Понеделник 05, Юни 2023г.

 

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ“, ГР. ХАСКОВО

 

ул.”Генерал Колев”№ 28, тел./факс 038/622993; e-mail: ou_vapcarov_hs@abv.bg

 

УТВЪРДИЛ: /п/

МАРИЯ ДЕЛЧЕВА

Директор на ОУ "Никола Й. Вапцаров" 

 

ВЛИЗАТ В СИЛА ОТ 15.09.2020Г.

 

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА

ЗА РАБОТА В ОУ „ НИКОЛА Й. ВАПЦАРОВ“  В УСЛОВИЯТА НА COVID - 19

 

РАЗДЕЛ І

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Предстоящата 2020 – 2021 учебна година ще се проведе в условия на COVID-19.  В тази връзка цялата училищна общност е изправена пред нови и различни  предизвикателства:

 

 • Да осигурим максимално безрискова среда за учениците и персонала в училище;
 • Да набаележим мерки за намаляване рисковете от предаване на инфекцията;
 • Да реагираме съгласно здравните правила при всеки един случай на заболял или със съмнение за COVID-19;
 • Да имаме готовност при указания от здравните власти да превключим на обучение в електронна среда от разстояние и да осигурим условия за непрекъснатост на обучението;
 • Да осигурим допълнително обучение и подкрепа за учениците, пропуснали учебни занятия поради здравословни причини, в т. ч. и заради карантиниране;
 • Да поддържаме положителен психоклимат на работа и учене и да редуцираме ситуациите на напрежение, стрес и дезинформация;
 • Да използваме кризата като възможност за иновиции и създаване на още по-сплотена и взаимодействаща училищна общност между учители, родители и ученици.

 

С тези вътрешни правила се уреждат комплекс от мерки и  правила, отнасящи се до педагогически, непедагогически персонал, ученици и родители.

 

 РАЗДЕЛ ІІ

 МЕРКИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКОВЕТЕ ОТ ПРЕДАВАНЕ НА ИНФЕКЦИЯ

 

 1. Задължително използване на лични предпазни средства /маски или шлемове/:
 • В общите закрити части на учебната сграда - фоайета, стълбища, коридори, санитарни възли, медицински кабинет, учителска стая, библиотека;
 • За всички ученици, учители и външни за институцията лица;
 • В класните стаи и физкултурния салон – от учителите, които преподават на ученици от повече от една паралелка/клас;
 • При учители, които преподават само в една паралелка носенето на защитна маска/шлем е по тяхно желание;
 • Носенето на маска или шлем в класната стая от учениците е по желание. Маските за учениците се осигуряват от родителите им.
 • Училището осигуряват маски в случаите, когато учениците нямат такива или не са подходящи за ползване, а за учителите - маски или шлемове.

 

 1. Дезинфекция на повърхностите и проветряване:
 • Ежедневно двукратно /преди началото и след приключване на смяната/ влажно почистване и дезинфекция на подове, бюра, чинове, маси, дръжки на врати, прозорци, ключове за осветление, парапети, уреди, мивки, кранове и др.
 • При наличие на потвърден случай на COVID-19 хигиенните и дезинфекционните мероприятия се увеличават, като в зависимост от обектите варират от 4 пъти на ден до дезинфекция на всеки час;
 • Учебните стаи се проветряват по време на всяко междучасие, като се обръща специално внимание на компютърния кабинет, учителската стая, физкултурния салон, в които повърхностите, мишките, клавиатурите и спортните пособия се дезинфекцират във всяко междучасие.                             
 • Във всички санитарни помещения и тоалетни се следи за изразходването и своевременното осигуряване на течен сапун или дезинфектанти, еднократни салфетки за подсушаване на ръцете, тоалетна хартия, както и регулярно изхвърляне на боклука.

 

 1. Засилена лична хигиена и условия за това:
 • Осигуряване на течаща топла вода и сапун в тоалетните за всички ученици и работещи;
 • Поставяне на автоматични дозатори за дезинфектант за ръце на входа на училището, в учителската стая и в коридорите;
 • Създаване на навици за миене на ръцете с течен сапун и топла вода след посещение на тоалетната, преди хранене, след отдих на открито/физическа култура, при кихане и кашляне;
 • Правилно използване на дезинфектант за ръце, който се нанася върху чисти ръце;
 • Елиминиране на вредни навици, свързани с докосване на лицето, носа, устата и очите.
 1. Създаване на вътрешноучилищна организация и спазване на правилата във връзка с епидемията:
 • Определено от директора лице отговаря за организация и спазване на правилата във връзка с епидемията;
 • Разпределяне на отговорностите в училищния екип и задълженията на останалия персонал, в т.ч. и графици за дежурства;
 • Запознаване на персонала, учениците и на външните посетители със здравните изисквания;
 • Създадена организация на хигиенните и дезинфекционните дейности и запознаване с инструкциите за начина на ползване и приготвяне на съответните разтвори, които не са готови за употреба, съгласно издадените от МЗ разрешения съвместно от медицинското лице.

 

 1. Максимално ограничаване на контактите между ученици от различни паралелки с цел осигуряване на дистанция между паралелките:

 

Разпределение на паралелките по етажи:

 

Етаж

Класове

Приземен етаж

Подготвителна група, Ia,б; IVб

І етаж

2, 3а,б, 4а

ІІ етаж

VІІ а, б ; VІ а, в

ІІІ етаж

V а,б,в и VІ б

 

 • За всяка паралелка е определена класна стая. За различните учебни часове се местят не учениците, а учителите.
 • Компютърният кабинет се използва само от паралелките на ІІІ етаж. Учениците от ІІ етаж използват мобилен компютърен кабинет.
 • По предметите ФВС, Музика, Изобразително изкуство, ЧК, Технологии и предприемачество максимален брой часове се провеждат на открито, когато метеорологичната обстановка позволява това.
 • При необходимост се използва сградата на близкото читалище.
 • В класните стаи, където е възможно, учениците седят на самостоятелен чин.
 • Осигуряване на физическо разстояние между масата бюрото на учителя и първия ред маси/чинове на учениците.
 • Намаляване на ненужни предмети в коридори/класни стаи.
 • Заниманията по интереси се провеждат в рамките на паралелката. При необходимост от смесване на ученици от различни паралелки учениците се разреждат и се осигурява нужната дистанция, която да не позволява пряко взаимодействие между тях;
 • При заниманията по интереси, свързани с колективни спортове, се прилагат актуалните здравни регулации на Министерството на здравеопазването;
 • Максимално се ограничаване наемането на външни лектори за дейностите, които може да се осигурят от учители в училище.

 

 • Входове, коридори и стълбища
 • Влизането на учениците в сградата на училището се регулира с цел да няма струпване на входа и по-лесно де се извършва медицински филтър.
 • Децата и учениците от подготвителни групи 5 и 6 годишни и учениците от І клас и IV б класове влизат в училище през входа на приземен етаж.

           Невенка Цветилова - осъществява термометричен контрол на входа

 • Всички останали ученици влизат в училище през централния вход.

 Сема Асенова /медицинско лице/ осъществява термометричен контрол на входа от 7,30 ч до 8,00 ч, подпомогна от главен дежурен учител и Иван Георгиев – пазач-портиер

Иван Георгиев - пазач портиер  осъществява термометричен контрол на входа през деня

 • Междучасия
 • Създадена организация голямото междучасие да не съвпада по време за учениците от различните етажи. В тази връзка седмичното разписание на прогимназиален етап включва:
 • блок часове първи и втори час – 70 мин., междучасия по 5 мин, останалите учебни часове по 40 мин. Голямо междучасие 30 мин II етаж след трети час от 10,20ч. до 10,50 ч; III етаж след втория час от 9,10 до 9,40ч.
 • приземен етаж – I клас учебни часове по 35 мин., междучасия по 10 мин., голямо междучасие 30 мин. от 9,20 о 9,50 в малкия двор зад училището.
 • III и IV – учебни часове по 40 мин., междучасия по 10 мин, голямо междучасие 30 мин. от 9,30 до 10,00 ч., излизат на големия двор на училището не по-рано от 9,40 ч.
 • II клас – учебни часове по 35 мин., междучасие след първи час 15 мин., междучасие след втори час 10 мин., голямо междучасие след трети час от 10,10 до 10,30 – 20 мин. в малкия двор зад училището.
 • Подготвителни групи – излизат за игра след 11,30 ч в малкия двор зад училището.

Движението на учителите между отделните етажи е сведено до минимум.

 • Хранене на учениците – подкрепителна закуска

Подготвителни групи в топлата връзка на училището

Ученици от първи и приземен етаж в класните стаи

Децата от подготвителните групи и начален етап не се допуска да излизат извън училищния двор.

Препоръчително е учениците от прогимназиален етап да си носят закуска от дома.

При необходимост могат да си купуват закуски от магазин „Радко“ или близката баничарница, които са в района на училището.

 • Комуникация между учители и родители
 • Комуникацията между учителите се осъществява предимно в електронна среда /телефон, електронна поща, платформи и др./;
 • При необходимост от пряка комуникация се спазват изискванията на физическа дистанция и носене на защитни маски или шлем;
 • Комуникация с родителите се осъществява предимно с електронни средства, а индивидуални срещи и консултации се провеждат по предварителна уговорка след приключване на учебните занятия за деня в училищния двор, а при влошени метеорологични условия в топлата връзка на училището;
 • Провеждане на родителски срещи, събрания на Обществения съвет, общи събрания и педагогически съвети в електронна среда, а при нужда от пряка комуникация в поголямо помещение, което гарантира спазване на правилата на МЗ.
 • Охраната не допуска външни лица в сградата на училището, а информира по телефона съответното служебно лице, което след учебните занятия слиза на първия етаж, за да проведе срещата.
 • Заявления за издаване на документи /за завършен клас/ се подават във фоайето на І етаж.

 

Възпитателни мерки:

 • Периодични разговори/беседи в рамките на 5-10 минути, съобразени с възрастовите особености на учениците, за правилата, личната отговорност и живота на всеки един от нас в условията на епидемия от COVID-19. Разговорът има за цел най-вече да напомни на учениците за спазване и съблюдаване на правилата за лична хигиена и физическа дистанция и за възпитание на отговорно поведение към себе си и към останалите;
 • Напомняне на децата да докосват по-малко предмети в класната стая и в останалите помещения, както и да не споделят храни и напитки;
 • Даване на личен пример на учениците от педагогическите специалисти;
 • Поставяне на видно място – в коридори/класни стаи, тоалетни информационни материали (плакати) за правилна хигиена на ръцете, спазване на физическа дистанция, респираторен етикет, носене на защитни маски.

 

 РАЗДЕЛ  ІІІ

ПРАВИЛА ЗА ПОВЕДЕНИЕ

ПРИ СЪМНЕНИЕ ИЛИ СЛУЧАЙ НА  COVID-19 В УЧИЛИЩЕ

 

А. УЧЕНИЦИ:

 1. При установяване на ученик с грипоподобни симптоми, той се изолира в стая №1 на първи етаж;
 2. Медицински филтър за наличие на грипоподобни симптоми и недопускане в сградата на училището на лица във видимо нездравословно състояние. Осъществява се през:
 • Вход приземен етаж за децата от подготвителни групи 5 и 6 годишни, за учениците от първи клас и IV б клас. Отговорник: Невенка Цветилова;
 • Централен вход за всички останали ученици. Отговорник: Сема Асенова /медицинска сестра/ до началото на учебните занятия, подпомогната от главен дежурен учител и Иван Георгиев – пазач-портиер и от Иван Георгиев през деня;
 1. При установяване на един или повече симптоми при ученик /повишена телесна температура, кашлица, хрема, задух, болки в гърлото, умора, мускулни болки, гадене, повръщане, диария и др./ ученикът се изолира незабавно в стая №1, докато не се прибере у дома.
 • на входа на училището: ученикът се въвежда в стая №1, поставя му се маска, уведомява се медицинското лице в училище и при необходимост родителите на ученика по телефона от медицинското лице. За ученика се попълва информация по образец /специален за целта дневник/ от медицинското лице.
 • по време на учебен час или междучасие: учителят, установил симптомите предава ученика на дежурния служител на етажа. Същият придружава ученика до стая №1 и уведомява медицинското лице. На ученика се поставя маска и медицинското лице съобщава на родителите му по телефона. За ученика се попълва информация по образец от медицинското лице.
 1. Медицинското лице припомня на родителите/настойниците процедурите, които трябва да следват – да се избягва физически контакт и да се консултират със семейния лекар на ученика /първо по телефона/ за преценка на здравословното му състояние и последващи действия съобразно конкретната ситуация;
 2. След като ученикът напусне помещението, се извършва щателна дезинфекция в кратък срок с биоцид с вирусоцидно действие, при спазване на изискванията за дезинфекция от чистачка на първи етаж и се отразява в специален за целта дневник;
 3. Ученикът се допуска отново в присъствено обучение в училище само срещу медицинска бележка от семейния лекар, че е клинично здрав и това е допустимо;
 4. В случай на положителен резултат за COVID-19 по метода PCR на ученик родителите информират директора на училището чрез класния ръководител;
 5. По предписание на РЗИ под 14-дневна карантина се поставят :
 • ученици от същата паралелка;
 • класният ръководител в начален етап на основно образование;
 • учители и друг персонал, осъществили незащитен контакт със заразеното лице: на разстояние по-малко от 2 м и за повече от 15 минути или без носене на защитна маска за лице;
 • други ученици, осъществили незащитен контакт със заразеното лице;
 1. След отстраняване на заразен ученик и съучениците му се извършва продължително проветряване, влажно почистване и крайна дезинфекция на всички повърхности, предмети и помещенията, до които е имал контакт ученикът в последните 48 часа, след което стаята може да се използва за учебни занятия;
 2. Осигурява се психологическа подкрепа, като формата й може да варира в зависимост от конкретната ситуация.

 

Б. ПЕРСОНАЛ:

 

 1. При наличие на един или повече симптоми при възрастен /повишена телесна температура, кашлица, хрема, задух, болки в гърлото, умора, мускулни болки, гадене, повръщане, диария и др./ лицето незабавно се изолира и му се предоставя маска, която да постави на лицето си, ако връщането у дома не е възможно в същия момент;
 2. Избягва се физически контакт с други лица;
 3. При възможност използва личен транспорт за придвижване;
 4. Осъществява консултация с личния си лекар за преценка на състоянието му и за последващи действия, в т.ч. и за решение дали е нужно да се направи тест;
 5. Информират се родителите на учениците, които са били в контакт с лицето;
 6. След като лицето напусне помещението, се извършва щателна дезинфекция в кратък срок с биоцид с вирусоцидно действие, при спазване на изискванията за дезинфекция;
 7. Лицето се допуска отново на работа в училище само срещу медицинска бележка от семейния лекар, че е клинично здраво и това е допустимо;
 8. В случай на положителен резултат за COVID-19 по метода PCR на възрастен човек ;
 9. По предписание на РЗИ под 14-дневна карантина се поставят :
 • учениците от паралелката в начален курс, на които учителят е класен ръководител – родителите/настойниците се инструктират за провеждане на наблюдение за поява на симптоми и признаци за COVID-19 и навременно уведомяване на личния лекар на детето и на РЗИ;
 • учители и друг персонал, осъществили незащитен контакт със заразеното лице: на разстояние по-малко от 2 м и за повече от 15 минути или без носене на защитна маска за лице;
 • други ученици, осъществили незащитен контакт със заразеното лице;
 1. След отстраняване на заразеното лице се извършва продължително проветряване, влажно почистване и крайна дезинфекция на повърхностите в класните стаи, помещенията и предметите, до които е имало контакт лицето в последните 48 часа, след което класните стаи и другите помещения може да се използват за учебни занятия или други цели;
 2. Осигурява се психологическа подкрепа, като формата й може да варира в зависимост от конкретната ситуация.

 

РАЗДЕЛ ІV

АЛГОРИТЪМ  ЗА ПРЕВКЛЧВАНЕ

КЪМ ОБУЧЕНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА ОТ РАЗСТОЯНИЕ

 

 1. До началото на учебната година класните ръководители събират база данни с актуални профили и имейли, наличие на електронни устройства и интернет обезпеченост на учениците и родителите;
 2. Обучението и комуникацията с учениците се осъществяват в единна платформа за цялото училище – в случая Teams;
 3. Срещите с родители се провеждат в затворени групи на паралелките във Вайбър.
 4. Обучението се провежда:
 • асинхронно ОЕСР /не се поставят отсъствия, но в процеса на оценяване се отчитат участието и ангажираността на ученика/
 • по алтернативни начини, в т.ч. чрез предоставяне на материали на хартия /възможно е и оценяване/.

 

РАЗДЕЛ V

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ОБУЧЕНИЕ

НА УЧЕНИЦИ С УСТАНОВЕН ПО-ВИСОК РИСК ОТ  COVID-19

 

В някои случаи обучението на учениците в дневна присъствена форма е невъзможно или нецелесъобразно по здравословни причини (самите те са със заболявания, които не позволяват посещаване на училище или техните родители/настойници попадат в рискова група за COVID-19) или не е предпочитано от родителите. С цел гарантиране правото на достъп до образование обучението на такива ученици е възможно да се осъществява в алтернативни форми - самостоятелна, индивидуална или дистанционна форма на обучение. Училището осъществява само индивидуална форма на обучение при спазване на изискванията на нормативната уредба и в отделни случаи – след препоръка от Екипа за подкрепа за личностно развитие. Общите условия за преминаване на ученик в задължителна училищна възраст от дневна в индивидуална форма се свеждат до:

 

 • Наличие на здравословни причини, удостоверени с медицински документ, издаден от съответната експертна лекарска комисия, че ученикът не може да се обучава в дневна форма (допустимо условие е за преминаване и в трите посочени форми). В условията на COVID-19 здравословните причини, поради които ученик не може да посещава присъствена форма (в т.ч. и ако негов родител/настойник попада в рискова група), се удостоверяват или с медицински документ, издаден от съответната експертна лекарска комисия по реда на Закона за здравето, или за заболяванията, включени в Приложение № 2 - с етапна епикриза от лекаря специалист, проследяващ заболяването на лицето.

Семействата, чието дете или член на домакинството е в рискова група, следва да информират ръководството на училището за предприемане на мерки в случаите, когато е предпочетена дневната форма на обучение.

 

 1. Съпътстваща подкрепа за учениците, пропуснали присъствените учебни занятия

През учебната година на нуждаещите се ученици в  ОУ „Никола Й. Вапцаров“ се предоставя:

 • обща подкрепа под формата на консултации и допълнително обучение по отделни учебни предмети. Консултациите и допълнителното обучение за преодоляване на образователни дефицити, в зависимост от конкретния случай, класа, техническите и технологичните възможности, ще може да се осъществяват присъствено и/или в електронна среда от дистанция, като се използват възможностите на проекта “Подкрепа за успех” по ОП НОИР;
 • психологическа подкрепа, в т.ч. и от разстояние в електронна среда. 

 

 1. Поддържане на добър психоклимат и намаляване на ситуациите на напрежение, стрес и дезинформация
 • На вниманието на родители и ученици се предостая необходимата информация за рисковете от заразяване. Приложим е „Наръчник за родители“ на Асоциация „Родители“
 • В началото на учебната година и при необходимост педагогическият съветник провежда срещи, групови и индивидуални консултации с колектива на училището, на които да бъдат обсъдени всички протоколи, които се прилагат. Целта е всеки да осъзнае необходимостта от тяхното прилагане.

Обсъждане и информиране:

 • Правилата, които се въвеждат в училище във връзка с COVID-19 се обсъждат и приемат от колектива в училище.
 • Одобрените от екипа на училището правила се представят на родителите и по подходящ начин на учениците от класните ръководители.
 • Правилата са отворени и могат да бъдат променяни винаги, когато бъде оценена необходимостта от това, но всяка промяна се представя на колектива и на семействата.
 • Класните ръководители задължително уведомяват родителите, като изпращат електронни съобщения чрез електронен дневник, електронни приложения и/или електронна поща:

В началото на учебната година - за създадената организацията, предприетите мерки и за правилата, които следва да се спазват;

Регулярно – веднъж седмично, за епидемичната ситуация в училището;

Извънредно - при наличие на болен ученик, учител или служител или промяна в някоя от мерките и правилата в училището. 

Съобщенията  информират родители относно броя на заболелите,  респ. с кои класове работят, ако са учители, мерките, които са предприети и предстои да се приемат, необходимостта и сроковете за превключване на обучение в електронна среда и за възстановяване на присъствения учебен процес. Съобщенията се изготвят с участието на педагогическия съветник Илиана Тотева и учителите Ани Павлова и Венета Ленкова.

Подкрепа при затруднения:

 • При неспазване на правилата в училището от страна на член на колектива или от ученик/родител се провежда разговор и се оказва подкрепа, която може да се изразява в разговор и обсъждане на причините, но преди всичко в търсене на пътища за тяхното отстраняване.
 • Родителите и учителите демонстрират чрез своето поведение осъзнатата необходимост от спазването на всяко правило и при необходимост го разясняват на учениците. Така чрез личен пример учениците много по-лесно ще възприемат правилата и това ще снеме напрежението от непрекъснатото им повтаряне.
 • Не се допуска насаждането на непрекъснат страх, а по-скоро увереност, че спазването на правилата е важно за намаляване на рисковете и личната отговорност на всеки е ключов фактор за недопускане на разпространението на вируса.
 • Предоставянето на подвеждаща или на непотвърдена информация на ученици и родители от страна на учителите крие сериозни рискове от създаване на излишно напрежение. Поради тази причина учителите  използват само надеждни източници на информация, като Световната здравна организация и Министерството на здравеопазването.

  

 

РАЗДЕЛ VІ

ПРИЛАГАНЕ НА МЕРКИ

ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКОВЕТЕ ОТ ПРЕДАВАНЕ НА ИНФЕКЦИЯ

 

 

А. Педагогически персонал

 

Мерки

Кой отговаря

1.

Задължително носене на маска или шлем: 

 

1.1.

Във фоайета, стълбища, коридори, санитарни възли, медицински кабинет, учителска стая, библиотека– за всички ученици, учители, в т.ч. от външните за институцията лица

 

1.2.

В класни стаи, компютърен кабинет, физкултурен салон – от учителите, които преподават на ученици от повече от една паралелка

 

1.3.

При учители, които преподават само в една паралелка носенето на защитна маска/шлем е по тяхно желание

 

1.4.

Носенето на маска или шлем в класната стая от учениците е по желание.

 

1.5.

Маските за учениците се осигуряват от децата, респ. техните родители.

 

1.6.

Училището осигурява маски в случаите, когато учениците нямат такива или не са подходящи за ползване, а за учителите - маски или шлемове.

 

2.

Дезинфекция на повърхности и проветряване

 

2.1.

Учебните стаи, компютърният кабинет и физкултурният салон се проветряват по време на всяко междучасие

Учители

2.2.

Компютърните мишки, клавиатурите, екраните и инструментите се дезинфекцират във всяко междучасие.

Учители

2.3.

Учениците се насърчават за миене на ръцете с течен сапун и топла вода след посещение на тоалетната, преди хранене, след отдих на открито/физическа култура, при кихане и кашляне.

Учители, чистачки

2.4.

На учениците се напомня да използват дезинфектант за ръце след посещение на тоалетна, при влизане в класната стая, след като са измили ръцете си.

 

2.5.

Обръща се внимание на учениците за ограничаване на вредни навици, свързани с докосване на лицето, носа, устата и очите.

Учители

3.

Възпитателни мерки

 

3.1.

Периодични беседи с учениците /5-10 минути/ за правилата, личната отговорност и живота на всеки един от нас в условията на епидемия. Цел: да се напомни за спазване на правилата за лична хигиена и физическа дистанция и за възпитание на отговорно поведение към себе си и към останалите.

Учители, ПдС, медицинско лице

3.2.

Напомняне на децата да докосват по-малко предмети в класната стая и в останалите помещения, както и да не споделят храни и напитки.

 

3.3.

Разяснителна кампания и обучение на педагогическите и непедагогическите специалисти да разпознават симптомите на COVID-19, за да може побързо да се определят потенциалните заболели.

Медицинско лице,

ПдС

3.4.

Информиране на родителите за прилаганите здравни протоколи и за начина на уведомяването им при възникване на съмнение за случай на COVID-19, както и за последващите мерки.

 

4.

Ограничаване на контактите между ученици от различни паралелки

 

4.1.

За всяка паралелка е определена класна стая.

 

4.2.

Компютърният кабинет  се използва само от паралелките на ІІІ етаж.

Учениците от ІІ етаж използват мобилен компютърен кабинет.

 

4.3.

По предметите ФВС, Музика, Изобразително изкуство, ЧК, Технологии и предприемачество максимален брой часове се провеждат на открито, когато метеорологичната обстановка позволява това.

 

4.4.

В класните стаи, където е възможно, учениците седят на самостоятелен чин.

 

4.5.

Осигуряване на физическо разстояние между бюрото на учителя и първия ред чинове на учениците.

 

4.6

Без излишни предмети в класните стаи

 

4.7.

Занимания по интереси – в рамките на паралелката. При необходимост от смесване на ученици от различни паралелки  учениците се разреждат и се осигурява дистанция, непозволяваща пряко взаимодействие между тях;

 

5.

Входове, коридори и стълбища

 

5.1.

Подготвителни групи 5 и 6 годишни и учениците от І клас и IV б класове влизат в училище през входа на приземен етаж.            

термометричен контрол на входа:                        

Невенка Цветилова 

5.2.

Всички останали ученици влизат в училище през централния вход.

7:30 – 8:00 – термометричен контрол на входа: Сема Асенова, главен дежурен учител и Мустафа Вели – пазач-портиер

Пазач портиер  осъществява термометричен контрол на входа и през деня

6.

Учебни часове и междучасия

 

6.1.

Не се допуща движение на учениците между етажите

 

6.2.

-           блок часове първи и втори час – 70 мин., междучасия по 5 мин, останалите учебни часове по 40 мин. Голямо междучасие 30 мин II етаж след трети час от 10,20ч. до 10,50 ч; III етаж след втория час от 9,10 до 9,40ч.

-           приземен етаж – I клас – учебни часове по 35 мин., междучасия по 10 мин., голямо междучасие 30 мин. от 9,20 о 9,50 в малкия двор зад училището.

-           III  и IV – учебни часове по 40 мин., междучасия по 10 мин, голямо междучасие 30 мин. от 9,30 до 10,00 ч., излизат на големия двор на училището не по-рано от 9,40 ч.

-           II клас – учебни часове по 35 мин., междучасие след първи час 15 мин., междучасие след втори час 10 мин., голямо междучасие след трети час от 10,10 до 10,30 – 20 мин. в малкия двор зад училището.

-           Подготвителни групи – излизат за игра след 11,30 ч в малкия двор зад училището.

 

7.

Хранене на учениците

 

7.1.

Не се допуска излизане извън училищния двор на подготвителните групи и учениците от начален етап.

Подготвителни групи се хранят в топлата връзка на училището, а учениците от приземен и І етаж – в класните стаи.

 

7.2.

Препоръчително е учениците от прогимназиален етап да си носят закуска от дома. При необходимост могат да си купуват закуски от магазин „Радко“ или близката баничарница.

 

8.

Комуникация между учители – учители; учители – родители

 

8.1.

Комуникацията между учителите се осъществява предимно в електронна среда /телефон, електронна поща, платформи и др./;

При необходимост от пряка комуникация се спазват изискванията на физическа дистанция и носене на защитни маски или шлем;

 

8.2.

Комуникация с родителите се осъществява предимно с електронни средства /групи във вайбър/, а индивидуални срещи и консултации се провеждат по предварителна уговорка;

 

8.3.

Родителски срещи, събрания на Обществения съвет, общи събрания и педагогически съвети – в електронна среда, а при нужда от пряка комуникация в по-голямо помещение;

Учители

8.4.

Охраната не допуска външни лица в сградата на училището, а информира по телефона съответното служебно лице, което след учебните занятия слиза на първия етаж, за да проведе срещата.

Пазач-портиер

8.5.

Заявления за издаване на документи /за завършен клас/ се подават във фоайето на І етаж;

 

9.

При съмнение или случай на COVID-19 в училище

 

9.1.

Ученик с един или повече грипоподобни симптоми /повишена телесна температура, кашлица, хрема, задух, болки в гърлото, умора, мускулни болки, гадене, повръщане, диария и др./ установени:

 

-            на входа на училището: ученикът незабавно се въвежда в стая №1, поставя му се маска, уведомява се медицинското лице в училище и при необходимост родителите на ученика по телефона от медицинското лице. За ученика се попълва информация по образец /специален за целта дневник/ от медицинското лице.

-            по време на учебен час или междучасие: учителят, установил симптомите предава ученика на дежурния служител на етажа. Същият незабавно придружава ученика до стая №1 и уведомява медицинското лице. На ученика се поставя маска и медицинското лице  съобщава на родителите му по телефона. За ученика се попълва информация по образец от медицинското лице.

 

9.2.

Медицинското лице припомня на родителите: да се избягва физически контакт и да се консултират със семейния лекар на ученика /първо по телефона/ за преценка на здравословното му състояние и последващи действия;

Медицинско лице

9.3.

След като ученикът напусне помещението, се извършва щателна дезинфекция в кратък срок с биоцид с вирусоцидно действие, при спазване на изискванията за дезинфекция от чистачка на първи етаж и се отразява в специален за целта дневник;

Чистачки

9.4.

Ученикът се допуска отново в присъствено обучение в училище само срещу медицинска бележка от семейния лекар, че е клинично здрав;

 

9.5.

При положителен резултат за COVID-19 родителите информират директора на училището чрез класния ръководител;

 

9.6.

След отстраняване на заразен ученик и съучениците му се извършва продължително проветряване, влажно почистване и крайна дезинфекция на всички повърхности, предмети и помещенията, до които е имал контакт ученикът в последните 48 часа, след което стаята може да се използва за учебни занятия;

Чистачки

9.7.

Осигурява се психологическа подкрепа, като формата й може да варира в зависимост от конкретната ситуация.

ПдС

10.

Алгоритъм за превключване към обучение в електронна среда от разстояние

 

10.1.

До началото на учебната година класните ръководители събират база данни  с актуални профили и имейли, наличие на електронни устройства и интернет обезпеченост на учениците и родителите;

Класни ръководитеи

10.2.

Обучението и комуникацията с учениците се осъществяват в единна платформа за цялото училище – в случая Teams;

 

10.3.

Срещите с родители се провеждат в затворени групи на паралелките във Вайбър.

 

10.4.

Обучението се провежда:

-       асинхронно ОЕСР /не се поставят отсъствия, но в процеса на оценяване се отчитат участието и ангажираността на ученика/

-       по алтернативни начини, в т.ч. чрез предоставяне на материали на хартия /възможно е и оценяване/.

Учители

11.

Обучение на ученици с установен по-висок риск от ОТ  COVID-19

 

11.1.

При здравословни причини, удостоверени с медицински документ от експертна лекарска комисия, че ученикът не може да се обучава в дневна форма, училището предлага индивидуална форма на обучение.

 

11.2.

Семействата, чието дете или член на домакинството е в рискова група, следва да информират ръководството на училището за предприемане на мерки в случаите, когато е предпочетена дневната форма на обучение.

 

11.3.

Съпътстваща подкрепа за учениците, пропуснали присъствените учебни занятия

През учебната година на нуждаещите се ученици в  ОУ „Никола Й. Вапцаров“ се предоставя:

-            обща подкрепа под формата на консултации и допълнително обучение по отделни учебни предмети. Консултациите и допълнителното обучение за преодоляване на образователни дефицити, в зависимост от конкретния случай, класа, техническите и технологичните възможности, ще може да се осъществяват присъствено и/или в електронна среда от дистанция, като се използват възможностите на проекта “Подкрепа за успех” по ОП НОИР;

-          психологическа подкрепа, в т.ч. и от разстояние в електронна среда.

Учители, ПдС

12.

Поддържане на добър психоклимат и намаляване на ситуациите на напрежение, стрес и дезинформация

 

12.1.

На вниманието на родители и ученици се предостая необходимата информация за рисковете от заразяване. Приложим е „Наръчник за родители“ на Асоциация „Родители“

Класни ръководители, ПдС

12.2.

В началото на учебната година и при необходимост педагогическият съветник  провежда срещи, групови и индивидуални консултации с колектива на училището, на които да бъдат обсъдени всички протоколи, които се прилагат.

ПдС

12.3.

Задължително уведомяване на родителите с електронни съобщения чрез електронен дневник, електронни приложения и/или електронна поща:

В началото на учебната година - за създадената организацията, предприетите мерки и за правилата, които следва да се спазват;

Регулярно – веднъж седмично, за епидемичната ситуация в училището;

Извънредно - при наличие на болен ученик, учител или служител или промяна в някоя от мерките и правилата в училището. 

 

Съобщенията  информират родители относно броя на заболелите,  респ. с кои класове работят, ако са учители, мерките, които са предприети и предстои да се приемат, необходимостта и сроковете за превключване на обучение в електронна среда и за възстановяване на присъствения учебен процес.

Класни ръководители

 

 

Съобщенията се изготвят с участието на педагогическия съветник Илиана Тотева и учителите Ани Павлова и Венета Ленкова.

 

12.4.

Учителите  използват само надеждни източници на информация, като Световната здравна организация и Министерството на здравеопазването.

 

 

Б. Непедагогически персонал

 

Мерки

Кой отговаря

1.

Задължително носене на маска или шлем: 

 

1.1.

Във фоайета, стълбища, коридори, санитарни възли, медицински кабинет, учителска стая, библиотека, компютърен кабинет, физкултурен салон – за всички работещи в училище, в т.ч. от външните за институцията лица

Всички работещи в училище

2.

Дезинфекция на повърхности и проветряване

 

2.1.

Ежедневно двукратно (преди началото и след приключване на смяната) влажно почистване и дезинфекция на всички критични точки – подове, бюра, чинове, маси, дръжки на врати, прозорци, ключове за осветление,  парапети,  тоалетни, мивки, кранове и др.

Чистачки по етажи

2.2.

При наличие на потвърден случай на COVID-19 хигиенните и дезинфекционните мероприятия се увеличават /4 пъти на ден/

Чистачки по етажи

2.3.

Във всички тоалетни се следи за изразходването и своевременното осигуряване на течен сапун или дезинфектанти, еднократни салфетки за подсушаване на ръцете, тоалетна хартия, както и регулярно изхвърляне на боклука.

Домакин, чистачки

2.4.

На учениците се напомня да мият ръцете си и да използват дезинфектант за ръце след посещение на тоалетна, след като са измили ръцете си.

Учители, чистачки

3.

Входове, коридори и стълбища

 

3.1.

Подготвителни групи 5 и 6 годишни и учениците от І клас и IV б класове влизат в училище през входа на приземен етаж.            

термометричен контрол на входа:                        

Невенка Цветилова 

3.2.

Всички останали ученици влизат в училище през централния вход.

7:30 – 8:00 – термометричен контрол на входа: Сема Асенова, главен дежурен учител и Иван Георгиев – пазач-портиер

Пазач-портиер  осъществява термометричен контрол на входа и през деня

4.

Междучасия

 

4.1.

Не се допуща движение на учениците между етажите

 

4.2.

Голямо междучасие –  30 мин.

II етаж след трети час – от 10,20ч. до 10,50 ч;

III етаж след втори   час - от 9,10 до 9,40ч.

Приземен етаж – I клас – голямо междучасие 30 мин.

от 9,20 до 9,50 в малкия двор зад училището.

I етаж и приземен етаж - III  и IV – голямо междучасие 30 мин. от 9,30 до 10,00 ч., не по-рано от 9,40 ч. напускат кл. стая

I етаж - II клас –голямо междучасие след трети час

от 10,10 до 10,30 – 20 мин.

Подготвителни групи – излизат за игра след 11,30 ч в малкия двор зад училището.

 

Чистачки по етажи

5.

При комуникация се спазват изискванията на физическа дистанция и носене на защитни маски или шлем;

 

5.1.

Охраната не допуска външни лица в сградата на училището, а информира по телефона съответното служебно лице, което след учебните занятия слиза на първия етаж, за да проведе срещата.

 

5.2.

Заявления за издаване на документи /за завършен клас/ се подават във фоайето на І етаж;

 

6.

При съмнение или случай на COVID-19 в училище

 

6.1.

Ученик с един или повече грипоподобни симптоми /повишена телесна температура, кашлица, хрема, задух, болки в гърлото, умора, мускулни болки, гадене, повръщане, диария и др./ установени:

 

-            на входа на училището: ученикът незабавно се въвежда в стая №1, поставя му се маска, уведомява се медицинското лице в училище и при необходимост родителите на ученика по телефона от медицинското лице. За ученика се попълва информация по образец /специален за целта дневник/ от медицинското лице.

-            по време на учебен час или междучасие: учителят, установил симптомите предава ученика на дежурния служител на етажа. Същият незабавно придружава ученика до стая №1 и уведомява медицинското лице. На ученика се поставя маска и медицинското лице  съобщава на родителите му по телефона. За ученика се попълва информация по образец от медицинското лице.

Служители, отговарящи за медицински филтър,

дежурен учител / служител, медицинско лице,

6.2.

Медицинското лице припомня на родителите: да се избягва физически контакт и да се консултират със семейния лекар на ученика /първо по телефона/ за преценка на здравословното му състояние и последващи действия;

медицинско лице

6.3.

След като ученикът напусне помещението, се извършва щателна дезинфекция в кратък срок с биоцид с вирусоцидно действие, при спазване на изискванията за дезинфекция от чистачка на първи етаж и се отразява в специален за целта дневник;

чистачки

6.4.

След отстраняване на заразен ученик и съучениците му се извършва продължително проветряване, влажно почистване и крайна дезинфекция на всички повърхности, предмети и помещенията, до които е имал контакт ученикът в последните 48 часа, след което стаята може да се използва за учебни занятия;

чистачки

 

В. Ученици

 

Мерки

1

Учениците задължително носят маска или шлем във фоайета, стълбища, коридори, тоалетни, медицински кабинет, библиотека.

2.

Носенето на маска или шлем в класната стая от учениците е по желание.

3.

Маските  се осигуряват от родителите на учениците.

4.

Задължително се мият ръцете с течен сапун и топла вода след посещение на тоалетната, преди хранене, след отдих на открито/физическа култура, при кихане и кашляне.

5.

Задължително се използва дезинфектант за ръце след посещение на тоалетна, при влизане в класната стая, след като се измият ръцете.

6.

Да се избягва докосване на лицето, носа, устата и очите.

7.

Да се избягва необосновано докосване на предмети в класната стая и в останалите помещения, както и да не се споделят храни и напитки.

8.

Не се допуска движение на учениците между етажите.

9.

Не се допуска излизане извън училищния двор на подготв. групи и ученици от начален етап.

Подготвителни групи се хранят в топлата връзка на училището, а учениците от І етаж – в класните стаи.

10.

Препоръчително е учениците от прогимназиален етап да си носят закуска от дома. При необходимост могат да си купуват закуски от магазин „Радко“ или близката баничарница.

11.

Ученик с един или повече грипоподобни симптоми /повишена телесна температура, кашлица, хрема, задух, болки в гърлото, умора, мускулни болки, гадене, повръщане, диария и др./  се изолира в стая №1, поставя му се маска, уведомява се медицинското лице в училище и родителите му. Ученикът остава в стаята до пристигането на родителите.

12.

Ученикът се допуска отново в присъствено обучение в училище само срещу медицинска бележка от семейния лекар, че е клинично здрав.

13.

В случай, че училището премине към обучение в електронна среда, ученикът е необходимо да има електронно устройство и достъп до образователната платформа Teams.

 

Г. Родители

 

Мерки

1.

Родителят е длъжен да осигури маска за детето си

2.

Родителят  напомня за спазване на дистанция, лична хигиена, носене на маска в общите закрити части на учебната сграда - фоайета, стълбища, коридори, тоалетни, медицински кабинет

3.

Родителят ежедневно напомня на децата си да мият ръцете си и да използват дезинфектант за ръце след посещение на тоалетна, след като са измили ръцете си. Обръща се внимание да не докосват лицето, носа, устата и очите.

4.

Препоръчително е родителите на учениците от прогимназиален етап да изпращат децата си в училище със закуска от дома.

5.

При наличие на един или повече симптоми при ученик (повишена телесна температура, кашлица, хрема, задух, болки в гърлото, умора, мускулни болки, гадене, повръщане, диария и др.) родителят бива уведомяван от представител на училището. Родителят е длъжен  лично да прибере детето от училище.

6.

В случай на симптоми родителят уведомява личния лекар първо  по телефона, след което изпълнява неговите инструкции. Родителят информира и класния ръководител на детето си.

7.

Ученикът се допуска отново в присъствено обучение в училище само срещу медицинска бележка от семейния лекар, че е клинично здрав и това е допустимо.

8.

При карантиниране на ученик, родителят провежда наблюдение по време на домашната карантина за поява на клинични симптоми и признаци за COVID-19 и за навременно уведомяване на личните лекари и на РЗИ.

9.

Обучение в електронна среда от разстояние може да премине и ученик, който е карантиниран по решение на РЗИ в резултат на положителен PCR тест на член от домакинството му. За целта е необходимо ученикът да разполага с електронно устройство и да има достъп до образователната платформа Teams.

10.

Учениците, пропуснали присъствените учебни занятия поради заболяване, могат да получат съпътстваща подкрепа за справяне с пропуснат учебен материал.

11.

Достъпът на външни лица в сградата на училището е силно ограничен. При необходимост от контакт с учител или друго служебно лице, охраната информира по телефона и срещата се провежда на първия етаж след учебните занятия.

12.

Заявления за издаване на документи /за завършен клас/ се подават във фоайето на І етаж.

13.

Родителите получават информация от класния ръководител във връзка с децата си в затворени вайбър групи на класовете.

 

 

 

Тези вътрешни правила за за работа в ОУ „ Никола Й. Вапцаров“  в условията на COVID – 19 са утвърдени със заповед № 342/08.09.2020г. на директора на ОУ "Никола Й. Вапцаров", град Хасково и влизат в сила от 15.09.2020 г.

 

 

 

 

Сподели: