Понеделник 15, Август 2022г.

 Годишна училищна програма за целодневна организация на учебния ден за учебната 2021/2022 година

 

 Годишната програма за целодневна организация на учебния ден в ОУ „Никола Й. Вапцаров“, гр. Хасково е приета с решение на педагогическия съвет, протокол № 13 от 02.09.2021 г., утвърдена е със заповед №397 от 14.09.2021 г. на директора на ОУ "Н. Й. Вапцаров"


 

 

I.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1.Нормативно основание

Училищната програма за целодневна организация на учебния ден е разработена съгласно Закона за предучилищно и училищно образование, Наредбата за организация на дейностите в училищното образование, Държавния образователен стандарт за физическата среда и информационното и библиотечното осигуряване на детските градини, училищата и центровете за личностно развитие и Държавния образователен стандарт за финансиране на институциите.

Редът, условията и начинът на сформирането и организирането на групите за целодневна организация в ОУ „Никола Й. Вапцаров“, град Хасково се осъществява съгласно действащата нормативна уредба.

 1. Цел на програмата

Да се регламентират условията  и редът за провеждане на целодневната организация на учебния ден за учениците от І до IV клас в ОУ „Никола Й. Вапцаров“, град Хасково, с оглед подобряване качеството на образователно-възпитателния процес и повишаване степента на знания и компетентности у учениците.

Целодневната организация на учебния ден предоставя допълнителни условия за взаимодействие и сътрудничество между всички участници в образователния процес, за екипна работа с цел развитие на компетентностите на всеки ученик за успешна личностна реализация и подкрепа за личностното развитие.

 1. Задачи

3.1. Организиране и провеждане на отдиха и физическата активност на учениците за създаване на здравословни навици и осъществяване на преход към самоподготовката. Дейностите по отдих и физическа активност се организират в помещения, различни от тези за дейностите по самоподготовка.

 • организиране и провеждане на отдиха и спорта на учениците за създаване на здравословни навици и осъществяване на преход към самоподготовката;
 • организиране на обедното хранене на учениците;

3.2. Правилното и трайно усвояване на учебния материал при самоподготовката чрез:

 • ситуации за осмисляне на изучаваното съдържание по време на учебния час;
 • усвояване на начини и методи за рационално учене;
 • подготовка на домашни, проектни задания и/или задачи;
 • подготовка за класни и контролни работи;
 • изпълнение на допълнителни задачи и упражнения, във връзка с общообразователните учебни предмети от седмичното разписание, поставени от учителя на групата;
 • формиране на умения за самостоятелно планиране и организиране на подготовката си;
 • консултации с учители по различни учебни предмети.

Консултациите се провеждат независимо от консултациите по чл. 178, ал. 1, т. 5 от ЗПУО.

Учителят на групата се консултира с учителите по учебните предмети и съвместно определят съдържанието на самоподготовката.

3.3. Създаване на условия за творческо развитие и осмисляне на свободното време на учениците в часовете по занимания по интереси.

 • Заниманията по интереси се организират в зависимост от желанието на учениците, техните възрастови особености и възможностите на училището и могат да не са свързани с учебните предмети по училищния учебен план.

3.4. Подпомагане социализацията на учениците: изграждане на умения за общуване, решаване на конфликти и социално приемливо поведение.

3.5. Уважение към личността и индивидуалните различия на децата – стил на възприемане и учене, темп на работа, потребности и интереси.

3.6. Осигуряване на обща подкрепа за личностно развитие на учениците в училището, която е насочена към всички  ученици в класа, гарантиране участието и изявата им в образователния процес и в дейността на училището.

3.7. Подобряване на материалната база с цел осигуряване на подходяща образователна среда за провеждане на целодневна организация на учебния процес за учениците от І до IV клас.

 

ІІ. Очаквани резултати от изпълнението на Годишната училищна програма за целодневна организация на учебния ден:

 • Повишаване качеството на образование в ОУ “Н. Й. Вапцаров“;
 • Разширяване на възможностите в училището за осигуряване на подкрепа за личностното и индивидуално развитие на всеки ученик;
 • Създаване на условия за мотивиране на учениците за учене през целия живот;
 • Гарантиране на достъпа до образование, намаляване броя на необхванатите и отпадналите ученици и предотвратяване на ранното отпадане на учениците от училище;
 • Гарантиране на ефективно партньорство и дефиниране отговорностите на всички участници в образователния процес;
 • Създаване на условия за прилагане на интегрирани политики с другите публични сектори за постигане целите на образованието.

 

 1. Организация на дейностите при целодневна организация на учебния ден (ЦОУД)
 2. Сформиране и организиране на групите за целодневна организация на учебния ден

През учебната 2021/2022 г. в училището се сформира 1/една/ група за целодневна организация на учебния ден.                                                              

Учебните часове от учебния план за I и II клас се провеждат преди обяд, а дейностите по самоподготовка, по организиран отдих и физическа активност и заниманията по интереси се провеждат съответно след обяд.

 Група за целодневна организация на учебния ден се формират съобразно броя на подадените заявления от родителите. След 15 септември ученици могат да допълват свободните места в сформираните групи за целодневна организация на учебния ден до максималния им брой.

Продължителността на учебните часове по самоподготовка, по организиран отдих и физическа активност и заниманията по интереси се организират в съответствие с регламентираната продължителност на учебния час за всички видове подготовка.

 

 1. Дневно и седмично разпределение на дейностите по самоподготовка, по организиран отдих и физическа активност и заниманията по интереси

Дневното/ седмичното разпределение на дейностите по самоподготовка, по организиран отдих и физическа активност и заниманията по интереси за всички групи при целодневна организация, в които са включени ученици от начален етап, е:

Организиран отдих и физическа активност -  2 ч. дневно/ 10 ч. седмично

Самоподготовка – 2 ч. дневно/ 10 ч. седмично

Занимания по интереси – 2 ч. дневно/ 10 ч. седмично

 

 1. Организация и съдържание на дейностите по заниманията по интереси, по самоподготовка и по организиран отдих и физическа активност

Дейностите по самоподготовка, по организиран отдих и физическа активност и заниманията по интереси се организират в учебни часове, продължителността на които е в съответствие с чл. 7, ал. 1 от Наредба № 10.  Когато в групите участват ученици от І и/или ІІ клас, продължителността на учебния час е 35 минути.

3.1. Организация и съдържание на дейностите по организиран отдих и физическа активност

Дейностите по организиран отдих и физическа активност включват:

 1. организиране и провеждане на отдиха и спорта на учениците за създаване на здравословни навици и осъществяване на преход към следобедните часове или за активна почивка в края на деня;
 2. осигуряване на време за обедното хранене на учениците;
 3. наблюдение на взаимоотношенията между учениците и насърчаване на взаимното разбиране, зачитане и уважение, прояви на толерантност;
 4. общуване с учениците за стимулиране на способностите им, за решаване на проблеми, затруднения и конфликти.

Дейностите по отдих и физическа активност се организират в помещения, различни от тези за дейностите по самоподготовка. При подходящи метеорологични условия дейностите по организиран отдих и физическа активност да се провеждат предимно на открито, като се използва спортната площадка, училищния двор и т.н.

3.2. Организация и съдържание на дейностите по самоподготовка

Дейностите по самоподготовка на учениците включват:

 1. ситуации за осмисляне на изучаваното съдържание по време на учебния час, за преодоляване на затруднения в усвояването на учебното съдържание;
 2. усвояване на начини и методи за рационално учене;
 3. подготовка на домашни, проектни задания и/или задачи;
 4. подготовка за класни и контролни работи;
 5. изпълнение на допълнителни задачи и упражнения във връзка с общообразователните учебни предмети от седмичното разписание, поставени от учителя на групата;
 6. формиране на умения за самостоятелно планиране и организиране на подготовката;
 7. консултации с учители по различни учебни предмети.

Консултациите по  т. 7 се провеждат независимо от консултациите по чл. 178, ал. 1, т. 5 ЗПУО. Учителят на групата се консултира с учителите по учебните предмети и съвместно определят съдържанието на самоподготовката.

При организирането и провеждането на дейностите по самоподготовка учителят на групата се съобразява с индивидуалните характеристики на децата по отношение на стила на възприемане и учене, темпото на работа, потребностите и интересите.

За провеждане на самоподготовка учениците от групите може да се преразпределят с цел осигуряване на по-добро съответствие с потребностите, способностите и интересите им.

3.3. Организация и съдържание на дейности по заниманията по интереси

Заниманията по интереси при целодневната организация на учебния ден включват дейности, форми и тематични направления, осигуряват възможности и се организират съгласно изискванията на Наредбата за приобщаващото образование.

Съдържанието на дейностите по интереси по групи се определя в училищната програма за занимания по интереси за съответната година съгласно чл. 21д от Наредбата за приобщаващото образование. За провеждането на заниманията по интереси учениците от групите може да се преразпределят и в групи по интереси.

В част от часовете по организиран отдих и физическа активност и по занимания по интереси учениците могат да участват и в дейности в рамките на общата и допълнителната подкрепа за личностно развитие.

При мотивирано писмено заявено желание на родителя в заявлението за ученик, включен в целодневна организация на учебния ден, може да не участва в една или две от дейностите от ЦОУД в определени дни.

 1. Продължителност на почивките между учебните часове по самоподготовка, занимания и интереси и организиран отдих и физическа активност

 

Дейностите в целодневна организация на учебния ден (ЦОУД) се провеждат в сборна група от I и II клас следобяд, след приключване на учебните часове за деня.

Дейност

Група за ЦОУД

Организиран отдих и физическа активност

11,10/11,50 – 12:50

Самоподготовка

13:00 – 13:35

Самоподготовка

13:45 – 14:20

 Занимания по интереси

14:30 – 15:05

 Занимания по интереси

15:10 – 15:45

Организиран отдих и физическа активност

15:45 – 16:20

 

 1. Планиране на дейностите в ЦОУД

       Учителят самостоятелно планира дидактическата си работа за практическото изпълнение на заложените цели на обучението и за постигане на очакваните резултати в съответната учебна програма за придобиване на общообразователната подготовка в съответствие с предвидените учебни часове по учебен план.

Дейностите в занимания по интереси и физическа активност да бъдат съобразени с възрастовите особености и желанията на учениците.  Планирането на самоподготовката на учениците е в съответствие с учебното съдържание по съответния учебен предмет за даден клас.

 1. Отразяване на дейностите в група за целодневна организация на учебния ден

Учителят попълва дневник на група за ЦДО. Темите за самоподготовка при смесена група включват самоподготовката и на двата класа.

Сподели: