Вторник 03, Октомври 2023г.

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ”, ГР. ХАСКОВО

 УТВЪРЖДАВАМ:

МАРИЯ ДЕЛЧЕВА – ДИРЕКТОР НА

 ОУ „НИКОЛА Й. ВАПЦАРОВ“

 

ЕТИЧЕН КОДЕКС

за поведението на учителите, служителите и работниците

в  Основно училище „Никола Йонков Вапцаров”, гр. Хасково

 

УТВЪРДЕН СЪС ЗАПОВЕД

№ 246/10.03.2017г.

 

Общи положения

Чл.1. (1) Настоящият кодекс определя етичните правила за поведение на учителите, служителите и работниците в  ОУ „Никола Йонков Вапцаров”, гр. Хасково  и има за цел да повиши общественото доверие в техния морал и професионализъм , както и да издигне престижа на учебното заведение.

(2) Настоящият кодекс има за цел да формира организационна култура , спомагаща за утвърждаване на доброто име на училището, както и да повишава общественото доверие в професионализма и морала на учителите, служителите и работниците.

Чл.2. (1) Дейността на учителите, служителите и работниците в ОУ „Никола Йонков Вапцаров”се осъществява при спазване на принципите на законност, лоялност, честност, политическа безпристрастност , прозрачност, отговорност и отчетност.

(2) Всеки учител, служител и работник е длъжен да изпълнява служебните си задължения, като :

 • опазва действащото в Република България законодателство;
 • осъществява действия, предлага и взима решения, водещи до елиминиране на произвола и до укрепване на доверието към

просветната  институция ;

 • се отнася любезно , възпитано и с уважение към всеки, зачитайки правата и достойнството на личността и не допуска

каквито и да са прояви на дискриминация;

 • следва поведение, което не накърнява престижа на учебното заведение, както и при изпълнение на служебните си задължения, така и в своя личен и обществен живот;
 • изпълнява възложените му функции и осъществява дейността си компетентно, обективно и добросъвестно като се стреми непрекъснато да подобрява работата си в интерес на гражданите и защитава интересите на училището.

 

Глава ВТОРА

Ценности и компетентности

Чл.3 Базовите ценности, изповядани от училището са :

 1. Компетентност - учителят, служителят и работникът притежава знанията, уменията и квалификацията за заеманата длъжност;
 2. Ефективност - учителят, служителят и работникът постига максимални резултати от труда при минимално физическо и психическо усилие и разход на ресурси.
 3. Отговорност и изпълнителност - учителят, служителят и работникът имат развито чувство за дълг при изпълнение на трудовите си задачи.
 4. Услужливост - учителят, служителят и работникът са услужливи към търсещите информация, услуги или съдействие.
 5. Вежливост - учителят, служителят и работникът имат устойчиво и любезно поведение.
 6. Честност - учителят, служителят и работникът коректно представят своята гледна точка.
 7. Лоялност - учителят, служителят и работникът се отнасят почтено и уважително към институцията.
 8. Подходящ външен вид - учителят, служителят и работникът се стремят да изглеждат по начин, съответстващ на средата, в която работят.

Чл.4 Училището се стреми към постигане на :

 1. Максимални резултати в учебно възпитателната работа.
 2. Обществено признание – създаване на привлекателна визия на учебното заведение.
 3. Полезност на обществото – подпомагане на обществено –икономическото развитие на страната ни.
 4. Колегиални отношения – изграждане на взаимно приемливи отношения между всички членове на организацията.

Чл.5 . Всеки учител и служител е длъжен да познава и спазва :

 1. Специфичните за образователната система нормативни документи
 2. Закона за квалифицираната информация.
 3. Закона за закрила на детето.
 4. Етичния кодекс на работещите с деца .
 5. Вътрешно-училищните документи – правилници, правила, инструкции, инструктажи и др.

 

Глава ТРЕТА

Взаимоотношения с ученици, колеги, родители и граждани

Чл.6. Учителят, служителят и работникът предоставят качествени услуги, достъпни за всички, като изпълняват задълженията си безпристрастно и без предубеждение, създавайки условия на равнопоставеност на разглежданите случаи и засегнатите лица.

Чл.7. Учителят, служителят и работникът участват активно в процеса на подобряване на качеството на предлаганите услуги, като се отнасят внимателно и открито, с необходимото уважение и отзивчивост към всеки един от тях и техните искания. Те са длъжни да имат поведение, което не провокира конфликтни ситуации, а при възникването им да се стремят към безболезнено разрешаване на като контролират емоциите и реакциите си, независимо от обстоятелствата и държанието на външните лица.

Чл.8. Учителят, служителят и работникът зачита правата на всички ученици, колеги, родители и граждани, независимо от тяхната политическа, идеологическа, расова,религиозна и етническа принадлежност, като се въздържа от дискриминационни действия и показва добро възпитание, уважение и внимателно отношение към всички.

Чл.9. Учителят, служителят и работникът са длъжни да изпълняват своите задължения законосъобразно, своевременно и точно, добросъвестно и безпристрастно. Те са длъжни да предоставят необходимата информация при спазване на действащото законодателство.

Чл.10. Учителят, служителят и работникът са длъжни да опазват данните и личната информация, станали им известни при или по повод на изпълнението на служебните им задължения.

Чл.11. Учителят, служителят и работникът отговарят на поставените им въпроси и изпълняват поставените им задачи, съгласно длъжностната характеристика като при необходимост пренасочват проблемът към съответното компетентно лице.

Чл.12.(1) В своите колегиални взаимоотношения учителите, служителите и работниците се ръководят от принципите на лоялност, взаимно уважение, сътрудничество и йерархична подчиненост.

(2) Учителят, служителят и работникът няма право да уронва доброто име или да поставя под съмнение професионализма на другия чрез неуместни изявления или действия.

(3) Недопустимо е отправянето на обиди между учители, служители и работниците, както и дискриминационни прояви в отношенията помежду им.

Чл.13. Учителят, служителят и работникът е длъжен да помага на колегите си за изпълнение на техните служебни задължения в рамките на своята компетентност и функции.

Чл.14. При възникване на спорове, същите следва да се решат в рамките на добрия тон като е недопустимо това да става в присъствие на външни лица.

Чл.15. В отношенията си всеки един учител, служител, работник е длъжен да проявява уважение и коректност, като не допуска поведение, което накърнява достойнството и правата на личността.

Чл. 16. Със своето лично поведение и чувство за отговорност учителят, служителят и работникът трябва да дава пример на останалите.

Чл.17. Учителят, служителят и работникът се отнасят с учениците, техните родители и гражданите с нужното уважение, като не накърняват достойнството им, не създават конфликти, не нарушават правата им и не ги дискриминират.

 

Глава ЧЕТВЪРТА

Професионално поведение

Чл.18. Учителите, служителите и работниците подпомагат ръководството на училището, проявявайки висок професионализъм, безпристрастност и активност, както при разработването и провеждането на политиката на МОН, така и при осъществяването на неговите правомощия.

Чл.19. При изпълнение на своите задължения, учителят, служителят и работникът се придържа към лоялното поведение и почтеност в действията си като създава увереност у ръководителя, чиято дейност подпомага,че може да му се довери и да разчита на него.

Чл.20. Учителят, служителят и работникът изпълнява задълженията си честно и безпристрастно, като не допуска пристрастия да му влияят.

Чл. 21. Учителят, служителят и работникът изпълнява задълженията и функциите му, вменени му с длъжностната характеристика и стриктно изпълнява актовете и заповедите на горестоящите органи.

Чл. 22. Учителят, служителят и работникът изпълняват само законосъобразните нареждания на директора.

Чл. 23. Учителят, служителят и работникът споделя открито и честно с директора проблемите, с които се сблъсква в своята работа, както и своите идеи и предложения за тяхното решаване.

Чл.24. Учителят, служителят и работникът следва да противодейства на корупционни прояви и на други неморални такива, които биха уронили престижа и доброто име на училищната институция.

Чл. 25. (1) Учителят, служителят и работникът опазва повереното му общинско имущество с грижата на добър стопанин.

(2) Всеки един от учителите, служителите и работниците може да ползва имуществото, документите и информацията на училището само за осъществяване на служебните задължения.

 

Глава ПЕТА

Лично поведение на учителите, служителите и работниците

Чл. 26. (1) . Учителят, служителят и работникът е длъжен да следва поведение, съобразено със законите, с общоприетите морални норми и общочовешки ценности, както и да не уронва престижа на училището и да пази авторитета на институцията, която представлява.

(2) Учителят, служителят и работникът изпълнява добросъвестно трудовите си задължения при спазване на дадените му указания от висшестоящите органи.

Чл.27. Учителят, служителят и работникът се стреми да не предизвиква с поведението си конфликтни ситуации, а при възникването на такива се стреми да ги преустанови или разреши като запазва спокойствие, контролира емоциите и действията си и не допуска участие в скандали и прояви, несъвместими с добрите нрави.

Чл.28. (1) Учителят, служителят и работникът се стреми да декларира точно и навреме данните за определяне на данъчните му задължения и да погасява своевременно своите финансови задължения, така че да не уронва престижа на образователната институция.

(2) Учителят, служителят и работникът трябва да бъде честен и точен по отношение на всякакви финансови въпроси, имащи отношение към професионалните взаимоотношения.

Чл. 29. Учителят, служителят и работникът не може да извършва дейности забранени от закона, както и да получава приходи от забранени със закон дейности.

Чл. 30. (1) Учителят, служителят и работникът придобива и управлява личната си собственост по начин, който не поражда никакво съмнение за възползване на служебното си положение.

(2) Учителят, служителят и работникът избягва сблъсъка между служебните си задължения и личните си интереси.

Чл.31. (1) Учителят, служителят и работникът се стреми да повишава своя професионализъм и квалификация, чрез придобиване на нови знания и умения, свързани с длъжността му и се старае да развива собствения си потенциал и да постига увеличаване ефективността и качеството на работата.

(2) Всеки един от учителите, служителите и работниците следва да извършва дейността си компетентно, добросъвестно  и отговорно, като се стреми към непрекъснато усъвършенстване и повишаване на своята компетентност.

 

Глава ШЕСТА

Конфликт на интереси

Чл.32. Когато учителят, служителят или работника е възложена задача, чиито изпълнение може да доведе до конфликт на интереси, той е задължен своевременно да информира директора.

Чл.33. Учителят, служителят и работникът не трябва да използва служебното си положение за осъществяване на свои лични или семейни интереси.

Чл. 34. Учителят, служителят и работникът няма право да се възползва, да злоупотребява или да изнася информация, която му е станала известна поради или във връзка с длъжността, която заема.

 

Глава СЕДМА

Ученици

Чл. 35. В поведението си учениците се ръководят от максимата: „Никога не постъпвай с другите така, както не искаш те да постъпват с теб“.

Чл. 36. Ученикът защитата своята позиция свободно, но без да накърнява свободата и достойнството на другите. Проявява толерантност към мненията и позициите на своите съученици.

Чл. 37. Ученикът проявява уважение към личността на всеки участник в УО: изслушва внимателно, излага аргументи, не изразява несъгласието си чрез лични обиди и квалификицаии, не проявява неуважение по никакъв повод и по отношение на който и да е представител на УО.

Чл. 38. В своята дейност ученикът се стреми да не нарушава личното пространство на другите. Не участва в обсъждането на личностните качества на съученици и педагогически специалисти. Недопустимо е разпространяването на поверителна информация за тях в публичното пространство.

Чл. 39. Ученикът съдейства на педагогическите специалисти при изпълнение на техните професионална задължения като:

се подготвя и участва активно в учебните часове;

се стреми към усъвършенстване на знанията и личностното си развитие;

оказва помощ във всички случаи, когато някой има нужда и е по неговите сили и възможности да помогне.

Чл. 40. Ученикът се явява в училище във вид и с облекло, съответстващо на добрите нрави и на позицията му на ученик. Държи се учтиво и спазва утвърдените правила относно взаимоотношенията в УО.

Глава ОСМА

Родители

Чл. 41. Родителите са равностойни партньори на своите деца и работещите с тях педагогически специалисти.

Чл. 42. Родителите имат задължението да познават постиженията и проблемите на децата си, да им оказват необходимата помощ и подкрепа за тяхното разрешаване.

Чл. 43. Родителите редовно се информират за развитието на своите деца в училищната общност, участват в обсъждането и утвърждаването на образователните практики, предлагани от педагогическите специалисти.

Чл. 44. Родителите дължат уважение към труда и личността на педагогическите специалисти. Недопустимо е обсъждането на личностни и/или професионални качества на педагогически специалисти в присъствието на децата. Недопустимо е разпространението на поверителна информация за педагогически специалисти, други родители, ученици.

Чл. 45. Според възможностите и разбиранията си родителите подпомагат УО в осъществяването на училищната политика. Подкрепят децата си и им служат за пример. Не допускат действия, с които могат да уронят имиджа и авторитета на училището.

Глава ДЕВЕТА

Допълнителни разпоредби

Чл.46. Всички констатирани нарушения на настоящия кодекс се разглеждат от комисията по етика към ОУ „Н.Й.Вапцаров“, гр. Хасково

Чл.47. Комисията по етика се съставя от представител на :

 1. Работодателя;
 2. Педагогическия колектив;
 3. Непедагогическия колектив

 

Глава ДЕСЕТА

Заключителни разпоредби

 

Чл. 48 . Настоящият Етичен кодекс е разработен на основание на чл. чл.175 от ЗПУО и влиза от сила от датата на утвърждаването му.

Чл. 49 (1) При първоначално встъпване в длъжност в ОУ „Н.Й.Вапцаров“, гр. Хасково Елена Бонева – ЗДУД  запознава служителя с разпоредбите на този кодекс.

             (2) Запознаването по ал.1 се удостоверява с декларация по образец, съгласно приложението, която се съхранява в досието на служителя.

Чл. 50 При неспазване на нормите на поведение, съдържащи се в Етичния кодекс, всеки учител,служител или работник носи дисциплинарна отговорност съгласно Кодекса на труда.

Чл. 51 Изменения и допълнения се правят по реда на утвърждаването му.

 

 

 

 

Сподели: