Понеделник 23, Май 2022г.

ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.010-0001 КВАЛИФИКАЦИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ", финансиран от Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

https://edu-teachers.mon.bg/home/overview

През 2021 г. по дейност 1 се включиха 20 педагогически специалисти от ОУ "Н. Й. Вапцаров", гр. Хасково.

Обучението на тема "Създаване на позитивна среда - управление на конфликтите и агресията в учебното заведение" се проведе през м. юли 2021 г. 

 

https://teachers.mon.bg/

 

17 педагогически специалисти преминаха квалификационна дейност на тема "Използване на иновативни методи за развиване на творческото мислене, таланта, емоционалната интелигентност на децата и учениците" през 2020 г.

 

Сподели: