Понеделник 15, Август 2022г.

 

ПЛАН – ПРОГРАМА ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА ПРЕЗ 2021-2022 УЧЕБНА ГОДИНА

 І. Общи положения

 Планът-програма е разработен в изпълнение на Националната стратегия за безопасност на движението по пътищата в Република България 2021 - 2030 г., Планът за действие 2021 - 2023 към Националната стратегия за безопасност на движението по пътищата, Секторната стратегия за безопасност на движението на пътищата (2021-2030) и Планът за действие за безопасност на движението по пътищата на Министерство на образованието и науката за 2021г., утвърден със заповед № РД 09-660/15.03.2021г. на Министъра на образованието и науката. Настоящата план-програма е утвърдена със Заповед № 388 от 14.09.2021 год .

Планът обхваща втората година от действието на посочените документи и е обект на актуализация в началото на всяка учебна година.

Планът е обект на актуализация в началото на всяка учебна година за съответните години от Плана за действие 2021 - 2023 към Националната стратегия за безопасност на движението по пътищата, както и при необходимост. Актуализацията е възможна с оглед конкретизиране на мерките на годишна база, както и планиране на нови мерки, за които има обективна необходимост да бъдат включени в Плана за действие съгласно годишните приоритети и оперативните цели на държавната политика по БДП.

Планът за действие се отчита по разработени от ДАБДП образци, приложени към Плана за действие 2021 - 2023 към Националната стратегия за безопасност на движението по пътищата

ІІ. Мерки за БДП по цели и тематични направления.

 

ТЕМАТИЧНО НАПРАВЛЕНИЕ 1: УПРАВЛЕНИЕ, ОСНОВАНО НА ИНТЕГРИТЕТ

 

 

Наименование на мярката

Ефект на мярката

Отговорник по мярката

Индикатор и срок по мярката 

Източник на информация за докладване на изпълнението на мярката

1.1

 

Цел: Прилагане на интегрирана система за планиране, изпълнение, отчитане, контрол и оценка на политика по  в единна стратегическа рамка

1.1.1

Отчитане изпълнението на Плана за действие за БДП за 2021 г.

Годишна отчетност на цялостната политика по БДП за 2021 г.

Директор

Информация за изпълнение на мерки по БДП за 2021 г. на ниво училище.

Срок:10 януари 2022 г.

Информация за изпълнение на

мерките на ниво училище.

1.1.2

Годишна актуализация на Плана за действие за БДП 2021г. при направена такава от МОН

Гъвкавост и адаптивност на годишното изпълнение на политиката по БДП съгласно годишните приоритети и оперативни цели на националната политика по БДП, разработвани от ДАБДП

Училищна комисия по БДП.

 

 

Годишни план-програми за БДП на училищно ниво.

Срок: ежегодно до15 септември.

 

Годишен план-програма за БДП, представена от директора на училището.

1.1.3

Разработване на годишен план-програма за БДП в училище

Годишна плановост на мерките по БДП на ниво училище

Училищна комисия по БДП.

 

Годишен планпрограма за БДП на училищно ниво.

 Срок: ежегодно

Годишна план-програма за БДП, представена от директора на училището.

1.1.4

Докладване на годишното изпълнение на държавната политика по БДП пред ДАБДП.

 

 

 

Годишна отчетност на държавната политика по БДП - състояние на БДП, изпълнение на поставените стратегически цели, и приоритети, свързани с БДП.

Директор,

Председател на училищна комисия по БДП

 

Доклад от училището към ДАБДП за изпълнени годишни мерки по БДП по цели.

Срок: ежегодно до 15 февруари.

Представен доклад от институцията към ДАБДП

1.1.5

Планиране и финансово осигуряване на мерки по БДП в рамките на одобрените бюджети на институциите в системата на предучилищното и училищното образование.

Подобряване/разширяване на материалната база за обучение по БДП. Финансиране на състезания, викторини, олимпиади и др. дейности

Директор, счетоводител

Предвиждане на устойчиво финансиране на мерките по БДП в годишните бюджетни разчети на институциите.

Срок: постоянен.

Бюджетни разчети на институциите.

Годишен доклад за изпълнение на мерките по БДП.

 

1.2

Цел: Подобряване на координацията и задълбочаване на взаимодействието между институциите при изпълнение на държавната политика по БДП

1.2.1

Изпълнение на методически указания на ДАБДП в изпълнение на НСБДП и произтичащите от нея документи.

Стандартизиране на планирането, изпълнението, оценката и отчитането на държавната политика по БДП.

 

Училищна комисия по БДП.

 

Изпълнени методически указания.

Срок: постоянен.

Информация за изпълнени мерки по БДП за целите на заседания на УКБДП.

Кореспонденция между институциите

1.2.2

Срещи на служители на Пътна полиция с ученици и разясняване на правилата за безопасно поведение на пътя

Задълбочаване на взаимодействието между институциите

КАТ, УКБДП

По график

Анализ на проведените срещи

1.2.3

Съдействие от КАТ при осъществяване на охрана и дежурства по време на училищни празници и мероприятия.

Безопасност на ученици и служители

Директор

Училищна комисия по БДП

Срок: постоянен

Предвидените в плана мероприятия

1.3

Цел: Осъществяване на ефективна комуникация и създаване на широка рамка на сътрудничество и съпричастност за различните аспекти от БДП

1.3.1

Прилагане на единна комуникационна стратегия по БДП.

Излъчване на ясни и единни послания на ангажираните по темата за БДП държавни институции в общественото пространство.

Директор,

 Училищна комисия по БДП.

 

Активна медийна политика.

Срок: постоянен.

Официална интернет страница на училището

 

1.3.2

Публикуване на годишния план-програма за 2022г. на официалната страница на училището

Публичност

Директор

Срок: 30.09.2021г.

Годишен план-програма за БДП, представен от директора на училището

1.3.3

Провеждане на минимум 4 редовни заседания на УКБДП и изпълнение на взетите решения

Интегриране на политиката по БДП в дейността на училището

 

Училищна комисия по БДП.

 

Проведени минимум 4 редовни заседание на УКБДП

Изпълнение решения от заседания на УКБДП

Докладвани а УКБДП. мерки на тримесечни заседания н

Годишен доклад по БДП

 

ТЕМАТИЧНО НАПРАВЛЕНИЕ 2: СОЦИАЛНО ОТГОВОРНО ПОВЕДЕНИЕ: УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ

2.1

Цел: Превенция на рисковете за здравето и живота на децата при взаимодействието им с пътната система като участници в движението по пътищата

2.1.1

Оптимизирано обучение на деца и ученици по БДП в системата на образованието в единна концептуална рамка.

- осъвременяване на учебната документация по БДП

 - заделяне на финансови, технически и човешки ресурси за обезпечаване на обучението по БДП;

 - определяне на конкретни образователни цели като минимални изисквания за обучение по БДП в училище;

 - интегриране на темите по БДП в темите от учебното съдържание по общообразователните учебни предмети.

 - използване на учебни материали и подходи, адаптирани както към възрастта и зрелостта на обучаваните, така и към духа на времето;

 - обучение с натрупване, при което всяко ниво на обучение надгражда предишното с цел приемственост и ефективен напредък;

- подпомагане на учителите в прилагането на националната политика по обучение в областта на БДП;

 - насоченост на БДП не само към придобиване на знания и разбиране на правилата за движение, но и към промяна на нагласите и мотивацията;

 - практическа насоченост на уроците - да се провеждат не

само в класната стая, но също така да включват обучение и опит на практика - както в защитена среда, така и в реални условия, адаптирани към ролята, която имат в системата за движение.

 - осигуряване на механизъм за обратна връзка и оценка на ефективността от обучението по БДП.

 

Подобрено управление на дейностите за възпитание и обучение на децата и учениците по БДП

Подготвени деца и ученици в областта на БДП.

Директор ,

Училищна комисия по БДП.

Преподаватели по БДП

Изпълнени мерки за подобряване обучението на деца и ученици по БДП.

Срок: постоянен.

Докладвана от отговорниците информация – регулярно за  заседания на УКБДП и годишно в годишния доклад за изпълнение на политиката по БДП.

 

2.1.2

Повишаване квалификацията на педагогическите специалисти в системата на средното образование във връзка с обучението по БДП.

Подготвени педагогически специалисти в областта на БДП.

Заимстване на добри европейски практики.

Директор,

преподавателите по БДП

Изпълнени мерки за подобряване квалификацията на специалистите по БДП в системата на образованието.

Срок: постоянен.

Докладвана от отговорниците информация – регулярно за  заседания на УКБДП и годишно в годишния доклад за изпълнение на политиката по БДП.

2.1.3

Организиране и провеждане на  извънкласни инициативи по БДП за деца и ученици в системата на образованието.

1.Състезание по БДП – Спазвам правилата“ – ІІ клас.

2.Викторина „Аз познавам велосипеда“ – V клас

3.Изложба от детски рисунки

Подкрепа за творческите изяви на децата по темата за БДП.

 

Училищна комисия по БДП.

Преподавателите по БДП

Изпълнени извънкласни инициативи по БДП за деца и ученици в системата на образованието.

Срок: март, април-2022.

Докладвана от отговорниците информация – регулярно за  заседания на УКБДП и годишно в годишния доклад за изпълнение на политиката по БДП.

2.1.4

Организиране и провеждане регионални и общински извънкласни инициативи за деца и ученици в системата на образованието, свързани с културата на движение по пътищата.

Подкрепа за творческите изяви на децата по темата за БДП.

 

Училищна комисия по БДП.

Преподавателите по БДП

Изпълнени инициативи по БДП за деца и ученици в системата на образованието.

Срок: постоянен.

Докладвана от отговорниците информация – регулярно за  заседания на УКБДП и годишно в годишния доклад за изпълнение на политиката по БДП.

2.1.5

Участие във вътрешно-училищна ученическа викторина по безопасност на движението “Да запазим децата на пътя” за ученици от 1 до 4 клас и от 5 до 7 клас.

Подкрепя изграждането на умения и навици за действие в условията на пътното движение и формиране на култура за безопасно поведение на пътя.

Училищна комисия по БДП.

Класни ръководители

Срок:

Училищен кръг

Май 2022

 

Протоколи от класирането на учениците.

2.1.6

 

Ограничаване на рисковете от ПТП при осъществяване на организиран превоз на деца и ученици, свързан с учебна и/или извънучебна дейност в системата на предучилищното и училищно образование.

Усъвършенстване на контрола за безопасен превоз на деца и ученици в пътните превозни средства.

Директор

 

Изпълнени мерки за ограничаване на рисковете от ПТП при осъществяване на организиран превоз на деца.

Срок: постоянен.

Докладвана от отговорниците информация – регулярно за  заседания на УКБДП и годишно в годишния доклад за изпълнение на политиката по БДП.

2.1.7

 

 

Провеждане на кампании на институциите в областта на БДП, насочени към деца и ученици.

 

Подготвени деца и ученици в областта на БДП.

Повишаване на информираността за рисковите фактори, свързани с  безопасността на движението по пътищата.

Училищна комисия по БДП.

 

Изпълнени кампанийни инициативи в областта на БДП, насочени към деца и ученици. 

Срок: постоянен.

Докладвана от отговорниците информация – регулярно за  заседания на УКБДП и годишно в годишния доклад за изпълнение на политиката по БДП.

2.1.8

 

Провеждане на кампания „Пътят на първокласника“.

Определяне на най-безопасния маршрут от дома до училище и обратно и идентифициране на препятствия и проблемни точки.

Учители на първи клас

Изпълнени кампанийни областта на БДП, насочени към ученици от начален етап на основното образование

Срок:

15.09 – 30.09.2021 г.

Докладвана от отговорниците информация – регулярно за  заседания на УКБДП и годишно в годишния доклад за изпълнение на политиката по БДП.

2.1.9

 

Активизиране на дейността на училищните комисии в развитието на средата за обучение по БДП и прилежащата пътна инфраструктура и организация на движението в непосредствена близост до училището.

Формиране у учениците на съзнателно и отговорно отношение към въпросите на личната безопасност и тази на околните, придобиване на основни допълнителни знания и умения за разпознаване и оценка на опасните ситуации и вредните фактори в околната среда, и оказване на помощ в случай на опасност .

Училищна комисия по БДП.

 

Дейност на училищните комисии по БДП

Срок: постоянен.

Отчети за дейността на комисиите

Докладвана от отговорните институции информация – регулярно за  заседания на УКБДП и годишно в годишния доклад за изпълнение на политиката по БДП.

 

2.2

Цел: Развитие на социално-отговорна организационна култура за БДП

2.2.1

Прилагане на комплекс от мерки по БДП спрямо работещите в училището.

 

Предпазване на  работещите в училището от ПТП при служебното им взаимодействие с пътната система.

Директор

Функциониращи системи от мерки по БДП в училището организации.

Срок: постоянен.

Системи от мерки по БДП на образователната институция.

2.2.2

Мерки на училищната комисия в развитието на средата за обучение по БДП и прилежащата пътна инфраструктура, и организация на движението в непосредствена близост до училището

Предпазване на  учащите и работещите в училището от ПТП при служебното им взаимодействие с пътната система.

УКБДП

Засилена роля на училищната комисия по БДП

Изпълнени мерки на училищната комисия по БДП

Докладвани мерки на тримесечни заседания на УКБДП

Годишен доклад по БДП

2.2.3

Отбелязване на 29 юни – денят на безопасността на движение по пътищата

 

Повишаване на обществената ангажираност и чувствителност по темата за БДП

 

 

Училищна комисия по БДП.

 

Повишаване на обществената ангажираност и чувствителност по темата за БДП

Срок: 29.06.2022г.

 

Проведени инициативи

2.2.4

Отбелязване на Европейската седмица на мобилността,  Международния ден за безопасност на движението по пътищата,   Европейския ден без загинали на пътя/EDWARD, Световния ден за възпоменание на жертвите от пътнотранспортни произшествия и др.

Популяризиране на политиката за БДП.

Директор, учители, класни ръководители 

Организирани и проведени мероприятия.

Срок: ежегодно месец ноември.

Докладвана от учителите информация – регулярно за  заседания на ПС и годишно в годишния доклад за изпълнение на политиката по БДП на директора.

             

 

 

 

 

Сподели: