Понеделник 15, Август 2022г.

 

ПОЛИТИКА НА УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕЦАТА ОТ НАСИЛИЕ

 А. ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ. ОСНОВНА ЦЕЛ. ПОДЦЕЛИ

І. ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ

 1. Зачитане правата и най-добрите интереси на детето;
 2. Участие на децата;
 3. Партньорство между въвлечените участници

 ІІ. ОСНОВНА ЦЕЛ

 Да се подобрят възможностите за закрила на децата от насилие и предотвратяване отпадането от училище, като им се създадат условия за безопасна, подкрепяща и продуктивна среда на живот.

 ІІІ. ПОДЦЕЛИ

 1. Да се повиши процентът на учениците, завършващи основен етап и продължаващи обучението си в следващ етап на образование;
 2. На децата и учениците да се предоставя обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие, която да им осигури подходяща физическа, психологическа и социална среда за развитие на способностите и уменията им.
 3. Да се прилага установената процедура за докладване на насилие /от деца и възрастни/;
 4. Да се работи с родителите за развиване на умения за позитивно родителство.

 Б. ДЕФИНИРАНЕ НА ПОНЯТИЯТА „НАСИЛИЕ” И „ДЕТЕ В РИСК”

 Съгласно Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето:

 •  "Сексуално насилие" е използването на дете за сексуално задоволяване.
 •  "Физическо насилие" е причиняване на телесна повреда, включително причиняване на болка или страдание, дори и без разстройство на здравето.
 •  "Насилие" над дете е всеки акт на физическо, психическо или сексуално насилие, пренебрегване, търговска или друга експлоатация, водеща до действителна или вероятна вреда върху здравето, живота, развитието или достойнството на детето.
 •  "Психическо насилие" са всички действия с вредно въздействие върху психичното здраве и развитие на детето, като подценяване, подигравателно отношение, заплаха, дискриминация, отхвърляне или други форми на отрицателно отношение, както и неспособността на родителя или на лицето, което полага грижи за детето, да осигури подходяща подкрепяща среда.
 •  "Неглижиране" е неуспехът на родителя или на лицето, което полага грижи за детето, да осигури развитието на детето в една от следните области: здраве, образование, емоционално развитие, изхранване, осигуряване на дом и безопасност, когато е в състояние да го направи.

 „Дете в риск” е дете:

а) чиито родители са починали, неизвестни, лишени от родителски права или чиито родителски права са ограничени, или детето е останало без тяхната грижа;

б) което е жертва на злоупотреба, насилие, експлоатация или всякакво друго нехуманно или унизително отношение или наказание в или извън семейството му;

в) за което съществува опасност от увреждане на неговото физическо, психическо, нравствено, интелектуално и социално развитие;

г) което страда от увреждания, както и от труднолечими заболявания, констатирани от специалист;

д) за което съществува риск от отпадане от училище или което е отпаднало от училище.

 

В. ДЕЙСТВИЯ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 

В случай на насилие или съмнение за насилие над дете всички учители и служители в училище са длъжни да докладват на Отдел „Закрила на детето”.

 

І. РЕД ЗА ДОКЛАДВАНЕ: 

 1. Процедура за докладване от работещите в училище

Тази процедура регламентира стъпките за докладване на установено насилие, независимо дали то се е случило в училище или извън него.

 • Всеки учител или служител, на когото стане известно /или има съмнение/, че дете се нуждае от закрила /според чл. 7 ал. 1 и ал. 2 от ЗЗД/ е длъжен незабавно да информира за това органите по закрила.
 • Свидетелят уведомява директора, педагогическия съветник и класния ръководител на детето, нуждаещо се от закрила; Сигналът може да се подаде устно, но задължително трябва да бъде последван и от писмен такъв. Попълва се формуляр за докладване, който  се завежда в деловодството на училището /Копие от него се внася и при педагогическия съветник/. Формулярът с доклада своевременно се изпраща в ОЗД към Дирекция „Социално подпомагане“. 
 • Педагогическият съветник и/или класният ръководител, проучват случая, подкрепят детето и съдействат на Отдела за Закрила на детето към Дирекция „Социално подпомагане”.   
 • При подаване на сигнал в ОЗД докладващият информира родителите /наставника/ на детето и изисква необходима информация и съдействие. Тази процедура се извършва само в случаите, когато такова обсъждане няма да увеличи риска от по-нататъшно нараняване на детето.

Докато тече процесът на закрила от насилие, детето има право на обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие, която му осигурява подходяща физическа, психологическа и социална среда за развитие и справяне с проблема. 

Забележка: При предоставяне на необходимата подкрепа се спазват всички мерки, предприети от училището за намаляване на рисковете от предаване на COVID-19 

 • Всички запознати със случая, дори и след подаване на сигнал за малтретиране и пренебрегване, съдействат на Отдела за закрила на детето, полицията и на всички останали институции в по-нататъшния процес на защита на детето.  
 • Обстоятелствата на насилие /или пренебрегване/ и всички предприети действия по закрилата на детето се документират писмено в разработен за целта формуляр. 
 1. Съобщаване на насилие от деца 

Всяко дете може да съобщи за преживяно /наблюдавано/ насилие или риск от насилие като сподели за това:

 • с класен ръководител /педагогически специалист, медицинско лице, друг възрастен в училище, на когото се доверява/;
 • участвайки в училищни програми за жизнени и социални умения;
 • чрез съобщение в кутия „Помогни ми”, поставена на достъпно място;
 • на специално създаден e-mail: pomognimi@abv.bg;
 • на Национална телефонна линия за деца /116 111/;
 • със социален работник в ОЗД 

Електронната поща и кутията за съобщения се проверяват  от педагогическия съветник.

 

ІІ. ПРОГРАМИ И ИНИЦИАТИВИ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА НАСИЛИЕ 

 1. Програми и инициативи, насочени към учениците
 • Програми

Една от целите, които си поставя настоящата Училищна политика е на децата и учениците да се предоставя обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие, която да им осигури подходяща физическа, психологическа и социална среда за развитие на способностите и уменията им.                 

Във връзка с това:

 • В началото на всяка учебна година се изготвя план за участие на учениците в програмите;
 • Основна задача: всяко дете да се възползва от възможността за обща подкрепа чрез участието си в подходящи превантивни програми.
 • Програмите се финансират от бюджета на училището и други привлечени средства 

Програма

Подходяща за…

В резултат:

Ø Програма

„Жизнени умения”

ученици от начален и прогимназиален и гимназиален етап

Учениците развиват умения за:

-   подобряване на  отношенията си със своите  връстници, родители и учители;

-   изразяване на емоции;

-   приемане и разбиране на различния;

-   разпознаване на видовете насилие и противопоставяне на насилие;

-   контролиране на гнева и състояния на афект;

-   развиване и подобряване на социалните компетенции

 

 

Ø Програми за развитие на творчески и спортни заложби

/вокални групи, танцови състави, форум-театър, приложни изкуства и др./

 

ученици от начален и прогимназиален и гимназиален етап

 

Учениците:

-      добиват умения да работят в екип, да поемат отговорност, да получават и да оказват подкрепа;

-      научат се да развиват и проявяват толерантност към различията, изпълнявайки песни и танци на различни културни групи;

-  добиват опит в сътворяване на предмети на изкуството /картини, постери, пана/;

-  учат се да „произвеждат” и визуализират идеи;

-  откриват трибуна за изява като участват в изложби, пленери, конкурси;

-  общуват в различна и по-безопасна среда;

-  откриват сигурно пространство за споделяне и рисуване на мечти, чувстват се успяващи и значими.

 

 

Ø Програми за подкрепа на обучението

/български език, математика/

 

ученици от начален и прогимназиален и гимназиален етап

 

Учениците:

-       се мотивират за учебна дейност;

-       подобряват уменията си за изразяване на български език;

-       преодоляват основни пропуски в областта на предмета математика

 

 • Инициативи
 • В началото на всяка учебна година се провеждат информационни кампании „Деца съобщават за насилие” /за запознаване на учениците с възможностите за докладване/;
 • Училищни инициативи „Бъди силен, а не насилник” /Ден на розовата фланелка/– провежда се по класове или като общо училищно мероприятие. Участват ученици, родители и учители. 

Забележка: В условията  на COVID-19 дейностите и инициативите с ученици се провеждат по класове, без да се смесват отделните паралелки или като се използват ресурсите на електронното пространство. 

2. Програми, насочени към персонала в училище 

 • Поддържащи обучения на педагози и помощен персонал за:

- разпознаване и докладване на насилие;

- работа с деца, преживели насилие /или в риск от насилие/;

- работа с родители 

Придобитите знания и умения за работа по закрила на децата от насилие периодично се актуализират /поне веднъж годишно/  чрез вътрешно-училищни тренинги. 

 • Обучения за новопостъпили учители – с тях се провеждат работни срещи, насочват се за участие в обучения, организирани от други организации /РУО, НПО, ОЗД и др.

 

3. Програми, насочени към родители 

 • Програма „По-добри родители”, включваща:
 • Индивидуални консултации на семейства, които срещат затруднения във възпитанието на своите деца;
 • Училище за родители на деца от различни възрастови групи. Част от планираните теми: Умения за ефективно общуване; Контрол на емоциите и справяне с гнева; Конструктивно управление на конфликти „деца-родители” и др. Обучението се планира според свободното време на родителите. След всеки модул се анализира ефективността  от прилагането на добитите умения; 

Забележка: В условията  на COVID-19 Училищата за родители се провеждат предимно on-line или в извънучилищна среда.

 •  Родителски срещи, посветени на темата за насилието над деца /по една за всеки учебен срок/;
 • Фамилни групови конференции – форма за подкрепа на родителите да използват ресурса на разширеното си семейство и вземат решение по проблеми, засягащи тях и децата им.

  Г. ПОКАЗАТЕЛИ ЗА НАПРЕДЪК 

 1. За изпълнение
 • Наличие на действащи училищни политики за закрила от насилие;
 • Училищното ръководство е запознато с целите и съдържанието на Политиката – ангажирано е с нейното прилагане и необходимото финансиране за дейностите;
 • Има решение на Общото събрание на училището за приемане и прилагане на Политиката;
 • Всички учители и служители в училище са запознати и са удостоверили това с подписите си;
 • Има определено лице /координатор/ от училището, което да следи за прилагането и /вменено в длъжностните характеристики на работещите/;
 • Политиката е публикувана в училищния сайт;
 • Учениците от предучилищна група до VІІ клас са обхванати в различни форми за въздействие – социални работилници, ателиета, програми за жизнени умения, групи за допълнително обучение по проекти и зенимания по интереси.
 • Има спазващи се правила – ревизират се периодично и са част от Училищния правилник;
 • Поне веднъж годишно се извършва анализ на резултатите от изпълнение на Политиката. Резултатите се обсъждат на учителски съвет, на родителски срещи, в класовете;
 • Процедурите за регистрация и докладване на насилие са известни на всички и се прилагат;
 • Съществува утвърден модел за докладване на насилие от децата;
 • Родителите са включени в процеса – провеждат се поне две родителски срещи годишно, посветени на насилието и поне една обща училищна инициатива;
 • Педагозите и служителите в училище периодично /поне веднъж годишно/ актуализират придобитите знания и умения за работа по закрилата на децата от насилие;
 • Установено сътрудничество с центрове за социална работа, Полиция, НПО.

 2. За резултат

 • Регистрирани са случаи, докладвани от работещите в училище /Подадени сигнали до Училищната комисия и до ОЗД/;
 • Увеличен е броят на докладваните случаи на вербално насилие и неглижиране;
 • Регистрирани са случаи, докладвани от деца; Те активно споделят и търсят помощ;
 • Наблюдава се промяна в положението на детето, за което е докладвано;
 • Скъсен е времевият интервал от регистриране до реакция на случая;
 • Има промяна в поведението на децата – насилници, жертви, наблюдатели в сравнение с предходен период;
 • Родителите и учителите си партнират при прилагане мерките на корекция.

  Д. ПРИЛОЖЕНИЯ 

 1. Бланка-формуляр /за входяща информация и подаване на сигнал в ОЗД/;
 2. Процедура за реакция при насилие над дете – схема;
 3. Съобщаване на насилие от деца – схема
 4. План за превенция и интервенция на тормоза и насилието в училището
 5. Училищен механизъм за превенция и интервенция на тормоза и насилието

 * Настоящата Политика е разработена в рамките на проект „Общността отговаря на насилието” /финансиран от Фондация „Оук”/  и е в съответствие със спецификата на учебното заведение, Закон за предучилищното и училищното образование  и подзаконовата нормативна уредба,  Стратегия за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства, Наредба за приобщаващо образование, Закон за закрила на детето  /в частта му касаеща училищата/.

 

Политиката е актуализирана през месец септември, 2021г.

 

Сподели: