Събота 24, Октомври 2020г.

ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.010-0001 КВАЛИФИКАЦИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ", финансиран от Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

https://teachers.mon.bg/

 

17 педагогически специалисти преминаха квалификационна дейност на тема "Използване на иновативни методи за развиване на творческото мислене, таланта, емоционалната интелигентност на децата и учениците".

 

Сподели: