Вторник 03, Октомври 2023г.

Поименен състав на Обществения съвет на ОУ "Н. Й. Вапцаров", град Хасково:

1. Румен Борисов Христов, родител - председател

2. Елена Борисова Димитрова - родител

3. Недка Миткова Желева - родител

4. Милена Димитрова Михайлова - родител

5. Милена Монева, младши експерт "Детски градини" - представител на община Хасково

Сподели: