Четвъртък 24, Септември 2020г.

Информация за административни услуги, предоставяни от училището 

1. Издаване на удостоверение за завършено задължително предучилищно образование от детска градина или училище, извършващо задължително предучилищно образование – информация 136

Услугата не се предоставя по електронен път.

2. Преместване на ученици в държавните и в общинските училища, приемане на ученици в І и в V клас – информация 138

Услугата не се предоставя по електронен път.

Заявление от родител за приемане на ученик при преместване

 3. Издаване на служебна бележка за резултатите от положените изпити за проверка на способностите. – информация 149

Услугата не се предоставя по електронен път.

4. Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от I до VI в училище на чужда държава – информация 150

Услугата не се предоставя по електронен път.

Заявление за признаване на клас от чужбина (от І до VІ клас)

5. Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелство – информация 153

Услугата не се предоставя по електронен път 

Заявление за издаване на оригинал/дубликат на удостоверение/свидетелство

 

Електронен адрес за предложения във връзка с услугите: ou_vapcarov_hs@abv.bg

Телефон за контакт: 038 622993

Сподели: