Петък 17, Септември 2021г.

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „НИКОЛА Й. ВАПЦАРОВ“, ГРАД ХАСКОВО

ЗАПОВЕД № 227/16.03.2021 г.

 На основание чл.258 ал.1, 259, ал. 1 от ЗПУО и чл.  31, ал. 1, т.8 от  Наредба № 15 / 2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, във връзка с 41, ал.1, чл.42 и чл.44 от Наредба №10/01.09.2016г. за организация  на дейностите в училищното образование и становище на обществен съвет - протокол № 4 от 15.03.2021 г.

 УТВЪРЖДАВАМ:

 УЧИЛИЩЕН ПЛАН–ПРИЕМ ЗА учебната 2021/2022 г., както следва:

 1.      Първи клас:

брой паралелки – 2 (две)

брой места –  44 (четиридесет и четири)

 2.      Пети клас:

брой паралелки – 2 (две)

брой места – 52 (петдесет и две)

 3.      Промяна броя на паралелките в останалите класове:

VI  клас – 2 паралелки, свободни места - няма

VII клас – 3 паралелки, свободни места – 12 бр.

 4.      Класове, за които се предвижда целодневна организация на учебния ден –

I-IV клас при желание на родителите.

V- VII клас при желание на родителите

 Приемът на ученици в първи клас се извършва по ред и график, утвърден със заповед на Кмета на Община Хасково.

 Настоящата заповед да се публикува на интернет страницата на ОУ „Никола Й. Вапцаров“, гр. Хасково от Димитрина Димитрова, заместник-директор по учебната дейност.

 Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Елена Бонева, на длъжност  заместник-директор по учебната дейност.

 ДИРЕКТОР:МАРИЯ ДЕЛЧЕВА

О

Сподели: