Петък 14, Юни 2024г.

Проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ през периода от 2021 до 2023 година

Дейност 1 по проект „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“ чрез финансиране по проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи”

Дейност 6.3. Интензивна работа с родители за формиране на положителни нагласи към образованието по проект „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“ чрез финансиране по проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи”

Дейност 4 Обучение на образователни медиатори и родители за придобиване на умения за работа в електронна среда (в т.ч. образователни платформи, търсене на електронно съдържание и др.)

Дейност 2 Обучение на ученици, вкл. от уязвими групи за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда

Дейност 1 Закупуване на технически средства за педагогически специалисти и ученици за обезпечаване на образователния процес в условията на кризи

Стартира изпълнението на Проект № BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“