Петък 17, Септември 2021г.

МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО

ОУ „НИКОЛА Й. ВАПЦАРОВ“ за учебната 2020/2021 година

Мерките са съобразени с принципите и изискванията към институциите за усъвършенстване на процесите за управление на качеството.

Качеството на образованието се осигурява при спазване на принципите: ефективно разпределяне, използване и управление на ресурсите, автономия и самоуправление, сътрудничество и социален диалог между всички участници в процеса на образованието и обучението, прилагане на добри педагогически практики ,непрекъснатост, прозрачност и демократичност, целенасоченост към постигане на високи резултати.

I.Цели за повишаване качеството на образованието в ОУ „Никола Й. Вапцаров“

 1. Повишаване успеваемостта на учениците.
 2. Повишаване квалификацията на учителите
 3. Добри практики в обучението и прозрачност пред родителската общност.

 

II.Задачи:

 1. Входно и изходно диагностициране с цел установяване на повишаване  качеството на образованието.
 2. Провеждане на квалификационни курсове.
 3. Провеждане на тематични съвети.
 4. Настойничество на учителите с малък професионален опит.
 5. Контрол над ефективността на преподавателската работа.

 III.Дейности за повишаване на качеството на образованието.

 1. Публичност и популяризиране на предлаганото образование и съдържание.
 2. Непрекъснато обновяване на модерна материално-техническа база за обучение -кабинети, в съответствие с изискванията на ДОС.
 3. Достъпно и компетентно административно обслужване.
 4. Механизъм за вътрешен мониторинг и контрол на качеството.
 5. Самооценяване
 6. Непрекъсната организация и планиране на учебно-възпитателния процес.
 7. Прилагане на различни методи в обучението:
 • Използване на презентации и иновативни ресурси за онагледяване на учебното съдържание по предмета.
 • Онагледяване с материали, табла, помагала по отделните учебни предмети.
 • Индивидуална и диференцирана работа с учениците в учебните часове.
 • Възлагане на индивидуални проекти.
 • Задаване на допълнителна и индивидуална домашна работа и стимулиране на постиженията.
 1. Включване на деца и ученици в работа по проекти:
 • Групи за допълнително обучение по български език по проект „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“;
 • Групи за допълнително обучение по български език и литература и по математика по проект „Подкрепа за успех“;
 • Групи за занимания по интереси по Наредбата за приобщаващото образование;
 • Групи за занимания по интереси по проект „Образование за утрешния ден“
 • Участие в проект на сдружение „Шанс и закрила“ за работа с  деца и родители от уязвими общности, за предотвратяване на насилието и подобряване на грижата за децата.
 1. Консултации с ученици, показали ниски резултати на входно ниво или изоставащи с учебния материал. Консултации с ученици за подготовка на външно оценяване в ІV и VІІ клас.
 2.  Провеждане на  консултации с акцент върху български език с ученици от начален и прогимназиален етап, за които българският език не е майчин
 3. Участие и изява на учениците в състезания, олимпиади, конкурси на регионално и национално ниво.
 4. Педагогическо взаимодействие “училище-семейство“ и всички страни на местно и регионално равнище:
 • Родителски срещи.
 • Посещения по домовете и разговори с родителите на проблемните ученици.
 • Училище за родители.
 • Фамилни групови конференции.

IV.Показатели за успех.

 • образователната среда и ефективността на учебно-възпитателния процес.
 • включване на учителите в обучителни курсове
 • образователни резултати на учениците
 • външно оценяване
 • брой слаби и отлични оценки
 • брой ученици на поправителни изпити
 • брой ученици, участници в олимпиади и състезания
 • учители включени в курсове за повишаване на ПКС и магистърски програми.

 

V.Мониторинг за повишаване на качеството на образованието.

 • Вътрешен: констатации, изводи и препоръки на Директора с цел усъвършенстване на процеса за осигуряване  и повишаване на качеството на образованието.
 • Външен: оценки и препоръки от регионалното управление  по образованието и от Министерството на образованието  и науката.

VI.Финансиране:

Средства от субсидия по формула и от собствени приходи, както спонсорство, национални и международни програми и проекти.

 Мерките са приети на заседание на Педагогическия съвет, протокол № 4/28.10.2020 г.

Сподели: