Вторник 03, Октомври 2023г.

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „НИКОЛА Й. ВАПЦАРОВ“, ГРАД ХАСКОВО

ЗАПОВЕД № 324 /24.03.2023 г.

На основание чл. 259, ал. 1 и чл. 143 от Закона за предучилищното и училищно образование, чл.31, ал.1, т.8 от Наредба № 15/22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, във връзка с 41, ал.1, чл.42 и чл.44 от Наредба №10/01.09.2016 г. за организация  на дейностите в училищното образование и становище на обществен съвет - протокол № 4 от 24.03.2023 г.

 УТВЪРЖДАВАМ:

УЧИЛИЩЕН ПЛАН–ПРИЕМ ЗА учебната 2023/2024 г., както следва:

 1.      Първи клас:

брой паралелки – 2 (две)

брой места –  44 (четиридесет и четири)

 2.     Пети клас:

брой паралелки – 2 (две)

брой места – 52 (петдесет и две)

 3.     Промяна броя на паралелките в останалите класове - няма:

VI клас – 2 паралелки, свободни места – 1 бр.

VII клас – 2 паралелки, свободни места – 13 бр.

4.      Класове, за които се предвижда целодневна организация на учебния ден –

I-IV клас при желание на родителите;

V-VII клас при желание на родителите.

Дейностите по приема на учениците в първи и пети клас се осъществява от комисия по изпълнение на училищния план-прием, назначена с моя заповед.

Приемът на ученици в първи клас се извършва по ред и график, утвърден със заповед на Кмета на Община Хасково.

Настоящата заповед да се публикува на интернет страницата на ОУ „Никола Й. Вапцаров“, гр. Хасково от Илиана Тотева, педагогически съветник.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Елена Бонева, на длъжност  заместник-директор по учебната дейност.

 ДИМИТРИНА ДИМИТРОВА

Директор на ОУ „Н. Й. Вапцаров“

Сподели: