Вторник 03, Октомври 2023г.

През м. юни 2021 г. се сформираха 4 групи по дейност 4 на проекта.

Първите 16 родители в рамките на 2 астрономически часа придобиха начални умения за работа в електронна платформа Teams.

Поради наложените противоепидемични мерки беше ограничена възможността за организиране на обучения с родители.

Проектът продължава през 2022-2023 учебна година. През м. ноември, 2022г.  бяха обучени 20 родители, разпределени в 4 групи. В резултат на обучението те ще могат да помагат на децата си при обучение от разстояние в електронна среда.

Дейността включва провеждане на краткосрочни обучения на образователни медиатори и родители на ученици за работа в електронна среда, (в т.ч. образователни платформи, търсене на електронно съдържание, работа с платформи, съдържащи специфично електронно образователно съдържание, и със специфични софтуери за деца и ученици със специални образователни потребности и др.), с оглед подпомагане на учениците в тяхното обучение от разстояние в електронна среда.

Обученията се осъществяват в малки групи от 2 до 7 участници - образователни медиатори, родители на ученици. Обучението е с продължителност 2 астрономически часа и е насочено към придобиване на умения за работа в електронна среда с оглед подпомагане на учениците в тяхното обучение от разстояние в електронна среда. Обученията се провеждат присъствено. приоритетно ще се включват родители на ученици от I клас.

Обученията ще се провеждат в училище от госпожа Елена Бонева, заместник-директор по учебната дейност, специалист по информационни технологии.

 
 
Сподели: