Петък 14, Юни 2024г.

ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.011-0001 "ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ"

През м. юни 2021 г.  7 учители се включиха в Дейност 2: Обучение на педагогическите специалисти за прилагане на инструментариума за ранно идентифициране на ученици в риск от преждевременно напускане на образователната система и за диференциран подход при определяне на потребностите им от предоставяне на индивидуална подкрепа:

  • Педагогически специалисти, които преподават в начален етап - Митка Тенева, Росица Чолакова, Донка Армутлиева, Пламена Петкова;
  • Педагогически специалисти, преподаващи български език и литература в прогимназиален етап: Ани Павлова и Венета Ленкова;
  • Педагогически специалисти, преподаващи математика в прогимназиален етап: Дора Томова.
Сподели: