Четвъртък 23, Май 2024г.

 

ПРОГРАМНА СИСТЕМА ЗА РАЗВИТИЕТО НА ПРЕДУЧИЛИЩНАТА ГРУПА  КЪМ ОУ "НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ" - ГР. ХАСКОВО

 

Съгласно чл. 70, ал.1 от Закона за предучилищното и училищното образование процесът на предучилищното образование е подчинен на прилагане на програмна система като част от стратегията за развитие на учебното заведение, което извършва задължително предучилищно образование, и което съответства на изискванията на Държавния образователен стандарт за предучилищно образование. Програмната сиситема е цялостна концепция за развитието на децата с подходи и форми на педагогическо взаимодействие, подчинени на обща цел.

 

І. МИСИЯ

           Утвърждаване на съвременни иновационни модели на възпитателно-образователна дейност в предучилищните групи, които осигуряват максимално развитие на детския личностен потенциал, да създадат възможности за пълноценна социална реализация на детето и развитие на способностите му в процеса на възпитание и обучение;  поставяне  основите в личностното развитие на бъдещите граждани на Европа, съхранили своята национална култура и  идентичност; формиране на децата като личности  - рационални,  творчески нагласи, притежаващи богатство от широки интереси, знания, умения, компетенции, умеещи да взаимодействат с околните. Превръщане на предучилищната група в ОУ "Н.Й.Вапцаров" в желано и любимо място за децата, с подходящо организирани пространства за игра, познание и общуване и в ценено място за сътрудничество и просперитет на семействата и екипа.

 

 

ІІ. ВИЗИЯ

             Утвърждаване в общественото пространство на предучилищната група към ОУ "Никола Й. Вапцаров" като гъвкава, конкурентна и необходима предучилищна институция, като среда за социално-културна, възпитателна и образователна работа, като център за творчество, като съмишленик и партньор на деца, родители и учители чрез:

        -  осигуряване на условия за социален и емоционален комфорт, психическо, физическо и творческо развитие на децата от трета-четвърта възрастова група;

        - гарантиране на личностно-ориентиран и резултативно обоснован възпитателно-образователен процес в педагогическото взаимодействие;

        -   водене на постоянен конструктивен диалог, с доверие и подкрепа на родителите в името на децата.

 

III. ЦЕННОСТ

 1. ФОРМИРАНЕ НА НАЦИОНАЛНО САМОСЪЗНАНИЕ

 

Формирането на национално самосъзнание е важна цел, която не може да се постави в рамките на определен период от време. Изграждането на тези черти в детската личност е цялостна дейност, която обхваща детето още при първите му стъпки в детското заведение и трябва да продължи при постъпването му в училище. За тази цел са много важни помощта и сътрудничеството и на семействата, които се опитваме да спечелим като свои партньори.

Възпитаването на родолюбиви чувства и национално самосъзнание се осъществява чрез разнообразни форми и дейности, като стремежът е да се разширяват и задълбочават впечатленията и преживяванията на децата. Национални празници, народни празници, велики български исторически личности, занаяти, произведения на българския фолклор и т.н. – всичко това са аспекти от бъдещата дейността на предучилищната група, които ще допринасят за активно съприкосновение на децата с българското, укрепване на националното им самосъзнание.

Стремежът към формиране на национално самосъзнание е част от ежедневната работа на педагозите. То може да се осъществи и с посещения на музеи, изложби и паметници на национални герои, с изучаване на народни танци, със срещи с творци на българското изкуство, както и с организиране на специални празници.

 

 1. ЕКОЛОГИЧНОТО ВЪЗПИТАНИЕ

 

Ще се работи  по посока на екологичното възпитание и възпитаване на любов към природата и туризма.

         Наблюдаване в естествени условия на природни обекти;

         Проследяване развитието на някои от тях чрез неколкократни посещения на едни и същи места и откриване закономерностите в тяхното развитие;

         Наблюдаване промените на климата през различните сезони и влиянието на тези промени върху развитието на растенията и животните;

         Развиване физическите качества на децата чрез упражняване на основните двигателни дейности в естествени условия сред природата на подходящо избрани безопасни места;

         Развиване на качествата наблюдателност, съобразителност, бързина на реакцията и други;

         Развиване на морално-волеви качества, които се изявяват най-добре в екстремни ситуации: упоритост, издръжливост, смелост, всеотдайност, взаимопомощ, съпричастност;

         Осъзнаване значението на природата за живота на човека и необходимостта от опазването и съхранението й;

         Стимулиране на желание и стремеж към по-често общуване с природата и полагане на грижи за опазването й.

 

 1. СОЦИАЛИЗИРАНЕ НА ДЕЦА СЪС СПЕЦИАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ

 

Интегрирането на деца със СОП изисква поредица от мерки с оглед създаване на подкрепяща среда за тяхното отглеждане и социализиране, както и възможност за обучение по индивидуални програми. Необходимо е и осигуряването на специалисти, които да работят с тях, както и да насочват педагозите в групите как да се грижат за тези деца.  Педагогическите специалисти  са запознати с главните аспекти на тази специфична дейност по отглеждането, развитието и възпитанието на такива деца.

 

 1. ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ

Освен, че е важна цел в развитието на българското общество в момента, тя е и важен приоритет при възпитанието на децата в подготвителните групи. Те трябва да осъзнаят себе си не само като граждани на Република България, но и като част от голяма Европа и от света като цяло.

Много международни организации работят целенасочено по посока преодоляване на различията, породени на расова, гражданска и религиозна основа. Приети са редица документи, най-важния, от които “Конвенция за защита правата на детето”, ратифициран и от българското правителство. В унисон с тази Конвенция, децата трябва да се възпитават в посока на осъзнаване правата и задълженията си. Важна насока на нашата работа е да ги научим на толерантност, търпимост, уважение – основни принципи на отношенията между хората по целия свят в новите граждански общества.

 

 

 1. СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ

Дефинирането на целите е подчинено на стремежа към организиране на ефективен възпитателно-образователен процес чрез конкретизиране мястото и съдържанието на основните дейности за осигуряване жизнеспособността и здравето на децата. Важно е търсенето на разнообразни пътища за демократизация и хуманизация на работата с децата, като пълноценно се използват възможностите на сензитивния период за личностното развитие. Изчистването на възпитателно-образователния процес от дидактизъм, скованост и строга регламентираност и съобразяване с детските интереси, желания и възможности ще ориентира обучението към провокиране на мисленето и самостоятелността, към формиране на практически умения и към развитие на личността. Утвърждаването на действени взаимоотношения на детското заведение със семействата, обществеността и училището ще допринесат в голяма степен за осигуряване на необходимите педагогически условия и материално-техническа база за отглеждане и възпитание на децата.

 

 1. ГЛОБАЛНА ЦЕЛ

Във всеки момент детето да се чувства добре. Осигуряване на емоционален и психологически комфорт на детето и създаване на оптимални условия за развитие на личностния му потенциал като създаваме и поддържаме желанието им за постигане на успех във всички техни начинания; насърчаваме чувството за осведоменост, отговорност и уважение към себе си, към другите, към семейството и общността, както и волята за личностно израстване.

 

 1. ПОДЦЕЛИ

          2.1. Повишаване качеството на образование в предучилищната група към ОУ "Никола Й. Вапцаров" и постигане на добри резултати при възпитанието и обучението на децата в съответствие с ДОС;

          2.2. Развиване на физическото, духовното и нравствено здраве на децата;

          2.3. Развиване на интелектуалните възможности и комуникативните способности, самостоятелност на децата;

          2.4. Прилагане на иновативни образователни технологии;

          2.5. Осъществяване на партньорство и сътрудничество с родители, други детски заведения, културни, обществени и други институции;

          2.6. Възпитаване на децата в дух на толерантност, уважение към другите;

          2.7. Формиране на национално самосъзнание, възпитаване в родолюбие;

          2.8. Повишаване мотивацията и удовлетвореността от работата: на деца, на учители и родители.

 

 1. СТРАТЕГИЧЕСКИ ПРИОРИТЕТИ В ДЕЙНОСТТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНИТЕ ГРУПИ КЪМ ОУ "Н. Й. ВАПЦАРОВ"

 

 1. Стратегически приоритети

 

          1.1. Прилагане на образователни иновативни технологии;

          1.2.   Стимулиране творческо развитие на децата, на детската игра и познание; създаване на позитивна образователна среда;

          1.3. Постигане на успешна социализация на детската личност в условията на подготвителната група в училище;

          1.4. Сътрудничество за създаване на поведенчески модели у деца и възрастни за създаване на благоприятна семейна и обществена среда.

 

 1. Приоритетни направления в дейността на предучилищната група към ОУ "Н. Й. Вапцаров":

          2.1. Повишаване качеството и ефективността на предучилищното образование и възпитание в педагогически ситуации и допълнителни форми на въздействие;

          2.2. Усъвършенстване системата за повишаване квалификацията на учителите;

          2.3. Удовлетворяване на специфичните образователни потребности на децата и нарастващата взискателност на родителите. Подобряване на работата с деца с емоционални, интелектуални и физически затруднения;

          2.4. Осигуряване на сигурност, ред и защита на децата;

          2.5. Активно и ползотворно взаимодействие с родителската общност;

          2.6. Осигуряване на допълнителни форми за свободното време на децата и създаване на условия за тяхната публична изява, инициатива и творчество.

          2.7. Участие в национални и регионални програми и проекти.

 

 

VІ. СТРАТЕГИЧЕСКИ ПЪТИЩА ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ

 

 1. Изграждане на хуманна, функционална и оптимална образователна среда.
 2. Стимулиране развитието на професионалната компетентност на педагогическите екипи, отговаряща на образователните изисквания и потребности.
 3. Взаимодействие и сътрудничество със семейството и обществеността.
 4. Работа в екип, добра комуникация и споделяне на опит.

 

 

VIІ. ПРИНЦИПИ НА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СТРАТЕГИЯТА

 

 1. Ориентираност към личността Най-важната задача за нас, е успехът на отделната личност.
 2. Равен достъп - всяко дете постъпило в учебното заведение има право да получи качествено образование, което отговаря на нуждите и способностите му.
 3. Сътрудничество - успешната образователна и възпитателна политика се основава на широко участие в сътрудничество с други институции.
 4. Отговорност - учителите ангажирани в образователната, възпитателната дейност, осъществявана в подготвителните групи, носят отговорност за постигане на трайни ефекти с дългосрочно въздействие.
 5. Гъвкавост - образователната и възпитателната дейност да е ориентирана към потребностите на децата и да предоставя възможности за свободен избор.
 6. Единство в многообразието - обучението, подготовката и възпитанието на децата се осъществяват в рамките на единна културно-образователна среда, която създава гаранции за защита и развитие на отделните култури и традиции в рамките на образователната политика на училището.
 7. 7. Отчетност - всички участници в образователната и възпитателната дейности отговарят и се отчитат за своите действия с цел осигуряване на ефикасност, ефективност и резултатност.

 

 

VIIІ. ДЕЙНОСТИ

 

  Осъществяване на тесен контакт с родителите с цел получаване на изчерпателна информация за здравословното, физическо и психическото състояние на децата при постъпване и по време на престоя им в подготвителната група.

  Планиране на подходи и форми за педагогическо въздействие.

  Разпределение на формите на педагогическо въздействие.

  Съвместна дейност с психолог, логопед и ресурсен учител (за деца със СОП) 

 

 

 1. Възпитателно-образователни дейности в предучилищното образование.

 

1.1. Подходи на педагогическо взаимодействие

 

 Личностно-хуманен - детето да се приема като значима личност - с уважение и достойнство; приемане на детето такова, каквото е; човечно отношение към него- оказване на обич и подкрепа; съобразяване с потребностите и интересите на детето като субект; подпомагане на детето в изграждане на позитивен Аз-образ.

 

 Индивидуален - съобразяване с уникалността на всяко дете, с неговия собствен темп на развитие и сензитивност; опознаване на силните му страни, върху които да се изгради педагогическото взаимодействие.

 

 Дейностен - на детето да се осигурява активна позиция чрез участие в разнообразни дейности с подходящо физическо, емоционално и интелектуално натоварване; стимулиране на контакти и общуване в различни формални и неформални обединения;

 

 Ситуационен - да се създават специално организирани ситуации и да се използват непреднамерено възникващите, за да се постави всяко дете в благоприятна позиция, осигуряваща неговото емоционално и интелектуално благополучие.

 

 Холистичен - детската личност е цялостна динамична система, затова е необходимо да се работи за развитие на всичките й страни, специализирано относно проблема (ако има такъв), но не фрагментарно относно нейната цялостност; педагогът да обхваща и вижда цялата картина.

 

 Комплексен - всички главни и подпомагащи социално-педагогически фактори да действат като взаимно допълващи се за осигуряване на пълноценен живот на децата; цялостното поведение на детето да протича в социален контекст в среда на положително настроени връстници и възрастни.

 

 Синергетичен - подход с обединяваща сила и енергия, изискващ създаване на условия за растеж, развиване на личния потенциал, зачитане на човешкото достойнство, осигуряване качество на живот за всяко дете.

 

 

1.2. Форми на педагогическо въздействие:

 

 Основна форма - педагогическа ситуация, която протича предимно под формата на игра. Педагогическата ситуация се организира само през учебно време и осигуряват постигане на компетенции, определени от Държавен образователен стандарт за предучилищно образование. В предучилищната група към ОУ "Никола Й .Вапцаров" ще се провеждат основни форми на педагогическо въздействие по следните Образователни направления:

 

 • Български език и литература - съдържанието на образователното направление е структурирано в шест образователни ядра: свързана реч, речник, граматически правилна реч, звукова култура, възприемане на литературно произведение и пресъздаване на литературно произведение.
 • Математика - обемът на съдържанието по образователното направление е систематизирани в пет образователни ядра: количествени отношения, измерване, пространствени отношения, времеви отношения, геометрични фигури и форми.
 • Околен свят - съдържанието на образователното направление е структурирано в четири образователни ядра: самоутвърждаване и общуване с околните, социална и здравословна среда, светът на природата и неговото опазване и културни и национални ценности.
 • Изобразително изкуство - чрез организираната и системна работа по образователното направление децата развиват своите познавателни и изобразителни умения в три основни ядра: художествено възприемане, изобразителни материали и техники и изобразително творчество.
 • Музика - обемът на съдържанието по образователното направление е систематизирани в четири основни ядра: възприемане, възпроизвеждане, музика и игра и елементи на музикалната изразност.
 • Конструиране и технологии - обемът на съдържанието по образователното направление е систематизирани в четири основни ядра: конструиране и моделиране, обработване на материали, съединяване и свързване, грижи и инициативност, техника. Физическа култура - съдържанието на образователното направление е структурирано в четири образователни ядра: естествено приложна двигателна дейност, спортно-подготвителна двигателна дейност, физическа дееспособност, игрова двигателна дейност.

 

 Допълнителни форми на педагогическо взаимодействие - организират се от учителя съобразно  интересите и потребностите на децата и включват спортни и културни дейности, разходки, тържества, празници, изложби, развлечения и др.: 

 

 • Утринна гимнастика
 • Подготовка за закуска
 • Игри - театрални, конструктивни, сюжетно-ролеви, подвижни, музикални и др.
 • Творчески занимания по интереси
 • Спортни празници и игри
 • Културно-развлекателни екскурзии - посещения на театрални постановки, изложби, музеи и др.
 • Разходки и екскурзии сред природата
 • Тържества

 

1.3. Разпределение на формите на педагогическо въздействие:

Предучилищното образование се организира в учебни години. Учебната година в предучилищното образование започва на 15 септември и завършва на 31 май на следващата календарна година. 

Учебното време се организира в учебни седмици и в учебни дни. Учебната седмица е с продължителност пет учебни дни и съвпада с работната седмица. Броят на учебните седмици е 36.

В случай на разместване на почивните дни през годината на основание чл. 154, ал. 2 от Кодекса на труда обявените почивни дни са неучебни, съответно обявените работни дни са учебни за децата.

Учебният ден включва основните и допълнителните форми на педагогическо взаимодействие, както и време за почивка и самостоятелни дейности по избор на детето.

В ОУ "Никола Й. Вапцаров" предучилищните групи са с полудневна организация. Полудневната организация осигурява възпитание, социализация, обучение   и отглеждане на децата в рамките на 6 последователни астрономически часа на ден преди обяд през учебната година. 

 

Началният час на сутрешния прием и крайният час на изпращането на децата за деня се определят с Правилника за дейността на училището.

Учителите в групата определят редуването на формите на педагогическо взаимодействие и организират деня на детето в предучилищното образование. Конкретното разпределяне на педагогическите ситуации по образователни направления се осъществява в годишно и седмично разпределение.

Броят на педагогическите ситуации и образователните направления, по които те ще се провеждат са, както следва: 

      За трета възрастова група (5-годишни) - общ седмичен брой - 17;

 • Български език и литература – 2+2
 • Математика - 2
 • Околен свят - 2
 • Музика - 2
 • Изобразително изкуство - 2
 • Конструиране и технологии - 2
 • Физическа култура - 3

 

      За четвърта възрастова група (6-годишни) - общ седмичен брой - 19.

 • Български език и литература – 3+2
 • Математика - 3
 • Околен свят - 2
 • Музика - 2
 • Изобразително изкуство - 2
 • Констриуране и технологии - 2
 • Физическа култура - 3

Разновъзрастова група може да се сформира, когато броят на желаещите не е достатъчен за разкриване на 2 групи. В този случай броят на педагогическите ситуации е за четвърта група.

Продължителността на една педагогическа ситуация по преценка на учителя е от 20 до 30 минути – за трета и за четвърта възрастова група.

Годишните разпределения и методите за проследяване постиженията на децата са описани в Приложение 4 (за 3 възрастова група) и Приложение 5 (за 4 възрастова група).

 1.4. Проследяване на резултатите от предучилищното образование

 Проследяването на постиженията на детето се осъществява от учителите на съответната група в началото и в края на учебното време по образователните направления.

 Резултатите от проследяването на постиженията на детето се вписват в дневника на групата.

Учителите информират родителите за индивидуалните постижения на детето.

В хода на предучилищното образование постиженията на детето се отразяват в детско портфолио.

 Съдържанието на портфолиото се определя с Правилника за дейността на училището. В края на предучилищното образование с цел осигуряване на продължаващо взаимодействие между родителите и образователните институции портфолиото им се предава.

 В 14-дневен срок преди края на учебното време учителят на съответната група установява готовността на децата, които ще постъпят в първи клас през следващата учебна година, за училище. Готовността на детето за училище отчита физическото, познавателното, езиковото, социалното и емоционалното му развитие.

 • Училището, издава удостоверение за задължително предучилищно образование за децата от групите за задължително предучилищно образование.
 • Удостоверението описва готовността на детето за постъпване в първи клас и в съответствие с очакваните резултати от възпитанието, обучението и социализацията на децата за всяка възрастова група по образователни направления.
 • В удостоверението може да се правят препоръки за насърчаване и мотивиране за участие на детето в допълнителни дейности и/или за включването му в допълнителна подкрепа за личностно развитие.
 • Когато здравословното състояние на детето не позволява постъпване в първи клас и в удостоверението са направени препоръки за включването му в допълнителна подкрепа за личностно развитие, началото на училищното образование за това дете може да се отложи с една учебна година при условия и по ред, определени в държавния образователен стандарт за приобщаващо образование.
 • При постъпване в първи клас родителите задължително предоставят копие от удостоверението за задължително предучилищно образование на директора на съответното училище, ако детето е било включено в задължително предучилищно образование.

 

1.5 Участие в организирани дейности

 Съобразно очакваните резултати по образователните направления по време на учебната година децата може да участват в организирани прояви, изяви и мероприятия и организирано да посещават природни обекти, обществени, културни и научни институции, които посещения не са предмет на уреждане от наредбата по чл. 79, ал. 5 от Закона за туризма.

 Редът и начинът на организиране на посещенията на природни обекти, прояви, изяви и мероприятия в обществени, културни и научни институции се определят в правилника за дейността на училището, а провеждането им се контролира от директора.

 Посещението и/или участието в прояви, изяви и мероприятия, организирани от други институции и провеждани в населеното място на училището, се разрешават от директора на детската градина или училището по реда и начина, определени в ПДУ.

 За всички дейности по организирано извеждане на децата от населеното място на детската градина или училището се изисква информирано писмено съгласие на родител. Редът, начинът и сроковете за уведомяване на родителите, получаването и съхранението на информираното писмено съгласие се определят в правилника за дейността на училището.

 

1.6.  Механизъм за взаимодействие между участниците в предучилищното образование.

 

Предучилищното образование като процес на възпитание, социализация и обучение на децата се осъществява при взаимодействие и сътрудничество с родителите и други институции.

 

         Връзки с родителите

 

Родителите са участници и партньори в предучилищното образование заедно с децата, учителите, директора и другите педагогически специалисти. Сътрудничеството и взаимодействието между учителите, директора и другите педагогически специалисти и родителите създават условия за постигане на целите на учебно-възпитателния процес, както и за формиране на положително отношение към училището и мотивация за учене. Взаимоотношения между семейството и училище трябва да са изградени върху основата на взаимно доверие, разбиране, взаимно уважение, непрекъснат диалог за практическо реализиране на общите възпитателни цели. Тясното взаимодействие между семейството и училище ще даде възможност за повишаване ефективността на учебно-възпитателния процес.

 

1.7. Сътрудничеството и взаимодействието между учители-родители:

 

Цели за съвместно сътрудничество между учители-родители:

 1. Повишаване доверието в образователната система;
 2. Активно участие на родителите за успешна адаптация и социалзация на детето;
 3. Създаване на условия за ранно детско развитие и подготовката на децата за училище;
 4. Разбиране, подкрепа и споделена отговорност между училището и семейството за формиране на положително отношение към училището и мотивация за учене;
 5. Съвместна работа за разбиране на училището като ценност;
 6. Разпределяне на правата, задълженията и отговорностите между училището и семейството за постигане на стратегическите цели и приоритетите на политиката за учене през целия живот.

 

Сътрудничеството и взаимодействието между учители-родители, се осъществяват чрез:

 • Индивидуални консултации в удобно за двете страни време;
 • Родителски срещи;
 • Проучване желанията и мненията на родителите;
 • Поддържане на родителски кътове с информация за работата в групата и индивидуалните постижения на всяко дете;
 • Провеждане на открити моменти;
 • Присъствие и участие на родителите в процеса на предучилищното образование;
 • Повишаване на родителската активност чрез участие в дейностите, осъществявани в подготвителните групи и училище;
 • Съвместна работа с Родителският актив
 • Предлагане на образователниматериали за родителите по проблематиката на семейното възпитание.

 

1.8. Външни връзки:

 • Срещи с лекари, психолози и специалисти в различни области за отговори на въпроси, поставени от родители;
 • Връзки с НПО с цел търсене на възможности за изяви на деца със заложби в различните видове изкуства.
 • Създаване и поддържане на трайни връзки с институции и организации, подпомагащи дейността на училището:
 • Центрове за подкрепа на личностното развитие;
 • ДПС към РПУ;
 • Дирекция Образование, младежки дейности и спорт;
 • Общинска комисия за борба срещу обществените прояви на малолетни и непълнолетни;
 • Дирекция „Социално подпомагане”, Отдел „Закрила на детето”.
Сподели: