Петък 14, Юни 2024г.

Подбор на образователен медиатор по по НП „Подкрепа на образователните медиатори и социалните работници“

Срок за подаване на документи: от 23.12.2022 г. до 05.01.2023 г.

 Подборът на кандидати за образователен медиатор по по НП „Подкрепа на образователните медиатори и социалните работници“се извърши на два етапа:

І. Подбор по документи:

 Списък с допуснати и недопуснати кандидати:

Неврие Бейсим Али

Елайдин Хасан Апти

Виктория Веселинова Тюрдиева

Шенай Шабан Мурад

Елена Карева Димитрова

Деница Маринова Петкова

Милен Георгиев Милев

Златка Трендафилава Савова

Андрей Трендафилов Трендафилов

Милена Миленова Бургазова

 

Няма недопуснати кандидати.

 

ІІ. Провеждане на събеседване с допуснатите кандидати: на 06.01.2023 г.

=================

 

ОБЯВА ЗА СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО

 1. Длъжност: образователен медиатор (по Национална програма „Подкрепа на образователните медиатори и социалните работници“)
 2. Брой свободни места: 1
 3. Изисквано образование: основно/средно/висше образование
 4. Специалност: не се изисква
 5. Професионална квалификация: не
 6. Вид трудов договор: срочен до 30.06.2023 г., със срок на изпитване
 7. Работно време: пълно – 8 часа
 8. Мястото е свободно от: 01.01.2023 г.
 9. Други: компютърна грамотност, умения за използване на интернет, владеене на майчиния език на децата и учениците от уязвимите общности, които се обучават, възпитават и социализират в училище.

Необходими документи за кандидатстване:

 • Заявление за заемане на длъжността;
 • Професионална автобиография
 • Копие от документа удостоверяващ завършена степен на образование и квалификация;
 • Справка за придобития стаж и професионален опит - препис-извлечение от трудова книжка или трудова книжка /копие/;
 • Документ за компютърна грамотност
 • Забележка! Свидетелство за съдимост, Карта за предварителен медицински преглед и Удостоверение, че лицето не се води на диспансерен отчет за психично заболяване се изискват от кандидата, който ще бъде назначен на обявената длъжност.

Срок за подаване на документи: от 23.12.2022 г. до 05.01.2023 г.

Телефони за контакти: 038622993; 038624934

Документите могат да се подават в канцеларията на ОУ “Н. Й. Вапцаров“, гр. Хасково, ул. „Генерал Колев“ № 28,  всеки работен ден (понеделник – петък) от 09.00 до 14.00 часа в рамките на срока, определен в обявлението. 

-------

Процедура за подбор на образователен медиатор

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ“, ГР. ХАСКОВО

О Б Я В Я В А

подбор за наемане на персонал за предоставяне на услуга в ОУ „Никола Й. Вапцаров“ за следната позиция:

Образователен медиатор по Национална програма „Подкрепа на образователните медиатори и социалните работници“

І.  ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА

Кратко описание на длъжността: Осъществяване на взаимодействие с родителите на децата, групова разяснителна  работа (родителски срещи, лектории, дни на отворените врати, събития и др. дейности) с представителите на малцинствените общности, с фокус върху тези, които възпрепятстват децата си от посещение на училище или изцяло не осъзнават/неглижират ползите от включване в системата на образование; провеждане на индивидуални срещи с родители за мотивация за активно приобщаване на децата им в системата на училищното образование; организиране и провеждане на информационни кампании– родителски срещи, лектории, дни на отворените врати, събития и др. дейности, с участието на родители и представители на местната общност.

Изисквания за заемане на длъжността

  1.  Образование: основно/средно/висше образование
  2. Владеене на майчиния език на децата и учениците от уязвимите общности, които се обучават, възпитават и социализират в училище.
  3. Познаване на ценностната система, празниците, традициите и други характерни културни особености на общностите, с които работи.
  4. Умения за работа с деца, ученици и родители от уязвими групи; познаване и съпричастност към проблемите им.
  5. Необходими лични качества: лоялност към институцията; дискретност; умения за работа в екип; умения за общуване; способност да изпълнява стриктно възложените му задачи; умения за мотивация; умения за управление на конфликти; способност да планира, организира и контролира собствената си работа; умения за разпределяне на времето
  6. Професионален опит: не се изисква
  7. Допълнителна квалификация/обучение: компютърна грамотност   
  8. Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер.

ІІ. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

Заинтересованите кандидати следва да представят следните документи:

 • Заявление за заемане на длъжността;
 • Професионална автобиография
 • Копие от документа удостоверяващ завършена степен на образование и квалификация;
 • Справка за придобития стаж и професионален опит - препис-извлечение от трудова книжка или трудова книжка /копие/;
 • Документ за компютърна грамотност    
 • Забележка! Свидетелство за съдимост, Карта за предварителен медицински преглед и Удостоверение, че лицето не се води на диспансерен отчет за психично заболяване се изискват от кандидата, който ще бъде назначен на обявената длъжност.

ІII. НАЧИН НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОДБОРА- на два етапа:

 1. Подбор по документи

Комисията селектира кандидатите, отговарящи на критериите за образование  и професионален опит и съставя протокол. Списъците с допуснати и недопуснати кандидати се обявяват на сайта на ОУ „Н. Й. Вапцаров“ на  05.01.2023 г. до 17,00 ч.

Забележка: Кандидатите, които не са представили пълен комплект документи или представените документи не отговарят на изискванията за заеманата длъжност няма да бъдат допуснати до втори етап на конкурса.

 1. Провеждане на интервю с допуснатите кандидати

Събеседването с допуснатите кандидати се провежда на 06.01.2023 г. Чрез интервю се проверяват мотивацията, професионални компетенции, уменията за работа в екип, нагласите за вземане на решения, нагласите за работа с деца  и личностните качества, проучване на нагласите за робата с представители на рискови социални групи.

 Оценяване  и класиране на кандидатите: Комисията съставя протокол. Списъкът с класираните кандидати се обявява на сайта на училището  на 06.01.2023 г.

Длъжността се заема чрез сключване на трудов договор съгласно Кодекса на труда с определен краен срок  до 30.06.2023 г.

Срок на договора и работно време: С одобрения кандидат ще бъде сключен трудов договор  с определен срок до 30.06.2023 г. и  срок на изпитване.

Място за изпълнение на длъжността: ОУ “Н. Й. Вапцаров“ , гр. Хасково, ул. „Генерал Колев“ № 28 и мобилна работа по местоживеене на учениците в гр. Хасково.

 1. МЯСТО И СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ

Заинтересованите кандидати  следва да подадат  документи за кандидатстване  в срок до  15,00 ч.  на  05.01.2023 г.

Документите могат да се подават в канцеларията на ОУ “Н. Й. Вапцаров“, гр. Хасково, ул. „Генерал Колев“ № 28,  всеки работен ден (понеделник – петък) от 09.00 до 14.00 часа в рамките на срока, определен в обявлението. 

 ДИМИТРИНА ДИМИТРОВА

Директор на ОУ „Н. Й. Вапцаров“

Сподели: