Вторник 03, Октомври 2023г.

Прочети ми приказка във 2. клас

Днес второкласниците в нашето училище посрещнаха много мила и усмихната гостенка – г-жа Сабрие Вели – майка на техния съученик Юсеин. Г-жа Вели пристигна със специална мисия. Тя дойде, за да прочете приказка на децата и да разговаря с тях за силата на добрите думи, за смисъла на приятелството и уважението към другите. Инициативата „Прочети ми приказка“ е дейност за съпричастно сътрудничество със семейството за редуциране на насилието и задаване на позитивен модел на общуване. До края на месец май, 2023 г. най-малко осем родители ще гостуват в училище, за да четат любими приказки на учениците от начален етап. Дейността е част от Училищна програма за изпълнение на „Дейности за семейна подкрепа в процеса на приобщаващото образование в детските градини и училищата“ по проект „Подкрепа за приобщаващо образование“, поддейност 6.3. Кампании за превенция на насилие и тормоз, за утвърждаване на позитивна дисциплина и прилагане на подходи за мотивация и преодоляване на проблемното поведение на децата и учениците.

Сподели: