Петък 14, Юни 2024г.

ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В V КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2023-2024 ГОДИНА

І. Училището обявява 2 общообразователни паралелки прием на ученици в V клас за учебната 2024/2025година

ІІ. Ред за приемане и записване на ученици в V клас за учебната 2024/2025  година:

 1. Приемането и записването на учениците в V клас да се извършва при зачитане правото на избор на училище и вид обучение, съобразно личните предпочитания и възможности на конкретното дете.
 2. Записването на ученици в V клас да става само с оригинала на удостоверението за завършен начален етап на основно образование.
 3. Съобразно потребностите на учениците и възможностите за обучение, които предлага училището, родителите правят избор на:
 • избираеми учебни часове (ИУЧ) от вариант:

              А/  Български език и литература – 1,5 часа; математика – 1 час;

              Б/  Български език и литература – 1 час; математика – 1 час; ИТ – 0,5 часа.

 •  Факултативни часове:

             □ без  факултативни часове;

             □ избор от: приложни изкуства– 1 час или музика – 1 час

 • Целодневна организация на учебния ден (занималня) - при желание 

ІІІ. График на дейностите:

 1. Необходими документи:
 • Заявление от родител/настойник;
 • Удостоверение за раждане на детето;
 • Оригинал на Удостоверение за завършен начален етап на основно образование.
 1. Срокове:
 • Приемане на заявления за записване на ученици в V клас с приложените необходими документи – от 17.06.2024 г. до 28.06.2024 г.
 • Обявяване на списък с приетите ученици – на 02.07.2024 г..
 • Попълване на свободните места – в срок до 13.09.2024 г.
 1. Място на подаване на документите: В сградата на ПГТАТ "Никола Й. Вапцаров", І етаж, от 8,30 ч. до 15,30 ч.

 Информиране на родителите на бъдещите петокласници

- да бъдат запознати със сроковете и критериите за прием на ученици

- да бъдат информирани за възможностите за обучение, които предлага училището, като предпоставка за обоснован избор на избираеми и факултативни учебни часове

Сподели: