Петък 14, Юни 2024г.

Проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ през периода от 2021 до 2023 година

Проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ се реализира в периода от 2021 до 2023 година

ОУ "Никола Й. Вапцаров", гр. Хасково участва в дейностите по проекта:

По дейност 1 Закупуване на технически средства за педагогически специалисти и ученици за обезпечаване на образователния процес в условията на кризи: ОУ "Никола Й. Вапцаров" получи технически средства за педагогически специалисти и ученици за обезпечаване на образователния процес в условията на кризи: 24 лаптопа и 12 таблета за ученици, 8 лаптопа за педагогически специалисти и универсален шкаф за зареждане на обща стойност: 36 049 лв. Чрез техническото обезпечаване на училището са създадени равни условия на учениците за развитие на дигитална грамотност и качествено обучение.

По Дейност 2 Обучение на ученици, вкл. от уязвими групи за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда: през периода на реализиране на проекта общо 260 ученици успешно завършиха 4-часово обучение и получиха сертификат за "Работа в платформата Teams". В резултат на обучението си, при необходимост те ще могат да се обучават от разстояние в електронна среда. С включването в обучения на всички първокласници е осъществен плавен и безболезнен преход от предучилищно към училищно образование в електронна среда.

По Дейност 4 Обучение на образователни медиатори и родители за придобиване на умения за работа в електронна среда (в т.ч. образователни платформи, търсене на електронно съдържание и др.): общо 59 родители и образователни медиатори са придобили минимални умения за работа в електронна платформа Teams, за да помагат на децата си при обучение от разстояние в електронна среда. Дейностите, които са изпълнявани, са пряко свързани с преодоляване на последиците, предизвикани от пандемията от COVID-19.

Общата стойност, получена по проекта, за осъществяване на дейности 2 и 4 е 7019 лв.

Продължение на дейности по проект BG05M2OP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“ (АПСПО) чрез финансиране по проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи” през втората половина на 2023 г.

През периода м. септември - м. ноември, 2023 г.  дейност 1: Допълнително обучение по български език за деца от уязвими групи по проект BG05M2OP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“ (АПСПО) продължи да се изпълнява като Допълнително обучение по български език за децата от уязвими групи в системата на предучилищното образование по проект BG05M20P001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“. Проведено е обучение на 6 деца от предучилищна група в 2 пакета по 10 часа.

Дейност 6: Подкрепа за децата в предучилищното образование за преодоляване на кризи, поддейност 6.3 Работа с родители (за детски градини и училища с групи за задължително предучилищно образование, но с демаркация от училищните дейности по проекта), като дейността бе планирана с цел постепенна промяна на нагласите чрез целенасочена работа с родителите, която може да има ключова роля не само за успешното включване в първи клас, но и за превенция на отпадането от училище в следващите класове. В рамките на проекта се проведе интензивна работа с родители на 16 деца от предучилищна група за формиране на положителни нагласи към образованието и за пълноценното им участие в образователния процес.

Общото финансиране е в размер на 1372 лв.

Сподели: