднена адаптация на децата и учениците.

Незадоволително усвояване на преподавания учебен материал поради недостатъчно владеене на български език.

Растящ брой наказани ученици за неизвинени отсъствия и арогантно и агресивно поведение.

Голям брой ученици, оставащи на поправителни изпити;

Немалка част от оставащите на поправителни изпити ученици напускат училище.

- Намаляване на броя на учениците в резултат на нарастваща миграция сред етноса;

- Намаляване на мотивацията за учене у учениците.

- Нарастващо агресивно, безотговорно поведение на учениците, уронващо авторитета на съученици и учители.

ІІ.КАДРОВИ РЕСУРСИ

СИЛНИ СТРАНИ

ВЪЗМОЖНОСТИ

 1. Учители
 • Квалифициран педагогически персонал. Преподаватели с дългогодишен стаж по специалността и преподавателски опит за ефективна работа с деца-билингви.

•          Тенденция за повишаване на  броя на защитилите ПКС и на кариерното им израстване.

•          Няма незаети щатове.

•          Изградени много добри взаимоотношения в колектива на основата на взаимно доверие, подкрепа, взаимопомощ, сътрудничество; наличие на учители в ПИГ в начален етап, чий брой варира между 2 и 3.

           

 • Включване на учителите в различни форми на квалификация
 • Повишаване на квалификацията и преквалификация, придобиване на ПКС;
 • Финансови и морални стимули за учителите.

 

 

 1. Служители

Брой на непедагогически персонал – 10, от които, счетоводител, ЗАС, домакин, чистач-хигиенист – 4, дърводелец, огняр, охрана.

Голям брой непедагогически персонал

      3.Квалификационни дейности

•          Квалификационна дейност се осъществява на училищно, регионално и национално ниво. Всички учители от начален етап  и прогимназиален етап са посетили през годините редица обучения и тренинги, организирани от РУО, неправителствени организации,община Хасково.

•          През  годините се реализира различна по форма вътрешно- училищна квалификационна дейност, обменят се добри педагогически практики.

•          Осъществява се обмен на добри практики  и взаимна помощ с училища от страната и гр. Хасково.

 • Формирани  МО, които изработват ежегодно планове, обменят опит, идеи, обсъждат трудностите, които срещат учениците при усвояване на учебния материал, планират открити уроци.

 

СЛАБИ СТРАНИ

ОПАСНОСТИ И РИСКОВЕ

·         Феминизиране на професията – учител. Нисък процент на учители  мъже в училище.

·         През последните четири години в училище няма педагогически съветник/психолог;

 

 

- Недостатъчно познаване на новата нормативната уредба;

- Пропуски и грешки при прилагането;

- Съкращаване на щатове, лишаване от добри и опитни специалисти, в резултат от намаляване броя на учениците и паралелките в резултат на миграция на семействата

 

 

ІІІ.ОБРАЗОВАТЕЛНО-ВЪЗПИТАТЕЛЕН ПРОЦЕС

СИЛНИ СТРАНИ

ВЪЗМОЖНОСТИ

 

Учениците се обучават по училищни учебни планове, отговарящи на интересите им.

Високи резултати и постижения на учениците при участието им в извънучилищни дейности. Участие и призови места от състезания, конкурси на общинско, областно и национално ниво.

Средният успех за училището варира в рамките на добър /3,91/, добър /3,94/; забелязва се известно понижение, но резултатите са сравнително устойчиви.

Постигнато оптимално оценяване – припокриване на текущите оценки по време на учебната година с оценките от външното оценяване. Сравнително добро представяне на НВО.

Учениците, завършили начален етап, 100% продължават обучението си в V клас;

•          Организирани 2 подготвителни групи за деца, невладеещи/слабовладеещи/ български език.

•          Целодневно обучение и възпитание на учениците от І до ІV клас;

•          Осигурено е  безплатно хранене на  учениците от подготвителна група и начален етап;

•          Целенасочена допълнителна работа с деца в риск, даровити деца и ученици, застрашени от отпадане;

•          Добра координация и обмен на информация м/у учители, кл.р-ли и ръководството на училището при работа със застрашени от отпадане ученици, учениците с проблеми в поведението;

•          Разработена и действаща Училищна политика за закрила на децата от насилие. Училищната политика обединява усилията ни да осигурим безопасна среда за децата; Училищната политика включва всички наши дейности, насочени към превенция на отпадане  от училище и повишаване на училищната успеваемост.

•          Работа по Програма ТЕСИЯ;

•          Успешна реализация на наши и партньорски проекти; значителна част от проектните ни дейности са в партньорство с НПО.

•          Постигане на устойчивост и развитие на  извънкласни дейности;

•          Развитие на извънкласната и извънучилищната дейност; включване на възможно най-голям брой ученици в тези дейности:

•          Развитие интересите и талантите на учениците, приобщаване  към училищния живот

•          Мотивиране на учениците за участие в училищни и извънучилищни инициативи – изяви, състезания, конкурси;

•          Ежедневни консултации с ученици, оставащи на поправителни изпити;

•          Разнообразяване на формите и методите на работа в часовете, разчупване на шаблона, достъпно  поднасяне на новото учебно съдържание;

•          Информираност на учениците относно възможностите за продължаване на образованието

•          Актуализиране на информацията в училищния сайт, популяризиране на постижения на учениците. Поддържане на сайт и страница в Интернет на танцов състав „Етномагия“;

•          Разнообразяване  формите и методите на работа в часовете, разчупване на шаблона, достъпно  поднасяне на новото учебно съдържание;

•         

Предоставяне на качествено образование

Образователна подкрепа за изоставащи и напреднали ученици чрез провеждане на  консултации по учебни предмети с учениците, работа по проекти.

Осъществяване на обмен на добри практики, работа по МО. 

Сътрудничество с неправителствени организации; работа по партньорски проекти;

Сътрудничество с кварталното читалище.

Разширяване на извънкласните

форми на работа с учениците.

     2.Резултати от изпити - поправителни, самостоятелна форма на обучение;

 

 

     6.Неизвинени отсъствия от учебни занятия;

СЛАБИ СТРАНИ

ОПАСНОСТИ И РИСКОВЕ

Специфични проблеми, затрудняващи качественото

Образование:

•           Пропуски в ранното и предучилищното детство;

•           Липса на мотивация за учене у учениците;

•           Ангажиране на децата с несвойствени за възрастта им задачи – грижа за по-малки братя и сестри, наемане на работа;

•           Нежелание за учебен труд от страна на учениците, липса на стремеж за развитие и признание;

•           Откроява се стремеж към задоволяване на най-нисшите потребности – физиологичните; трудно се мотивират и децата и родителите.

•           Нежелание от страна на нуждаещите се учениците да посещават ПИГ и консултации;

•           Лоша дисциплина на учениците в някои часове, трудно се овладяват и контролират;

•           Рушене на материалната база в междучасията;

•           Затруднения на учениците при усвояване на учебния материал;

•           Липсата на психическа и социална готовност за училище на деца, които не са посещавали подготвителна група;

•           Трудности в овладяването на някои училищни умения – най-често четене, разбиране на прочетеното;

•           Нежелание за продължаване на образованието след завършено основно образование;

 • Ниско входно ниво на знания на постъпващите ученици, нисък успех

 

Ниска успеваемост поради липса на мотивацията за учене и нежелание за посещаване на консултации;

 

 

ІV.УЧЕБНО-ТЕХНИЧЕСКА И МАТЕРИАЛНА БАЗА

Сградата на училището  е построена е през 1966г. Тя е масивна, триетажна с прилежащ павильон, приземен етаж, където се намират основно отремонтираните и съвременно обзаведени стаи на ПИГ на начален етап и  стаите на двете подготвителни групи. Сградата разполага със собствено локално отопление.

Училището разполага с 11 класни стаи и 2 компютърни  кабинета, стая по интереси за учениците от начален етап, библиотека, творческо ателие, актова зала, която е и зала за репетиции на ТС „ Етномагия”, добре оборудвани стаи за децата от подготвителни групи.  Сградата разполага с 4 административни кабинета, здравен кабинет, две стаи за работа на специален  педагог, офис на помощния персонал, складова база.

Подобряването и модернизирането на училищната среда е един от приоритетите в работата на училищното ръководство.

СИЛНИ СТРАНИ   

ВЪЗМОЖНОСТИ

 • Поддържане в добро състояние сградата на училището – ежегодни частични ремонтни дейности –боядисване на класни стаи, коридори и фоайета,   подменена  дограма на класни стаи, коридори, канцеларии на втори и трети етаж на сградата, обезопасяване на прозорците с мрежи, метални решетки, ремонт на ОВ инсталация, подмяна на тръби, ремонтирани санитарни възли,  изградени санитарни възли в приземен етаж за децата от подготвителни групи 5 и 6 годишни.
 • Светли, слънчеви  и просторни класни стаи;
 • Площадки за игра и отдих на учениците;
 • Обзаведени 2 стаи за подготвителни групи;
 • Ремонтирани и обзаведени стаи  за ПИГ;
 • Изградена пожароизвестителна система и  евакуационно осветление,  климатици в компютърните кабинети и в учителска стая.
 • Отоплителната инсталация се поддържа в много добро състояние, извършен основен ремонт на котела;
 • Наличие на 2 компютърни кабинета;
 • Обзаведено  ателие за приложни дейности;
 • Училището разполага с необходимата учебна и училищна документация;
 • Осигуряване на учебници за  учениците от І до VІІ клас;
 • Закупени са УТС и пособия: касетофони, компютър, скенер, лазарен принтер, копирна машина, факс, видеокамера, джампидо, инвижън, карти по история и география, глобуси, комплекти табла по БД за всички класове, тематични табла за начален етап, материали за продуктивно-естетическите дейности,  фотоапарати, музикална уредба и синтезатор и др.;
 • Училището притежава библиотека с художествена и научна литература.
 • Изградено  пожарообезопасено помещение за цистерните за гориво в училищния двор.

 

 • Газифициране на училището
 • Осигуряване УВП с УТС и пособия
 • Частични ремонти на класни стаи и коридори
 • Поддържане на ОВ инсталацията в училище

СЛАБИ СТРАНИ

ОПАСНОСТИ И РИСКОВЕ

•           Несанирано училище;

•           Неподменена дограма в класни стаи и коридор – първи етаж;

•           Липса на съвременна спортна база- приспособена класна стая за физкултурен салон, без съблекалня за учениците, неподходяща настилка. Спортни площадки с настилка в недобро състояние.

Рушене на материалната база от учениците;

•           Няма изградена достъпна архитектурна среда;

•           Организиране на учебно възпитателния процес на две смени- недостатъчен брой класни стаи;

Недостиг на финансиране, поради намаляване броя на учениците;

Рушене на материалната база от учениците, поради лоша дисциплина в учебни часове и междучасия.

 

V.ФИНАНСИРАНЕ

Начин на финансиране,участие в програми за финансиране, даване на обекти под наем, дарения, възможности за реализиране на допълнителни приходи

СИЛНИ СТРАНИ

ВЪЗМОЖНОСТИ

 • Финансова стабилност;
 • Усвояване на средства по Проект за финансиране на спорта по ПМС № 129;
 • Финансиране на извънкласни дейности по проекти;
 • Организиране на самостоятелна форма на обучение.
 • Обективност, публичност и достъпност при разработване и управление на бюджета;
 • Възможност за пряко участие на директора в процеса на управление на финансите в учебното заведение;
 • Гъвкави управленски решения, съобразени с паричния поток;
 • Допълнителни финансови приходи от участие в проекти и програми
 • Сравнително малки приходи от отдаване под наем;
 • Гъвкавост при разходване на бюджета, запазване съотношението 1:10 брой персонал/брой ученици;
 • Включване в проекти, финансиращи извънкласни дейности, подкрепящо обучение

СЛАБИ СТРАНИ

ОПАСНОСТИ И РИСКОВЕ

•           Училището не разполага със земи;

•           Дарения - няма;

•           Няма приходи от УН.

•           Приходи от наеми в малки размери;

•           Училището не се включва в приоритетите на община Хасково по отношение подобряване на материалната база – саниране, изграждане на достъпна архитектурна среда.

Недостиг на средства за осигуряване на ОВП със съвременни УТС;

Недостиг на средства за по-добро финансово стимулиране на персонала

 

VІ.ВЪНШНИ ФАКТОРИ

Семейна среда, работа с родители, училищно настоятелство, обществен съвет, връзки с неправителствени организации, взаимодействие с институциите

СИЛНИ СТРАНИ

ВЪЗМОЖНОСТИ

-          Провеждане на Тематични родителски срещи.

-          Използване на индивидуални подходи при работа с родителите: насърчаване на родителите да присъстват в училище, водене на кореспонденция между училището и родителя. Родителят получава информация за  постиженията на своето дете; табла с информация за живота в училище;

-          Предлагат се Фамилни групови конференции - модел за вземане на решение, при който разширеното семейство се събира и само изработва план за справяне с проблем на детето.

-          Търсене на родителско съдействие за провеждане на културни мероприятия;

-          Съвместно участие на учители и родители в училищния живот и организираните извънкласни форми на работа;

-          Установени и поддържани взаимодействия с различни неправителствени организации и институции.

 

- Търсене на постоянна връзка със семействата на децата и учениците;

- Многократни обхождания по домовете на учениците от страна на учителите;

- Предлагане и провеждане на ФГК;

 

СЛАБИ СТРАНИ

ОПАСНОСТИ И РИСКОВЕ

Семейна среда, родители:

Ниска степен на грамотност и квалификация на родителите. Специфични особености на етноса: начина им на живот, култура, ценности. Социално-психологически климат в извънучилищната среда по отношение образованието на децата и учениците.

-           Неглижиране на проблемите от страна на родителите, незаинтересованост по отношение  успех, дисциплина на децата, посещаемост на училище, неспокойна семейна среда;

-           Честа смяна на местоживеене поради неразбирателство в семейството; продължителни отсъствия на родителите от дома, търсене на препитание в чужбина.

-           Липса на условия за учене и почивка у дома при част от учениците.

-           Децата – свидетели на семейни скандали.

-           Затворена общност, резервирани родители, непридаващи значение на училището.

-           Родители, неразбиращи организацията на работата в училище- не спазват правила и ред.

-           Слаб родителски контрол. Отглеждане на детето от роднини или от един родител най-често-майка.

-           Трудно осъществима комуникация с немалка част от родителите;

-           Недостатъчно ефективно взаимодействие с Общинската комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, Детска педагогическа стая, Дирекция “Социално подпомагане” – отдел за закрила на детето.

- Липсва адекватен организационно-административен механизъм, осигуряващ координация в действията между институциите.

Липса на механизми за превенция на риска от отпадане на деца от етническите малцинства;

Постоянен ръст на миграция;

Силни конкуренти

 

 

 

 

 

                 

 

 Раздел четвърти

СТРАТЕГИИ И ПРИОРИТЕТИ В РАЗВИТИЕТО

МИСИЯ НА УЧИЛИЩЕТО

              ОУ «Н.Й.Вапцаров» чрез постоянната си работа създава гаранции, че децата и младите хора, обучавани в училището, като част от съвременното демократично общество, придобиват нагласата, знанията и уменията, които са им необходими. Училището осигурява за своите учениците качествен образователно-възпитателен процес чрез създадена оптимална училищна среда, усъвършенстващи се учители, партньорство с родителите и поддържане на искрен интерес и уважение към потребностите и интересите на децата.

ВИЗИЯ НА УЧИЛИЩЕТО

Ще изградим  образователна и възпитателна среда, която насърчава и подкрепя всяка отделна личност в нейния стремеж към творческо и личностно развитие. Самобитни със своята култура.

Вярваме, че ОУ «Никола Йонков Вапцаров», гр. Хасково ще се утвърди като средище за формиране на автономни  личности, уважаващи другите, владеещи полезни компетентности, осъзнати за силните си страни и способни да ги развиват и прилагат за себе си и в полза на общността.

 1. ОУ „Н.Й.Вапцаров“ ще запази своя облик и традиции. То ще се развива като училище с предучилищна подготовка (5 – 6 г.) и с два етапа на основна образователна степен:

            - начален етап: 1. – 4. клас;

            - прогимназиален етап: 5. – 7. клас, съгласно новата образователна структура.

 1. Постигането на качествен образователен процес ще бъде реализирано с помощта на висококвалифицирани педагози, които имат съвременно мислене и могат успешно да приложат стандартите на новия ЗПУО.
 2. Ще приложим различните форми на обучение, заложени в новия ЗПУО – самостоятелна, индивидуална, комбинирана, с цел да отговорим на потребностите и да дадем достъп до образование, както и за да предотвратим преждевременно отпадане и ранно напускане на училище.
 3. Ще продължим да поддържаме в добро състояние учебната и спортната база за постигане на заложените в нашата мисия приоритети.
 4. С цел да отговорим на изискванията за създаване на приобщаващо и подкрепящо образование ще осъществяваме допълнителна подкрепа на деца и ученици, имащи необходимост от приобщаване и социализация.
 5. Ще изработим и ще се ръководим от Етичен кодекс на училищната общност, в създаването на който участват представители на ПС, Общественият съвет и ученическото самоуправление.
 6. 7. Ще създаваме възможности  на ученика,  в зависимост  от интересите и потребностите му, да се включи  в разнообразни извънкласни форми и  дейности; ще осигуряваме  подкрепящо обучение по български език и литература и математика; ще подпомагаме  развитието на таланти, удовлетворяване на потребности и интереси като инструмент за превенция на отпадане от училище.
 7. В следващия 4-годишен период ще продължим да изграждаме навици за здравословен начин на живот, както и традиционните форми на предходните проекти: „Училищен плод“, както и ще се включим в нови такива.
 8. Ще въведем сутрешна спортна гимнастика в рамките на 15 минути за успешен старт на предстоящия учебен ден в подготвителните групи и първи клас.
 9. Ще продължим да обогатяваме книжното богатство на нашата библиотека, за да я превърнем в любимо място за отдих и творчество.
 10. За да възпитаваме и изграждаме дух на родолюбие, ще задълбочим и разширим инициативите, свързани с миналото и фолклорните традиции.

Стремежът на педагогическия екип е да даде трайни и полезни знания и да формира умения за самостоятелен и пълноценен живот в социалната среда, с проява на уважение към гражданските права на другите и отговорно собствено поведение. 

 

ЦЕННОСТИ И ПРИОРИТЕТИ В РАЗВИТИЕТО

 • Издигане равнището на овладяване на български език. Акцент върху грамотността;

- Обучение в сътрудничество между основните партньори в училищната общност – ученици, учители и родители;

- Висок професионализъм на педагогическия екип;

- Ефективна управленска дейност;

- Добро взаимодействие със социалната среда и държавните и обществените организации, свързани с проблемите на образованието и възпитанието на младите хора;

- Продължаване, обогатяване и утвърждаване на традиции и ритуали в училищния живот.

  

СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ И ПОДЦЕЛИ 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ №1

Издигане на качеството на процеса             на обучение за постигане на ДОС. Гарантиране на равен достъп до качествено образование за всяко дете в училище.

1.1.   Да се постави ученика в центъра на цялостната педагогическа дейност в училищната общност;

1.2. Да се постави ученика в отговорна активна позиция при овладяване на знанията и развиване на способностите за самостоятелно търсене и използване на информация от разнообразни източници.Развитие на: родно езиковата подготовка,  подготовката в областта на информационните технологии и подготовката по всички учебни предмети.

1.3.Подобряване на процеса на педагогическо взаимодействие между основните партньори в училищната общност – ученици, учители и родители

1.4. Да се използват различни форми за мотивиране на персонала

1.5. Да се обогатява материално-техническата база и да се търсят възможности за допълнително финансиране

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ №2

Осигуряване на емоционален и психологически комфорт на детето и създаване на оптимални условия за развитие на личностния му потенциал. Във всеки момент детето да се чувства добре.

 

2.1.  Да се работи по подходяща   програмна система за обучение, възпитание и диагностика;

2.2. Да се обогатява МТБ и да се изгражда подходяща училищна среда;

 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ №3

Създаване на предпоставки  за пълноценна социализация на децата и учениците в училище.

3.1. Да се намали броя на отпадналите и преждевременно напуснали училището ученици;  да се реинтегрират  отпаднали от образователната система  ученици и младежи.

3.2. Да се повиши мотивацията за учебен труд

3.3.Да се стимулира развитието и творческите заложби на децата и учениците

3.4. Да се намали брая на неизвинените отсъствия

3.5  Да се осигури стабилност, ред и защита на децата в училището

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ №4

Повишаване ефективността на управлението на училището

 

4.1. Да се привличат на училищните общности в процеса на вземане на управленски решения

4.2. Да се поддържа  прозрачност и откритост в управленската и цялостната дейност

 

 

Раздел пети

Заключение

 

Стратегията за развитие  се основава на принципите и насоките на ЗПУО и подзаконовата норматвна уредба, приоритетите на МОН и Община Хасково и спецификата на учебното заведение.

Стратегията за развитие е разработена в изпълнение на член чл.263, ал.1, т.1 от ЗПУО и и чл.7, ал.1, т.1 от ЗФУКПС.

Стратегията за развитие е  приета на заседание на ПС - Решение на ПС – Протокол № 17/ 07.09.2016 г. и утвърдена със заповед № 400/07.09.2016 г. на директора на ОУ Н.Й.Вапцаров“, гр. Хасково. 

Стратегията за развитие подлежи на актуализиране.

Стратегията за развитие е  основание за съставяне на годишен план за дейността.

 

   

 

                                                                                                                                Приложение 1

 ПЛАН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ

ПО СТРАТЕГИЯТА ЗА РАЗВИТИЕ НА УЧИЛИЩЕТО ЗА ПЕРИОДА

2016/2017-2020/2021 г.

Приет с решение на ПС – Протокол № 17/ 07.09.2016 г.

  

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ №1

Издигане на качеството на процеса на обучение за постигане на ДОС. Гарантиране на равен достъп до качествено образование за всяко дете в училище.

 

ПОДЦЕЛИ

ДЕЙНОСТ

СРОК

ОТГОВОРНИК

1.1. Да се постави ученика в центъра на цялостната педагогическа дейност в училищната общност

1.Изработване и утвърждаване на цялостна концепция за провеждане на образователния процес – учебен план и програми, Етичен кодекс, методически обединения и комисии, училищен план-прием, актуализиране на училищната стратегия за развитие на училището,  училищни правилници по реда и условията на ЗПУО и ДОС.

До 15.09.2016

Директор, ЗДУД, комисии-учители

2.Развиване на ученическото самоуправление в училище. Изграждане на ученически активи по паралелки, ученически съвет.

Октомври 2016

Ежегодно до м.Х

Пд.съветник кл.р-ли

3. Утвърждаване на традиции и символи на училището.

постоянен

Директор, ЗДУД, учители

1.2. Да се постави ученика в отговорна активна позиция при овладяване на знанията и развиване на способностите за самостоятелно търсене и използване на информация от разнообразни източници. Издигане равнището на овладяване на български език. Акцент върху грамотността.

1.Обогатяване и разнообразяване формите и методите на работа с учениците в часовете;на извънкласните дейности и заниманията със спорт (ИУЧ, ФУЧ, ФВС).             

постоянен

учители

2. Разработване на нови УУП, отговарящи на търсенето от учениците и на ресурсите, с които разполага училищната общност.

Ежегодно

Май, юни

ПС

3.Обезпечаване на процеса на обучение с достатъчно технически средства и други необходими пособия. Проучване потребностите.

ежегодно

септември, октомври

главен учител, учители

4.Използване на интерактивни методи на обучение и ИКТ в процеса на обучение по всички предмети.Въвеждане на нови форми за проверка и оценка на знанията на учениците (тестове с отворени отговори, четене с разбиране).

постоянен

учители

5.Организиране и провеждане на вътрешно училищни състезания,  изложби, викторини по различни предмети.

постоянен

учители

 

6.Осъществяване на сътрудничество между учителите от училището, обмен на добри практики. Работа по МО-я:

- изготвяне план на МО,

-взаимни посещения на уроци,

-открити уроци

 

 

ежегодно

октомври

 

по план

председатели на МО, главен учител

7. Участие в квалификационни форми на педагогическия състав:

-проучване потребностите

- изготвя план за квалификационната дейност

-провеждане на тематични ПС с цел повишаване на вътрешно училищната квалификация

-изготвяне и поддържане на учителско портфолио

 

ежегодно септември

октомври

 

по график

 

 

ежегодно

 

Главен учител

 

Директор, ЗДУД, гл. учител

 

учители

8.Включване на учениците в различни инициативи за развитие на комуникативни умения на български език, възпитаване в любов към книгите, мотивиране на  децата за четене и създаване на собствен текст.

Иницииране на инициативи за:

- развитие на познавателните и комуникативни умения на учениците;насърчаване на четенето;

-по повод световния ден на книгата

/Предизвикателство към децата: да съчиняват истории с герои/

ежегодно

Учители по БЕЛ, ИЦ, ГИ, класни ръководители

1.3.Подобряване на процеса на педагогическо взаимодействие между основните партньори в училищната общност – ученици, учители и родители

1. Осъществяване на съвместни инициативи от ученици, учители и родители:

- изготвяне на календарен план за дейностите

-план на класния ръководител

 -спортен календар

постоянен

 

 

м.септември

всяка година

 

 

 

 

 

 

комисия

 

кл.р-ли

Мишков

 

2.Прилагане на  разнообразни форми за работа с родители:

-изграждане на родителски активи

-работа с родители по програма ТЕСИЯ

 

-по проекти

 

-провеждане на индивидуални консултации с педагогически съветник на ученици и родители

 

- консултиране на родители и ученици по график-втори час на класа

ежегодно

 

септември

2016-2017г.

2016/2017до 2010/2021

 

2016-2017

 

при необходимост

 

 

ежегодно по график

 

 

кл-р-ли

директор

Марева, Тайр

 

ръководители

 

ПдС, кл.р-ли

 

 

 

кл. р-ли

 

3.Превенция на агресията, тормоза и други негативни прояви в училищната общност:

- актуализиране на Училищната политика за превенция на агресията

 

 

ежегодно

септември

 

 

 

Тотева, Марева

 

- изработване на Етичен кодекс на училищната общност

 

октомври 2016

 

учители, ученически съвет, ПдС

- интеркултурното образование - по реда и условията на ДОС за гражданското, здравното, екологичното и 

септември

класни ръководители

годишен план на кл.р-л

4.Планиране  на дейности за гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование:

-в предучилищното образование-по реда и условията на ДОС

 

-в училищното образование-в ЧК, чрез ученическо самоуправление, общообразователни предмети

 

 

 

ежегодно

 

септември

 

септември

 

 

 

 

Джаркова, Станкова

Кл.р-ли

ПдС

учители

5. Провеждане на благотворителни Коледни и Великденски базари

 

 

 

ежегодно

Р-л Творческо ателие, начални учители, учители по ТТ

1.4. Да се използват различни форми за мотивиране на

персонала

1.Разработване на

вътрешно-училищна

система за стимулиране и оценяване труда на учителите:

-диференцирано заплащане

-материални и морални стимули

- по реда на ДОС за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и др.педагогически специалисти

ежегодно

директор

1.5. Да се обогатява материално-техническата база и да се търсят възможности за допълнително финансиране

1.Поддържане и оборудване на специализиран кабинет за приобщаващо и подкрепящо образование.

2.Изграждане на подкрепяща среда за учениците със специални образователни   потребности   чрез   осигуряване   на информационен и комуникационен достъп в училището.

3. Достъп до интернет и възможност за ползване на  мултимедия във всяка класна стая. Монтиране на мултимедия във всяка класна стая в начален етап.

 4.Обновяване и дооборудване на класни стаи в начален етап и стаи за предучилищни групи.

ежегодно

 

 

 

 

 

 

 

 

2020/2021

 

 

ежегодно

директор

 

 

 

 

 

 

 

 

директор

 

 

директор

 

 

Очаквани резултати:

 1. Повишена мотивация на родителите да изпращат децата си на училище.
 2. Изграждане у децата един толерантен и позитивен модел на общуване с връстниците, семейството и учители.
 3. Създаване на привлекателна  среда с модерна визия за по-пълноценно протичане на учебния процес.

 

 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ №2

Осигуряване на емоционален и психологически комфорт на детето и създаване на оптимални условия за развитие на личностния му потенциал. Във всеки момент детето да се чувства добре.

ПОДЦЕЛИ

ДЕЙНОСТ

СРОК

ОТГОВОРНИК

2.1.Повишаване качеството на образование в подготвителните групи към ОУ "Н.Й.Вапцаров" и постигане на добри резултати при възпитанието и обучението на децата в съответствие с ДОС;

 2.2. Развиване на физическото, духовното и нравствено здраве на децата;

2.3. Развиване на интелектуалните възможности и комуникативните способности, самостоятелност на децата;

2.4. Прилагане на иновативни образователни технологии;

2.5. Осъществяване на партньорство и сътрудничество с родители, други детски заведения, културни, обществени и други институции;

2.6. Възпитаване на децата в дух на толерантност, уважение към другите;

2.7. Формиране на национално самосъзнание, възпитаване в родолюбие;

2.8. Повишаване мотивацията и удовлетвореността от работата: на деца, на учители и родители.

 

Програмна система за обучение, възпитание и диагностика-приложение 3

ежегодно

Джаркова,

Станкова

 

Очаквани резултати: 

 1. Преодоляване на индивидуалните поведенчески, емоционални и социални различия;
 2. Стимулиране на възможностите на детето за самостоятелно справяне с реални житейски ситуации;
 3. Развитие на зрително-моторната координация, фината моторика, логическо мислене, концентрацията, лексикалния запас, активната реч, устойчивост на вниманието с интелектуални игри.

 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ №3

Създаване на предпоставки  за пълноценна социализация на децата и учениците в училище.

 

ПОДЦЕЛИ

ДЕЙНОСТ

СРОК

ОТГОВОРНИК

3.1. Да се намали броя на отпадналите и преждевременно напуснали училището ученици;  да се реинтегрират  отпаднали от образователната система  ученици и младежи.

1.         Обхождане по адреси, издирване на деца и ученици, подлежащи на задължително предучилищно обучение и училищно образование;

Провеждане на информационни кампании сред родителите от общността за разясняване на  ползите от обучението на децата им.

 

 

ежегодно

учители

2.Работа с родителите за по-голяма заинтересованост към образователно-възпитателния процес

- тематични родителски срещи

- училище за родители, общностен медиатор, ФГК

ежегодно

 

 

в рамките на проект

класни ръководители

ръководители по проект

3.         Набиране и популяризиране на добър опит по разработване и прилагане на политики и мерки в областта на образователната интеграция на деца от малцинствата; споделяне на добри практики;

ежегодно

комисия /Нина Марева, Илиана Тотева, Ваня Димова/

4.         Привличане на доброволци за работа с деца в риск от отпадане или отпаднали от

образователната система

-тематични срещи в ЧК  със завършили, успешни наши ученици.

При необходимост

 

ежегодно

класни ръководители, ПдС

 

Класни ръководители

5.         Осигуряване на възможности за изучаване на културата на етническите общности – в танцов състав, ЧК и в учебни предмети.

по реда и условията на ДОС за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование-годишен план на кл.р-л

Класни ръководители, ръководител танцов състав, учители

6.         Изграждане и функциониране на система за проследяване на деца в риск. Поддържане на ученическо портфолио

 

Октомври, ноември 2016г.

Директор, ЗДУД, ПдС, класни ръководители

 

7.Продължаване на работата по програми „Училищен плод“,  както и включване към програма „Училищно мляко“

ежегодно      

директор

8.Подготовка на  учениците за продължаване на образованието. Професионално ориентиране на учениците, завършващи основно  образование, съобразно техните интереси и възможности;

9. Даване възможност на за обучение в самостоятелна  форма на обучение.

10.       Въвеждане на нови  форма на обучение в училището – комбинирана

Ежегодно

 

 

 

 

 

 

При необходимост

Класни ръководители

 

 

 

 

ПС

3.2. Да се повиши мотивацията за учебен труд

 

1.Образователна подкрепа на изоставащи и напреднали ученици чрез провеждане на  консултации по учебни предмети с учениците. 1а.Подпомагане на социално слабите деца и ученици,

включително с учебници, учебни помагала и учебни пособия.

 

ежегодно

 

Учители

Директор, ПДУД

2.         Осигуряване на разнообразни форми на допълнителна подкрепа при постъпване в образователната система

-работа по проект «Успешни в клас»-лятна академия, групова работа за подкрепа на образованието по БЕЛ и математика в прогимназиален етап, индивидуални консултации, училище за родители, общи инициативи

2016-2017 г.

 

 

Ръководители по проект

 

 

3.Разширяване на извънкласните

форми на работа с учениците.

2017

Директор, ЗДУД, учители

3.3.Да се стимулира развитието и творческите заложби на децата и учениците

1.Подкрепа за разнообразни изяви на децата и учениците. Разработване на празничен календар с изяви на учениците

2. Стимулиране и организиране участието на ученици в регионални и национални конкурси

3. Доразвиване на традициите за съвместни  изяви с читалище „Г.Топузов“, Хасково         

постоянен

септември

 

 

ежегодно

 

 

ежегодно

 

 

учители

Е.Бонева-ЗДУД, комисия

Учители

 

 

Стилияна Ангелова

3.4. Да се намали брая на неизвинените отсъствия

Предприемане  мерки за намаляване на броя на отсъствията от учебни часове чрез:

 - своевременно информиране на родителите;

-засилени мерки за контрол на отсъствията и успеха на учениците

постоянен

Директор, ЗДУД, кл.р-ли

3.5. Да се осигури стабилност, ред и защита на децата в училището

- утвърждаване на пропускателен режими и контрол върху стриктното му спазване;

- изготвяне и утвърждаване график за консултиране на родители

- изготвяне график за дежурство по етажите;

 

 

- изграждане на видеонаблюдение;

 

 

До 15.09

ежегодно

До една седмица след началото на първи и втори срок

 

до 2020 г.

 

Директор

ПДУД

 

Директор

ПДУД

Класни ръководители

 

директор

 

Очаквани резултати:

 1. По-малко напуснали училище ученици;
 2. Намаляне броя на неизвинените отсъствия;
 3. Подобряване дисциплината в час и в междучасията;
 4. Намаляне броя на учениците, повтарящи класа, оставащи на поправителни изпити.

 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ №4

Повишаване ефективността на управлението на Училището

 

ПОДЦЕЛИ

ДЕЙНОСТ

СРОК

ОТГОВОРНИК

4.1. Да се привличат на училищните общности в процеса на вземане на управленски решения

 

1.Конституиране на обществен съвет,

ученически съвет

2.Изграждане на постоянен екип от учители, разработващи рекламната стратегия на училището.

3. Осигуряване на  средства по реализиране на рекламата.

4. Включване в рекламната дейност на учители, родители и ученици.

2016-2017

 

Директор, ПДУД, ПдС, кл.ръководители, учители

4.2. Да се поддържа  прозрачност и откритост в управленската и цялостната дейност

Делегиране на правомощия;

Отчетност – пред ПС, общо събрание, обществен съвет

 

ежегодно

 

директор

 

 

Приложение 2                                                         

Финансово осигуряване на изпълнението на стратегията

 

 • Въвеждането на делегиран бюджет, като нов модел на финансиране и управление на финансовите ресурси в системата на училищното образование, е положителна стъпка за нашето училище. Финансовите ресурси са насочени към постигане на целите на училищната образователната политика. През четиригодишния период по изпълнение на стратегията ще разчитаме на поетапното увеличение на средствата за образование. Увеличението на финансовите средства вероятно ще бъде съпроводено с усилване на фокуса върху резултатите и подобряване на ефективността за използване на ресурсите и обвързване финансирането на училището с постигането на целите и задачите за качествено образование, модела на разпределение на средствата в системата. Размера на финансиране ще продължи да зависи от броя ученици. С организиране на самостоятелна форма на обучение да разчитаме на допълнително финансиране по този показател.
 • Извън единните разходни стандарти можем да разчитаме на средства за:

- учебници и учебни помагала;

- здравни кабинети;

- спорт;

- добавка за деца и ученици на ресурсно подпомагане;

- добавка за подобряване на материално-техническата база на училищата за учениците в редовна форма на обучение;

- средствата по национални програми за развитие на образованието;

- всички други целеви средства, за които има отделно регламентиран ред и условия за разпределение.

 • Средствата за СБКО и квалификация на учителите са включени в единните разходни стандарти.Средства ще постъпват при въвеждане на втори стълб (основан на системата за кариерно развитие на педагогическите кадри) и трети стълб (основан на мястото на училището в национална рейтинг-скала) на системата за диференцирано заплащане на труда на педагогическите кадри.
 • Разчитаме и на малък приход на училището от наеми. Приходите на училището от наеми ще постъпват директно по банковата ни сметка и ще се разходват за подобряване на материалната база. Увеличение на приходите ни ще се реализира от кандидатстването ни по различни проекти. Заплащането на труда на учителите и служителите в училището ще се извършва съгласно вътрешните правила за работна заплата.
 • Нашите усилия ще бъдат насочени към:
 • Подобряване на механизмите за контрол, отчетност и отговорност при управлението на финансовите ресурси на ниво училище. Запазване оптималното съотношение брой персонал: брой ученици - минимум  1:10.
 • Училището оперативно ще управлява ресурсите си въз основа на тази 4-годишна стратегия за развитие (с права, делегирани му от общината в областта на бюджета, човешките ресурси и разпореждането с МТБ), и ще извършва вътрешна оценка на приноса на всеки учител и на резултатите постигнати от учениците.Подобряване на дейностите по финансово осигуряване на училището за  реализиране стратегическите цели, като се залагат от собствени средства, осигурени от извършване на допълнителни дейности и от дарения.
 • Подобряване процеса на бюджетиране, като се въведат механизми за икономично, ефективно и ефикасно разходване на ресурсите;
 • Използване на извънбюджетните средства за дофинансиране на дейностите по реализиране на стратегията, участие в целеви програми. 
 • Политики и процедури за опазване на собствеността и активите на учебното заведение.

 


Приложение 3

 

ПРОГРАМНА СИСТЕМА ЗА РАЗВИТИЕТО НА ПОДГОТВИТЕЛНИТЕ ГРУПИ

КЪМ ОУ "НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ" - ГР. ХАСКОВО

 

Съгласно чл. 70, ал.1 от Закона за предучилищното и училищното образование процесът на предучилищното образование е подчинен на прилагане на програмна система като част от стратегията за развитие на учебното заведение, което извършва задължително предучилищно образование, и което съответства на изискванията на Държавния образователен стандарт за предучилищно образование. Програмната сиситема е цялостна концепция за развитието на децата с подходи и форми на педагогическо взаимодействие, подчинени на обща цел.

 І. МИСИЯ

           Утвърждаване на съвременни иновационни модели на възпитателно - образователна дейност в подготвителните групи, които осигуряват максимално развитие на детския личностен потенциал, да създадат възможности за пълноценна социална реализация на детето и развитие на способностите му в процеса на възпитание и обучение;  поставяне  основите в личностното развитие на бъдещите граждани на Европа, съхранили своята национална култура и  идентичност; формиране на децата като личности  - рационални,  творчески нагласи, притежаващи богатство от широки интереси, знания, умения, компетенции, умеещи да взаимодействат с околните. Превръщане на подготвителните групи в ОУ "Н.Й.Вапцаров" в желано и любимо място за децата, с подходящо организирани пространства за игра, познание и общуване и в ценено място за сътрудничество и просперитет на семействата и екипа.

  

ІІ. ВИЗИЯ

             Утвърждаване в общественото пространство на подготвителните групи към ОУ "Н.Й.Вапцаров" като  гъвкава, конкурентна и необходима предучилищна институция, като среда за социално-културна, възпитателна и образователна работа, като център за творчество, като съмишленик и партньор на деца, родители и учители чрез:

        -  осигуряване на условия за социален и емоционален комфорт, психическо, физическо и творческо развитие на децата от 5 и 6-годишна възраст;

        - гарантиране на личностно-ориентиран и резултативно обоснован възпитателно - образователен процес в педагогическото взаимодействие;

        -   водене на постоянен конструктивен диалог, с доверие и подкрепа на родителите в името на децата.

 

III. ЦЕННОСТ

 1. ФОРМИРАНЕ НА НАЦИОНАЛНО САМОСЪЗНАНИЕ

Формирането на национално самосъзнание е важна цел, която не може да се постави в рамките на определен период от време. Изграждането на тези черти в детската личност е цялостна дейност, която обхваща детето още при първите му стъпки в детското заведение и трябва да продължи при постъпването му в училище. За тази цел са много важни помощта и сътрудничеството и на семействата, които се опитваме да спечелим като свои партньори.

Възпитаването на родолюбиви чувства и национално самосъзнание се осъществява чрез разнообразни форми и дейности, като стремежът е да се разширяват и задълбочават впечатленията и преживяванията на децата. Национални празници, народни празници, велики български исторически личности, занаяти, произведения на българския фолклор и т.н. – всичко това са аспекти от бъдещата дейността на детското заведение, които ще допринасят за активно съприкосновение на децата с българското,  укрепване на  националното им самосъзнание.

Стремежът към формиране на национално самосъзнание е част от ежедневната работа на педагозите. То може да се осъществи и с посещения на музеи, изложби и паметници на национални герои, с изучаване на народни танци, със срещи с творци на българското изкуство, както и с организиране на специални празници.

 

 1. ЕКОЛОГИЧНОТО ВЪЗПИТАНИЕ

Ще се работи  по посока на екологичното възпитание и възпитаване на любов към природата и туризма.

         Наблюдаване в естествени условия на природни обекти;

         Проследяване развитието на някои от тях чрез неколкократни посещения на едни и същи места и  откриване  закономерностите в тяхното развитие;

         Наблюдаване промените на климата през различните сезони и влиянието на тези промени върху развитието на растенията и животните;

         Развиване физическите качества на децата чрез упражняване на основните двигателни дейности в естествени условия сред природата на подходящо избрани безопасни места;

         Развиване на качествата наблюдателност, съобразителност, бързина на реакцията и други;

         Развиване на морално-волеви качества, които се изявяват най-добре в екстремни ситуации: упоритост, издръжливост, смелост, всеотдайност, взаимопомощ, съпричастност;

         Осъзнаване значението на природата за живота на човека и необходимостта от опазването и съхранението й;

         Стимулиране на желание и стремеж към по-често общуване с природата и полагане на грижи за опазването й.

 

 1. СОЦИАЛИЗИРАНЕ НА ДЕЦА СЪС СПЕЦИАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ

Интегрирането на деца със СОП изисква поредица от мерки с оглед създаване на подкрепяща среда за тяхното отглеждане и социализиране, както и възможност за обучение по индивидуални програми. Необходимо е и осигуряването на специалисти, които да работят с тях, както и да насочват педагозите в групите как да се грижат за тези деца.  Педагогическите специалисти  са запознати с главните аспекти на тази специфична дейност по отглеждането, развитието и възпитанието на такива деца.

 

 1. ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ

Освен, че е важна цел в развитието на българското общество в момента, тя е и важен приоритет при възпитанието на децата в подготвителните групи. Те трябва да осъзнаят себе си не само като  граждани на Република България, но и като част от голяма Европа и от света като цяло.

Много международни организации работят целенасочено по посока преодоляване на различията, породени на расова, гражданска и религиозна основа. Приети са редица документи, най-важния, от които “Конвенция за защита правата на детето”,  ратифициран и от българското правителство. В унисон с тази Конвенция, децата трябва да се възпитават в посока на осъзнаване правата и задълженията си. Важна насока на нашата работа е да ги научим на толерантност, търпимост, уважение – основни принципи на отношенията между хората по целия свят в новите граждански общества.

 

 1. СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ

Дефинирането на целите е подчинено на стремежа към организиране на ефективен възпитателно-образователен процес чрез конкретизиране мястото и съдържанието на основните дейности за осигуряване жизнеспособността и здравето на децата. Важно е търсенето на разнообразни пътища за демократизация и хуманизация на работата с децата, като пълноценно се използват възможностите на сензитивния период за личностното развитие. Изчистването на възпитателно-образователния процес от дидактизъм, скованост и строга регламентираност и съобразяване с детските интереси, желания и възможности ще ориентира обучението към провокиране на мисленето и самостоятелността, към формиране на практически умения и към развитие на личността. Утвърждаването на действени взаимоотношения на детското заведение със семействата, обществеността и училището ще допринесат в голяма степен за осигуряване на необходимите педагогически условия и материално-техническа база за отглеждане и възпитание на децата.

 

 1. ГЛОБАЛНА ЦЕЛ

Във всеки момент детето да се чувства добре. Осигуряване на емоционален и психологически комфорт на детето и създаване на оптимални условия за развитие на личностния му потенциал като създаваме и поддържаме желанието им за постигане на успех във всички техни начинания;  насърчаваме чувството за осведоменост, отговорност и уважение към себе си, към другите, към семейството и общността, както и волята за личностно израстване.

 

 1. ПОДЦЕЛИ

          2.1. Повишаване качеството на образование в подготвителните групи към ОУ "Н.Й.Вапцаров" и постигане на добри резултати при възпитанието и обучението на децата в съответствие с ДОС;

          2.2. Развиване на физическото, духовното и нравствено здраве на децата;

          2.3. Развиване на интелектуалните възможности и комуникативните способности, самостоятелност на децата;

          2.4. Прилагане на иновативни образователни технологии;

          2.5. Осъществяване на партньорство и сътрудничество с родители, други детски заведения, културни, обществени и други институции;

          2.6. Възпитаване на децата в дух на толерантност, уважение към другите;

          2.7. Формиране на национално самосъзнание, възпитаване в родолюбие;

          2.8. Повишаване мотивацията и удовлетвореността от работата: на деца, на учители и родители.

 

 1. СТРАТЕГИЧЕСКИ ПРИОРИТЕТИ В  ДЕЙНОСТТА  НА ПОДГОТВИТЕЛНИТЕ  ГРУПИ  КЪМ ОУ "Н.Ѝ. Вапцаров"
 1. Стратегически приоритети

          1.1. Прилагане на образователни иновативни технологии;

          1.2.   Стимулиране творческо развитие на децата, на детската игра и познание; създаване на позитивна образователна среда;

          1.3. Постигане на успешна социализация на детската личност в условията на подготвителната група в училище;

          1.4. Сътрудничество за създаване на поведенчески модели у деца и възрастни за създаване на благоприятна семейна и обществена среда.

 1. Приоритетни направления в дейността на подготвителните групи към ОУ "Н.Й.Вапцаров":

          2.1. Повишаване качеството и ефективността на предучилищното образование и възпитание в педагогически ситуации и допълнителни форми на въздействие;

          2.2. Усъвършенстване системата за  повишаване квалификацията на учителите;

          2.3. Удовлетворяване на специфичните образователни потребности на децата и нарастващата взискателност на родителите. Подобряване на работата с деца с емоционални, интелектуални и физически затруднения;

          2.4. Осигуряване на сигурност, ред и защита на децата;

          2.5. Активно и ползотворно взаимодействие с родителската общност;

          2.6. Осигуряване на  допълнителни форми за свободното време на децата и създаване на условия за тяхната публична изява, инициатива и творчество.

          2.7. Участие в национални и регионални програми и проекти.

 

VІ. СТРАТЕГИЧЕСКИ ПЪТИЩА ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ

 1. Изграждане на хуманна, функционална и оптимална образователна среда.
 2. Стимулиране развитието на професионалната компетентност на педагогическите екипи, отговаряща на образователните изисквания и потребности.
 3. Взаимодействие и сътрудничество със семейството и обществеността.
 4. Работа в екип, добра комуникация и споделяне на опит.

 

VIІ. ПРИНЦИПИ НА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СТРАТЕГИЯТА

 1. Ориентираност към личността Най-важната задача за нас, е успехът на отделната личност.
 2. Равен достъп - всяко дете постъпило в учебното заведение има право да получи качествено образование, което отговаря на нуждите и способностите му.
 3. Сътрудничество - успешната образователна и възпитателна политика се основава на широко участие в сътрудничество с други институции.
 4. Отговорност - учителите  ангажирани в образователната, възпитателната  дейност, осъществявана в подготвителните групи, носят отговорност за постигане на трайни ефекти с дългосрочно въздействие.
 5. Гъвкавост - образователната и възпитателната дейност да е ориентирана към потребностите на децата и да предоставя възможности за свободен избор.
 6. Единство в многообразието - обучението, подготовката и възпитанието на децата се осъществяват в рамките на единна културно-образователна среда, която създава гаранции за защита и развитие на отделните култури и традиции в рамките на образователната политика на училището.
 7. 7. Отчетност - всички участници в образователната и възпитателната дейности отговарят и се отчитат за своите действия с цел осигуряване на ефикасност, ефективност и резултатност.

 

VIIІ. ДЕЙНОСТИ

         Осъществяване на тесен контакт с родителите с цел получаване на изчерпателна информация за здравословното, физическо и  психическото състояние на децата при постъпване и по време на престоя им в подготвителната група.

         Планиране на подходи и форми за педагогическо въздействие.

         Разпределение на формите на педагогическо въздействие.

         Съвместна дейност с психолог, логопед и ресурсен учител (за деца със СОП) 

 

 1. Възпитателно-образователни дейности. 

1.1. Подходи на педагогическо взаимодействие 

         Личностно-хуманен - детето да се приема като значима личност - с уважение и достойнство; приемане на детето такова, каквото е; човечно отношение към него- оказване на обич и подкрепа; съобразяване с потребностите и интересите на детето като субект; подпомагане на детето в изграждане на позитивен Аз-образ.

          Индивидуален - съобразяване с уникалността на всяко дете, с неговия собствен темп на развитие и сензитивност; опознаване на силните му страни, върху които да се изгради педагогическото взаимодействие.

          Дейностен - на детето да се осигурява активна позиция чрез участие в разнообразни дейности с подходящо физическо, емоционално и интелектуално натоварване; стимулиране на контакти и общуване в различни формални и неформални обединения;

          Ситуационен - да се създават специално организирани ситуации и да се използват непреднамерено възникващите, за да се постави всяко дете в благоприятна позиция, осигуряваща неговото емоционално и интелектуално благополучие.

          Холистичен - детската личност е цялостна динамична система, затова е необходимо да се работи за развитие на всичките й страни, специализирано относно проблема (ако има такъв), но не фрагментарно относно нейната цялостност; педагогът да обхваща и вижда цялата картина.

          Комплексен - всички главни и подпомагащи социално-педагогически фактори да действат като взаимно допълващи се за осигуряване на пълноценен живот на децата; цялостното поведение на детето да протича в социален контекст в среда на положително настроени връстници и възрастни.

          Синергетичен - подход с обединяваща сила и енергия, изискващ създаване на условия за растеж, развиване на личния потенциал, зачитане на човешкото достойнство, осигуряване качество на живот за всяко дете.

 

1.2. Форми на педагогическо въздействие:

         Основна форма - педагогическа ситуация, която протича предимно под формата на игра. Педагогическата ситуация се организира само през учебно време и осигуряват постигане на компетеции, определени от Държавен образователен стандарт за предучилищно образование. В Подготвителните групи към ОУ "Н.Й.Вапцаров" ще се провеждат основни форми на педагогическо въздействие по следните Образователни направления: 

 • Български език и литература - съдържанието на образователното направление е структурирано в шест образователни ядра: свързана реч, речник, граматически правилна реч, звукова култура, възприемане на литературно произведение и пресъздаване на литературно произведение.
 • Математика - обемът на съдържанието по образователното направление е систематизирани в пет образователни ядра: количествени отношения, измерване, пространствени отношения, времеви отношения, геометрични фигури и форми.
 • Околен свят - съдържанието на образователното направление е структурирано в четири образователни ядра: самоутвърждаване и общуване с околните, социална и здравословна среда, светът на природата и неговото опазване и културни и национални ценности.
 • Изобразително изкуство - чрез организираната и системна работа по образователното направление децата развиват своите познавателни и изобразителни умения в три основни ядра: художествено възприемане, изобразителни материали и техники и изобразително творчество.
 • Музика - обемът на съдържанието по образователното направление е систематизирани в четири основни ядра: възприемане, възпроизвеждане, музика и игра и елементи на музикалната изразност.
 • Конструиране и технологии - обемът на съдържанието по образователното направление е систематизирани в четири основни ядра: конструиране и моделиране, обработване на материали, съединяване и свързване, грижи и инициативност, техника.
 • Физическа култура - съдържанието на образователното направление е структурирано в четири образователни ядра: естествено приложна двигателна дейност, спортно-подготвителна двигателна дейност, физическа дееспособност, игрова двигателна дейност.

          Допълнителни форми на педагогическо взаимодействие-организират се от учителя съобразно  интересите и потребностите на децата и включват спортни и културни дейности, разходки, тържества, празници, изложби, развлечения и др.: 

 • Утринна гимнастика
 • Подготовка за закуска
 • Игри - театрални, конструктивни, сюжетно-ролеви, подвижни, музикални и др.
 • Творчески занимания по интереси
 • Спортни празници и игри 
 • Културно-развлекателни екскурзии - посещения на театрални постановки, изложби, музеи и др.
 • Разходки и екскурзии сред природата
 • Тържества

 3. Разпределение на формите на педагогическо въздействие:

Предучилищното образование се организира в учебни години. Учебната година в предучилищното образование започва на 15 септември и завършва на 31 май на следващата календарна година.

Учебното време се организира в учебни седмици и в учебни дни.

Учебната седмица е с продължителност пет учебни дни и съвпада с работната седмица.

В случай на разместване на почивните дни през годината на основание чл. 154, ал. 2 от Кодекса на труда обявените почивни дни са неучебни, съответно обявените работни дни са учебни за децата.             

Учебният ден включва основните и допълнителните форми на педагогическо взаимодействие, както и време за почивка и самостоятелни дейности по избор на детето.

В ОУ "Н.Й.Вапцаров" подготвителните групи са с полудневна организация. Полудневната организация осигурява възпитание, социализация, обучение и отглеждане на децата в рамките на 6 последователни астрономически часа на ден преди обяд през учебната година.

Началният час на сутрешния прием и крайният час на изпращането на децата за деня се определят с Правилника за дейността на училището.

Учителите в групата определят редуването на формите на педагогическо взаимодействие и организират деня на детето в предучилищното образование. Конкретното разпределяне на педагогическите ситуации по образователни направления се осъществява в годишно и седмично разпределение.

Броят на педагогическите ситуации и образователните направления, по които те ще се провеждат са, както следва:

         За трета възрастова група (5-годишни) - общ седмичен брой - 17;

 • Български език и литература – 2+2
 • Математика - 2
 • Околен свят - 2
 • Музика - 2
 • Изобразително изкуство - 2
 • Конструиране и технологии - 2
 • Физическа култура - 3

          За четвърта възрастова група (6-годишни) - общ седмичен брой - 19.

 • Български език и литература – 3+2
 • Математика - 3
 • Околен свят - 2
 • Музика - 2
 • Изобразително изкуство - 2
 • Констриуране и технологии - 2
 • Физическа култура - 3

Продължителността на една педагогическа ситуация по преценка на учителя е от 20 до 30 минути – за трета и за четвърта възрастова група.

Годишните разпределения и методите за проследяване постиженията на децата са описани в Приложение 4 (за 3 възрастова група) и Приложение 5 (за 4 възрастова група).

 1.4. Проследяване на резултатите от предучилищното образование

         Проследяването на постиженията на детето се осъществява от учителите на съответната група в началото и в края на учебното време по образователните направления.

         Резултатите от проследяването на постиженията на детето се вписват в дневника на групата.

         Учителите информират родителите за индивидуалните постижения на детето.

         В хода на предучилищното образование постиженията на детето се отразяват в детско портфолио.

         Съдържанието на портфолиото се определя с Правилника за дейността на училището. В края на предучилищното образование с цел осигуряване на продължаващо взаимодействие между родителите и образователните институции портфолиото им се предава.

         В 14-дневен срок преди края на учебното време учителят на съответната подготвителна група установява готовността на детето за училище, като отчита физическото, познавателното, езиковото, социалното и емоционалното му развитие.

         Училището, издава удостоверение за задължително предучилищно образование за децата от подготвителните възрастови групи в края на предучилищното образование.

         Удостоверението за задължително предучилищно образование се издава в срок до 31 май на съответната учебна година и описва готовността на детето за постъпване в първи клас и е в съответствие с очакваните резултати.

         В удостоверението може да се правят препоръки за насърчаване и мотивиране за участие на детето в допълнителни дейности и/или за включването му в допълнителна подкрепа за личностно развитие.

         Когато здравословното състояние на детето не позволява постъпване в първи клас и в удостоверението са направени препоръки за включването му в допълнителна подкрепа за личностно развитие, началото на училищното образование за това дете може да се отложи с една учебна година при условия и по ред, определени в държавния образователен стандарт за приобщаващо образование.

 5. Механизъм за взаимодействие между участниците в предучилищното образование. 

Предучилищното образование като процес на възпитание, социализация и обучение на децата се осъществява при взаимодействие и сътрудничество с родителите и други институции.

          Връзки с родителите

 Родителите са участници и партньори в предучилищното образование заедно с децата, учителите, директора и другите педагогически специалисти. Сътрудничеството и взаимодействието между учителите, директора и другите педагогически специалисти и родителите създават условия за постигане на целите на учебно-възпитателния процес, както и за формиране на положително отношение към училището и мотивация за учене. Взаимоотношения между семейството и училище трябва да са изградени върху основата на взаимно доверие, разбиране, взаимно уважение, непрекъснат диалог за практическо реализиране на общите възпитателни цели. Тясното взаимодействие между семейството и училище ще даде възможност за повишаване ефективността на учебно-възпитателния процес.

 

Сътрудничеството и взаимодействието между учители-родители: 

Цели за съвместно сътрудничество между учители-ридители:

 1. Повишаване доверието в образователната система;
 2. Активно участие на родителите за успешна адаптация и социалзация на детето;
 3. Създаване на условия за ранно детско развитие и подготовката на децата за училище;
 4. Разбиране, подкрепа и споделена отговорност между училището и семейството за формиране на положително отношение към училището и мотивация за учене;
 5. Съвместна работа за разбиране на училището като ценност;
 6. Разпределяне на правата, задълженията и отговорностите между училището и семейството за постигане на стратегическите цели и приоритетите на политиката за учене през целия живот.

  Сътрудничеството и взаимодействието между учители-родители, се осъществяват чрез: 

 • Индивидуални консултации в удобно за двете страни време;
 • Родителски срещи;
 • Проучване желанията и мненията на родителите;
 • Поддържане на родителски кътове с информация за работата в групата и индивидуалните постижения на всяко дете;
 • Провеждане на открити моменти;
 • Присъствие и участие на родителите в процеса на предучилищното образование;
 • Повишаване на родителската активност чрез участие в дейностите, осъществявани в подготвителните групи и училище;
 • Съвместна работа с Родителският актив
 • Предлагане на образователниматериали за родителите по проблематиката на семейното възпитание.

              Външни връзки 

 • Срещи с лекари, психолози и специалисти в различни области за отговори на въпроси, поставени от родители;
 • Връзки с НПО с цел търсене на възможности за изяви на деца със заложби в различните видове изкуства.
 • Създаване и поддържане на трайни връзки с институции и организации, подпомагащи дейността на училището:
 • Центрове за подкрепа на личностното развитие;
 • ДПС към РПУ;
 • Дирекция Младежки дейности и спорт;
 • Общинска комисия за борба срещу обществените прояви на малолетни и непълнолетни;
 • Дирекция „Социално подпомагане”, Отдел „Закрила на детето”.

 

 

Сподели: