Вторник 03, Октомври 2023г.

 Подборът на кандидати за педагогически специалисти по ПРОЕКТ BG05M2ОP001-3.018-0001 „Подкрепа за приобщаващо образование“ се извършшва на два етапа:

І. Подбор по документи - 01.09.2021 г.

Списък на допуснатите и недопуснати кандидати:

1. Длъжност: учител, ресурсен по проект "Подкрепа за приобщаващо образование"

Списък с допуснати кандидати:

1. Димитрина Тодорова Георгиева-Грозева

2. Елка Павлова Сиракова

3. Ивелина Петкова Гърова

Недопуснати кандидати:

1. Борислава Красимирова Куртева - няма завършена степен на висшето образование по изискваната специалност

2. Кремена Христова Костадинова-Бойчинова - няма завършена степен на висшето образование по изискваната специалност

 

2. Длъжност: психолог, училищен по проект "Подкрепа за приобщаващо образование"

Списък с допуснати кандидати:

1. Кирил Атанасов Темелков 

2. Лидия Ангелова Микова

Недопуснати кандидати: няма

 

 1. Длъжност: логопед, училищен по проект "Подкрепа за приобщаващо образование"

Списък с допуснати кандидати:

1. Анна Красимирова Въчева

2. Йорданка Радинова Вичева

3. Наташа Георгиева Тянкова

 Недопуснати кандидати:

1. Кремена Христова Костадинова-Бойчинова - няма завършена степен на висшето образование по изискваната специалност

 

С допуснатите кандидати се провежда събеседване на 02.09.2021 г. по график. Кандидатите се уведомяват лично по телефона.

 

ІІ. Провеждане на събеседване с допуснатите кандидати: на 02.09.2021 г. 

Окончателни резултати

След проведеното събеседване комисията определи следното класиране:

 1. Длъжност: учител, ресурсен по проект "Подкрепа за приобщаващо образование"

1. Ивелина Петкова Гърова

2. Димитрина Тодорова Георгиева-Грозева 

3. Елка Павлова Сиракова

 

 

2. Длъжност: психолог, училищен по проект "Подкрепа за приобщаващо образование"

1. Лидия Ангелова Микова

2. Кирил Атанасов Темелков 

 

3.Длъжност: логопед, училищен по проект "Подкрепа за приобщаващо образование"

1. Анна Красимирова Въчева

2. Йорданка Радинова Вичева

3. Наташа Георгиева Тянкова

 

================================================================================

 

ОБЯВА - приемане на документи от 24.08.2021 г. до 31.08.2021 г.

 във връзка с изпълнение на дейности по проект BG05M2ОP001-3.018-0001 „Подкрепа за приобщаващо образование“, ОУ “Никола Й. Вапцаров“, гр. Хасково обявява свободни работни места:

 

 1. Длъжност: учител, ресурсен по проект "Подкрепа за приобщаващо образование"

Брой свободни места: 1

Мястото е свободно, считано от: 03.09.2021г.

Място на работа: ОУ „Никола Й. Вапцаров“, гр. Хасково

Изисквания за заемане на длъжността:

образование: висше – бакалавър/ магистър

специалности и квалификация: специална педагогика; ресурсен учител

изискван трудов стаж: една година в образователна институция

Други: компютърна грамотност; умения за работа с деца от уязвими групи

вид трудов договор: срочен – по чл.70 и чл.68 ал.1 т.2 от КТ (до завършване на определена работа - приключване на проект BG05M2ОP001-3.018-0001 „Подкрепа за приобщаващо образование“ - 31.08.2023 г.)

работно време: пълно – 8 часа

 

 1. Длъжност: психолог, училищен по проект "Подкрепа за приобщаващо образование"

Брой свободни места: 0,5

Мястото е свободно, считано от: 03.09.2021 г.

Място на работа: ОУ „Никола Й. Вапцаров“, гр. Хасково

Изисквания за заемане на длъжността:

образование: висше – бакалавър/ магистър

специалности и квалификация: психология

изискван трудов стаж: една година в образователна институция

Други: компютърна грамотност; умения за работа с деца от уязвими групи

вид трудов договор: срочен – по чл.70 и чл.68 ал.1 т.2 от КТ (до завършване на определена работа - приключване на проект BG05M2ОP001-3.018-0001 „Подкрепа за приобщаващо образование“ - 31.08.2023 г.)

работно време: непълно – 4 часа

 

 1. Длъжност: логопед, училищен по проект "Подкрепа за приобщаващо образование"

Брой свободни места: 0,5

Мястото е свободно, считано от: 03.09.2021 г.

Място на работа: ОУ „Никола Й. Вапцаров“, гр. Хасково

Изисквания за заемане на длъжността:

образование: висше – бакалавър/ магистър

специалности и квалификация: логопед

изискван трудов стаж: една година в образователна институция

Други: компютърна грамотност; умения за работа с деца от уязвими групи

вид трудов договор: срочен – по чл.70 и чл.68 ал.1 т.2 от КТ (до завършване на определена работа - приключване на проект BG05M2ОP001-3.018-0001 „Подкрепа за приобщаващо образование“ - 31.08.2023 г. )

работно време: непълно – 4 часа

 

Необходими документи за трите позиции:

 • Заявление за заемане на длъжността
 • Професионална автобиография
 • Копие от документа удостоверяващ завършена степен на образование и квалификация
 • Свидетелство за съдимост (ако кандидатът е прекъснал повече от 6 месеца трудово правоотношение) /копие/
 • Карта за предварителен медицински преглед, във връзка с кандидатстването за обявената длъжност (ако кандидатът е прекъснал повече от 3 месеца трудово правоотношение)/копие/
 • Удостоверение, че лицето не се води на диспансерен отчет за психично заболяване
 • Справка за придобития стаж и професионален опит - препис-извлечение от трудова книжка или трудова книжка /копие/
 • Други документи за квалификация и препоръки, които са в полза на кандидата;


Забележка!
Свидетелство за съдимост /копие/ и Карта за предварителен медицински преглед /копие/ се изискват от кандидата, който ще бъде назначен на обявената длъжност.

 

 • Документи за кандидатстване ще се приемат: от 24.08.2021 г. до 31.08.2021г.
  в сградата на:ОУ „Никола Й. Вапцаров“, всеки делничен ден от 8,30 ч. до 15,30 ч.
  адрес: град Хасково, ул. „Генерал Колев“ 28
  телефон за връзка: 038 622993; 038 624934; 0878154064

Провеждане на подбор:

 • Подбор по документи

След подбора по документи допуснатите до събеседване кандидати ще бъдат уведомени допълнително за мястото, датата и часа на провеждането му.

 • Събеседване с допуснатите кандидати
Сподели: