Събота 24, Октомври 2020г.

Информация за седмокласниците и техните родители относно участие в първи етап на класиране след завършен VII клас

Уважаеми седмокласници,

Уважаеми родители,

Резултатите от изпитите от НВО са обявени на електронната страница https://priem.mon.bg Всеки ученик има достъп до нея с входящия си номер и уникалния идентификационен код, вписани в служебната бележка, издадена от училището.

В периода 03.07 – 07.07.2020 г. се подават заявления за участие в първи етап на класирането за профили и професии по утвърдения държавен план-прием.

Подаването на заявление за участие в първи етап на класиране за приемане в VІІІ клас за учебната 2020/2021 г. се извършва онлайн на същата платформа, на която ще видите оценките си от изпитите за НВО https://priem.mon.bg 

В случай, че нямате техническа възможност да подадете заявление онлайн, можете да се обърнете към училището, в което завършвате седми клас, за да ви бъде оказана помощ.

В ОУ "Н. Й. Вапцаров" може да получите помощ и технически средства за онлайн подаване на документи за участие в първо класиране в периода от 03.07. до 07.07.2020 г.

За да подадете самостоятелно онлайн заявление за първо класиране, следвайте следните стъпки:

 - влезте в електронната система за кандидатстване https://priem.mon.bg  с входящ номер и код за достъп, които ще намерите в служебната бележка за допускане до изпитите; 

- въвеждането на желанията се осъществява в раздел „Желания“, като избирате последователността на желаните профили или професии. Няма ограничения в броя на желанията. Можете предварително да прегледате утвърдените паралелки в раздел „План-прием“; 

- ако кандидатствате за професионални паралелки, задължително прикачвате и сканирано медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар, като натиснете бутон „Прикачване на медицинско свидетелство (PDF)“.

 - за да се потвърди електронното подаване на заявлението, се натиска бутон „Подаване“, след което в отделен прозорец излиза декларация за съгласие на родителя, в която трябва да се попълнят трите имена на родител или настойник, както и телефон за връзка. 

 Ако не желаете да кандидатствате онлайн от дома си или от училището, в което завършвате седми клас, можете да го направите на хартиен носител в училище-гнездо, посочено по-долу, при строго съблюдаване на изискванията, посочени в заповедите на министъра на здравеопазването. Поради сложната епидемиологична обстановка, подаването на заявления на хартиен носител трябва да става само при невъзможност да използвате възможностите за онлайн кандидатстване.

 Център за подаване на документи на хартиен носител за участие в І и ІІІ етап на класиране за прием на ученици, кандидатстващи след завършен VІІ клас в град Хасково:  ЦПЛР - Обединени ученически общежития – гр. Хасково (до автогарата)  с работно време на комисиите: от 08.30 до 17.00 часа в работни и почивни дни.

Списъците с приетите ученици на първо класиране се обявяват до 13.07.2020 г. 

Сподели: