Сряда 29, Март 2023г.

Проект "Децата за правата на детето"

НП "Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда", Модул "Подкрепа на целодневното обучение на учениците"

Подбор на образователен медиатор (по Национална програма „Подкрепа на образователните медиатори и социалните работници“) 

НП "Осигуряване на съвременна образователна среда", модул 5 "Площадки за обучение по безопасност на движението по пътищата"

НП "Подкрепа на образователните медиатори и социалните работници" - дейност 2 

Публикувана на: 29.06.2022 г. (обновена на: 05.07.2022 14:07:00)

Процедура за подбор на образователен медиатор (по Национална програма „Подкрепа на образователните медиатори и социалните работници“)

Проект BG05M2ОP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“

Схема "Училищен плод" и схема "Училищно мляко"