Вторник 03, Октомври 2023г.

Достъп до обществена информация

 I. Правно основание:

Закон за достъп до обществена информация

 II. Заявител:

Всеки гражданин или юридическо лице има право да подаде заявление за предоставяне на достъп до обществена информация, създавана и съхранявана в ОУ "Никола Й. Вапцаров", град Хасково

III. Орган предоставящ услугата:

ОУ "Никола Й. Вапцаров", град Хасково

IV. Начини на заявяване на услугата:

в сградата на ОУ "Никола Й. Вапцаров", град Хасково на ул. „Генерал Колев" 28, ет. 2, канцелария, всеки работен ден от 8:00 до 15:00 часа без прекъсване;

- по пощата;

- по електронна поща - info-2601009@edu.mon.bg

 V. Процедура по предоставяне на административната услуга:

Искането за информация може да бъде направено чрез устно запитване или чрез писмено заявление.

Устните запитвания по Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) се приемат от касиер,домакина или дежурен служител от ОУ "Н. Й. Вапцаров", град Хасково и се регистрират със самостоятелен регистрационен индекс след съставянето на протокол за приемането им.

Писмените заявления за достъп до обществена информация подлежат на задължителна регистрация в канцеларията на ОУ "Н. Й. Вапцаров", град Хасково всеки работен ден от 8.00 до 15.00 часа.

За писмени заявления се считат и заявленията, получени електронен път на електронна поща info-2601009@edu.mon.bg

Образец на заявлението може да получите на място в канцеларията на ОУ "Н. Й. Вапцаров"  или на сайта на ОУ "Н. Й. Вапцаров" http://ou-vaptsarov.com/в раздел "Административни услуги", секция "Достъп до обществена информация"

Заявлението трябва да съдържа следната информация:

  1. трите имена, съответно наименованието и седалището на заявителя;
  2. описание на исканата информация;
  3. предпочитаната форма за предоставяне на достъп до исканата информация;
  4. адрес за кореспонденция със заявителя.

! Ако в заявлението липсват данни по т. 1, 2 и 4 то се оставя без разглеждане.

В случай че не е ясно точно каква информация се иска или когато тя е формулирана много общо, заявителят се уведомява за това и трябва да уточни предмета на исканата информация.

Ако в 30-дневен срок заявителят не уточни предмета на исканата информация, заявлението се оставя без разглеждане.

VI. Форми за предоставяне на достъп до обществена информация:

За достъп до обществена информация могат да се използват една или повече от следните форми:

  • преглед на информацията - оригинал или копие;
  • устна справка;
  • копие на материален носител;
  • копия, предоставени по електронен път.

Лица, които имат зрителни увреждания или увреждания на слухово-говорния апарат, могат да поискат достъп във форма, отговаряща на техните комуникативни възможности.

Допълнителна информация може да намерите в раздел III Ред за предоставяне на достъп до обществена информация от Вътрешни правила за достъп до обществена информация

Дължими разходи и начини на заплащането им при предоставяне на достъп до обществена информация

Образци на документи: Заявление за достъп до обществена информация

                                    Протокол за приемане на устно заявление за достъп

                                    Искане за предоставяне на информация за повторно използване   

 

ГОДИШЕН ОТЧЕТ по чл. 15, ал. 2 от ЗДОИ:

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА 2022 ГОДИНА

за постъпилите заявления за достъп до обществена информация

През 2022 година в училището няма постъпили заявления по ЗДОИ.

---------------------------------------------------------------------------------

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА 2021 ГОДИНА

за постъпилите заявления за достъп до обществена информация

През 2021 година в училището няма постъпили заявления по ЗДОИ.

---------------------------------------------------------------------------------

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА 2020 ГОДИНА

за постъпилите заявления за достъп до обществена информация

През 2020 година в училището e постъпило 1 заявление за достъп до информация от физическо лице. Заявлението е постъпило по електронната поща на училището.

Заявлението за достъп до информация се оставя без разглеждане на основание чл.25 ал. 2 от ЗДОИ. Лицето е уведомено в законовия срок.

----------------------------------------------------------------------------------------

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА 2019 ГОДИНА

за постъпилите заявления за достъп до обществена информация

През 2019 година в училището e постъпило 1 заявление за достъп до информация от физическо лице. Заявлението е постъпило по електронната поща на училището.

В законоустановения срок е предоставена исканата служебна информация на заявената електронна поща.

---------------------------------------------------------------------------------

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА 2018 ГОДИНА

за постъпилите заявления за достъп до обществена информация

През 2018 година в училището няма постъпили заявления по ЗДОИ.

---------------------------------------------------------------------------------

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА 2017 ГОДИНА

за постъпилите заявления за достъп до обществена информация

През 2017 година в училището няма постъпили заявления по ЗДОИ.

--------------------------------------------------------------------------------

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА 2016 ГОДИНА

за постъпилите заявления за достъп до обществена информация

През 2016 година в училището няма постъпили заявления по ЗДОИ.

-------------------------------------------------------------------------------

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА 2015 ГОДИНА

за постъпилите заявления за достъп до обществена информация

През 2015 година в училището няма постъпили заявления по ЗДОИ.

                     

Сподели: