Понеделник 23, Май 2022г.

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ” 

Утвърждавам

Директор:Мария Делчева

  

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА

на ОУ „Никола Йонков Вапцаров“, гр. Хасково

за 2021/ 2022 учебна година

 

 Приема се на основание чл.263, ал.1, т.5 от ЗПУО и

 Решение на ПС – Протокол № 15/14.09.2021 г.

  

Годишен план

 1. Анализ и оценка на действителното състояние на дейността на училището през изтеклата учебна година.

 

 1. Обхват на децата и материално-техническата база:

Сградата на училището е построена  през 1966 г., същата  е масивна, триетажна сграда с приземен етаж.

Училището разполага с 18 класни стаи, в т.ч.  компютърен  кабинет, интерактивен кабинет, библиотечно хранилище и зала за извънкласна дейност. В сградата са разположени и 4 административни кабинета, здравен кабинет, две стаи за работа на ресурсен учител, офис на помощния персонал, складова база.

Цялостната дейност на ОУ „Никола Йонков Вапцаров” през учебната 2020/2021 г. бе насочена към:

 • Обхващане на подлежащите на задължително обучение ученици от кварталите „Република“ и „Възраждане“;
 • Приобщаване на тези ученици и даване на възможност да придобият необходимият набор от знания и умения;
 • Възпитаване и подкрепа на личностното им радвитие.

      През учебната година училището беше изправено пред още една задача – опазване здравето на децата и работещите  в системата в условията на  пандемична ситуация обусловена от COVID – 19.Това наложи превключване на обучението в електронна среда от разстояние.

 

 В училището се обучават ученици, разпределени в  15 паралелки и 1 предучилищна група: трета и четвърта възрастова група. Отпаднали ученици през учебната година няма. Към училището бе създадена и ресурсна група от ученици със СОП от начален и прогимназиален  етап. Беше организирана индивидуалната форма на обучение за ученик със здравословни проблеми.

Училището продължи работата си по Механизъм за съвместна работа на институциите за обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст.

 

II.Педагогически състав:

За повишаване на професионалните си компетенции на училищно, регионално и национално ниво в различни форми на квалификация са участвали 25 педагози, в т.ч. 1 директор и 2 заместник-директори по УД, 1 педагогически съветник, 1 главен учител, 14 старши учители, 6 учители. Неучаствали – няма.

С професионално-квалификационна степен са 19 педагогически специалисти: един с І ПКС; двама с ІІІ ПКС, в т.ч. 1 зам. директор; седем с ІV ПКС, в т.ч. директор и 1 зам. директор; девет с V ПКС. Неправоспособни учители – няма.

  

Длъжност

Брой

Образователен ценз

Клас квалификация

Висше

магистър

Висше бакалавър

І кв.ст.

ІІ кв.ст.

ІІІ кв.ст.

ІV кв.ст.

V кв.ст.

След дипл.кв.

1

Директор

1

1

 

 

 

 

1

 

 

2

ЗДУД

2

2

 

 

 

1

1

 

1

3

Педагогически съветник

1

          1

 

 

 

 

 

 

 

4

Главен учител

1

1

 

 

 

 

1

 

 

5

Учител

6

3

 3

 

 

 

 

   

 

6

Старши учител

14

10

4

1

0

1

4

9

 

 

III.Участие на учителите в квалификационни програми:

Всички членове на педагогическия колектив са взели участие в различни квалификационни форми за повишаване на професионалните компетенции на регионално и национално ниво. През учебната 2020/2021 година в ОУ „Никола Йонков Вапцаров” – гр.Хасково се осъществи външна и вътрешно училищна квалификационна дейност.

В началото на учебната година се проучват потребностите и желанията на учителите за участие в квалификационни форми чрез анкетна карта.

 

Вътрешноучилищна   квалификация

 

Необходимостта през учебната година да работим в електронна среда и чрез електронен дневник, както и за осъвременяване, задълбочаване, споделяне и развитие на придобития опит се проведоха вътрешноучилищни обучения по плана на ККД, както следва:

 1. Обучение за работа с електронен дневник Shkolo , обучител г-жа Ел. Бонева – м.09.2020г.
 2. „Здравословни и безопасни условия на труд“ – м.09.2020г.
 3. Обучение „Scratch. Програмиране на Scratch “, обучител г-жа Ел. Бонева – м.11.2020г.
 4. „Ефективно прилагане на съвременните образователни технологии за работа в електронна среда” – обучение за работа с е-платформа Teams, обучител г-жа Г. Тодорова – м.02. и м.06.2021г.
 5. Обмяна на добри практики: Споделяне на опит – м.05.2021г. – “Преодоляване на стреса у учениците при преминаване от начален в прогимназиален етап”.

Плануваните открити уроци не бяха проведени през учебната година, т.к. учениците от различните класове бяха в присъствено обучение по график поради епидемичната обстановка в страната. Предлагаме да се проведат през следващата учебна 2021/2022 година.

Във връзка с извънредната епидемична обстановка по заповеди на Министерство на образованието и науката, учениците по график се обучаваха от разстояние в електронна среда: работа в платформата Teams, вайбър и фейсбук групи.

 Извънучилищна квалификация

 1. Преподавателите в училище участваха в работни срещи, организирани от РУО Хасково през м. октомври, 2020г.
 2. Курс: „Microsoft Teams – среда за съвместно обучение и сътрудничество“, организиран от „Раабе - България” – 1 участник (Н. Петрова) – 27.10.2020г. (8 часа);
 3. Защита на V ПКС – 3 участници (Д. Армутлиева, Н. Тайр, Ш. Али) – м. 10 и м.11, 2020г.

(32 часа – 2 КК);

 1. „Методика на обучението по БДП“, организиран от РУ „Ангел Кънчев“ – 2 участници (А. Павлова, Ш. Али), м.12.2020г. (32 часа – 2 КК);
 2. Участие в уебинар на тема „Доброто приобщава“, организиран от изд. „Клет - България”, лектор Райна Николова – 1 участник (Ст. Ангелова) – 17.12.2020г.;
 3. Уебинар: “Какво е ИЗЗИ?” на изд. „Клет - България” – 1 участник (Ст. Ангелова), 21.01.2021г.
 4. Онлайн семинар: „Методически насоки в обучението по музика 5-7 клас“, организиран от изд. „Изкуства”, лектор Л. Христова – 1 участник (Ст. Ангелова) – 17.02.2021г.;
 5. Участие в конференция на Сдружение „Шанс и закрила” по проект „Създаване на партньорства в полза на децата” – 1 участник (И. Тотева) –– м. март, 2021г. (2 часа);
 6. Обучение за работа с тестове за кариерно ориентиране по проект „Подкрепа за успех“, оучител Д-р Е. Алтимирска – 1 участник (Ил. Тотева) – м. март, 2020г. (8 часа);
 7. Обучение „Интегриран подход към деца, жертви или свидетели на насилие, центриран към техните нужди и най-добър интерес”, организиран от Фондация „Анимус” – 1 участник (Ил. Тотева) – 26-27.04.2021г. (16 часа);
 8. Обучение „Дигиталната медийна грамотност, изкуственият интелект и кариерното развитие на младите хора в наши дни”, организиран по Европейски проект на програма „Еразъм”, обучител П. Тилева – 1 участник (Ил. Тотева) – м. април,2021г. (8 часа);
 9. Обучителен курс на тема: „Добри практики, реализирани в онлайн среда“, организиран от НСА – 1 участник (П. Мишков) – 04.06.2021г.;
 10. Обучение на педагогическите специалисти по проект “Подкрепа за успех” – 7 участници (М. Тенева Р. Чолакова, Д. Армутлиева, Пл. Петкова, В. Ленкова. А. Павлова, Д. Томова), м. юни, 2021г. (16 часа);
 11. Обучение във връзка с подготовка за IV ПКС в „Център за интерактивно обучение – ЕООД”, гр.Варна – Образователен мениджмънт (Организация и управление на образованието в подготвителен курс) – 1 участник (Н. Станкова) – 12.06.2021г. ;
 12. Обучение по проект „Уважение и толерантност”, организиран от Сдружение „Шанс и закрила” – 1 участник (Ил. Тотева) – м.юли, 2021г. (16 часа);
 13. Уъркшоп по проект „Уважение и толерантност”, организирана от Сдружение „Шанс и закрила” – 2 участници (И. Тотева, В. Димова) – 4 часа – м.юли, 2021г.;
 14. Обучителен курс на тема: „Създаване на позитивна среда –управление на конфликтите и агресиятя в учебното заведение “, организиран от „Матев Строй ЕООД”, лектор Албен Купенов – 20 участници – 04-06.07.2021г., (48 часа – 3 КК);

 

IV.Участия в благотворителни инициативи:

 1. Дарение за Георги Михайлов Цонев-детска церебрална парализа – м.10.2020г.
 2. Инициатива: Мартенски благотворителен базар - изработване и продаване на мартеници в училище за Георги Михайлов Цонев – м.03.2021г. 

 

V.Учебно-възпитателен процес:

В ОУ „Никола Йонков Вапцаров“, гр. Хасково през учебната 2020/2021 г. се обучават и възпитават  ученици, разпределени в 15 паралелки и 1 подготвителна група /5 и 6 годишни/. Всички ученици са от малцинствата, живеещи в кварталите „Република“ и „Възраждане“. Не владеят добре български език, живеят в рискова среда, не получават родителска подкрепа. Голяма част от учениците ни изпитват материални или социални дефицити.

 

Клас/група

Брой ученици  в началото на учебната година

Придошли

Заминали за     чужбина

Преместени в друго училище

Брой ученици в края на учебната година

ПГ 5 и 6 годишни

13

5

2

1

15

14

4

3

1

14

14

3

2

1

16

II

18

5

4

0

19

IIIа

22

2

2

2

20

IIIб

21

1

2

0

20

IVа

11

3

1

0

13

IVб

11

3

0

1

13

18

1

0

1

18

19

4

3

2

18

20

1

1

0

20

VIа

23

1

4

1

           19

VIб

20

2

1

1

20

VIв

21

1

1

0

21

VIIа

25

0

0

0

25

VIIб

23

4

3

0

24

 

 

Ученици в 7 клас

          Завършват направо: 26 ученици

                  

          Ученици на поправителни изпити:  23 ученици

 

 

 1. Перспективи за подобряване успеваемостта на учениците:
 • Система от мерки за прибиране и задържане на учениците в училище, основана върху ефективното взаимодействие между учители, родители, ученици:
 • Обход по домовете на всички ученици в началото на учебната година и в случаи на необходимост;
 • Писма /от класни ръководители/ до учениците и родителите;
 • Съвместна работа с институциите: Дирекция „Социално подпомагане”, Отдел „Закрила на детето”, Дирекция на РДВР – детска педагогическа стая, ЦОП;
 • Поддържане на ученическо портфолио;
 • Повишаване процента на учениците, завършващи основна степен на образование и продължаващи своето обучение:
 • Индивидуални и групови консултации по време на учебните занятия по график, утвърден от директора;
 • Индивидуални и групови консултации по време на пролетна и лятна ваканция, утвърден от директора;
 • Засилена индивидуална работа с учениците от седми клас, във връзка с провеждане на  НВО.
 • Включване в различни програми и проекти подкрепящи обучението на учениците – „Подкрепа за успех”, „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“.
 • Оказване на обща подкрепа за личностно развитие на учениците чрез допълнително обучение съгласно Наредбата за приобщаващо образование.
 • Осъществяване на обща подкрепа чрез осигуряване на занимания по интереси за стимулиране на творчески изяви и за повищаване на мотивацията за учене.
 • Създаване на усещане за принадлежност към класа и училището посредством:
 • Поддържане сайта на училището;
 • Оформен кът за награди от постижения на ученици от регионални и национални състезания и конкурси;
 • Ограничаване на училищния тормоз:
 • Система за дежурства в коридорите и двора на училището;
 • Спазване на процедури за ограничаване на училищния тормоз в стъпки: Прекратяване на ситуацията; Протокол за тормоз; Разговор с родителите; Възстановяване на щетата; Фамилна групова конференция;; Включване в превантивни програми.
 • Въвеждане на иновативни подходи за работа с учениците и техните семейства
 • Фамилни групови конференции – модел за вземане на решение, при който разширеното семейство се събира и само изработва план за справяне с проблем на детето. Проблемите могат да бъдат от различно естество: насилие над дете, затруднено общуване, отсъствия от училище, здравословен проблем и др.;
 • „ Училище за родители“ – консултации и работа с родители на деца в риск или застрашени от отпадане по проект „Ранна превенция на изоставянето на деца“ ;
 • Нови технологии в учебната работа
 • Образователен софтуер - "Джъмпидо" – играй и учи;
 • Интерактивна дъска;
 • Разработване и представяне на мултимедийни уроци;
 • Работа с електрони учебници;
 • Работа с образователна платформа „Уча се” ;
 • Създаване на Viber и Facebooc групи за обучение от разстояние поради създалата се пандемична обстановка;
 • Регистрация на ученици и работа в платформата Microsoft Teams;
 • Поддържане на електронни страници в училище, предназначени да мотивират учениците за по-добри училищни постижения.

 

 1. Анализ на резултатите от външното оценяване на учениците VII клас:
 1. Основни характеристики

 

Брой участници

43

Брой задачи

 23

 

Минимален резултат

 3 точки

Максимален резултат

50,500 точки

 

Среден резултат

 21,55точки

 Резултатите са за училището

 

 1. Разпределение на учениците по пол и по получен резултат

 

РУО

Населено място

Код

Училище

Среден

резултат в училището

Мъже

Жени

Среден

резултат

в региона

Мъже

Жени

Среден

 резултат

 в страната

Мъже

Жени

Хасково

Хасково

2601009

ОУ „Н. Й. Вапцаров”

 21,55

16,90

25,98

32,43

31,11

33,92

37,94

36,38

39,60

 

Средният резултат за училището е 21,55 точки, като за мъже е 16,90, а за жени – 25,98 точки. Момичетата са усвоили по-добре учебният материал от момчетата и имат с 9,08 точки по-висок резултат.

В сравнение с резултатите за областта среден брой 32,43 точки, резултатите на нашите ученици е значително по-нисък – с повече от 10 точки. Разликата в резултатите за мъже на ниво област е с 14,21 точки (31,11т. за областта), а за жени – със 7,94 точки по-ниски (33,92 т. за областта).

От справките се вижда, че за страната средният резултат е 37,94 т., което е с 16,39 по-висок от нашия. За мъже резултатът за страната е с около 19 точки по-висок (36,38), а за жени – с около 14 точки по-висок (39,60).

За областта и  страната резултатите за мъже са по-ниски от тези на жените, както и за нашето училище.

Средният резултат на седмокласниците ни е задоволителен 21,55 точки – с 10,88 точки по-нисък от този в областта и с 16,39 точки по-нисък от средния за страната. Резултатите на нашите седмокласници са доста по-ниски в сравнение с резултатите за областта и страната, което изисква да се предприемат мерки за повишаване резултатите през следващите години.

Миналата учебна година средният брой точки е бил 21,82, което е с 0,28 точки по-висок от тазгодишншя резултат.

 

Български език и литература

 1. Основни характеристики

Таблица 1.

Брой участници

 37

Брой задачи

 25

Минимален резултат

 5.000

Максимален резултат

 35.000

Среден резултат

 17.34

 Резултатите са за училището

 

 1. Разпределение на учениците по пол и по получен резултат

От 37 участници 16 са жени и 21 – мъже. Среден резултат за жени – 15.09 т. и за мъже – 19.60 т. Няма статистически значима разлика.

Резултатите от проведеното НВО за 7 клас през учебната 2020 /2021 година са ниски. Учениците не са овладели напълно езиковите, литературните и социокултурните компетентности, които са заложени като цел на обучението по български език и литература в прогимназиалния етап на основната образователна степен.

Работата с деца билингви е доста по-различна. Ако не владеят добре езика, няма как да се справят с поставените задачи. Може би е време да се преразгледат критериите за преминаване от начален етап в прогимназиален етап на основната образователна степен.

 

            Участие в национални програми

НП „Система за стандартизирано външно оценяване“

      НП „ ИКТ в системата на предучилищното и училищното образование“

НП „Квалификация“

Проекти по ОП НОИР

 

1.Проект BG05M2ОP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“ 1 група 5 и 6 годишни. Дейност 1 – Допълнително обучение по български език на деца от уязвими групи

2.Проект BG05M20P001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“

3.Проект BG05M2OP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“

4.Проект BG05M2OP001-2.010-0001"Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти"

 

Проект BG05M20P001-2.011-0001 ” „ Подкрепа за успех”

 

Цел на обучението  - преодоляване пропуски при усвояването на учебното съдържание по БЕЛ и математика

През 2020/2021 учебна година по проекта са сформирани 11 групи от начален и прогимназиален етап. Учениците  от начален и прогимназиален етап получиха обща подкрепа, чрез допълнително обучение по български език и литература  и математика.

 

 

През учебната 2020/2021 учебна година по Наредбата за приобщаващо образование / изм. и доп. ПМС 298 12.12.2018 г./ са сформирани и 4 групи занимания по интереси. Стимулират се творческите изяви на учениците и се повишава мотивацията  за учене. Осигурени са изяви на ученици  по Национален календар за изяви по интереси на децата и учениците – 6 изяви с участието на 10 ученици; по

проекти на Сдр. „Шанс и закрила“, Хасково

 

   Проект „Модел за овластяване на деца и семейства, насочен към подобряване на жизнените переспективи на детето” на  сдружение „Шанс и закрила”, гр. Хасково. Групите са сформирани от Vклас, като целта е да се информират и овластят децата и техните родители от уязвими обшности за предотвратяване на насилието и подобряването на грижата за децата.

 

В рамките на този проект са проведени:

 

„Училище за родители” – три  издания

 Занятията по проекта са провеждани онлайн, поради създалата се епидемична обстановка.

Участниците по този проект :

 • постигнаха общо разбиране по отношение на родителството;
 • коментираха и правиха изводи за качествата и поведението на добрия родител;
 • идентифицираха различни стилове на родителско поведение

 

    Фамилни групови конференции

Срещи, на която разширеното семейство /родители, близки, роднини и социалната им мрежа/ мобилизира собствените си сили и ресурси и само изработва най-добрия план за преодоляване на проблема на детето.

Проведени са 10 ФГК със семействата на ученици от прогимназиален и начален етап за справяне със следните проблеми:

 • Чести отсъствия от училище
 • Не добра родителска грижа;
 • Агресивно поведение
 • Адаптиране в училище /класа
 • Осигуряване на подкрепяща среда

 

Проект „ Овластяване на ромските жени за подкрепа образованието на децата им” на  сдружение „Шанс и закрила”, гр. Хасково.

 

 1. Цели, стратегии и приоритети в дейността на училището през новата учебна година.

 

 1. Мисия на училището:

ОУ „Никола Йонков Вапцаров“ чрез постоянната си работа създава гаранции, че децата и младите хора, обучавани в училището, като част от съвременното демократично общество, придобиват нагласата, знанията и уменията, които са им необходими. Училището осигурява за своите учениците качествен образователно-възпитателен процес чрез създадена оптимална училищна среда, усъвършенстващи се учители, партньорство с родителите и поддържане на искрен интерес и уважение към потребностите и интересите на децата.

В условия на COVID-19  цялата училищна общност е изправена пред нови и различни  предизвикателства:

 • Да осигурим максимално безрискова среда за учениците и персонала в училище;
 • Да набаележим мерки за намаляване рисковете от предаване на инфекцията;
 • Да реагираме съгласно здравните правила при всеки един случай на заболял или със съмнение за COVID-19;
 • Да имаме готовност при указания от здравните власти да превключим на обучение в електронна среда от разстояние и да осигурим условия за непрекъснатост на обучението;
 • Да осигурим допълнително обучение и подкрепа за учениците, пропуснали учебни занятия поради здравословни причини, в т. ч. и заради карантиниране;
 • Да поддържаме положителен психоклимат на работа и учене и да редуцираме ситуациите на напрежение, стрес и дезинформация;
 • Да използваме кризата като възможност за иновиции и създаване на още по-сплотена и взаимодействаща училищна общност между учители, родители и ученици.

 

 1. Визия:

Ще изградим образователна и възпитателна среда, която насърчава и подкрепя всяка отделна личност в нейния стремеж към творческо и личностно развитие. Самобитни със своята култура.

Вярваме, че ОУ „Никола Йонков Вапцаров“, гр. Хасково ще се утвърди като средище за формиране на автономни личности, уважаващи другите, владеещи полезни компетентности, осъзнати за силните си страни и способни да ги развиват и прилагат за себе си и в полза на общността.

Стремежът на педагогическия екип е да даде трайни и полезни знания и да формира умения за самостоятелен и пълноценен живот в социалната среда, с проява на уважение към гражданските права на другите и отговорно собствено поведение. 

 

 1. Цел:

І. Осигуряване максимално безрискова среда за учениците и персонала в училище в условията на COVID-19. Подобряване качеството на процеса на обучение за постигане на ДОС. Създаване на предпоставки за пълноценна социализация на децата и учениците в училище и превръщане на училището  в желано място за учениците.

Задачи:

 1. Да се подобри комуникативната и четивната грамотност на учениците.
 2. Да се реинтегрират отпаднали от образователната система ученици и младежи.
 3. Да се стимулира развитието и творческите заложби на децата и учениците.
 4. Да се намали броя на неизвинените отсъствия.
 5. Да се осигури максимално безрискова среда за учениците и персонала в училище в условията на COVID-19.
 6. Да се ограничат проявите на агресия.
 7. Да се набележат комплекс от мерки и  правила за опазване здравето на  учениците, педагогически и непедагогически персонал в условията на COVID-19. 
 8. Да се повиши квалификацията на учителите в посока организация на учебния процес за работа в електронна среда и работа с различни електронни платформи.
 9. Да се изградят умения за работа с електронен дневник.

 

 1. Стратегии:

 

СТРАТЕГИЧЕСКИ АНАЛИЗ НА МИКРОСРЕДАТА

 

Ученици

Силни страни

Слаби страни

·    Издирване на ученици, подлежащи на задължително обучение, непосещавали училище, прекъснали обучението си.

·    Издирване и записване на деца и ученици за подг.група 5- 6 год., първи клас, пети клас.

·    Сведен е до минимум броя на отпадналите ученици;

·    Сведен до минимум броя на повтарящите ученици;

·    Интегриране на деца със СОП, ресурсно подпомагане

·    Създаване на Viber и Facebooк групи за обучение от разстояние поради създалата се пандемична обстановка;

·    Регистрация на ученици и работа в платформата  Microsoft Teams

·    Прилагане на асинхронното обучение и хартиен носител за ученици без електронни устройства.

·    Прилагане на индивидуална форма на обучение за ученици със здравословни проблеми

·     Деца – билингви, невладеещи в достатъчна степен български език;

·     Тенденция към намаляне броя на учениците; пълняемост на паралелки в начален етап – на минимум и под него.

·     Затруднена адаптация на децата и учениците.

·     Незадоволително усвояване на преподавания учебен материал поради недостатъчно владеене на български език.

·     Растящ брой наказани ученици за неизвинени отсъствия и арогантно и агресивно поведение.

·     Невключване на всички ученици в електронното обучение поради липса на интернет и електронни устройства

 

Благоприятни възможности

Заплахи

·   Обхождане по домовете и мотивиране на родители и ученици да продължат образованието си в училище;

·   Провеждане на рекламни кампании – начални и поддържащи;

·   Засилени мерки за контрол на отсъствията и успеха на учениците;

·   Изграждане на ефективно ученическо самоуправление;

·   Провеждане на индивидуални консултации с педагогически съветник на ученици и родители.

·   Работа по проекти и национални програми

·   Сформиране на групи по Наредбата за приобщаващо образование

·                  Намаляване на броя на учениците в резултат на нарастваща миграция сред етноса;

·                  Намаляване на мотивацията за учене у учениците.

·                  Липса на умения за работа в електронна среда.

 

 

Учители

Силни страни

Слаби страни

·   Квалифициран педагогически персонал. Преподаватели с дългогодишен стаж по специалността и преподавателски опит за ефективна работа с деца-билингви.

·   Тенденция за повишаване на броя на защитилите ПКС и на кариерното им израстване.

·   Няма незаети щатове.

·   Изградени много добри взаимоотношения в колектива на основата на взаимно доверие, подкрепа, взаимопомощ, сътрудничество;.

·   Подпомагане работата на новопостъпилите и новозавършили учители от учители – наставници

 

·                  Феминизиране на професията – учител. Нисък процент на учители мъже в училище.

 

Благоприятни възможности

Заплахи

·   Включване на учителите в различни форми на квалификация

·   Повишаване на квалификацията и преквалификация, придобиване на ПКС;

·   Финансови и морални стимули за учителите

·   Работа с електронен дневник

·   Работа с различни платформи за дистанционно обучение

 

 

·                  Голям набор от нормативни документи в сферата на образованието.

Образователно-възпитателен процес

Силни страни

Слаби страни

·                    Учениците се обучават по училищни учебни планове, отговарящи на интересите им.

·                    Високи резултати и постижения на учениците при участието им в извънучилищни дейности. Участие и призови места от състезания, конкурси на общинско, областно и национално ниво.

·                    Постигнато оптимално оценяване – припокриване на текущите оценки по време на учебната година с оценките от външното оценяване. Сравнително добро представяне на НВО.

·                    Учениците, завършили IV и  VII клас  продължават обучението си в следваща степен на образование;

·                    Организирани 2 подготвителни групи за деца, невладеещи/слабовладеещи/ български език.

·                    Осигурени закуски за  децата от подготвителна група и учениците от начален етап;

·                    Осигуряване на здравословно хранене на децата и учениците от начален етап по схемата „Училищен плод“ и „Училищно мляко“.

·                    Целенасочена допълнителна работа с деца в риск, даровити деца и ученици, застрашени от отпадане;

·                    Добра координация и обмен на информация м/у учители, кл.р-ли и ръководството на училището при работа със застрашени от отпадане ученици, учениците с проблеми в поведението;

·                    Разработена и действаща Училищна политика за закрила на децата от насилие. Училищната политика обединява усилията ни да осигурим безопасна среда за децата; Училищната политика включва всички наши дейности, насочени към превенция на отпадане  от училище и повишаване на училищната успеваемост.

·                    Успешна реализация на наши и партньорски проекти; значителна част от проектните ни дейности са в партньорство с НПО.

·                    Постигане на устойчивост и развитие на  извънкласни дейности;

·                    Развитие на извънкласната и извънучилищната дейност; включване на възможно най-голям брой ученици в тези дейности:

·                    Развитие интересите и талантите на учениците, приобщаване  към училищния живот

·                    Мотивиране на учениците за участие в училищни и извънучилищни инициативи – изяви, състезания, конкурси;

·                    Ежедневни консултации с ученици, оставащи на поправителни изпити;

·                    Разнообразяване на формите и методите на работа в часовете, разчупване на шаблона, достъпно  поднасяне на новото учебно съдържание;

·                    Актуализиране на информацията в училищния сайт, популяризиране на постижения на учениците.;

·                    Създаване на условия за непрекъснатост на обучението чрез превключване на обучението в електронна срада от разстояние.

 

·                  Специфични проблеми, затрудняващи качественото образование

·                  Ученици от семейства, които са обхванати от безработица, ниски доходи, понижен жизнен стандарт, бедност и др.;

·                  ученици с родителска незаинтересованост, противоречия, конфликти, напрежения и кризи в семейството;

·                  ученици с отрицателно въздействие на домашната среда;

·      ученици с функционална неграмотност и ниско образование на родителите и др;

·        ученици с трудности в усвояване на учебното съдържание, липса на навици за учене;

·        ученици с негативни нагласи към образователния процес, липса на мотивация, голям брой отсъствия и др.;

·        ученици с ниска степен на готовност за училище;

·        ученици с липса на познавателна мотивация, липса на мотивация на родителите за получаване на образование и др.

·        Липса на електронни устройства и интернет за работа от разстояние

 

Благоприятни възможности

Заплахи

·                    Предоставяне на качествено образование.

·                    Образователна подкрепа за изоставащи и напреднали ученици чрез провеждане на консултации по учебни предмети с учениците, работа по проекти.

·                    Осъществяване на обмен на добри практики, работа по МО.

·                    Сътрудничество с неправителствени организации; работа по партньорски проекти;

·                    Сътрудничество с кварталното читалище.

·                    Разширяване на извънкласните форми на работа с учениците

 • Използване на епидемична обстановка за иновации и създаване на още по- сплотена и взаимодействаща училищна обстановка между учители, родители и ученици.
 • Помощ от страна на медиаторите при асинхронното обучение

·                  Ниска успеваемост поради липса на мотивацията за учене и нежелание за посещаване на консултации;

 

 

АНАЛИЗ НА МАКРОСРЕДАТА

 

 Икономически фактори

Финансиране

 

 

Силни страни

Слаби страни

 

 

·                  Финансова стабилност;

·                  Усвояване на средства по Проект за финансиране на спорта по ПМС № 129 и по НП „Осигуряване на съвременна образователна среда“

·                  Финансиране на извънкласни дейности по проекти;

·                  Обективност, публичност и достъпност при разработване и управление на бюджета;

·                  Възможност за пряко участие на директора в процеса на управление на финансите в учебното заведение;

·                  Гъвкави управленски решения, съобразени с паричния поток;

·                  Допълнителни финансови приходи от участие в проекти и програми

·                 Училището не разполага със земи;

·                 Дарения - няма;

·                 Няма приходи от УН.

·                 Приходи от наеми в малки размери;

·                 Училището не се включва в приоритетите на община Хасково по отношение подобряване на материалната база – саниране, изграждане на достъпна архитектурна среда

 

 

Благоприятни възможности

Заплахи

 

·                    Гъвкавост при разходване на бюджета, запазване съотношението 1:10 брой персонал/брой ученици;

·                    Включване в проекти, финансиращи извънкласни дейности, подкрепящо обучение

·                  Недостиг на средства за осигуряване на ОВП със съвременни УТС;

·                  Недостиг на средства за по-добро финансово стимулиране на персонала

 

 

Социални фактори

Родители

 

 

Силни страни

Слаби страни

 

 

·                    Провеждане на Тематични родителски срещи.

·                    Използване на индивидуални подходи при работа с родителите: насърчаване на родителите да присъстват в училище, водене на кореспонденция между училището и родителя. Родителят получава информация за постиженията на своето дете; табла с информация за живота в училище;

·                    Предлагат се Фамилни групови конференции - модел за вземане на решение, при който разширеното семейство се събира и само изработва план за справяне с проблем на детето.

·                    Търсене на родителско съдействие за провеждане на културни мероприятия;

·                    Съвместно участие на учители и родители в училищния живот и организираните извънкласни форми на работа;

·                    Установени и поддържани взаимодействия с различни неправителствени организации и институции

·                  Ефективно взаимодействие с Общинската комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, Детска педагогическа стая, Дирекция “Социално подпомагане” – отдел за закрила на детето.

 

 

·                  Ниска степен на грамотност и квалификация на родителите. Специфични особености на етноса: начина им на живот, култура, ценности. Социално-психологически климат в извънучилищната среда по отношение образованието на децата и учениците.

·                  Неглижиране на проблемите от страна на родителите, незаинтересованост по отношение  успех, дисциплина на децата, посещаемост на училище, неспокойна семейна среда;

·                  Честа смяна на местоживеене поради неразбирателство в семейството; продължителни отсъствия на родителите от дома, търсене на препитание в чужбина.

·                  Липса на условия за учене и почивка у дома при част от учениците.

·                  Децата – свидетели на семейни скандали.

·                  Затворена общност, резервирани родители, непридаващи значение на училището.

·                  Родители, неразбиращи организацията на работата в училище- не спазват правила и ред.

·                  Слаб родителски контрол. Отглеждане на детето от роднини или от един родител най-често-майка.

·                  Трудно осъществима комуникация с немалка част от родителите;

·                  Невъзможност на родителите да осигурят електронни устройства за работа в електронна среда

 

 

 

Благоприятни възможности

Заплахи

 

 

·                    Търсене на постоянна връзка със семействата на децата и учениците;

·                    Предлагане и провеждане на ФГК;

·                    Включване на родителите в онлайн групи за комуникация по време на пандемия.

·                  Затруднено прилагане на механизма за превенция на риска от отпадане на деца от етническите малцинства;

·                  Постоянен ръст на миграция;

 

 

 

Технологични фактори

Учебно-техническа и материална база

 

 

Силни страни

Слаби страни

 

 

·                    Поддържане в добро състояние сградата на училището – ежегодни частични ремонтни Светли, слънчеви и просторни класни стаи;

·                    Площадки за игра и отдих на учениците;

·                    Обзаведени 2 стаи за подготвителни групи;

·                    Подминена дограма на класни стаи и коридори

·                    Изградена пожароизвестителна система и  евакуационно осветление,  климатици в компютърните кабинети и в учителска стая.

·                    Газифициране на учебното заведение;

·                    Наличие на 1 компютърен кабинет и 1 интерактивен кабинет;

·                    Училището разполага с необходимата учебна и училищна документация;

·      Осигуряване на учебници за  учениците от І до VІІ клас;

·      Обновяване на  УТС и пособия;

·      Библиотека с художествена и научна литература.

·        Изработване и приемане на правила за работа в условията на COVID-19. 

·       Осигуряване на необходимите  предпазни средства за борба с корона вируса.

- Съфинансиране на проект от община Хасково за оборудване на „Дигитална класна стая“ с преносими компютри

- Оборудване на кабинети за ресурсен учител, логопед и психолог по проект „ Подкрепа за приобщаващо образование“ на МОН

 

·                  Несанирано училище;

·                  Липса на съвременна спортна база- приспособена класна стая за физкултурен салон, без съблекалня за учениците, неподходяща настилка. Спортни площадки с настилка в недобро състояние.

·                  Рушене на материалната база от учениците;

·                  Няма изградена достъпна архитектурна среда;

 

 

 

Благоприятни възможности

Заплахи

 

 

·                    Осигуряване УВП с УТС и пособия

·                    Частични ремонти на класни стаи и коридори

·                    Поддържане на ОВ инсталацията в училище

·                    Дофинансиране чрез работа по проекти и програми

 • Изработване и приемане на правила за работа в условията на COVID-19. 
 • Осигуряване на необходимите  предпазни средсва за борба с корона вируса.

 

·                  Рушене на материалната база от учениците, поради лоша дисциплина в учебни часове и междучасия.

·                  Неспазване на мерките за намаляване рисковете от предаване на инфекцията

 

                   

 

 • Дейности за постигане на поставените цели:

 

Цел:  Подобряване качеството на процеса на обучение за постигане на ДОС. Създаване на предпоставки за пълноценна социализация на децата и учениците в училище и превръщане на училището  в желано място за учениците.

             

 

ДЕЙНОСТИ НАСОЧЕНИ КЪМ:

СРОК

ОТГОВОРНИК

КОНТРОЛ

1.

ПЛАНИРАНЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС

 

 

 

1.1.

Актуализиране на изработените Вътрешни правила за работа в ОУ „Никола Й. Вапцаров“ в условията на COVID-19

м. септември

И. Тотева

Д, ЗДУД

1.2.

Подготовка на материално-техническата база в училището за новата учебна година

м. септември

Кл.р-ли

 

1.3.

   Организиране на дейността на училището през настоящата учебна година чрез изготвяне на:

  

ü   Списък-образец №1 за учебната 2021/2022;

ü   Училищни учебни планове за разпределение на учебни часове в начален и прогимназиален етап;

ü   Правилник за дейността на училището;  

ü   Правилник за вътрешния трудов ред;

ü   Седмично разписание;

ü   Годишен план за дейността на училището.

Програмна система за организиране на дейностите в ПГ –5, 6 год.

  Други планове и графици  

   План за контролната дейност на директора и ЗДУД;

   План за работата на педагогическия съвет;

Планове за работата на методическите обединения;                      Годишен план за квалификацията;

 

 

  Спортен календар. Определяне видовете спорт и график за провеждане на спортните дейности и график за провеждане на модулно обучение в ДЧ по ФВС;

 

  План за възпитанието и обучението на учениците по БДП и график за обучението;

  План за действие при БАК;

 

Прилагане на програми по държавният образователен стандарт за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование; 

 

     План за работата на екип за подкрепа на личностното развитие;

 

  Празничен календар на училището;

 

 

График за дежурството на учителите;

 

  График за консултиране на родители и ученици

  График за провеждане на консултации на ученици;

  Други училищни документи.

м. септември

 

 

 

 

 

 

Директор; ЗДУД; счетоводител

 

 

Комисия

Директор

 

 

Ваня Димова

Учители

 

Д,ЗДУД

У-ПГ

Д,ЗДУД

Д,ЗДУД

Председател МО

Председател на КК-В.Димова

 

П.Мишков, класни ръководители нач. етап, Н.Тайр

 

Комисия по БДП

 

Димитрова

 

Класни ръководители, учители, по методически обединения

 

Координатор екип, Елена Бонева –ЗДУД

 

Ст.Ангелова, Д. Армутлиева, Пл. Петкова

 

ЗДУД

 

ЗДУД

ЗДУД

Д,ЗДУД

Д, ЗДУД

 

 

 

 

 

 

 

Д.Димитрова

Д,РУО

 

 

Е.Бонева

2.

Организация на образователно-възпитателната работа в училище

 

 

 

2.1.

Планиране на годишни тематични разпределения по учебни предмети и планове на класните ръководители

м. септември

Учители

 

2.2.

Вписване на новоприетите деца и ученици в книгата за подлежащи на задължително обучение деца до 16-годишна възраст

м. септември

Д.Димитрова-ЗДУД

Е.Бонева - ЗДУД

 

2.3.

Изготвяне на график за провеждане на класни и контролни работи

До 2 седмици след началото на уч.срок

Учители

ЗДУД

2.4.

Активиране на акаунти в  MS Teams; Създаване на Viber и Facebook групи за връзка с родителите.

м. септември

Кл. ръководители

 

2.5.

Отчитане и анализ на проведените входни, междинни и изходни нива по учебни предмети

м. октомври  2021

м.февруари 2022 м. май – м. юни 2022г.

МО, учители

ЗДУД

2.6.

Анализ на резултатите от образователно-възпитателната работа по класове и учебни предмети за І-ви уч. срок и за годината

м. февруари;

м. май – м. юни

Учители

 

2.7.

Организиране на обучението в ИУЧ - подаване на заявления от учениците за учебната 2021/2022 г.;

 - определяне на групите за ИУЧ в съответствие с интересите и желанията на учениците и възможностите на училището.

м.май, юни 2022г.

Кл.р-ли ,ученици, родители, Ел.Бонева - ЗДУД

 

2.8.

Организация на училищния план-прием за учебната

2022-2023 г.и информационна кампания във връзка с него

До 30.03.2022г.

Д, ЗДУД

 

2.9.

Изготвяне на Програмна система за децата в ПГ (Програмната система, регламентираща целите, приоритетите и основните насоки в дейностите на предучилищната група, подходи и форми на педагогическо взаимодействие, разпределение на формите на педагогическо взаимодействие; тематично разпределение за всяка възрастова група, както и организацията на учебния ден и седмичното разписание на дейностите са неразделна част от настоящия план) 

 

м. септември

Д.Димитрова-ЗДУД, учител в предучилищна група

 

2.10.

Провеждане на родителски срещи

Септември – I клас

Октомври

Февруари

Май  - VII клас

Класни р-ли

Е.Бонева-ЗДУД

 

2.11.

Попълване на необходимите форми-образци за НСИ

октомври

Д.Димитрова-ЗДУД

 

 

3.

Усъвършенстване на комуникативните умения и  четивната грамотност на учениците

 

 

 

 

 

Обогатяване и разнообразяване формите и методите на работа с учениците в часовете, в извънкласните дейности и заниманията със спорт

 

През учебната годината

 

ККД

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участие на ученици в проектни дейности;

През учебната годината

Ръководители, учители,

Кл.ръководители

 

Проучване интересите и желанията на учениците за изучаване на ИУЧ и участие в извънкласни дейности

в края на уч.година и

месец септември

 

Класни ръководители, анализ по МО

 

Използване на интерактивни методи на обучение и ИКТ в процеса на обучение по всички предмети.Въвеждане на нови форми за проверка и оценка на знанията на учениците (тестове с отворени отговори, четене с разбиране).

- Решаване на тестове, създадени в електронен вариант;

- Онлайн тестове по отделни учебни предмети;

- Използване на образователен софтуер „Jumpido“ в часовете по математика в начален етап, в V клас и в групите за образователна подкрепа;

- Използване на Интернет ресурси в учебните часове –Уча се

- Работа в платформа Microsoft  Teams.

През учебната година

Учители по предмети

 

Включване на учениците в различни инициативи за развитие на комуникативни умения на български език, възпитаване в любов към книгите, мотивиране на  децата за четене и създаване на собствен текст.

м. октомври

 

м. март

 

Учители-начален етап

Учители по БЕЛ:В.Ленкова

А.Павлова, М. Фролова

 

4

 

 

 

 

 

 

4.1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Създаване на предпоставки за пълноценна социализация на децата и учениците в училище-преодоляване на проблема с отпадането от училище и трайно непосещаващи учебни занятия

 

Мерки за превенция:

 - осигуряване на позитивна образователна среда

- проверки на присъствието на учениците в учебни часове; редовно и коректно вписване на отсъствията в дневниците на паралелките;

 - контрол на документите, на основание на които ученикът е отсъствал от училище;

 -  анализ на причините за отсъствията на учениците – в часа на класа.

Предприемане на мерки за преодоляване на констатирани негативни тенденции

Мерки на интервенция:

- определяне на служител, който да бъде включен  в екипите по чл.3, ал.12, т.2 и т.3 от ПМС № 100 от 8 юни 2018 г. за създаване и функциониране на механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст:

- определяне и други педагогически специалисти и служители, които да подпомагат работата на екипа за обхват със заповед директорите на училища и детски градини могат да.

 

 - сътрудничество с родители с цел развитието на учениците и редовно посещаване на учебните занятия, изграждане на родителски активи по паралелки;

- развитие на класа като екип – избор на ученически активи по паралелки, изработване на правила на класа, ученически съвет в училище;

 - консултации, ДО и своевременна намеса при негативни прояви  на ученик.

 -.

 

 

 

 

 

 

 

 

Септември

 

Ежедневно

 

 

 

Ежемесечно

 

 

Ежеседмично

 

 

На срещи по график

 

 

 

м. юли

 

 

 

 

 

 

м.септември

 

 

 

 

 

Родит.срещи, втори час на класа

 

Октомври

 

 

Октомври

 

 

 

 

 

 

 

 

Кл. ръководители и учители

Учители по всички предмети

 

 

 

 

Кл. р-ли;

 

 

екипи за ПЛР, Д, ЗДУД,ПдС

 

 

 

Илиана Тотева

Валентина Ангелова

 

 

 

 

Педагогически персонал

 

 

 

 

 

 

кл.р-ли, активи по паралелки

екипи за ПЛР, ПдС

 

 

ръководители

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д, ЗДУД,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д

 

 

 

 

Д

 

5

 

5.1

 

Училището - безопасно и желано място за учениците-подобряване на МТБ, училищния климат

 

 

 

Изготвяне на информационни кътове в класните стаи запревенция от COVID-19. 

-Създаване на стая за временно отделяне на ученици със симптоми на COVID-19

септември

Класни

Ръководители

 

Мед. лице

 

Ограничаване проявите на агресия

- Обсъждане поведението в ЧК и на родителска среща - Етичен кодекс на училищната общност, правила на паралелката

Превенция на агресията, тормоза и други негативни прояви в училищната общност:

- актуализиране на Училищната политика за превенция на агресията

Дейности за гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование:

ü В предучилищното образование-по реда и условията на ДОС;

ü В училищното образование;

ü ЧК;

ü общообразователни предмети.

 

 

м.септември -  октомври

 

 

октомври

 

 

През уч.година

 

 

 

 

 

Кл. р-ли

Учители

 

ПдС, Н.Тайр, Ел.Бонева - ЗДУД

 

 

 

Кл. р-ли, учители, ПдС

 

 

 

 

 

Д, ЗДУД

 

 

Д, ЗДУД

 

 

 

 

Д, ЗДУД

5.2

Информационно осигуряване на образователно-възпитателния процес

- осигуряване на учебни материали - учебна, художествена литература, речници и учебни помагала и др.;

 - използване на възможностите на интернет и на информационните технологии;

 - поддържане и развиване на сайта на училището

-създаване на безопасна среда в мрежата;

 - защита от вредно и незаконно съдържание в интернет.

 

 

Уч.година

 

 

 

ЗДУД, Учители,ПдС

 

 

 

Д.Димитрова-ЗДУД, учители по ИТ

 

 

Поддържане в изправност и контрол на състоянието на наличната техника и съоръжения – компютри, принтери, мултимедии, спортни съоръжения, климатици, нагревателни уреди и др.

Готовност за преминаване на обучение в електронна среда от разстояние. Регистрация в  Microsoft  Teams

Октомври

 

 

 

Септември, октомври

Е.Бонева-ЗДУД, кл. ръководители, касиер,домакин

 

Кл.р-ли, ЗДУД

Д.Димитрова-ЗДУД

 

 

 

Д

6.

 

Осигуряване на възможности за развитие на творческите способности и изяви на учениците чрез извънкласни и извънучилищни дейности

 

 

 

6.1.

Изготвяне на календарен план на извънкласните дейности

октомври

Ст.Ангелова,

Д. Армутлиева, ПдС

Е.Бонева-ЗДУД

6.2.

Участие на учениците в извънкласни форми по избор  с акцент: подобряване на  комуникативната и четивната грамотност на учениците

октомври

Ръководители, ПдС

Д

6.3.

Организиране на викторини и литературни конкурси с ученици в начален и в прогимназиален етап

през учебната година

Учители, начален етап

Ани Павлова, В.Ленкова

Д.Димитрова-ЗДУД

6.4.

Прилагане на Система за  поощрения и награди на учениците с изявени дарби и постижения в образователната дейност.

 

м. май -юни

Председател МО, Кл.р-ли, ЗДУД

Д

7.

 

Развиване на системата за квалификация и усъвършенстване на педагогическите специалисти

 

 

 

7.1.

Разработване на план за квалификационната дейност на учителите като неразделна част от настоящия план

септември

Комисия по квалификацията/КК/

Ваня Димова

Д. Армутлиева

Ст.Ангелова

Д, ЗДУД

7.2.

Организиране на вътрешноучилищни форми на квалификация чрез МО:

- обмен на добри практики - открити уроци;

- дискусии при обсъждане на откритите уроци;

- създаване на архив с учебни материали в МО, подпомагащи работата на ученици и учители;

 - наставничество на новопостъпили учители и учители без или с малък педагогически стаж и др.

- усъвършенстване на професионалните умения на учителите за работа с интерактивна дъска, използване на ИКТ в обучението. Използване на интерактивни мултимедийни ресурси в класната стая.

 

 

По график

 

 

Е.Бонева-ЗДУД; учители по предмети

КК /В.Димова, Ст.Ангелова, Г.Димитрова/

 

 

Д

7.3.

Обучения и квалификации съгласно Плана за квалификационната дейност на РУО – Хасково

График съгласно плана на РУО

Е.Бонева-ЗДУД

Д.Димитрова-ЗДУД

Д

7.4.

Обучения и квалификации, организирани от Община Хасково, други институции   

График на институциите

ЗДУД, Директор

Д

           

            Финансово осигуряване на плана

 1. Средства от училищния бюджет, в това число собствени приходи от отдаване под наем и др.
 2. Средства от европейски национални  и общински програми и проекти

            

 Очаквани резултати

 1. Ясно разписани училищни документи съобразени с националната нормативна база  и с фиксирани права и задължения на всички заинтересувани страни
 2. Ясно поети ангажименти от участниците в процеса на образование
 3. Постигнат  позитивен  организационен климат на добро ниво
 4. Оптимален баланс на съотношението брой ученици -брой учители.
 5. Постигнат  напредък при преодоляване на неграмотността и пропуските в образователната подготовка.
 6. Намален брой на учениците, останали в същия клас поради слаб успех и останали на поправителни изпити
 7. Повишени професионални компетентности и квалификация на персонала.
 8. Осигурени условия за развитие на индивидуалните и творчески  потребности и уникалността на всяко дете и ученик
 9. Осигурени условия за обща и допълнителна подкрепа за личностно
 10. Подобрена материална, образователна и  информационна среда. Привлекателност на средата.
 11. Подобрени: МТБ, училищния климат и възможности за избор на извънкласни дейности от учениците
 12. Осигурена максимално безрискова среда за учениците и персонала в училище в условията на COVID-19
 13. Готовност при указания от здравните власти за преминаване към обучение в електронна среда от разстояние и да осигуряване условия за непрекъснатост на обучението;
 14. Осигурено допълнително обучение и подкрепа за учениците, пропуснали учебни занятия поради здравословни причини, в т. ч. и заради карантиниране;
 15. Положителен психоклимат на работа и учене и редуциране ситуациите на напрежение, стрес и дезинформация;
 16. Използваме кризата като възможност за иновиции и създаване на още по-сплотена и взаимодействаща училищна общност между учители, родители и ученици.

 

 

 1. Календарен план за дейности на МО на начален и прогимназиален етап през учебната 2021-2022 г.

 

 

Дейност

 

Отговорници

Срок

1

Откриване на учебната 2021/2022г.

Ст. Ангелова, Д. Армутлиева, П. Петкова, Минка Хадживълчева, Мариана Фролова

м. Септември

 

3

The Dot Day – Международен ден на креативността

Н. Тайр, Н. Марева

4

Участие в Европейски ден на спорта в училище под егидата на MOVE WEEK

П. Мишков, кл. Ръководители

5

Ден на чуждите езици  - инициатива

Н. Тайр, Н. Марева

6

Хелоуин – карнавал с деца изучаващи Английски език

Н. Тайр, Н. Марева

м. Октомври

7

Национална седмица на четенето

Учители по БЕЛ, кл. Ръководители

8

Ден на народните будители – табло и презентация

Д. Армутлиева, Ст. Ангелова, В. Димова

м. Ноември

9

„Работилничка по родолюбие”

Н. Марева и деца от ателие, Н. Тайр

10

Никола Йонков Вапцаров – живот и дейност – табла

Кл. Ръководители

м. Декември

11

Спортен празник по случай 7 декември

П. Мишков, кл. ръководители

12

Участие в коледен базар

 

13

Изложба от коледни картички и рисунки

Председател МО, кл. ръководители начален етап и прогимназиален етап, Ш. Али, Н. Марева

14

Коледни тържества по класове

Класни ръководители от начален и прогимназиален етап

15

Гозбите на баба – инициатива посветена на коледните традиции

Р. Тодорова, А. Павлова, Ил. Тотева

16

Коледен концерт съвместно с НЧ „ Г. Топузов - 1974”

Ст. Ангелова

17

Инициатива посветена на Деня на приятелството. Изработване на картички с послания.

Н. Марева, Ш. Али, Н. Тайр

м. Февруари

18

19 февруари – табла, презентация, кът за Васил Левски

Н. Петрова, В. Ленкова, кл. ръководители

19

Ден на розовата фланелка

Ил. Тотева, кл. ръководители

20

Участие в мартенски базар и „Украси дърво”

Д. Армутлиева, Пл. Петкова, Н. Марева, Ш. Али, Ст. Ангелова, кл. ръководители

м. Март

21

3-ти март  футболен турнир

 П. Мишков, кл. ръководители

22

3-ти март – Национален празник „България в сърцето ми”  - табла и презентация

Д. Армутлиева, Пл.Петкова, Ст. Ангелова, В. Ленкова, Н. Петрова, кл. ръководители

23

Концерт съвместно с НЧ „Георги Топузов-1974” по случай мартенските празници -  1,3,8 и 22

 

Ст. Ангелова

24

Международен конкурс за рисунка „С очите си видях бедата”

Кл. ръководители от ПГ и начален етап

м. Април

25

Състезание по Английски език с 4, 5 и 6 клас

Н. Тайр, Н. Марева

26

Участие във Великденски благотворителен базар

Н. Марева, Ш. Али, Ст. Ангелова и учители

27

Тържество „Ние вече сме грамотни“ за първи клас

М. Хадживълчева

28

24 май – Ден на славянската писменост и култура

табла, презентация

Д. Армутлиева,

П. Петкова, Н. Петрова, В. Ленкова,

Ст. Ангелова, кл. ръководители

м. Май

29

Турнир по случай 24 – май

П. Мишков, Н. Тайр

30

Ден на Европа

Н. Тайр, Н. Марева

31

Концерт по случай 24-ти май съвместно с НЧ „Георги Топузов – 1974

Ст. Ангелова

32

Тържества за завършване на учебната година

Кл. ръководители 1,2,3 клас и ПГ

33

1 юни – Ден на детето

 Г. Димитрова, М. Хадживълчева - 4 клас

м. Юни

34

2 юни – Ден на Ботев – табло, презентация

А. Павлова, Ст. Ангелова

35

Участие в тематичните работилнички, в Исторически музей

Класни ръководители

През цялата учебна година

36

Участие в конкурси и фестивали от Национален календар за изяви по интереси на децата и ученици

Н. Марева, Ст. Ангелова, кл. ръководители

През цялата учебна година

 

Сподели: