Четвъртък 18, Юли 2024г.
Текущи новини
Публикувана на: 19.06.2023г.

Отпускане на еднократни помощи за децата записани в първи, втори, трети, четвърти или осми клас през 2023/2024 учебна година

Агенцията за социално подпомагане, чрез териториалните си структури предоставя семейни помощи за деца на семейства, чиито деца са записани в първи, втори, трети, четвърти или осми клас през 2023/2024 учебна година, на основание чл. 10а и чл. 10б от Закона за семейни помощи за деца.

На семействата, чиито деца са записани в първи, втори, трети, четвърти или осми клас през 2023/2024 учебна година, се отпуска еднократна помощ за покриване част от разходите в началото на учебната година. Размерът на помощта се определя ежегодно в Закона за държавния бюджет на Република България за съответната година, но не по-малък от предходната година, независимо от дохода на семейството. За учебната 2023/2024 година размерът е 300,00 лв., като няма доходен критерий.

Помощта се изплаща на два пъти, като 50 на сто от нейния размер се изплаща след влизане в сила на заповедта за отпускането й, а остатъкът се изплаща в началото на втория учебен срок, ако детето продължава да посещава училище и не е допуснало 5 или повече от 5 отсъствия в рамките на един месец от учебната година, за които няма уважителни причини.

Заявления-декларации могат да се подават не по-късно от 15 октомври на текущата учебна година, с изключение на случаите, когато поради здравословни причини, установени с протокол на ЛКК, детето не може да започне училище, но не повече от 6 месеца от започване на съответната учебна година.

Към заявлението-декларация се прилага удостоверение, че детето/децата е/са записано/и за първи, втори, трети, четвърти или осми клас през 2023/2024 учебна година, издадено от съответното училище.

Родителите, които ще имат ученици в първи, втори, трети или четвърти клас през учебната 2023-2024 година, могат да получат необходимото удостоверение на място в училище всеки работен ден от 8,30 ч. до 14,30 ч.

Сподели: