Четвъртък 18, Юли 2024г.

Дейност 4 Обучение на образователни медиатори и родители за придобиване на умения за работа в електронна среда (в т.ч. образователни платформи, търсене на електронно съдържание и др.)

Дейността включва провеждане на краткосрочни обучения на образователни медиатори и родители на ученици за работа в електронна среда, (в т.ч. образователни платформи, търсене на електронно съдържание, работа с платформи, съдържащи специфично електронно образователно съдържание, и със специфични софтуери за деца и ученици със специални образователни потребности и др.), с оглед подпомагане на учениците в тяхното обучение от разстояние в електронна среда.

Общо 59 родители и образователни медиатори участваха в дейност 4 през периода на реализация на проекта в училище.

През м. юни 2021 г. се сформираха 4 групи по дейност 4 на проекта.

Първите 16 родители в рамките на 2 астрономически часа придобиха начални умения за работа в електронна платформа Teams.

Поради наложените противоепидемични мерки беше ограничена възможността за организиране на обучения с родители.

Проектът продължи през 2022-2023 учебна година. През м. ноември, 2022г.  бяха обучени 20 родители, разпределени в 4 групи.

През учебната 2023-2024 година обучението преминаха образователният медиатор и 22 родители.

В резултат на обучението родителите придобиват минимални умения за работа в електронна платформа Teams, за да помагат на децата си при обучение от разстояние в електронна среда.

Обученията се осъществяват в малки групи от 2 до 7 участници - образователни медиатори, родители на ученици. Обучението е с продължителност 2 астрономически часа и е насочено към придобиване на умения за работа в електронна среда с оглед подпомагане на учениците в тяхното обучение от разстояние в електронна среда. Обученията се провеждат присъствено. Приоритетно участват родители на ученици от I клас.

Обученията се провеждат от госпожа Елена Бонева, специалист по информационни технологии в училище.

 
 

Сподели: