Петък 17, Септември 2021г.

 

СТРАТЕГИЯ

за ограничаване отпадането от училище и повишаване  успеваемостта на учениците

от ОУ «Никола Йонков Вапцаров», гр.Хасково

 за периода 2020/2021 – 2022/2023 уч. година

 

НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПРОГРАМАТА

ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

ДЕЙНОСТИ ПО ПРОГРАМАТА

ФИНАНСИРАНЕ

І. Учениците

В училище през учебната 2020/2021 г. се обучават и възпитават 294 ученици, разпределени в  15 паралелки и 1 подготвителна група. За 1 и 2 клас е сформирана една група за целодневна организация на учебния ден. Учениците от ОУ „ Н.Й. Вапцаров” гр. Хасково са от семейства от етнически малцинства, за които образованието стои  в периферията на ценностната им система.Това определя важността на комуникацията между учители, ученици, родители и ръководство на училището. Всички  живеят в кварталите „Република“ и „Възраждане“. Не владеят добре български език, живеят в рискова среда. Не получават родителска подкрепа /или поне не такава, каквато на нас ни се иска/. Голяма част от учениците ни изпитват материални или социални дефицити.

ІІ. Основни проблеми

Основни  проблеми, пред които е изправена нашата педагогическа общност:

 1. Ранно отпадане от училище поради:
 • Родителска незаинтересованост /или неграмотност/;
 • Почти всички ученици произхождат от семейства, за които образованието не е ценност. Родителите не само, че не насърчават децата си да посещават училище, но умишлено ги задържат вкъщи. Намират им извинителни бележки, склонни са да оправдаят всяко отсъствие от учебни часове и с това създават предпоставки за неадаптиране на децата си към учебната среда. Контактите с родителите се осъществяват изключително по инициатива на учителите.
 • Ангажиране на децата с несвойствени задачи – грижа за по-малки братя и сестри; осигуряване на прехрана за семейството;
 • Отсъстващи родители – много от родителите работят зад граница и децата са поверени на грижите на баба и дядо, а те от своя страна нямат ресурс да възпитават.
 • Традиционни ранни бракове /за момичетата/ - ранно задомяване /12 – 13г. възраст/ или „спиране“ на момичето от училище, за да го предпазят от женитба.

 

 1. Незадоволителна успеваемост по отделни учебни дисциплини.

Причините за това са следните:

 • Повечето от децата постъпват в подготвителна група и в І клас невладеещи български език; Голяма част от тях не са посещавали детска градина и нямат изградени навици, липсват им важни социални умения.
 • В начален етап учениците не повтарят класове и така достигат до V клас, без да могат да четат и пишат самостоятелно. С всяка следваща година пропуските стават все повече, учениците разбират все по-малко от учебното съдържание, виждат неговата неприложимост и губят интерес да учат.
 • Лексикални затруднения – неразбиране лексикалното значение на значителна част от думите, беден речников запас от думи на български език.
 • Обучителни трудности. Не малка част от учениците ни са с обучителни трудности. Поради това, че родителите се срамуват или омаловажават проблема, те отказват помощ от специалисти и така децата им остават неограмотени, колкото и редовни да са посещенията им в училище.
 • Необразовани семейства. Поради ниския си социален и образователен статус, родителите не са в състояние да помагат на децата си у дома. Такива деца често споделят, че родителите им не само не зачитат техните училищни постижения, а им казват: „Стига си учил. Попаз ли ще станеш?!..“ Тези родители изпращат децата си на училище единствено заради получаването на детски добавки. Много често дори и това не правят, а „разболяват“ децата си от астма или епилепсия. Снабдяват се с решение на ТЕЛК и това им осигурява получаване на детски добавки и помощи, независимо от това дали детето им посещава училище.
 • „Самозатваряне“ в своята общност – Повечето от учениците ни не са имали възможност да пътуват извън Хасковски регион – не познават забележителности, не обогатяват своя опит, нямат пространствено ориентиране, кръгозорът им е значително стеснен.
 • Честа смяна на местоживеене.

Понякога родителите се разделят, не са в състояние да уредят отношенията си по мирен път и многократно „прехвърлят“ децата си помежду си. В други ситуации семействата се занимават със сезонна работа /в чужбина, в селско стопанство, панаири.../, пътуват и вземат децата със себе си. Не записват веднага децата в ново училище. После отново ги връщат обратно в старото училище. Всичко това възпрепятства ученето и постиженията на учениците.

 • Пренебрежително, подигравателно отношение към българския език, към българската история и държава.

В последно време се забелязва тенденция на грубо незачитане на българското от страна на ученици. Те не само, че говорят помежду си на турски език, но и се опитват да отговарят така и на преподавателите си. Често в писмените им учебни текстове присъстват букви на латиница. На въпроса „Защо пишат така?“, учениците отговарят: „Ние сме турци – затова.“ Или пък „Бъркам се от турския.“, „Бъркам се от компютъра.

 

 1. Насилие от връстници

Децата не умеят да контролират своите емоции и често прибягват до насилие /физическо и психическо/ за да разрешат проблемите си. Те виждат насилствения модел на поведение в семействата си, приемат го за нещо нормално и го пренасят  в училище.

ІІІ. Предприети мерки

Работата ни през изминалите години бе  проектно ориентирана и насочена към овладяване на представените по-горе, проблеми.  

 

Започнахме с Програма „Стъпка по стъпка“ в начален етап през 1999г. Това бе много добра възможност за нас в различни аспекти:

 • добра квалификация за учителите;
 • подобрена материална база и организация на средата в класните стаи, близка до детските потребности;
 • много образователни материали и игри за учениците;
 • привличане на семейството като партньори в обучението и възпитанието на децата.

 

Значителна част от проектните ни дейности са в партньорство с НПО. Училището ни е било партньор в 8 проекта на сдружение „Шанс и закрила“. Благодарение на това участие:

Всички учители преминаха през обучение за превенция на насилие над деца;

 • Един от учителите /Нина Марева/ се включи в двугодишно международно обучение за работа с деца и младежи за преодоляване на агресивно поведение. Следствие на това обучение в училище се развиха много успешни дейности като Социална работилница за деца и родители, индивидуална работа с деца с агресивно поведение.
 • Проектната работа /“Детска полицейска академия“, „Мисия Скаут“/ създаде условия нашите ученици да развиват социални умения и да общуват с ученици от други училища. А това е една добра предпоставка за повишаване самочувствито на децата и тяхната естествена интеграция.

Два са проектите, които ние смятаме за основополагащи в работата ни по прибиране и задържане на учениците в училище:

 • Проект „Образование за ценности“ по програма на МОН „Училището – територия на ученика“. От този проект водят началото си ТС „Етномагия“ и ателие за приложни дейности „Мечтатели“ /съществуват успешно вече 7 години/.
 • Проект „Училищна политика за закрила на децата от насилие“, финансиран от Фондация „Оук“ и сдружение „Шанс и закрила“. Тя е факт в училище от около 3 учебни години и обединява усилията ни да осигурим безопасна среда за децата; Училищната политика включва всички наши дейности, насочени към превенция на отпадане от училище и повишаване на училищната успеваемост. Тя вече дава първите си /макар и малки/ резултати.

Акценти в Политиката са:

 • Система от мерки за прибиране и задържане на учениците в училище, основана върху ефективното взаимодействие между учители, родители, ученици:
 • Обход по домовете на всички ученици в началото на учебната година и в случаи на необходимост, спазвайки всички мерки в условията на ковид-19;
 • Писма /от класни ръководители/ до учениците и родителите;
 • Тетрадка на класа за регистриране на срещи или разговори с родителите;
 • Поддържане на ученическо портфолио;

 

 • Повишаване процента на учениците, завършващи основна степен на образование и продължаващи своето обучение:
 • Индивидуални и групови консултации по време на учебните занятия по график, утвърден от директора;
 • Индивидуални и групови консултации по време на пролетна и лятна ваканция;
 • Засилена индивидуална работа с учениците от четвърти и седми клас, във връзка с провеждане на НВО. Учениците  се разделят на малки групи /по 4 – 5/. За всяка група се определят по двама учители – наставници, които веднъж седмично се занимават допълнително с учениците по български език и математика.
 • Допълнителна подкрепа на ученици ,които имат слаби постижения по български език и литература и по математика

 

 • Създаване на усещане за принадлежност към класа и училището посредством:
 • Водене на летопис на класа;
 • Регистриране от класни ръководители на затворени групи по класове във Фейсбук
 • Създаване на групи във Вайбър или Фейсбук за поддържане на комуникация с родители,
 • Участие в инициативи” Седмица на четенето”, „Розовата фланелка”, “Dot Day” отбелязване на празници и тържества по класове;
 • Регистрация на учениците в електронната платформа MS Тeams.
 • Ограничаване на училищния тормоз
 • Система за дежурства в коридорите и двора на училището;
 • Утвърдени процедури за ограничаване на училищния тормоз в стъпки: Прекратяване на ситуацията; Протокол за тормоз; Разговор с родителите-спазвайки изискванията за COVID-19  ; Възстановяване на щетата;

Фамилна групова конференция-поради COVID-19 ще се провежда в електронна среда   ; Работа с педагогически съветник индивидуално на ученик или на група ученици; Въвеждане на иновативни подходи за работа с учениците и техните семейства

 

 1. Фамилни групови конференции – модел за вземане на решение, при който разширеното семейство се събира и само изработва план за справяне с проблем на детето, поради опасност от предаване на COVID-19  да се провеждат в електронна среда. Проблемите могат да бъдат от различно естество: насилие над дете, затруднено общуване, отсъствия от училище, здравословен проблем и др.
 2. Нови технологии в учебната работа
 • Образователен софтуер, какъвто е иновативната програма "Джъмпидо";
 • Разработване и представяне на мултимедийни уроци;
 • Обучение по компютърно моделиране на учениците по програма Скрач
 1. Създадени и поддържани електронни страници в училище, предназначени да  мотивират учениците за по-добри училищни постижения:

 

 • Сайт на ОУ „ Никола Й. Вапцаров“

 

„Етномагия” е със свой официален сайт, разработен и поддържан от Илиана Тотева. Сайтът сякаш казва: "Има едно място в едно училище, където децата са успели да открият своята желана територия..." Идеята на това виртуално пространство е да съхрани историята на „Етномагия”; да популяризира успехите и; да информира родителите; да създаде у децата усещане за общност и да ги мотивира за още по-добра работа. Сайтът е много посещаван: средно около 30 посещения дневно. Отчетени са дори посещения от други държави.

 

 • Страница на ТС „Етномагия“ във Фейсбук

 

ІV. Последващи действия

 • През следващата учебна година училището ни ще запази определената насока за работа, при спазване на мерки приети във Вътрешни правила за работа в условия на COVID-19.

. Описаните дейности ще продължат. Освен тях планираме:

 • Подкрепящо обучение по български език и литература и математика;
 • Училище за родители поради опасност от предаване на COVID-19  срещите  да се провеждат в електронна среда.

Горните две дейности са част от проект /финансиран от „Тръст за социална алтернатива“/, по който ще работим заедно със сдружение „Шанс и закрила“ от новата учебна година.

 • Повече извънучилищни изяви на наши ученици- спазвайки изискванията за дистанция и носене на предпазни средства;
 • Срещи между учениците и успели представители на тяхната общност- да се провеждат онлайн;
 • Състезателни дейности между класовете в електронна среда;
 • Засилена визуализация на основни моменти от изучавания материал по разказвателните предмети.

V.ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СТРАТЕГИЯТА

 Предвидените дейности да бъдат осъществени:

 • чрез средства от бюджета на училището;
 • чрез финансиране от проекти;
 • финансиране на форми на извънкласни дейности от ПМС 

 

Стратегията се актуализира в случай на значителни промени в организацията на работа в училището или на нормативната база на средното образование.

На основата на тази стратегия се изработва годишен план за дейностите, план за работа на методическите обединения с конкретни срокове и отговорници.

 

Директор: /п/

/ М. Делчева /

Сподели: