Вторник 03, Октомври 2023г.

Процедура за подбор на образователен медиатор (по Национална програма „Подкрепа на образователните медиатори и социалните работници“)

Публикувана на: 29.06.2022г. (обновена на: 05.07.2022 14:07:00)

Подбор на образователен медиатор по по НП „Подкрепа на образователните медиатори и социалните работници“

Срок за подаване на документи: от 29.06.2022 г. до 05.07.2022 г.

 Подборът на кандидати за образователен медиатор по по НП „Подкрепа на образователните медиатори и социалните работници“се извърши на два етапа:

І. Подбор по документи:

 Списък с допуснати и недопуснати кандидати:

 1. Eлайдин Хасан Апти
 2. Константин Борисов Бояджиев
 3. Есмерал Хасан Елайдин
 4. Златка Стоянова Тодорова

Няма недопуснати кандидати.

ІІ. Провеждане на събеседване с допуснатите кандидати: на 06.07.2022 г.

===================

ОБЯВА ЗА СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО

 1. Длъжност: образователен медиатор (по Национална програма „Подкрепа на образователните медиатори и социалните работници“)
 2. Брой свободни места: 1
 3. Изисквано образование: основно/средно/висше образование
 4. Специалност: не се изисква
 5. Професионална квалификация: не
 6. Вид трудов договор: срочен до 31.12.2022 г., със срок на изпитване
 7. Работно време: пълно – 8 часа
 8. Мястото е свободно от: 01.07.2022 г.
 9. Други: компютърна грамотност, умения за използване на интернет, владеене на майчиния език на децата и учениците от уязвимите общности, които се обучават, възпитават и социализират в училище.

Необходими документи за кандидатстване:

 • Заявление за заемане на длъжността;
 • Професионална автобиография
 • Копие от документа удостоверяващ завършена степен на образование и квалификация;
 • Справка за придобития стаж и професионален опит - препис-извлечение от трудова книжка или трудова книжка /копие/;
 • Документ за компютърна грамотност
 • Забележка! Свидетелство за съдимост, Карта за предварителен медицински преглед и Удостоверение, че лицето не се води на диспансерен отчет за психично заболяване се изискват от кандидата, който ще бъде назначен на обявената длъжност.

Срок за подаване на документи: от 29.06.2022 г. до 05.07.2022 г.

Телефони за контакти: 038622993; 038624934

 

Процедура за подбор на образователен медиатор

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ“, ГР. ХАСКОВО

О Б Я В Я В А

подбор за наемане на персонал за предоставяне на услуга в ОУ „Никола Й. Вапцаров“ за следната позиция:

Образователен медиатор по Национална програма „Подкрепа на образователните медиатори и социалните работници“

І.  ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА

Кратко описание на длъжността: Осъществяване на взаимодействие с родителите на децата, групова разяснителна  работа (родителски срещи, лектории, дни на отворените врати, събития и др. дейности) с представителите на малцинствените общности, с фокус върху тези, които възпрепятстват децата си от посещение на училище или изцяло не осъзнават/неглижират ползите от включване в системата на образование; провеждане на индивидуални срещи с родители за мотивация за активно приобщаване на децата им в системата на училищното образование; организиране и провеждане на информационни кампании– родителски срещи, лектории, дни на отворените врати, събития и др. дейности, с участието на родители и представители на местната общност.

Изисквания за заемане на длъжността

  1.  Образование: основно/средно/висше образование
  2. Владеене на майчиния език на децата и учениците от уязвимите общности, които се обучават, възпитават и социализират в училище.
  3. Познаване на ценностната система, празниците, традициите и други характерни културни особености на общностите, с които работи.
  4. Умения за работа с деца, ученици и родители от уязвими групи; познаване и съпричастност към проблемите им.
  5. Необходими лични качества: лоялност към институцията; дискретност; умения за работа в екип; умения за общуване; способност да изпълнява стриктно възложените му задачи; умения за мотивация; умения за управление на конфликти; способност да планира, организира и контролира собствената си работа; умения за разпределяне на времето
  6. Професионален опит: не се изисква
  7. Допълнителна квалификация/обучение: компютърна грамотност   
  8. Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер.

ІІ. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

Заинтересованите кандидати следва да представят следните документи:

 • Заявление за заемане на длъжността;
 • Професионална автобиография
 • Копие от документа удостоверяващ завършена степен на образование и квалификация;
 • Справка за придобития стаж и професионален опит - препис-извлечение от трудова книжка или трудова книжка /копие/;
 • Документ за компютърна грамотност    
 • Забележка! Свидетелство за съдимост, Карта за предварителен медицински преглед и Удостоверение, че лицето не се води на диспансерен отчет за психично заболяване се изискват от кандидата, който ще бъде назначен на обявената длъжност.

ІII. НАЧИН НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОДБОРА- на два етапа:

 1. Подбор по документи

Комисията селектира кандидатите, отговарящи на критериите за образование  и професионален опит и съставя протокол. Списъците с допуснати и недопуснати кандидати се обявяват на сайта на ОУ „Н. Й. Вапцаров“ на  05.07.2022 г. до 17,00 ч.

Забележка: Кандидатите, които не са представили пълен комплект документи или представените документи не отговарят на изискванията за заеманата длъжност няма да бъдат допуснати до втори етап на конкурса.

 1. Провеждане на интервю с допуснатите кандидати

Събеседването с допуснатите кандидати се провежда на 06.07.2022 г. Чрез интервю се проверяват мотивацията, професионални компетенции, уменията за работа в екип, нагласите за вземане на решения, нагласите за работа с деца  и личностните качества, проучване на нагласите за робата с представители на рискови социални групи.

 Оценяване  и класиране на кандидатите: Комисията съставя протокол. Списъкът с класираните кандидати се обявява на сайта на училището  на 06.07.2022 г.

Длъжността се заема чрез сключване на трудов договор съгласно Кодекса на труда с определен краен срок  до 31.12.2022 г.

Срок на договора и работно време: С одобрения кандидат ще бъде сключен трудов договор  с определен срок до 31.12.2022 г. и  срок на изпитване.

Място за изпълнение на длъжността: ОУ “Н. Й. Вапцаров“ , гр. Хасково, ул. „Генерал Колев“ № 28 и мобилна работа по местоживеене на учениците в гр. Хасково.

 IV. МЯСТО И СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ

Заинтересованите кандидати  следва да подадат  документи за кандидатстване  в срок до  15,00 ч.  на  05.07.2022 г.

Документите могат да се подават в канцеларията на ОУ“Н. Й. Вапцаров“, гр. Хасково, ул. „Генерал Колев“ № 28,  всеки работен ден (понеделник – петък) от 08.30 до 15.00 часа в рамките на срока, определен в обявлението. 

ДИМИТРИНА ДИМИТРОВА

Директор на ОУ „Н. Й. Вапцаров“

 

 

Сподели: