Петък 17, Септември 2021г.

Подбор на образователен медиатор по ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.011-0001  „ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ” 

Подбор на образователен медиатор по ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.011-0001  „ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ” 

Срок за подаване на документи: от 09.09.2020 г. до 14.09.2020 г.

 Подборът на кандидати за образователен медиатор по проект "Подкрепа за успех" се извърши на два етапа:

І. Подбор по документи:

 Списък с допуснати кандидати: 

1. Сабрие Нермин Хюсню

2. Златка Стоянова Тодорова

3. Ивелина Захариева Точева

4. Катя Димитрова Пашова

Няма недопуснати кандидати.

ІІ. Провеждане на интервю с допуснатите кандидати: на 15.09.2020 г. 

След проведеното събеседване комисията определи следното класиране:

1.Ивелина Захариева Точева

2. Сабрие Нермин Хюсню

3. Катя Димитрова Пашова

На събеседване не се яви кандидатът Златка Стоянова Тодорова.

ОБЯВА ЗА СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО 

  1. Длъжност: образователен медиатор по проект BG05M2OP001-2.011-0001  „Подкрепа за успех”
  2. Брой свободни места: 1
  3. Изисквано образование: основно/средно/висше образование
  4. Специалност: не се изисква
  5. Професионална квалификация: нe
  6. Вид трудов договор: срочен - за една учебна година със срок на изпитване
  7. Работно време: пълно
  8. Други: компютърна грамотност, умения за използване на интернет, познаване и нагласи за работа с уязвимите общности, които се обучават, възпитават и социализират в училище.

Необходими документи за кандидатстване:

- Заявление за заемане на длъжността;

- Трудова автобиография;

- Копие от документи за придобита образователна степен (диплом), квалификация, сертификати;

- Копие от документи, удостоверяващи придобития стаж и професионалния опит – препис-извлечение от трудова книжка или трудова книжка-копие.

- Документ за компютърна грамотност    

Забележка! Свидетелство за съдимост(ако кандидатът е прекъснал повече от 6 месеца трудово правоотношение)/копие/ и Карта за предварителен медицински преглед, във връзка с кандидатстването за обявената длъжност (ако кандидатът е прекъснал повече от 3 месеца трудово правоотношение)/копие/ се изискват от кандидата който ще бъде назначен на обявената длъжност.

Срок за подаване на документи: от 09.09.2020 г. до 14.09.2020 г. 

Телефон за контакти: 038/622993

Подробности вижте в Процедура за подбор на образователен медиатор.

 

Сподели: