Понеделник 05, Юни 2023г.

Политика на училищната общност за закрила на децата от насилие

 ПОЛИТИКА НА УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕЦАТА ОТ НАСИЛИЕ

А. ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ. ОСНОВНА ЦЕЛ. ПОДЦЕЛИ

 І. ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ

 1. Зачитане правата и най-добрите интереси на детето;
 2. Участие на децата;
 3. Партньорство между въвлечените участници

 ІІ. ОСНОВНА ЦЕЛ

Да се подобрят възможностите за закрила на децата от насилие и предотвратяване отпадането от училище, като им се създадат условия за безопасна, подкрепяща и продуктивна среда на живот.

 ІІІ. ПОДЦЕЛИ

 1. Да се повиши процентът на учениците, завършващи основен етап и продължаващи обучението си в следващ етап на образование;
 2. На децата и учениците да се предоставя обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие, която да им осигури подходяща физическа, психологическа и социална среда за развитие на способностите и уменията им.
 3. Да се прилага установената процедура за докладване на насилие /от деца и възрастни/.  Да се подобрят механизмите за ранно откриване, докладване и подкрепа на (потенциални) жертви на насилие чрез създаване на SOS център в училище;
 4. Да се работи с родителите за развиване на умения за позитивно родителство.

Б. ДЕФИНИРАНЕ НА ПОНЯТИЯТА „НАСИЛИЕ” И „ДЕТЕ В РИСК”

Съгласно Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето:

"Насилие" над дете е всеки акт на физическо, психическо или сексуално насилие, пренебрегване, търговска или друга експлоатация, водеща до действителна или вероятна вреда върху здравето, живота, развитието или достойнството на детето.

 • "Физическо насилие" е причиняване на телесна повреда, включително причиняване на болка или страдание, дори и без разстройство на здравето.
 • "Психическо насилие" са всички действия с вредно въздействие върху психичното здраве и развитие на детето, като подценяване, подигравателно отношение, заплаха, дискриминация, отхвърляне или други форми на отрицателно отношение, както и неспособността на родителя или на лицето, което полага грижи за детето, да осигури подходяща подкрепяща среда.
 • "Сексуално насилие" е използването на дете за сексуално задоволяване.
 • "Неглижиране" е неуспехът на родителя или на лицето, което полага грижи за детето, да осигури развитието на детето в една от следните области: здраве, образование, емоционално развитие, изхранване, осигуряване на дом и безопасност, когато е в състояние да го направи.

„Дете в риск” е дете:

а) чиито родители са починали, неизвестни, лишени от родителски права или чиито родителски права са ограничени, или детето е останало без тяхната грижа;

б) което е жертва на злоупотреба, насилие, експлоатация или всякакво друго нехуманно или унизително отношение или наказание в или извън семейството му;

в) за което съществува опасност от увреждане на неговото физическо, психическо, нравствено, интелектуално и социално развитие;

г) което страда от увреждания, както и от труднолечими заболявания, констатирани от специалист;

д) за което съществува риск от отпадане от училище или което е отпаднало от училище.

В. ДЕЙСТВИЯ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО

В случай на насилие или съмнение за насилие над дете всички учители и служители в училище са длъжни да докладват на Отдел „Закрила на детето”.

 І. РЕД ЗА ДОКЛАДВАНЕ:

 1. Процедура за докладване от работещите в училище

Тази процедура регламентира стъпките за докладване на установено насилие, независимо дали то се е случило в училище или извън него.

 • Всеки учител или служител, на когото стане известно /или има съмнение/, че дете се нуждае от закрила /според чл. 7 ал. 1 и ал. 2 от ЗЗД/ е длъжен незабавно да информира за това органите по закрила.
 • Свидетелят уведомява директора, педагогическия съветник и класния ръководител на детето, нуждаещо се от закрила; Сигналът може да се подаде устно, но задължително трябва да бъде последван и от писмен такъв. Попълва се формуляр за докладване, който  се завежда в деловодството на училището /Копие от него се внася и при педагогическия съветник/. Формулярът с доклада своевременно се изпраща в ОЗД към Дирекция „Социално подпомагане“.
 • Педагогическият съветник и/или класният ръководител, проучват случая, подкрепят детето и съдействат на Отдела за Закрила на детето към Дирекция „Социално подпомагане”.  
 • При подаване на сигнал в ОЗД докладващият информира родителите /наставника/ на детето и изисква необходима информация и съдействие. Тази процедура се извършва само в случаите, когато такова обсъждане няма да увеличи риска от по-нататъшно нараняване на детето.

Докато тече процесът на закрила от насилие, детето има право на обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие, която му осигурява подходяща физическа, психологическа и социална среда за развитие и справяне с проблема.

 Забележка: При предоставяне на необходимата подкрепа се спазват всички мерки, предприети от училището за намаляване на рисковете от предаване на COVID-19

 • Всички запознати със случая, дори и след подаване на сигнал за малтретиране и пренебрегване, съдействат на Отдела за закрила на детето, полицията и на всички останали институции в по-нататъшния процес на защита на детето. 
 • Обстоятелствата на насилие /или пренебрегване/ и всички предприети действия по закрилата на детето се документират писмено в разработен за целта формуляр.

2. Съобщаване на насилие от деца

 Всяко дете може да съобщи за преживяно /наблюдавано/ насилие или риск от насилие като сподели за това:

 • с класен ръководител /възпитател, медицинско лице, друг възрастен в училище, на когото се доверява/;
 • участвайки в училищни програми за жизнени и социални умения;
 • чрез съобщение в кутия „Помогни ми”, поставена на достъпно място;
 • чрез сигнал до училищния SOS-център, представляван от педагогическия съветник и ученици, обучени да разговарят с връстници по темата за насилието и да ги подкрепят;
 • на специално създаден e-mail: pomognimi@abv.bg;
 • на Национална телефонна линия за деца /116 111/;
 • със социален работник в ОЗД

Електронната поща и кутията за съобщения се проверяват  от педагогическия съветник.

 ІІ. ПРОГРАМИ И ИНИЦИАТИВИ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА НАСИЛИЕ

 

 1. Програми и инициативи, насочени към учениците
 • Програми

Една от целите, които си поставя настоящата Училищна политика е на децата и учениците да се предоставя обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие, която да им осигури подходяща физическа, психологическа и социална среда за развитие на способностите и уменията им.

           Във връзка с това:

 • В началото на всяка учебна година се изготвя план за участие на учениците в програмите; Основна задача: всяко дете да се възползва от възможността за обща подкрепа чрез участието си в подходящи превантивни програми.
 • Програмите се финансират от бюджета на училището и други привлечени средства.

Програма

Подходяща за…

В резултат:

Ø Програма

„Жизнени умения”

ученици от начален и прогимназиален и гимназиален етап

Учениците развиват умения за:

-    подобряване на  отношенията си със своите  връстници, родители и учители;

-    изразяване на емоции;

-    приемане и разбиране на различния;

-    разпознаване на видовете насилие и противопоставяне на насилие;

-    контролиране на гнева и състояния на афект;

-    развиване и подобряване на социалните компетенции

 

Ø Програми за развитие на творчески и спортни заложби

/вокални групи, танцови състави, форум-театър, приложни изкуства и др./

 

ученици от начален и прогимназиален етап

Учениците:

-       добиват умения да работят в екип, да поемат отговорност, да получават и да оказват подкрепа;

-       научат се да развиват и проявяват толерантност към различията, изпълнявайки песни и танци на различни културни групи;

-   добиват опит в сътворяване на предмети на изкуството /картини, постери, пана/;

-   учат се да „произвеждат” и визуализират идеи;

-   откриват трибуна за изява като участват в изложби, пленери, конкурси;

-   общуват в различна и по-безопасна среда;

-   откриват сигурно пространство за споделяне и рисуване на мечти, чувстват се успяващи и значими.

 

Ø Програми за подкрепа на обучението

/български език, математика/

 

ученици от начален и прогимназиален и гимназиален етап

Учениците:

-          се мотивират за учебна дейност;

-          подобряват уменията си за изразяване на български език;

-          преодоляват основни пропуски в областта на предмета математика

 

 • Инициативи
 • В началото на всяка учебна година се провеждат информационни кампании „Деца съобщават за насилие” /за запознаване на учениците с възможностите за докладване/;
 • Училищни инициативи „Бъди силен, а не насилник” /Ден на розовата фланелка/– провежда се по класове или като общо училищно мероприятие. Участват ученици, родители и учители.
 • Училищна инициатива „Децата за правата на детето“ /По едноименен проект на сдружение „Шанс и закрила“, Хасково/;
 • Разработване на мултимедиен продукт и разпространение чрез YouTube и социалните мрежи.

Забележка: В условията  на COVID-19 дейностите и инициативите с ученици се провеждат по класове, без да се смесват отделните паралелки или като се използват ресурсите на електронното пространство.

2. Програми, насочени към персонала в училище

 • Поддържащи обучения на педагози и помощен персонал за:

- разпознаване и докладване на насилие;

- работа с деца, преживели насилие /или в риск от насилие/;

- работа с родители

 Придобитите знания и умения за работа по закрила на децата от насилие периодично се актуализират /поне веднъж годишно/  чрез вътрешно-училищни тренинги.

 • Обучения за новопостъпили учители – с тях се провеждат работни срещи, насочват се за участие в обучения, организирани от други организации /РУО, НПО, ОЗД и др./

3. Програми, насочени към родители

 • Програма „По-добри родители”, включваща:
 • Индивидуални консултации на семейства, които срещат затруднения във възпитанието на своите деца;
 • Училище за родители на деца от различни възрастови групи. Част от планираните теми: Умения за ефективно общуване; Контрол на емоциите и справяне с гнева; Конструктивно управление на конфликти „деца-родители” и др. Обучението се планира според свободното време на родителите. След всеки модул се анализира ефективността  от прилагането на добитите умения;

 Забележка: В условията  на COVID-19 Училищата за родители се провеждат предимно on-line или в извънучилищна среда.

 • Родителски срещи, посветени на темата за насилието над деца /по една за всеки учебен срок/;
 • Фамилни групови конференции – форма за подкрепа на родителите да използват ресурса на разширеното си семейство и вземат решение по проблеми, засягащи тях и децата им.

Г. ПОКАЗАТЕЛИ ЗА НАПРЕДЪК

 1. За изпълнение
 • Наличие на действащи училищни политики за закрила от насилие;
 • Училищното ръководство е запознато с целите и съдържанието на Политиката – ангажирано е с нейното прилагане и необходимото финансиране за дейностите;
 • Има решение на Общото събрание на училището за приемане и прилагане на Политиката;
 • Всички учители и служители в училище са запознати и са удостоверили това с подписите си;
 • Има определено лице /координатор/ от училището, което да следи за прилагането и /вменено в длъжностните характеристики на работещите/;
 • Политиката е публикувана в училищния сайт;
 • Учениците от предучилищна група до VІІ клас са обхванати в различни форми за въздействие – социални работилници, ателиета, програми за жизнени умения, групи за допълнително обучение по проекти и зенимания по интереси.
 • Има спазващи се правила – ревизират се периодично и са част от Училищния правилник;
 • Поне веднъж годишно се извършва анализ на резултатите от изпълнение на Политиката. Резултатите се обсъждат на учителски съвет, на родителски срещи, в класовете;
 • Процедурите за регистрация и докладване на насилие са известни на всички и се прилагат;
 • Съществува утвърден модел за докладване на насилие от децата;
 • Родителите са включени в процеса – провеждат се поне две родителски срещи годишно, посветени на насилието и поне една обща училищна инициатива;
 • Педагозите и служителите в училище периодично /поне веднъж годишно/ актуализират придобитите знания и умения за работа по закрилата на децата от насилие;
 • Установено сътрудничество с центрове за социална работа, Полиция, НПО.

     2. За резултат

 • Регистрирани са случаи, докладвани от работещите в училище /Подадени сигнали до Училищната комисия и до ОЗД/;
 • Увеличен е броят на докладваните случаи на вербално насилие и неглижиране;
 • Регистрирани са случаи, докладвани от деца; Те активно споделят и търсят помощ;
 • Наблюдава се промяна в положението на детето, за което е докладвано;
 • Скъсен е времевият интервал от регистриране до реакция на случая;
 • Има промяна в поведението на децата – насилници, жертви, наблюдатели в сравнение с предходен период;
 • Родителите и учителите си партнират при прилагане мерките на корекция.

 Д. ПРИЛОЖЕНИЯ

 1. Бланка-формуляр /за входяща информация и подаване на сигнал в ОЗД/;
 2. Процедура за реакция при насилие над дете – схема;
 3. Съобщаване на насилие от деца – схема
 4. План за превенция и интервенция на тормоза и насилието в училището
 5. Училищен механизъм за превенция и интервенция на тормоза и насилието

* Настоящата Политика е разработена в рамките на проект „Общността отговаря на насилието” /финансиран от Фондация „Оук”/  и е в съответствие със спецификата на учебното заведение, Закон за предучилищното и училищното образование  и подзаконовата нормативна уредба,  Стратегия за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства, Наредба за приобщаващо образование, Закон за закрила на детето  /в частта му касаеща училищата/.

Политиката е актуализирана през месец септември, 2022г.

 

 

 

 

Сподели: